logo

Công văn 9978/TCHQ-GSQL nghiệp vụ giám sát hàng hóa xuất từ địa điểm tập kết, kiểm tra

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 9978/TCHQ-GSQL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Vũ Ngọc Anh
  Ngày ban hành: 08/08/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 08/08/2014 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
 • BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC HẢI QUAN
  -------
  Số: 9978/TCHQ-GSQL
  V/v: Quy định nghiệp vụ giám sát hàng hóa xuất từ địa điểm tập kết, kiểm tra qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2014

   
   
  Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn
   
  Trả lời công văn số 1978/HQLS-GSQL ngày 14/7/2014 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành quy định giám sát đặc thù đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng kho ngoại quan tái xuất từ địa điểm tập kết kiểm tra hàng hóa, bãi tập kết nằm trong khu vực cửa khẩu xuất qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Tổng cục Hải quan đề nghị sửa đổi bổ sung một số nội dung sau:
  1. Sửa đổi, bổ sung Phần A của dự thảo:
  1.1. Điểm 4 phần A sửa đổi là:
  a) Việc tiếp nhận hồ sơ hải quan đối với hàng hóa tái xuất, hàng kho ngoại quan phải sang tải để tái xuất qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan xuất khẩu được thực hiện trong giờ hành chính các ngày trong tuần. Trường hợp làm thủ tục ngoài giờ hành chính, người khai hải quan có đề nghị bằng văn bản và được Lãnh đạo Chi cục Hải quan nơi tiếp nhận hồ sơ phê duyệt.
  b) Công tác giám sát của cơ quan hải quan tại địa điểm tập kết hàng hóa để sang tải và tại cửa khẩu phụ, điểm thông quan phải đảm bảo 24 giờ/ 7 ngày; Thời gian giám sát hàng hóa thực xuất qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan thực hiện theo quy định giờ đóng mở cửa khẩu của UBND tỉnh Lạng Sơn.
  1.2. Sửa đổi điểm 5 phần A gạch đầu dòng thứ 2: Phương tiện để sang tải vận chuyển hàng hóa phải đảm bảo các điều kiện niêm phong, giám sát hải quan; Hàng hóa là ô tô, máy, phương tiện cơ giới không được tự hành từ Địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa ra các cửa khẩu phụ, điểm thông quan.
  1.3. Bổ sung điểm 6 phần A: Việc xác nhận hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan thực hiện theo quy định tại Công văn số 5665/BTC-TCHQ ngày 29/4/2014 của Bộ Tài chính.
  1.4. Sửa đổi điểm 7 phần A: Trong quá trình giám sát hàng hóa sang tải tại các Địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa/ Bãi tập kết, sang tải hàng hóa; giám sát hàng hóa xuất khẩu tại các cửa khẩu phụ và điểm thông quan, các bộ phận nghiệp vụ liên quan phải thường xuyên trao đổi thông tin với lực lượng bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng liên quan, đảm bảo quản lý chặt chẽ hồ sơ, hàng hóa từ khi tiếp nhận đến khi thực xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam.
  1.5. Sửa đổi điểm 8 phần A: Việc tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, giám sát hàng hóa tái xuất phải được cập nhật, theo dõi đầy đủ, kịp thời theo phương thức phù hợp (thủ công/điện tử) cuối tháng phải thực hiện in, đóng sổ, lưu trữ, báo cáo, nhập dữ liệu vào hệ thống theo đúng quy định.
  2. Sửa đổi phần B của dự thảo:
  1.1. Đối tượng thực hiện Quy định về giám sát hải quan là cơ quan Hải quan. Vì vậy, yêu cầu bỏ mục I phần B Trách nhiệm của chủ hàng, người điều khiển phương tiện.
  1.2. Thống nhất cụm từ “Hàng đã qua khu vực giám sát hải quan” tại điểm 3 mục III phần B.
  1.3. Sửa, bổ sung vào cuối điểm 6 mục III phần B như sau: Nguyên tắc: Hàng hóa tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan chuyển cửa khẩu để tái xuất qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan thực hiện theo điểm 3 phần A Quy định này; Đối với các lô hàng đã xuất một phần chỉ được xuất qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan do Chi cục Hải quan cửa khẩu đã tiếp nhận hồ sơ hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu, không được thay đổi cửa khẩu xuất.
  1.4. Bỏ điểm 6.2 mục III phần B.
  Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn sửa đổi, bổ sung và ra Quyết định ban hành quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn thường xuyên kiểm tra hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo đúng quy định, nếu có vướng mắc báo cáo ngay về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để có chỉ đạo kịp thời./.
   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Lưu: VT, GSQL (3b).
  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG  Vũ Ngọc Anh

   
   
   
   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Công văn 5665/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 22/2014/TT-BTC
  Ban hành: 29/04/2014 Hiệu lực: 29/04/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới