logo

Công văn 6552/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vướng mắc C/O

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 6552/TCHQ-GSQL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Mai Xuân Thành
  Ngày ban hành: 08/11/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 08/11/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
 • BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC HẢI QUAN
  -------

  Số: 6552/TCHQ-GSQL
  V/v: Vướng mắc C/O

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2018

   

   

  Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

   

  Trả lời công văn số 2605/HQBRVT-GSQL ngày 12/9/2018 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vướng mắc liên quan đến C/O điện tử đã được khai báo trên hệ thống một cửa ASEAN được đăng ký theo tờ khai hải quan nhập khẩu đã bị hủy, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

  Trường hợp người khai hải quan đã nộp C/O cho cơ quan hải quan để xem xét áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt cho tờ khai hải quan nhập khẩu đầu tiên. Sau đó cơ quan hải quan chấp nhận việc hủy tờ khai đăng ký của doanh nghiệp theo đúng quy định thì xem xét chấp nhận C/O cho tờ khai đăng ký mới. Việc kiểm tra tính hợp lệ của C/O và xuất xứ hàng hóa thực hiện theo quy định hiện hành.

  Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
  - Lưu: VT, GSQL(3b).

  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG   

  Mai Xuân Thành

   

   

   

   

   

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới