logo

Công văn 6446/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng khuôn đúc thỏi

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 6446/TCHQ-TXNK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Trịnh Mạc Linh
  Ngày ban hành: 02/11/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 02/11/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
 • BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC HẢI QUAN
  -------

  Số: 6446/TCHQ-TXNK
  V/v: Phân loại mặt hàng khuôn đúc thỏi

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2018

   

   

  Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

   

  Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2281/HQLS-KTSTQ ngày 20/9/2018 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đề nghị hướng dẫn phân loại mặt hàng có tên khai báo “Hộp khuôn đồng để đúc phôi thép” do Công ty TNHH Nhất Trí Thành nhập khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

  Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;

  Căn cứ Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011, Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015, Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

  Căn cứ Chú giải pháp lý 2 phần XVI Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

  Trên cơ sở báo cáo đề xuất, hồ sơ nhập khẩu, tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất gửi kèm công văn số 2281/HQLS-KTSTQ nêu trên của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, mặt hàng “Hộp khuôn đồng để đúc phôi thép” được xác định là khuôn đúc thỏi, thuộc nhóm 84.54 “Lò thổi, nồi rót, khuôn đúc thỏi và máy đúc, dùng trong luyện kim hay đúc kim loại”, mã số 8454.20.00 “- Khuôn đúc thỏi và nồi rót”.

  Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
  - Cục Kiểm định Hải quan (để theo dõi);
  - Lưu: VT, TXNK (My - 3b).

  TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
  KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Trịnh Mạc Linh

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới