logo

Quyết định 715/QĐ-BCT gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 715/QĐ-BCT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Tuấn Anh
  Ngày ban hành: 03/03/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 07/03/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
 • BỘ CÔNG THƯƠNG
  -------

  Số: 715/QĐ-BCT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu

  ----------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

   

  Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017;

  Căn cứ Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại;

  Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-BCT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu;

  Căn cứ Quyết định số 2700/QĐ-BCT ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu;

  Căn cứ Kết luận rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu;

  Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP có mã HS: 3105.10.20; 3105.10.90; 3105.20.00; 3105.30.00; 3105.40.00; 3105.51.00; 3105.59.00; 3105.90.00 nhập khẩu vào Việt Nam với nội dung chi tiết nêu trong Thông báo gửi kèm theo Quyết định này.

  Điều 2. Trình tự thủ tục áp dụng biện pháp tự vệ được thực hiện theo pháp luật về phòng vệ thương mại đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 3 năm 2020.

  Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại và Thủ trưởng các đơn vị, các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 4;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Website Chính phủ;
  - Bộ NN và PTNT;
  - Bộ Tài chính;
  - Bộ Ngoại giao;
  - Bộ Thông tin và Truyền thông;
  - Tổng cục Hải quan;
  - Các Thứ trưởng;
  - Website Bộ Công Thương;
  - Các Vụ: ĐB, PC, KH;
  - Cục: XNK; HC;
  - Văn phòng BCĐLN HNQT về Kinh tế;
  - Lưu: VT, PVTM(04).

  BỘ TRƯỞNG

   

   
  Trần Tuấn Anh

   

   

  BỘ CÔNG THƯƠNG
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

   

   

  THÔNG BÁO

  Gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu
  (Kèm theo Quyết định số 715/QĐ-BCT ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

  -------------------

   

  Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017 và Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương thông báo nội dung chi tiết về việc gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP nhập khẩu vào Việt Nam (mã số vụ việc ER01.SG06) như sau:

  1. Thông tin cơ bản

  Ngày 02 tháng 3 năm 2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 686/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu vào Việt Nam.

  Ngày 03 tháng 9 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2700/QĐ-BCT về việc rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu.

  Ngày 24 tháng 02 năm 2020, Cơ quan điều tra đã hoàn thành Kết luận rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu.

  2. Hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng áp dụng biện pháp tự vệ

  Hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng áp dụng biện pháp tự vệ là phân bón vô cơ phức hợp hoặc hỗn hợp thuộc các mã HS như sau: 3105.10.20; 3105.10.90; 3105.20.00; 3105.30.00; 3105.40.00; 3105.51.00; 3105.59.00; 3105.90.00.

  Lưu ý: các sản phẩm phân bón có một trong các thành phần có hàm lượng như sau sẽ được loại trừ khỏi phạm vi áp dụng biện pháp tự vệ chính thức: Ni-tơ (N) < 7%; Lân (P2O5) < 30% và Ka-li (K2O) >3%.

  3. Mức thuế và thời gian gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ

  Thời gian có hiệu lực

  Mức thuế tự vệ

  Từ ngày 07/3/2020 đến ngày 06/3/2021

  1.050.662 đồng/tấn

  Từ ngày 07/3/2021 đến ngày 06/3/2022

  1.029.219 đồng/tấn

  Từ ngày 07/3/2022 đến ngày 06/9/2022

  1.007.778 đồng/tấn

  Từ ngày 07/9/2022 trở đi

  0 đồng/tấn (nếu không gia hạn)

  4. Danh sách các nước/vùng lãnh thổ có lượng nhập khẩu không đáng kể được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ

  Danh sách các nước/vùng lãnh thổ đang phát triển được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ được liệt kê tại Phụ lục kèm theo Thông báo này. Trong trường hợp lượng nhập khẩu từ một nước/vùng lãnh thổ đang phát triển tại Phụ lục này vượt quá 3% tổng lượng nhập khẩu của Việt Nam hoặc tổng lượng nhập khẩu từ các nước/vùng lãnh thổ đang phát triển trong danh sách nêu trên vượt quá 9% tổng lượng nhập khẩu của Việt Nam, Bộ Công Thương sẽ ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung Phụ lục này.

  Đối với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, để được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ theo quy định nêu trên, bên cạnh các giấy tờ theo quy định của các cơ quan hải quan và cơ quan chuyên ngành, khi nhập khẩu hàng hóa cần phải cung cấp cho cơ quan hải quan giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin) phù hợp với các quy định hiện hành, trên đó ghi rõ hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ các nước/vùng lãnh thổ có tên trong danh sách tại Phụ lục của Thông báo này.

