logo

Quyết định 2548/QĐ-BKHCN Quyết định về Kế hoạch sửa đổi các tiêu chuẩn về nhiên liệu sinh học và thiết bị đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 2548/QĐ-BKHCN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tùng
  Ngày ban hành: 20/09/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 20/09/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Khoa học-Công nghệ
 • BỘ KHOA HỌC VÀ
  CÔNG NGHỆ
  -------
  Số: 2548/QĐ-BKHCN
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2017

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC GIA, QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NHIÊN LIỆU SINH HỌC VÀ KIỂM TRA, QUẢN LÝ THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG NHIÊN LIỆU SINH HỌC TRONG NHẬP KHẨU, SẢN XUẤT, PHA CHẾ, LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG
   
  Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
  Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21/11/2007;
  Căn cứ Luật Đo lường ngày 11/11/2011;
  Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
  Căn cứ Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;
  Thực hiện Thông báo số 255/TB-VPCP ngày 06/6/2017 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học và Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;
  Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu sinh học và kiểm tra, quản lý thiết bị đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học trong nhập khẩu, sản xuất, pha chế, lưu thông trên thị trường.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - PTTg Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);
  - VPCP, Bộ Công Thương (để p/hợp);
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Tập đoàn xăng dầu Việt Nam;
  - Tập đoàn dầu khí Việt Nam;
  - Lưu: VT, TĐC.
  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Trần Văn Tùng

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  KẾ HOẠCH
  RÀ SOÁT, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC GIA, QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NHIÊN LIỆU SINH HỌC VÀ KIỂM TRA, QUẢN LÝ THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG NHIÊN LIỆU SINH HỌC TRONG NHẬP KHẨU, SẢN XUẤT, PHA CHẾ, LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2548/QĐ-BKHCN ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).
   
  Căn cứ Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống và Thông báo số 255/TB-VPCP ngày 06/6/2017 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học và Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu sinh học và kiểm tra, quản lý thiết bị đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học trong nhập khẩu, sản xuất, pha chế, lưu thông trên thị trường với những nội dung chính sau đây:
  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  1. Cụ thể hóa các nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ được phân công tại Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống và Thông báo số 255/TB-VPCP ngày 06/6/2017 của Văn phòng Chính phủ để tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao.
  2. Phân công các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan quản lý liên quan tại địa phương thực hiện các nhiệm vụ để triển khai có hiệu quả Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 255/TB-VPCP ngày 06/6/2017 của Văn phòng Chính phủ.
  II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
  1. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu sinh học nhằm đáp ứng quản lý nhà nước, nhu cầu sản xuất, pha chế, kinh doanh của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, kịp thời sửa đổi, bổ sung, trình cơ quan có thẩm quyền công bố, ban hành.
  2. Triển khai Kế hoạch kiểm tra thiết bị đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học nhập khẩu, sản xuất, pha chế, lưu thông trên thị trường và kiểm tra, giám sát các tổ chức đánh giá sự phù hợp nhiên liệu sinh học ban hành kèm theo Quyết định này.
  3. Đánh giá tình hình thực hiện quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học trong nhập khẩu, sản xuất, pha chế, lưu thông trên thị trường.
  4. Đề xuất các biện pháp quản lý đo lường, chất lượng và kiến nghị các cơ quan liên quan áp dụng các biện pháp để ngăn chặn kịp thời việc sử dụng phương tiện đo không bảo đảm yêu cầu đo lường và các sản phẩm hàng hóa nhiên liệu sinh học không bảo đảm chất lượng được đưa ra lưu thông trên thị trường, gây thiệt hại cho người tiêu dùng, tiềm ẩn nguy cơ về an toàn, môi trường.
  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  1. Trên cơ sở những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu trong Kế hoạch này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công tại Phụ lục kèm theo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết hoặc lồng ghép với các Chương trình, Kế hoạch liên quan khác, cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch công tác năm của đơn vị và tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan của Kế hoạch bảo đảm tiến độ.
  2. Định kỳ 06 tháng hoặc đột xuất các đơn vị tổ chức đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch, xây dựng báo cáo gửi Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
  3. Giao Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch; đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình tổ chức thực hiện chủ động báo cáo, kiến nghị với Bộ trưởng về các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm Kế hoạch được thực hiện hiệu quả./.
   
  PHỤ LỤC
  PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC GIA, QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NHIÊN LIỆU SINH HỌC VÀ KIỂM TRA, QUẢN LÝ THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG NHIÊN LIỆU SINH HỌC TRONG NHẬP KHẨU, SẢN XUẤT, PHA CHẾ, LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2548/QĐ-BKHCN ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).
   

  TT
  Nội dung công việc
  Thời gian thực hiện
  Đơn vị chủ trì
  Đơn vị phối hợp
  1.
  Rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu sinh học
  1.1
  Rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu sinh học.
  - QCVN 1:2015/BKHCN, Sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN
  - TCVN 6776:2013,
  - TCVN 8063:2015,
  - TCVN 7716:2011,
  - TCVN 10625:2014.
  từ tháng 01/2018
  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Vụ Tiêu chuẩn, Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy, Vụ Đo lường), Bộ KHCN
  - Bộ Công Thương
  - Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)
  - Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn dầu khí Việt Nam, các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu
  2.
  Kiểm tra thiết bị đo lường và chất lượng nhiên liệu sinh học nhập khẩu, sản xuất, pha chế, lưu thông trên thị trường
  2.1
  Tại Trung ương: Thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố
   
  Xây dựng văn bản hướng dẫn Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố thực hiện công tác kiểm tra đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học trong nhập khẩu, sản xuất, pha chế, lưu thông trên thị trường
  trước tháng 12/2017
  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa), Bộ KHCN
  - Vụ Pháp chế, Bộ KHCN -Thanh tra Bộ KHCN
  - Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng )
   
  Kiểm tra đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học trong nhập khẩu, sản xuất, pha chế, lưu thông trên thị trường
  tháng 01/2018 - 11/2018
  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa), Bộ KHCN
  - Thanh tra Bộ KHCN
  - Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)
  - Các đơn vị liên quan
   
  Kiểm tra, giám sát các tổ chức đánh giá sự phù hợp nhiên liệu sinh học
  tháng 01/2018 - 11/2018
  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy), Bộ KHCN
  - Thanh tra Bộ KHCN
  - Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng )
  - Các đơn vị liên quan
  2.2
  Tại Địa phương
   
  Kiểm tra đo lường, chất lượng tại các cơ sở nhập khẩu, sản xuất, pha chế, kinh doanh nhiên liệu sinh học
  tháng 01/2018 - 11/2018
  Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)
  - Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương)
  - Chi cục Quản lý thị trường và các cơ quan liên quan
   
  Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về chất lượng, đo lường, chống gian lận thương mại, gồm các lực lượng. Phối hợp thực hiện Kế hoạch số 410/KH-BCĐ389 ngày 14/6/2017 của Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu
  tháng 01/2018- 11/2018
  Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)
  - Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương)
  - Sở Công Thương
  - Các Sở ngành liên quan thực hiện theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố
   
  Định kỳ 06 tháng một lần hoặc đột xuất tổng hợp, báo cáo kết quả về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ KHCN
  06 tháng một lần hoặc đột xuất
  Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)
  - Các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan
  3.
  Tổng hợp báo cáo rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu sinh học và kiểm tra thiết bị đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học nhập khẩu, sản xuất, pha chế, lưu thông trên thị trường từ đó đề xuất các biện pháp quản lý đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ và Thủ tướng Chính phủ
  06 tháng một lần hoặc đột xuất
  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Vụ Tiêu chuẩn), Bộ KHCN
  - Bộ Công Thương
  - Thanh tra Bộ KHCN
  - Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)
  - Các đơn vị liên quan

   
   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 29/06/2006 Hiệu lực: 01/01/2007 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật chất lượng, sản phẩm hàng hoá số 05/2007/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 21/11/2007 Hiệu lực: 01/07/2008 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Đo lường của Quốc hội, số 04/2011/QH13
  Ban hành: 11/11/2011 Hiệu lực: 01/07/2012 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  04
  Quyết định 53/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống
  Ban hành: 22/11/2012 Hiệu lực: 15/01/2013 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Thông báo 255/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học và Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống
  Ban hành: 06/06/2017 Hiệu lực: 06/06/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Nghị định 95/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
  Ban hành: 16/08/2017 Hiệu lực: 16/08/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2548/QĐ-BKHCN Quyết định về Kế hoạch sửa đổi các tiêu chuẩn về nhiên liệu sinh học và thiết bị đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
  Số hiệu: 2548/QĐ-BKHCN
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 20/09/2017
  Hiệu lực: 20/09/2017
  Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Khoa học-Công nghệ
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Trần Văn Tùng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới