logo

Thông tư 15/2020/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật về yêu cầu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số công báo: 33&34-01/2021
  Số hiệu: 15/2020/TT-BNNPTNT Ngày đăng công báo: 10/01/2021
  Loại văn bản: Thông tư Người ký: Lê Quốc Doanh
  Ngày ban hành: 25/12/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 25/06/2021 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thực phẩm-Dược phẩm, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
 • BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  ________

  Số: 15/2020/TT-BNNPTNT

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2020

   

                                                                       

   

  THÔNG TƯ

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu

  __________________

   

  Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

  Căn cứ Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật ngày 25 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

  Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

  Căn cứ Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

  Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

  Căn cứ Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ Quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật;

  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu.

  Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu.

  Ký hiệu: QCVN 01-192:2020/BNNPTNT

  Điều 2. Hiệu lực thi hành

  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2021.

  Điều 3. Tổ chức thực hiện

  Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

  Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Bảo vệ thực vật) để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

  - UBND các tỉnh, thành phố trục thuộc TƯ;

  - Sở NN và PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;

  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;

  - Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT;

  - Công báo Chính phủ;

  - Cổng thông tin điện tử Chính phủ;

  - Cổng thông tin điện tử Bộ NN&PTNT;

  - Lưu: VT, BVTV (200).

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Lê Quốc Doanh

   

   

   

   

   

   

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  QCVN 01-192:2020/BNNPTNT

   

  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHẨU

   

  National technical regulation on phytosanitary requirements for imported regulated articles

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  HÀ NỘI - 2020

   

   

  MỤC LỤC

   

  1. QUY ĐỊNH CHUNG

  1.1. Phạm vi điều chỉnh

  1.2. Đối tượng áp dụng

  1.3. Tài liệu viện dẫn

  1.4. Giải thích từ ngữ

  2. QUY ĐỊNH VỀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

  2.1. Yêu cầu về kiểm tra

  2.2. Yêu cầu về phân tích giám định

  2.3. Yêu cầu về nhiễm sinh vật gây hại

  2.4. Yêu cầu về bao bì đóng gói

  2.5. Lưu giữ, bảo quản và vận chuyển mẫu

  3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

  4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  Phụ lục 1

  Thư mục tài liệu tham khảo

   

   

  Lời nói đầu

   

  QCVN 01-192:2020/BNNPTNT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu của Cục Bảo vệ thực vật biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo Thông tư số 15/2020/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2020.

   

   

  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHẨU

  National technical regulation on phytosanitary requirements for imported regulated articles

   

  1. QUY ĐỊNH CHUNG

   

  1.1. Phạm vi điều chỉnh

  Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu vào Việt Nam.

  1.2. Đối tượng áp dụng

  Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động liên quan đến nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật vào lãnh thổ Việt Nam.

  1.3. Tài liệu viện dẫn

  Thông tư số 35/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

  QCVN 01-2:2009/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xử lý vật liệu đóng gói bằng gỗ trong thương mại quốc tế.

  QCVN 01-141:2013/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp lấy mẫu kiểm dịch thực vật.

  QCVN 01-175:2014/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình lưu giữ, bảo quản và vận chuyển mẫu trong kiểm dịch thực vật.

  TCVN 3937:2007 Kiểm dịch thực vật - Thuật ngữ và định nghĩa

  Bộ TCVN 12709 Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật.

  Bộ TCVN 12195 Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật.

  Bộ TCVN 12371 Quy trình giám định vi khuẩn, virus, phytoplasma gây bệnh thực vật.

  Bộ TCVN 12194 Quy trình giám định tuyến trùng gây bệnh thực vật.

  Bộ TCVN 12372 Quy trình giám định cỏ dại gây hại thực vật.

  1.4. Giải thích từ ngữ

  Trong Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng các thuật ngữ định nghĩa nêu trong TCVN 3937:2007 và các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  1.4.1. Đối tượng kiểm dịch thực vật là sinh vật gây hại có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng đối với thực vật, chưa có hoặc có nhưng phân bố hẹp ở Việt Nam và phải được kiểm soát nghiêm ngặt.

  1.4.2. Đối tượng phải kiểm soát là sinh vật gây hại không phải là đối tượng kiểm dịch thực vật nhưng sự có mặt của chúng trên vật liệu dùng để làm giống có nguy cơ gây thiệt hại lớn về kinh tế, phải được kiểm soát ở Việt Nam.