  5. Miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ

  Trong trường hợp các tổ chức, cá nhân nhập khẩu phân bón cho rằng sản phẩm nhập khẩu của mình đáp ứng quy định về phạm vi miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại nêu tại Điều 10 Thông tư 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại, tổ chức, cá nhân nhập khẩu có quyền nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ tới Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương. Thủ tục nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ căn cứ Thông tư 37/2019/TT-BCT.

  6. Thông tin liên hệ

  Thông tin về Quyết định, Thông báo gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP và Kết luận rà soát cuối kỳ (bản công khai) có thể truy cập tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương (http://www.moit.gov.vn) và Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương (http://www.pvtm.gov.vn/; http://www.trav.gov.vn).

  Mọi thông tin liên lạc đề nghị gửi về:

  Phòng Điều tra thiệt hại và tự vệ

  Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương

  Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

  Điện thoại: (+84 24) 7303.7898 (128)

  Fax: (+84 24) 7303.7897

  Email: quynhpm@moit.gov.vn; hoact@moit.gov.vn.

   

   

  PHỤ LỤC

  (Kèm theo Thông báo đi kèm Quyết định số 715/QĐ-BCT ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

  -----------------

   

  DANH SÁCH CÁC QUỐC GIA/VÙNG LÃNH THỔ ĐANG PHÁT TRIỂN ĐƯỢC LOẠI TRỪ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TỰ VỆ

   

  1. Tiểu vùng Sahara - Châu Phi

  Angola

  Madagascar

  Nigeria

  Benin

  Malawi

  Rwanda

  Botswana

  Mali

  Sao Tome and Principe

  Burkina Faso

  Mauritania

  Senegal

  Burundi

  Mauritius

  Sierra Leone

  Cabo Verde

  Mozambique

  Somalia

  Cameroon

  Namibia

  South Africa

  Central African Republic

  Niger

  South Sudan

  Chad

  Gabon

  Sudan

  Comoros

  Gambia, The

  Swaziland

  Congo, Dem. Rep.

  Ghana

  Tanzania

  Congo, Rep.

  Guinea

  Togo

  Cote d'Ivoire

  Guinea-Bissau

  Uganda

  Eritrea

  Kenya

  Zambia

  Ethiopia

  Lesotho

  Zimbabwe

   

  Liberia

   

  2. Châu Á - Thái Bình Dương

  American Samoa

  Myanmar

  Cambodia

  Palau

  Fiji

  Papua New Guinea

  Indonesia

  Philippines

  Kiribati

  Samoa

  Korea, Dem. Rep.

  Solomon Islands

  Lao PDR

  Thailand

  Malaysia

  Timor-Leste

  Marshall Islands

  Tonga

  Micronesia, Fed. Sts.

  Tuvalu

  Mongolia

  Vanuatu

  3. Châu Âu và Trung Á

  Albania

  Macedonia, FYR

  Armenia

  Moldova

  Azerbaijan

  Montenegro

  Belarus

  Romania

  Bosnia and Herzegovina

  Serbia

  Bulgaria

  Tajikistan

  Georgia

  Turkey

  Kazakhstan

  Turkmenistan

  Kosovo

  Ukraine

  Kyrgyz Republic

  Uzbekistan

  4. Mỹ La-tinh và Ca-ri-bê

  Belize

  Guyana

  Bolivia

  Haiti

  Brazil

  Honduras

  Colombia

  Jamaica

  Costa Rica

  Mexico

  Cuba

  Nicaragua

  Dominica

  Panama

  Dominican Republic

  Paraguay

  Ecuador

  Peru

  El Salvador

  St. Lucia

  Grenada

  St. Vincent and the Grenadines

  Guatemala

  Suriname

  5. Trung Đông và Bắc Phi

  Algeria

  Syrian Arab Republic

  Djibouti

  Tunisia

  Egypt, Arab Rep.

  West Bank and Gaza

  Iran, Islamic Rep.

  Yemen, Rep.

  Iraq

   

  Lebanon

   

  Libya

   

  6. Nam Á

  Afghanistan

  Maldives

  Bangladesh

  Nepal

  Bhutan

  Pakistan

  India

  Sri Lanka

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Quản lý ngoại thương của Quốc hội, số 05/2017/QH14
  Ban hành: 12/06/2017 Hiệu lực: 01/01/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 98/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
  Ban hành: 18/08/2017 Hiệu lực: 18/08/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 10/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại
  Ban hành: 15/01/2018 Hiệu lực: 15/01/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Quyết định 686/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức
  Ban hành: 02/03/2018 Hiệu lực: 07/03/2018 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  05
  Quyết định 2700/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu
  Ban hành: 03/09/2019 Hiệu lực: 03/09/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Thông tư 37/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại
  Ban hành: 29/11/2019 Hiệu lực: 15/01/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 715/QĐ-BCT gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
  Số hiệu: 715/QĐ-BCT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 03/03/2020
  Hiệu lực: 07/03/2020
  Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Trần Tuấn Anh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới