logo

Công văn 7033/BCT-XNK hướng dẫn việc xuất khẩu gạo qua biên giới một số Công ty thuộc Vinafood1

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 7033/BCT-XNK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Tuấn Anh
  Ngày ban hành: 25/07/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 25/07/2014 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
 • BỘ CÔNG THƯƠNG
  -------
  Số: 7033/BCT-XNK
  V/v: Hướng dẫn việc xuất khẩu gạo qua biên giới của một số công ty trực thuộc Vinafood1
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2014

   
   

  Kính gửi:
  - Tổng công ty Lương thực miền Bắc;
  - Hiệp hội Lương thực Việt Nam.

   
  Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Thông báo số 239/TB-VPCP ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện như sau:
  1. Các công ty trực thuộc Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Tổng công ty) được sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo của Tổng công ty để xuất khẩu gạo qua biên giới trong năm 2014, bao gồm:
  a) Công ty CP Lương thực Đông Bắc;
  b) Công ty CP Lương thực Cao Lạng;
  c) Công ty CP Lương thực Hà Nam;
  d) Công ty CP Lương thực Lào Cai.
  Đối với trường hợp Chi nhánh Tây Bắc của Tổng công ty Lương thực miền Bắc, theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2005, Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Do vậy, Chi nhánh Tây Bắc của Tổng công ty được phép thực hiện các hoạt động xuất khẩu gạo theo các quy định pháp luật hiện hành và theo các chức năng được Tổng công ty ủy quyền.
  2. Trong quá trình thực hiện xuất khẩu qua biên giới, các công ty trực thuộc nêu trên phải đảm bảo các nguyên tắc, điều kiện sau:
  a) Phải có chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc cán bộ thường trực tại khu vực biên giới để theo dõi sát tình hình.
  b) Có nguồn cung cấp gạo hàng hóa xuất khẩu đáp ứng các tiêu chuẩn, quy cách gạo xuất khẩu.
  3. Các công ty trực thuộc nêu trên có trách nhiệm thực hiện quy định của Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo, Thông tư số 44/2010/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2010/NĐ-CP về đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo, xuất khẩu gạo và tái xuất gạo vào thị trường có hợp đồng tập trung, giá sàn gạo xuất khẩu, dự trữ lưu thông và trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo.
  4. Trách nhiệm của Tổng công ty Lương thực miền Bắc:
  a) Tổng công ty có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo các công ty trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành về xuất khẩu gạo và chịu trách nhiệm đối với hoạt động xuất khẩu gạo của các công ty trực thuộc nêu trên.
  b) Có cơ chế và biện pháp phù hợp ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động xuất khẩu gạo qua biên giới; từng bước thiết lập các kênh giao dịch xuất khẩu ổn định với các đối tác nhập khẩu có uy tín.
  5. Hiệp hội Lương thực Việt Nam có trách nhiệm đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo cho các công ty được chỉ định nêu trên và hướng dẫn các công ty thực hiện các quy định về đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo.
  6. Chế độ báo cáo: Ngoài việc thực hiện chế độ báo cáo chung theo quy định của Nghị định số 109/2010/NĐ-CP, Tổng công ty và các công ty trực thuộc nêu trên có trách nhiệm báo cáo định kỳ vào ngày 25 hàng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới, Hiệp hội Lương thực Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền liên quan về tình hình hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo qua biên giới.
  Bộ Công Thương thông báo để quý Cơ quan biết và thực hiện./.
   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Các Bộ: TC, NN&PTNT;
  - Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng (để b/c);
  - UBND, Sở Công Thương các tỉnh: Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Điện Biên và Lai Châu;
  - Tổng cục Hải quan (để p/h thực hiện);
  - Lưu: VT, XNK.
  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Trần Tuấn Anh

   
 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới