logo

Quyết định 1495/QĐ-BVTV về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra Nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Cục Bảo vệ thực vật Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 1495/QĐ-BVTV Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Trung
  Ngày ban hành: 11/07/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 01/08/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
 • BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
  -------
  Số: 1495/QĐ-BVTV
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2017

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NHẬP KHẨU
  ------------------------
  CỤC TRƯỞNG CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
   
  Căn cứ Quyết định số 928/QĐ-BNN-TCCB ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật;
  Căn cứ Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013;
  Căn cứ Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật;
  Căn cứ Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;
  Căn cứ Công văn số 1060/KT3-KH ngày 21 tháng 4 năm 2017 và hồ sơ đề nghị ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
  Xét đề nghị của Trưởng Phòng Thuốc bảo vệ thực vật,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
  Điều 1. Ủy quyền cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, có trụ sở tại 49 Pasteur, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu.
  Điều 2. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 phải thực hiện kiểm tra nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu theo các quy định sau:
  1. Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu phải đảm bảo các nguyên tắc, yêu cầu nhập khẩu quy định tại Điều 39 và Điều 43 của Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật (Thông tư 21).
  2. Các phép thử, phương pháp thử áp dụng để kiểm tra chất lượng thuốc bảo vệ thực vật phải được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Cục Bảo vệ thực vật chỉ định, chi tiết tại Phụ lục kèm theo.
  3. Hồ sơ, trình tự kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 44 của Thông tư 21 và Quyết định số 4307/QĐ-BNN-BVTV ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.
  4. Chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 46 của Thông tư 21.
  5. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào hoặc nếu có khó khăn vướng mắc liên quan tới công tác kiểm tra nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu phải báo cáo về Cục Bảo vệ thực vật bằng văn bản để được hướng dẫn xử lý.
  Điều 3. Thời hạn ủy quyền từ ngày 01/8/2017 đến hết ngày 31/7/2018.
  Điều 4. Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, Trưởng phòng Thuốc bảo vệ thực vật và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 4;
  - Chi cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
  - Các tổ chức, cá nhân liên quan đến nhập khẩu thuốc bvtv;
  - Lưu: VT, QLT.
  CỤC TRƯỞNG
  Hoàng Trung

   
   
  PHỤ LỤC
  DANH MỤC PHÉP THỬ, PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1495/QĐ-BVTV ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật)
   

   
  Tên chỉ tiêu
  Phương pháp thử
  LOQ
  Ghi chú
  Tính chất lý hóa
  1.
  Tỷ suất lơ lửng.
  TCVN 8050:2009*
  NA
   
  2.
  Khả năng thấm ướt
  TCVN 8050:2009*
  NA
   
  3.
  Độ bọt
  TCVN 8050:2009*
  NA
   
  4.
  Độ tự nhũ
  CIPAC Handbook. Vol. K, 2003 (p. 137-139)*
  NA
   
  5.
  Độ tái nhũ
  CIPAC Handbook, Vol. K, 2003 (p. 137-139)*
  NA
   
  6.
  Độ bền nhũ tương
  CIPAC Handbook, Vol. K, 2003 (p. 137-139)*
  NA
   
  7.
  Độ bền pha loãng
  CIPAC Handbook, Vol. F, 1995 (p. 131)*
  NA
   
  8.
  Độ mịn (rây ướt)
  TCVN 8050:2009*
  NA
   
  9.
  Độ pH
  CIPAC Handbook, Vol. F, 1995 (p. 205)*
  NA
   
  10.
  Độ Acid/Bazơ
  CIPAC Handbook, Vol. F, 1995 (p. 96)*
  NA
   
  11.
  Độ bền phân tán
  CIPAC Handbook, Vol. F, 1995 (p. 71)
  NA
   
  12.
  Độ bền bảo quản ở 54 °C trong 14 ngày
  CIPAC Handbook, Vol. J, 2000 (p.128)*
  NA
   
  13.
  Độ bền bảo quản ở 0 oC trong 7 ngày
  CIPAC Handbook, Vol. J, 2000 (p. 126)*
  NA
   
  14.
  Độ hòa tan
  CIPAC Handbook Vol. H, MT 197 (p.307)
  NA
   
  15.
  Khối lượng riêng
  TCVN 8050:2009*
  NA
   
  16.
  Hàm lượng nước (Karl-Fischer)
  TCVN 8050:2009
  NA
   
  Hàm lượng hoạt chất trong thuốc kỹ thuật và thành phẩm
  17.
  2,4-D
  CIPAC Handbook, Vol. 1C, 1995 (p. 2062)*
  NA
   
  18.
  Abamectin
  QTTN/KT3 071:2016*
  NA
   
  19.
  Acephate
  CIPAC Handbook, Vol. H, 1998 (p.5 - p.7)*
  NA
   
  20.
  Acetamiprid
  TC 07:2001/CL*
  NA
   
  21.
  Acetochlor
  - TC 08/2003-CL
  - QTTN/KT3 070:2016*
  NA
   
  22.
  Alpha-Cypermethrin
  TCVN 8979:2011*
  NA
   
  23.
  Aluminium phosphide
  64 TCN 59-93*
  NA
   
  24.
  Ametryn
  TCCS 36:2012/BVTV*
  NA
   
  25.
  Amitraz
  CIPAC Handbook, Vol. G, 1995 (p.5)*
  NA
   
  26.
  Atrazine
  TCVN 10161:2013*
  NA
   
  27.
  Azoxystrobin
  TCCS 02:2006*
  NA
   
  28.
  Bensulfuron methyl
  CIPAC Handbook, Vol. K, 2003 (p. 6)*
  NA
   
  29.
  Beta-cypermethrin
  TC 08/CL:2004*
  NA
   
  30.
  Bifenthrin
  QTTN/KT3 070:2016*
  NA
   
  31.
  Bispyribac sodium
  TC 115:2000/CL*
  NA
   
  32.
  Bronopol
  QTTN/KT3 071:2016*
  NA
   
  33.
  Buprofezin
  TCVN 9477:2012*
  NA
   
  34.
  Butachlor
  TCCS 08:2006*
  NA
   
  35.
  Carbaryl
  TCCS 71:2013/BVTV*
  NA
   
  36.
  Carbendazim
  CIPAC Handbook, Vol. H, 1995 (p. 61- 66)*
  NA
   
  37.
  Carbofuran
  CIPAC Handbook, Vol. D, 1988 (p.20)*
  NA
   
  38.
  Carbosulfan
  QTTN/KT3 071:2016*
  NA
   
  39.
  Cartap hydrochloride
  TCVN 8380:2010
  NA
   
  40.
  Cyfluthrin
  TC 94/98-CL*
  NA
   
  41.
  Cyhalofop butyl
  TC 01/2004:CL*
  NA
   
  42.
  Cymoxanil
  TC 09:2005/CL*
  NA
   
  43.
  Cypermethrin
  TCVN 8143:2009*
  NA
   
  44.
  Cyproconazole
  TC 04:2002-CL*
  NA
   
  45.
  Cyromazine
  TC 08:2001-CL*
  NA
   
  46.
  Chlorfluazuron
  QTTN KT3 071:2016*
  NA
   
  47.
  Chlorothalonil
  TCVN 8145:2009*
  NA
   
  48.
  Chlorpyrifos ethyl
  TCCS 30:2011/BVTV*
  NA
   
  49.
  Chlorpyrifos methyl
  QTTN/KT3 070 : 2016*
  NA
   
  50.
  Deltamethrin
  TCVN 8750:2011*
  NA
   
  51.
  Diafenthiuron
  TCCS 38:2012/BVTV*
  NA
   
  52.
  Diazinon
  TCVN 9483:2012*
  NA
   
  53.
  Dichlovos
  CIPAC Handbook, Vol. H, 1998 (p.135)*
  NA
   
  54.
  Difenoconazole
  TC 03/2003-CL*
  NA
   
  55.
  Diflubezuron
  CIPAC Handbook, Vol. H, 1998 (p. 141)*
  NA
   
  56.
  Dimethoate
  TCVN 8382:2010*
  NA
   
  57.
  Dimethomorph
  TC 11:2006/CL*
  NA
   
  58.
  Diniconazole
  - TC 03:2002-CL
  - QTTN/KT3 070:2016*
  NA
   
  59.
  Dinotefuran
  QTTN/KT3 071:2016*
  NA
   
  60.
  Diuron
  TC 96:1998/CL*
  NA
   
  61.
  Đồng (Cu)
  CIPAC Handbook, Vol. E, 1993 (p. 42-46)
  NA
   
  62.
  Emamectin benzoate
  TCCS 66 2013/BVTV*
  NA
   
  63.
  Etofenprox
  CIPAC Handbook, Vol. G (p. 57 - 59)*
  NA
   
  64.
  Ethoprophos
  QTTN/KT3 070:2016*
  NA
   
  65.
  Ethoxysulfuron
  TC 93/98-CL*
  NA
   
  66.
  Fenclorim
  QTTN/KT3 070:2016*
  NA
   
  67.
  Fenitrothion
  TC 11/CL:2007*
  NA
   
  68.
  Fenobucarb
  TCVN 8983:2011*
  NA
   
  69.
  Fenoxanil
  TCCS 03:2009/BVTV
  NA
   
  70.
  Fenoxaprop-P-ethyl
  QTTN/KT3 071:2016*
  NA
   
  71.
  Fenpropathrin
  TC 89/98-CL*
  NA
   
  72.
  Fenvalerate
  TC 13/CL:2007*
  NA
   
  73.
  Fipronil
  TC 05/2002-CL*
  NA
   
  74.
  Fluazifop-P-butyl
  CIPAC Handbook, Vol. G, 1995 (p. 71)*
  NA
   
  75.
  Flusilazole
  TCVN 8386:2010*
  NA
   
  76.
  Fomesafen
  QTTN/KT3 071:2016*
  NA
   
  77.
  Fosetyl aluminium
  TC 05/2004-CL
  NA
   
  78.
  Glufosinate ammonium
  CIPAC Handbook, Vol. G, 1995 (p. 89)*
  NA
   
  79.
  Glyphosate
  TCCS 01:2009/BVTV*
  NA
   
  80.
  Giberellic acid
  TC 10/2002-CL
  NA
   
  81.
  Hexaconazole
  QTTN/KT3 070:2016*
  NA
   
  82.
  Hexythiazox
  QTTN/KT3 071:2016*
  NA
   
  83.
  Imidaclopride
  TCCS 07:2006*
  NA
   
  84.
  Indoxacarb
  QTTN/KT3 070:2016*
  NA
   
  85.
  Iprobenfos
  CIPAC Handbook, Vol. D, 1988 (P. 110)*
  NA
   
  86.
  Iprodione
  CIPAC Handbook, Vol. G, 1995 (P. 98)*
  NA
   
  87.
  Isoprocarb
  QTTN/KT3 070:2016*
  NA
   
  88.
  Isoprothiolane
  TCVN 8749:2011*
  NA
   
  89.
  Kasugamycin
  TCCS 21:2011/BVTV
  NA
   
  90.
  Kresoxim methyl
  QTTN/KT3 070:2016*
  NA
   
  91.
  Lambda-cyhalothrin
  TC 07/CL:2007*
  NA
   
  92.
  Lufenuron
  TC 06/2002:CL*
  NA
   
  93.
  Magnesium phosphide
  64 TCN 59-93
  NA
   
  94.
  Malathion
  CIPAC Handbook, Vol. K, 2003 (p.98)*
  NA
   
  95.
  Mancozeb
  - TCCS 02:2009/BVTV
  - AOAC (991.33)*
  NA
   
  96.
  Maneb
  AOAC 991.33*
  NA
   
  97.
  Metalaxyl
  TCCS 4:2009/BVTV*
  NA
   
  98.
  Metaldehyde
  TC 09/CL:2004*
  NA
   
  99.
  Metconazole
  QTTN/KT3 071:2016*
  NA
   
  100.
  Metolachlor
  TCCS 104/99-CL*
  NA
   
  101.
  Methidathion
  TC 95/98-CL*
  NA
   
  102.
  Methomyl
  TCVN 8388:2010*
  NA
   
  103.
  Myclobutanil
  TCCS 43:2012/BVTV*
  NA
   
  104.
  Niclosamide
  TCCS 342:2015/BVTV
  (Mã cũ TC 05/CL:2005*)
  NA
   
  105.
  Nitenpyram
  TCCS 74:2013/BVTV*
  NA
   
  106.
  Paclobutrazole
  TC14/CL: 2006*
  NA
   
  107.
  Paraquat
  CIPAC Handbook, Vol.E,1995 (p. 166-168)*
  NA
   
  108.
  Pencycuron
  TCVN 9481:2012*
  NA
   
  109.
  Pendimethalin
  TC 09/2003-CL*
  NA
   
  110.
  Permethrin
  TCCS 31:2011/BVTV*
  NA
   
  111.
  Piperonyl butoxide
  CIPAC Handbook, Vol.1C, 1985 (p.2209)*
  NA
   
  112.
  Pretilachlor
  TCVN 8144:2009*
  NA
   
  113.
  Procymidone
  QTTN/KT3 071:2016
  NA
   
  114.
  Prochloraz
  TCCS 45:2012/BVTV*
  NA
   
  115.
  Profenofos
  TCCS 08/CL:2007*
  NA
   
  116.
  Propamocarb
  CIPAC Handbook, Vol. E, 1993 (p.185)
  NA
   
  117.
  Propanil
  TCVN 10162:2013*
  NA
   
  118.
  Propargite
  TCVN 9479:2012*
  NA
   
  119.
  Propiconazole
  TCCS 22:2011/BVTV*
  NA
   
  120.
  Propineb
  - TCVN 9480:2012
  - AOAC (991.33)*
  NA
   
  121.
  Propoxur
  QTTN/KT3 070:2016*
  NA
   
  122.
  Pymetrozine
  TCCS 13:2010/BVTV*
  NA
   
  123.
  Pyrazosulfuron ethyl
  TCCS 32:2011/BVTV*
  NA
   
  124.
  Pyribenzoxim
  TC 03/CL:2006*
  NA
   
  125.
  Pyridaben
  TC 02/2003-CL
  NA
   
  126.
  Pyriproxyfen
  QTTN/KT3 070:2016*
  NA
   
  127.
  Phenol tự do
  CIPAC Handbook, Vol.1C, 1995 (p.2062)
  NA
   
  128.
  Phenthoate
  TCVN 10163:2013*
  NA
   
  129.
  Phosalon
  CIPAC Handbook, Vol. D, 1998 (p.141)*
  NA
   
  130.
  Quinalphos
  TC 01/2003-CL
  NA
   
  131.
  Quinclorac
  CIPAC Handbook, Vol. H, 1998 (p.244)*
  NA
   
  132.
  Quizalofop-P-ethyl
  TC 07/2003-CL*
  NA
   
  133.
  Sulfur (lưu huỳnh)
  TCVN 8984:2011
  NA
   
  134.
  Tebuconazole
  TCVN 9482:2012*
  NA
   
  135.
  Tebufenozide
  QTTN/KT3 071:2016
  NA
   
  136.
  Thiamethoxam
  TCCS 67:2013/BVTV*
  NA
   
  137.
  Thiobencarb
  TCCS 226:2014/BVTV
  (Mã cũ TC 61/95-CL*)
  NA
   
  138.
  Thiophanate methyl
  TCVN 8751:2011*
  NA
   
  139.
  Thiram
  QTTN/KT3 071:2016*
  NA
   
  140.
  Tricyclazole
  TCCS 08:2002-CL*
  NA
   
  141.
  Validamycin
  QTTN/KT3 071:2016
  NA
   
  142.
  Zinc phosphide
  64 TCN 59-93
  NA
   
  143.
  Zineb
  - TCVN 9478:2012
  - AOAC (991.33)*
  NA
   
  144.
  Zineb (trong mẫu Zineb + Đồng)
  AOAC (965.15)
  NA
   
  145.
  Ziram
  AOAC (991.33)*
  NA
   

   
  Ghi chú:
  - *: Phương pháp được BoA (Văn phòng Công nhận Chất lượng) công nhận
  - LOQ: giới hạn xác định
  - NA: không áp dụng
   
   
 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1495/QĐ-BVTV về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra Nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Cục Bảo vệ thực vật
  Số hiệu: 1495/QĐ-BVTV
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 11/07/2017
  Hiệu lực: 01/08/2017
  Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Hoàng Trung
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới