logo

Công văn 6523/TCHQ-TXNK phân loại đèn LED, khung giá để bát đĩa, bàn là

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 6523/TCHQ-TXNK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Trịnh Mạc Linh
  Ngày ban hành: 07/11/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 07/11/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
 • BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC HẢI QUAN
  -------

  Số: 6523/TCHQ-TXNK
  V/v: Phân loại đèn LED, khung giá để bát đĩa, bàn là

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2018

   

   

  Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

   

  Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 297/HQLS-TXNK ngày 05/02/2018 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc vướng mắc phân loại mặt hàng đèn LED, khung giá để bát đĩa, bàn là. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

  Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Tham khảo Chú giải chi tiết HS 2017; Tham khảo tuyển tập ý kiến phân loại của Hải quan Thế giới.

  1. Đối với mặt hàng đèn LED:

  Tham khảo Bảng tương quan AHTN 2012-2017 thì mã số 8539.50.00 tại Danh mục ban hành kèm Thông tư số 65/2017/TT-BTC được tách ra từ một phần của mã số 8543.70.90 tại Danh mục ban hành kèm Thông tư số 103/2015/TT-BTC. Do đó không có sự chuyển đổi dòng hàng từ nhóm 94.05 sang nhóm 85.39 liên quan tới đèn LED tại Danh mục hiện tại.

  Mặt hàng đèn LED tại nhóm 85.39 và 94.05 có thể phân biệt như sau:

  - Nhóm 85.39 bao gồm đèn LED ở dạng bóng đèn có phần đuôi (ví dụ, đuôi xoáy, đuôi ngạnh hay bi-pin) để gắn vào đui đèn như được mô tả tại chú giải chi tiết HS: “Ánh sáng của những đèn này được tạo ra bởi một hoặc nhiều đi ốt phát quang (LED), những đèn này gồm lớp vỏ bằng thủy tinh hoặc plastic, một hoặc nhiều đi ốt phát quang, mạch để chỉnh lưu dòng xoay chiều và chuyển đổi điện áp về mức các đi ốt phát quang có thể sử dụng được, và phần đuôi (ví dụ, loại đuôi xoáy (screw), đuôi ngạnh (bayonet) hay bi-pin) để gắn vào đui đèn. Một số loại đèn có thể có phần tản nhiệt.

  Những đèn này có nhiều hình dạng, ví dụ hình cầu (có hoặc không có cổ); hình quả lê hoặc củ hành, hình ngọn lửa; ống (thẳng hoặc cong); hình dạng đặc biệt để chiếu sáng, trang trí, cây giáng sinh...”.

  - Nhóm 94.05 bao gồm đèn, bộ đèn LED hoàn chỉnh, có dây điện kết nối với nguồn điện, không ở dạng bóng đèn có đuôi như mô tả nêu trên tại nhóm 85.39.

  2. Đối với mặt hàng khung giá để bát đĩa, khung giá để bàn là:

  Các mặt hàng khung giá để bát đĩa, khung giá để bàn là bằng thép phù hợp phân loại thuộc nhóm 73.23.

  Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết và thực hiện./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
  - Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
  - Cục KĐHQ (để biết);
  - Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

  TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Trịnh Mạc Linh

   

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới