logo

Công văn 10536/TCHQ-TXNK sửa đổi, bổ sung Công văn 7604/TCHQ-TXNK

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 10536/TCHQ-TXNK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Dương Thái
  Ngày ban hành: 25/08/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 25/08/2014 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
 • BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC HẢI QUAN
  -------
  Số: 10536/TCHQ-TXNK
  V/v: Sửa đổi, bổ sung công văn 7604/TCHQ-TXNK
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2014

   
   

  Kính gửi:
  - Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố
  - Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu và các Chi nhánh

   
  Thực hiện Điều 17 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 7604/TCHQ-TXNK ngày 20/6/2014 hướng dẫn các đơn vị xử lý một số vướng mắc khi thực hiện phân tích, phân loại. Việc thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 7604/TCHQ-TXNK ngày 20/6/2014 đã góp phần giải quyết kịp thời nhu cầu phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu của các đơn vị. Tuy nhiên, trong tổ chức thực hiện còn có cách hiểu và thực hiện khác nhau làm phát sinh một số vướng mắc. Để thống nhất xử lý, Tổng cục Hải quan hướng dẫn sửa đổi, bổ sung công văn số 7604/TCHQ-TXNK ngày 20/6/2014 như sau:
  1. Trường hợp mẫu hàng có kết quả phân tích tích thỏa mãn đồng thời nhóm tiêu chí a) và c) hoặc b) và c) dưới đây thì Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu hoặc các Chi nhánh gửi kết quả phân tích và mã số hàng hóa (trong đó ghi rõ mã số phân loại theo Thông báo kết quả phân loại số…, ngày... của Tổng cục Hải quan) cho cơ quan hải quan có yêu cầu phân tích và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả phân tích, đồng thời báo cáo Tổng cục Hải quan về kết quả thực hiện:
  a) Tên hàng: Tên hàng kết luận trong Thông báo kết quả phân tích theo các tiêu chí của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi giống với kết luận tại Mục 5 - “Tên gọi theo cấu tạo, công dụng” tại Thông báo kết quả phân loại của Tổng cục Hải quan.
  b) Bản chất hàng hóa: Chủng loại, thành phần, công dụng của hàng hóa tại thông báo kết quả phân tích giống chủng loại, thành phần, công dụng của hàng hóa tại Thông báo kết quả phân loại của Tổng cục Hải quan.
  c) Mã số phân loại: Mã số đề xuất tại Thông báo kết quả phân tích trùng khớp với mã số kết luận tại Thông báo kết quả phân loại của Tổng cục Hải quan.
  Giao Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, xử lý những vấn đề phát sinh để đảm bảo tính thống nhất trong thực hiện hướng dẫn tại điểm 1 công văn này. Nếu phát hiện vướng mắc vượt thẩm quyền xử lý, thì kịp thời phản ánh, đề xuất để Lãnh đạo Tổng cục xem xét giải quyết.
  2. Yêu cầu các đơn vị kịp thời cập nhật phiếu yêu cầu phân tích, kết quả phân tích, kết quả phân loại trên cơ sở dữ liệu MHS theo hướng dẫn tại công văn số 2140/TCHQ-TXNK ngày 03/3/2014, công văn 7604/TCHQ-TXNK ngày 20/6/2014, cụ thể như sau:
  a) Chi cục Hải quan có yêu cầu phân tích: Thực hiện cập nhật theo hướng dẫn tại điểm 1.1.2 công văn số 2140/TCHQ-TXNK, điểm 3 công văn 7604/TCHQ-TXNK và phụ lục kèm theo công văn;
  b) Cục Hải quan tỉnh, thành phố: Thực hiện cập nhật theo hướng dẫn tại điểm 3 công văn 7604/TCHQ-TXNK và phụ lục kèm theo công văn. Đồng thời kiểm tra, đôn đốc các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời theo đúng hướng dẫn tại điểm 2.a công văn này.
  c) Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu và các Chi nhánh: Thực hiện cập nhật theo hướng dẫn tại điểm 1 công văn 7604/TCHQ-TXNK và phụ lục kèm theo công văn;
  d) Cục Thuế xuất nhập khẩu: Thực hiện cập nhật theo hướng dẫn tại điểm 1.1.2 công văn số 2140/TCHQ-TXNK, điểm 2 công văn 7604/TCHQ-TXNK và phụ lục kèm theo công văn;
  Trường hợp kiểm tra phát hiện cá nhân, đơn vị không cập nhật kết quả phân tích, kết quả phân loại trên cơ sở dữ liệu MHS, ảnh hưởng đến việc thực hiện phân tích, phân loại theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, sẽ bị xử lý theo quy định.
  3. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 7604/TCHQ-TXNK ngày 20/6/2014.
  Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị triển khai thực hiện.
   

   Nơi nhận:
  - Như trên;
  - TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
  - Tổng cục trưởng (để b/c);
  - Các đ/c Phó Tổng cục trưởng;
  - Các đơn vị thuộc CQ TCHQ (để p/hợp thực hiện);
  - Lưu: VT, TXNK-PL-M.Hương (3b).
  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Nguyễn Dương Thái

   
   
   
 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 10536/TCHQ-TXNK sửa đổi, bổ sung Công văn 7604/TCHQ-TXNK

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  Số hiệu: 10536/TCHQ-TXNK
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 25/08/2014
  Hiệu lực: 25/08/2014
  Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Nguyễn Dương Thái
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới