logo

Công văn 3910/TCHQ-TXNK hàng hóa tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu theo điều ước quốc tế

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 3910/TCHQ-TXNK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Dương Thái
  Ngày ban hành: 13/06/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 13/06/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
 • BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC HẢI QUAN

  -------

  Số: 3910/TCHQ-TXNK
  V/v
  : Hàng hóa tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu theo điều ước quốc tế

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2019

   

   

  Kính gửi:

  - Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
  - Ban Quản lý đường sắt đô thị.
  (29 Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh)

   

  Trả lời công văn số 546/BQLĐSĐT-QLDA1 ngày 28/3/2018 của Ban Quản lý đường sắt đô thị về việc miễn thuế đối với nguyên liệu và thiết bị cần thiết được miễn thuế nhập khẩu khi nhập khẩu và thuế xuất khẩu khi tái xuất phục vụ công tác thi công “Hệ thống tiếp điện trên cao” thuộc gói thầu số 3 Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh, Tuyến Bến Thành-Suối Tiên, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

  1. Ngày 19/4/2019, Thủ tướng Chính phủ có công văn số 451/TTg-KTTH đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 2575/BTC-TCHQ ngày 7/3/2019 về việc quyết định chủng loại và định lượng đối với nguyên liệu và thiết bị cần thiết được miễn thuế nhập khẩu khi nhập khẩu và thuế xuất khẩu khi tái xuất để phục vụ việc thi công “Hệ thống tiếp điện trên cao” thuộc gói thầu số 3 Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh, Tuyến Bến Thành-Suối Tiên (đính kèm).

  2. Đề nghị Ban Quản lý đường sắt đô thị nộp các chứng từ thuộc hồ sơ kèm theo danh mục hàng hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để được cấp Phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa miễn thuế nhập khẩu hoặc thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế gửi đến Hệ thống của cơ quan hải quan (trong trường hợp thực hiện miễn thuế điện tử) và báo cáo việc nhập khẩu để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh khi kết thúc nhập khẩu.

  3. Các đơn vị hải quan giám sát, quản lý chặt chẽ việc nhập khẩu, sử dụng hàng hóa miễn thuế của Ban Quản lý đường sắt đô thị đúng mục đích, đúng đối tượng quy định tại Công hàm vay vốn số VNXIV-3 ngày 30/3/2007 ký giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Nhật Bản và thực hiện:

  a. Trường hợp Ban Quản lý đường sắt đô thị lựa chọn thực hiện miễn thuế theo Phiếu theo dõi trừ lùi (Phiếu TDTL):

  - Trên cơ sở danh mục hàng hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 451/TTg-KTTH, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cấp Phiếu TDTL theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy trình giải quyết miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế, thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với các tổ chức phi chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 2503/QĐ-TCHQ ngày 23/8/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

  - Đơn vị hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu cho các lô hàng của Ban Quản lý đường sắt đô thị thực hiện trừ lùi vào Phiếu TDTL theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 2503/QĐ-TCHQ.

  - Khi hết lượng hàng hóa nhập khẩu ghi trên Phiếu TDTL, đơn vị hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu cuối cùng xác nhận lên bản chính Phiếu TDTL và gửi cho Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

  b. Trường hợp Ban Quản lý đường sắt đô thị lựa chọn thực hiện miễn thuế điện tử:

  - Ban Quản lý đường sắt đô thị thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 451/TTg-KTTH đến Hệ thống của cơ quan hải quan. Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận thông báo danh mục miễn thuế trên Hệ thống theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 9 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 2503/QĐ-TCHQ.

  - Đơn vị Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu cho các lô hàng của Ban Quản lý đường sắt đô thị thực hiện trừ lùi trên Hệ thống số lượng hàng hóa đã được miễn thuế cho đến khi hết lượng hàng hóa tại Danh mục hàng hóa miễn thuế đã thông báo theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 2503/QĐ-TCHQ.

  c. Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, đơn vị hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu thực hiện theo dõi việc tái xuất các hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 451/TTg-KTTH nêu trên. Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị biết và thực hiện./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Văn phòng Chính phủ (để b/c);
  - Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
  - Bộ Ngoại giao (để biết);
  - Lưu: VT, TXNK (13 bản).

  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Nguyễn Dương Thái

   

  PHỤ LỤC

  DANH SÁCH HÀNG HÓA MIỄN THUẾ KHI NHẬP KHẨU-TÁI XUẤT
  (Ban hành kèm theo công văn số 3910/TCHQ-TXNK ngày 13/6/2019 của Tổng cục Hải quan)

   

  1. Tên dự án đầu tư: Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh, Tuyến Bến Thành - Suối Tiên (Gói thầu số 3: "Mua sắm Thiết bị Cơ điện, Đầu máy Toa xe, Đường ray và Bảo dưỡng" phục vụ công tác thi công "Hệ thống Tiếp điện Trên cao" (OCS)).

  2. Địa điểm xây dựng dự án: Nội thành thành phố Hồ Chí Minh và huyện Dĩ An, Bình Dương.

  3. Quyết định phê duyệt đầu tư dự án số: 1453/QĐ-UBND (06/04/2007); 4870/QĐ-UBND (25/10/2007); 2721/QĐ-UBND (26/06/2008); 4480/QĐ-UBND (21/09/2011) của UBND TP. Hồ Chí Minh.

  STT

  Tên hàng

  Slượng

  Đơn vị tính

  Đơn giá (USD)

  Tr giá (USD)

  Tình trạng hàng hóa

  1

  Thiết bị đường sắt Mercedes benz U400

  3

  Bộ/set

  318,000

  954,000

  Used Cũ

  Railway equipment Mercedes Benz U400

  (Nhãn hiệu) Brand name: Railsystems RP

  (Loại) Type number: U400

  2

  Thiết bị kéo phẳng cho đường sắt OBW

  2

  Bộ/set

  34,862.5

  69,725

  Used Cũ

  Railway equipment Flat wagon OBW

  (Nhãn hiệu) Brand name : Railsystems RP

  (Loại) Type munber: OBW

  3

  Thiết bị đường sắt với kéo thủy lực trên nền

  2

  Bộ/set

  353,219

  706,438

  New Mới

  Railway equipment with Hydraulic Scissor Platform

  (Nhãn hiệu) Brand name: Producciones Ferroviarias, S.L.

  (Loại) Type number: RV

  4

  Xe trên nền đường sắt với giá để cuộn dây

  2

  Bộ/set

  73,447.3

  146,895

  New Mới

  Railway platform with holder-spools

  (Nhãn hiệu) Brand name: Producciones Ferroviarias, S.L.

  (Loại) Type number : SV

  5

  Toa kéo phẳng ngắn

  1

  Bộ/set

  53,763

  53,763

  New Mới

  Short Flat Wagon (8m)

  (Nhãn hiệu) Brand name: Producciones Ferroviarias, S.L.

  (Loại) Type: N/A

  6

  Toa kéo phng ngắn

  3

  Bộ/set

  50,311

  150,933

  New Mới

  Short Flat Wagon (6m)

  (Nhãn hiệu) Brand name: Producciones Ferroviarias, S.L.

  (Loại) Type: N/A

  7

  Kích xích (6 tấn)

  1

  cái/piece

  400

  400

  Used Cũ

  Lever Hoist Ratchet Pullers (6 ton)

  (Nhãn hiệu) Brand name: N/A

  (Loại) Type number: N/A

  8

  Kích xích (4 tấn)

  4

  cái/piece

  300

  1,200

  Used Cũ

  Lever Hoist Ratchet Pullers (4 ton)

  (Nhãn hiệu) Brand name: N/A

  (Loại) Type number: N/A

  9

  Kích xích (2 tấn)

  15

  cái/piece

  150

  2,250

  Used Cũ

  Lever Hoist Ratchet Pullers (2 ton)

  (Nhãn hiệu) Brand name: N/A

  (Loại) Type number: N/A

  10

  Kích xích (1 tấn)

  6

  cái/piece

  100

  600

  Used Cũ

  Lever Hoist Ratchet Pullers (1 ton)

  (Nhãn hiệu) Brand name: N/A

  (Loại) Type number :N/A

  11

  Móc nối (7/8)

  3

  cái/piece

  10

  30

  Used Cũ

  Forged steel shackles for general lifting purposes (7/8)

  (Nhãn hiệu) Brand name: N/A

  (Loại) Type number: N/A

  12

  Móc nối (3/8)

  46

  cái/piece

  10

  460

  Used Cũ

  Forged steel shackles for general lifting purposes (3/8)

  (Nhãn hiệu) Brand name: N/A

  (Loại) Type number: N/A

  13

  Móc nối (5/8)

  3

  cái/piece

  5

  15

  Used Cũ

  Forged steel shackles for general lifting purposes (5/8)

  (Nhãn hiệu) Brand name: N/A

  (Loại) Type number: N/A

  14

  Đồng hồ đo lực căng (5 tấn)

  6

  cái/piece

  600

  3,600

  Used Cũ

  Tension Meters (5 ton)

  (Nhãn hiệu) Brand name: Nagaki

  (Loại) Type number: N/A

  15

  Đồng hồ đo lực căng (3 tấn)

  3

  cái/piece

  500

  1,500

  Used Cũ

  Tension Meters (3 ton)

  (Nhãn hiệu) Brand name: Nagaki

  (Loại) Type number: N/A

  16

  Đồng hồ đo lực căng (1 tấn)

  6

  cái/piece

  400

  2,400

  Used Cũ

  Tension Meters (1 ton)

  (Nhãn hiệu) Brand name: Nagaki

  (Loại) Type number: N/A

  17

  Cần xiết lực loại nhỏ

  10

  cái/piece

  30

  300

  Used Cũ

  Torque Wrench (S)

  (Nhãn hiệu) Brand name: N/A

  (Loại) Type number: N/A

  18

  Cần xiết lực loại dài

  3

  cái/piece

  50

  150

  Used Cũ

  Torque Wrench (L)

  (Nhãn hiệu) Brand name: N/A

  (Loại) Type number: N/A

  19

  Cờ lê 24

  24

  cái/piece

  1

  24

  Used Cũ

  Open Wrench 24

  (Nhãn hiệu) Brand name: N/A

  (Loại) Type number :N/A

  20

  Cờ lê 22

  1

  cái/piece

  1

  1

  Used Cũ

  Open Wrench 22

  (Nhãn hiệu) Brand name: N/A

  (Loại) Type number: N/A

  21

  Cờ lê 19

  10

  cái/piece

  1

  10

  Used Cũ

  Open Wrench 19

  (Nhãn hiệu) Brand name: N/A

  (Loại) Type number: N/A

  22

  Cờ lê 1 1/2

  1

  cái/piece

  1

  1

  Used Cũ

  Open Wrench 1 1/2

  (Nhãn hiệu) Brand name: N/A

  (Loại) Type number: N/A

  23

  Cờ lê bánh cóc đuôi nhộn 32~36

  7

  cái/piece

  30

  210

  Used Cũ

  Ratchet Wrench 32~36

  (Nhãn hiệu) Brand name :N/A

  (Loại) Type number :N/A

  24

  Cờ lê bánh cóc đuôi nhộn 24~30

  2

  cái/piece

  20

  40

  Used Cũ

  Ratchet Wrench 24~30

  (Nhãn hiệu) Brand name :N/A

  (Loại) Type number :N/A

  25

  Cờ lê bánh cóc đuôi nhộn 22~24

  23

  cái/piece

  15

  345

  Used Cũ

  Ratchet Wrench 22~24

  (Nhãn hiệu) Brand name :N/A

  (Loại) Type number :N/A

  26

  Dây

  6

  1000m /cuộn 1000m /Drum

  600

  3,600

  Used Cũ

  rope

  (Nhãn hiệu) Brand name :N/A

  (Loại) Type number :N/A

  27

  Máy cắt dây

  1

  cái/piece

  400

  400

  Used Cũ

  Thread cutter

  (Nhãn hiệu) Brand name :N/A

  (Loại) Type number :N/A

  28

  Đồng hồ đo xiết lực

  2

  cái/piece

  1,000

  2,000

  Used Cũ

  Torque tester

  (Nhãn hiệu) Brand name :Nagaki

  (Loại) Type number: NS-1200

  29

  Cóc kéo dây

  13

  cái/piece

  50

  650

  Used Cũ

  Wire Grips

  (Nhãn hiệu) Brand name :N/A

  (Loại) Type number :N/A

  30

  Mỏ chỉnh dây

  2

  cái/piece

  20

  40

  Used Cũ

  Thread pulling device

  (Nhãn hiệu) Brand name :N/A

  (Loại) Type number :N/A

  31

  Kìm cắt thủy lực

  3

  cái/piece

  100

  300

  Used Cũ

  Direct Type Cutting Tool Mighty Cutter

  (Nhãn hiệu) Brand name :N/A

  (Loại) Type number :N/A

  32

  Ròng rọc 20cm

  760

  cái/piece

  10

  7,600

  Used Cũ

  Cable Pulley 20cm

  (Nhãn hiệu) Brand name :N/A

  (Loại) Type number :N/A

  33

  Ròng rọc 60cm

  18

  cái/piece

  20

  360

  Used Cũ

  Cable Pulley 60cm

  (Nhãn hiệu) Brand name :N/A

  (Loại) Type number :N/A

  34

  Ròng rọc 86cm

  36

  cái/piece

  30

  1,080

  Used Cũ

  Cable Pulley 86cm

  (Nhãn hiệu) Brand name :N/A

  (Loại) Type number :N/A

  35

  Ròng rọc 1m

  77

  cái/piece

  20

  1,540

  Used Cũ

  Cable Pulley 1m

  (Nhãn hiệu) Brand name :N/A

  (Loại) Type number :N/A

  36

  Ròng rọc (tạm thời)

  30

  cái/piece

  10

  300

  Used Cũ

  Cable Pulley (Temp)

  (Nhãn hiệu) Brand name :N/A

  (Loại) Type number :N/A

  37

  Ròng rọc với khóa xoay 1m

  40

  cái/piece

  20

  800

  Used Cũ

  Cable Pulley 1m with turn buckle

  (Nhãn hiệu) Brand name :N/A

  (Loại) Type number :N/A

   

   

   

   

   

  USD 2,113,960

   

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 3910/TCHQ-TXNK hàng hóa tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu theo điều ước quốc tế

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  Số hiệu: 3910/TCHQ-TXNK
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 13/06/2019
  Hiệu lực: 13/06/2019
  Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Dương Thái
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới