logo

Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4585/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa đặt gia công ở nước ngoài của doanh nghiệp chế xuất

Văn bản liên quan

Văn bản mới