  1.4.3. Sinh vật gây hại lạ là sinh vật gây hại chưa xác định được tên khoa học và chưa từng được phát hiện ở Việt Nam.

  1.4.4. Kiểm dịch thực vật là hoạt động ngăn chặn, phát hiện, kiểm soát đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải kiểm soát và sinh vật gây hại lạ.

  1.4.5. Kiểm tra vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật là việc quan sát, lấy mẫu, giám định vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật để xác định tình trạng nhiễm sinh vật gây hại hoặc sự tuân thủ quy định về kiểm dịch thực vật.

  1.4.6. Vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật là thực vật1, phương tiện sản xuất, bảo quản, vận chuyển hoặc các vật thể khác có khả năng mang theo đối tượng kiểm dịch thực vật.

  CHÚ THÍCH:1: Quy định tại Mục 11 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  1.4.7. Vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam gồm:

  a) Cây và các bộ phận còn sống của cây.

  b) Củ, quả tươi.

  c) Cỏ và hạt cỏ.

  d) Sinh vật có ích sử dụng trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

  e) Thực vật nhập khẩu phát hiện đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam.

  f) Các vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật khác có nguy cơ cao mang theo đối tượng kiểm dịch thực vật do Cục Bảo vệ thực vật xác định và báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định.

  1.4.8. Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu là giấy do Cục Bảo vệ thực vật cấp cho các tổ chức, cá nhân nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

   

  2. QUY ĐỊNH VỀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

   

  2.1. Yêu cầu về kiểm tra

  Việc kiểm tra lô vật thể thuộc diện kiểm dịch vật nhập khẩu thực hiện như sau:

  2.1.1. Kiểm tra sơ bộ

  Kiểm tra chính thức bằng cảm quan bên ngoài lô vật thể, bao bì đóng gói, phương tiện chuyên chở; khe, kẽ và những nơi sinh vật gây hại có thể ẩn nấp; thu thập côn trùng bay, bò hoặc bám bên ngoài lô vật thể.

  2.1.2. Kiểm tra chi tiết

  Kiểm tra bên trong và lấy mẫu lô hàng theo quy định tại QCVN 01-141:2013/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp lấy mẫu kiểm dịch thực vật; thu thập các vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật mang triệu chứng bị hại và sinh vật gây hại; phân tích giám định mẫu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật, sinh vật gây hại đã thu thập được.

  2.2. Yêu cầu về phân tích giám định

  Mẫu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và mẫu sinh vật gây hại thu thập được phân tích giám định theo các phương pháp (Bảng 1), như sau:

  Bảng 1. Phương pháp phân tích giám định

  TT

  Nội dung

  Phương pháp phân tích giám định

  1

  Phân tích giám định côn trùng và nhện

  Bộ TCVN 12709 Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật

  2

  Phân tích giám định nấm

  Bộ TCVN 12195 Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật

  3

  Phân tích giám định vi khuẩn, virus, phytoplasma

  Bộ TCVN 12371 Quy trình giám định vi khuẩn, virus, phytoplasma gây bệnh thực vật

  4

  Phân tích giám định tuyến trùng

  Bộ TCVN 12194 Quy trình giám định tuyến trùng gây bệnh thực vật

  5

  Phân tích giám định cỏ dại

  Bộ TCVN 12372 Quy trình giám định cỏ dại gây hại thực vật

   

  2.3. Yêu cầu về nhiễm sinh vật gây hại

  Căn cứ vào kết quả kiểm tra và phân tích giám định, yêu cầu về nhiễm sinh vật gây hại trên lô vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu như sau:

  2.3.1. Không có sinh vật gây hại trong Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành qua từng thời kỳ (Bảng 2);

  CHÚ THÍCH: Đối tượng kiểm dịch thực vật áp dụng theo quy định tại Điều 25 của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 35/2014/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2014.

  Bảng 2: Mức giới hạn tối đa cho phép đối với đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam trên lô vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu

  STT

  Tên Việt Nam

  Tên khoa học

  Giới hạn

  A. Côn trùng

   

  1

  Sâu thép

  Agriotes lineatus (Linnaeus)

  0

  2

  Ruồi đục quả Nam Mỹ

  Anastrepha fraterculus (Wiedemann)

  0

  3

  Ruồi đục quả Mê-hi-cô

  Anastrepha ludens (Loew)

  0

  4

  Ruồi đục quả Tây Ấn

  Anastrepha obliqua (Macquart)

  0

  5

  Ruồi đục quả hồng xiêm

  Anastrepha serpentina (Wiedemann)

  0

  6

  Ruồi đục quả ổi

  Anastrepha striata (Schiner)

  0

  7

  Bọ đầu dài hại bông

  Anthonomus grandis (Boheman)

  0

  8

  Ruồi đục quả sọc trắng

  Bactrocera albistrigata (de Meijere)

  0

  9

  Ruồi đục quả bầu bí

  Bactrocera depressa (Shiraki)

  0

  10

  Ruồi đục quả Queensland

  Bactrocera tryoni (Froggatt)

  0

  11

  Ruồi đục quả Nhật Bản

  Bactrocera tsuneonis (Miyake)

  0

  12

  Bọ trĩ hại đậu

  Caliothrips fasciatus (Pergande)

  0

  13

  Ngài đục quả đào

  Carposina sasakii (Matsumura)

  0

  14

  Mọt lạc serratus

  Caryedon serratus (Olivier)

  0

  15

  Mọt to vòi

  Caulophilus oryzae (Gyllenhal)

  0

  16

  Ruồi đục quả Địa Trung Hải

  Ceratitis capitata (Wiedemann)

  0

  17

  Ruồi đục quả xoài

  Ceratitis cosy ra (Karsch)

  0

  18

  Ruồi đục quả Rhodesia

  Ceratitis quinaria (Bezzi)

  0

  19

  Ruồi đục quả Natal

  Ceratitis rosa (Karsch)

  0

  20

  Vòi voi đục quả mận

  Conotrachelus nenuphar (Herbst)

  0

  21

  Ngài hại sồi dẻ

  Cydia latiferreana (Walsingham)

  0

  22

  Ngài đục quả óc chó

  Cydia pomonella (Linnaeus)

  0

  23

  Rệp sáp vảy San Jose’

  Diaspidiotus perniciosus (Comstock) Danzig

  0

  24

  Bọ cánh cứng hại rễ bầu bí

  Diabrotica speciosa (Germar)

  0

  25

  Ruồi giấm cánh đốm

  Drosophila suzukii (Matsumura)

  0

  26

  Ngài táo

  Epiphyas postvittana (Walker)

  0

  27

  Ruồi hại củ hành

  Eumerus strigatus (Fallen)

  0

  28

  Bọ đầu dài viền trắng

  Graphognathus leucoloma (Boheman)

  0

  29

  Ngài đục quả mận

  Grapholita funebrana (Treitschke)

  0

  30

  Ngài hại quả phương Đông

  Grapholita molesta (Busck)

  0

  31

  Ngài hại quả anh đào

  Grapholita packardi (Zeller)

  0

  32

  Ngài hại mận

  Grapholita prunivora (Walsh)

  0

  33

  Bọ hung đen Châu Phi

  Heteronychus arator (Fabricius)

  0

  34

  Ngài trắng Mỹ

  Hyphantria cunea (Drury)

  0

  35

  Bọ Colorado hại khoai tây

  Leptinotarsa decemlineata (Say)

  0

  36

  Rệp sáp vảy đen Ross

  Lindingaspis rossi (Maskell)

  0

  37

  Sâu róm rừng

  Malacosoma parallela (Staudinger)

  0

  38

  Ngài cải bắp

  Mamestra brassicae (Linnaeus)

  0

  39

  Ruồi phorid hại nấm

  Megaselia halterata (Wood)

  0

  40

  Bọ hung viền trắng

  Melolontha melolontha (Linnaeus)

  0

  41

  Bọ đầu dài hại mía Tây Ấn

  Metamasius hemipterus (Linnaeus)

  0

  42

  Muỗi năn hại nấm

  Mycophila speyeri (Barnes)

  0

  43

  Mọt lạc pallidus

  Pachymerus pallidus (Olivier)

  0

  44

  Vòi voi hại nho

  Phlyctinus callosus (Schoenherr)

  0

  45

  Ngài củ khoai tây

  Phthorimaea operculella (Zeller)

  0

  46

  Sâu cuốn lá ăn tạp

  Platynota stultana (Walsingham)

  0

  47

  Bọ hung Nhật Bản

  Popillia japonica (Newman)

  0

  48

  Mọt đục hạt lớn

  Prostephanus truncatus (Horn)

  0

  49

  Ruồi đục quả táo

  Phagoletis pomonella (Walsh)

  0

  50

  Vòi voi hại đào

  Phynchites heros (Roelofs)

  0

  51

  Bọ trĩ cam Nam Phi

  Scirtothrips aurantii (Fauré)

  0

  52

  Rệp sáp vảy đỏ Tây Ấn

  Selenaspidus articulatus (Morgan)

  0

  53

  Sâu đục thân mía cretica

  Sesamia cretica (Lederve)

  0

  54

  Mọt thóc

  Sitophilus granarius (Linnaeus)

  0

  55

  Vòi voi đục hạt xoài

  Sternochetus mangiferae (Fabricius)

  0

  56

  Sâu đục thân cà chua

  Symmetrischema tangolias (Gyen)

  0

  57

  Ngài hại quả

  Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)

  0

  58

  Mọt cứng đốt

  Trogoderma granarium (Everts)

  0

  59

  Mọt da vệt thận

  Trogoderma inclusum (LeConte)

  0

  60

  Mọt da ăn tạp

  Trogoderma variabile (Ballion)

  0

  61

  Mọt đậu Mê-hi-cô

  Zabrotes subfasciatus (Boheman)

  0

  B. NHỆN

   

   

  62

  Nhện đỏ Chi-lê

  Brevipalpus chilensis (Baker)

  0

  63

  Nhện xanh hại sắn

  Mononychellus tanajoa (Bondar)

  0

  64

  Nhện nhỏ Thái Bình Dương

  Tetranychus pacificus (McGregor)

  0

  C. NẤM

   

  65

  Bệnh cây hương lúa

  Balansia oryzae - sativae Hashioka

  0

  66

  Bệnh thối khô củ khoai tây

  Boeremia foveata (Foister) Aveskamp, Gruyter & Verkley

  0

  67

  Bệnh nấm cựa gà cao lương

  Claviceps africana Frederickson, Mantle & De

  Milliano

  0

  68

  Bệnh thối trắng hoa trà

  Ciborinia camelliae Kohn

  0

  69

  Bệnh thối loét cây dẻ

  Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

  0

  70

  Bệnh thối đen quả nho

  Guignardia bidwellii (Ellis) Viala & Ravaz

  0

  71

  Bệnh cháy lá cao su Nam Mỹ

  Microcyclus ulei (Henn.) Arx

  0

  72

  Bệnh đốm lá cà phê Châu Mỹ

  Mycena citricolor (Berk. & Curtis) Sacc.

  0

  73

  Bệnh khô cành cam quýt

  Phoma tracheiphila (Petri) Kantachveli &

  Gikachvili

  0

  74

  Bệnh thối rễ bông

  Phymatotrichopsis omnivora (Duggar)

  Hennebert

  0

  75

  Bệnh thối quả bông

  Phytophthora boehmeriae Sawada

  0

  76

  Bệnh đốm củ khoai tây

  Polyscytalum pustulans (M.N. Owen & Makef)

  M.B. Ellis

  0

  77

  Bệnh rỉ sắt bạch đàn

  Puccinia psidii G. Winter

  0

  78

  Bệnh ung thư khoai tây

  Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival

  0

  79

  Bệnh than đen lúa mì

  Tilletia indica Mitra

  0

  80

  Bệnh chết héo bông

  Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold

  0

  D. VI KHUẨN

   

  81

  Bệnh vi khuẩn thối loét quả cà chua

  Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis

  0

  82

  Bệnh vi khuẩn héo rũ ngô

  Pantoea stewartii (Smith) Mergaert

  0

  83

  Bệnh vi khuẩn đốm lá cà phê

  Pseudomonas syringae pv. garcae Young et al.

  0

  84

  Bệnh vi khuẩn rụng lá nho

  Xylella fastidiosa Wells et al.

  0

  E. VIRUS, VIROID

   

  85

  Bệnh virus khảm lá cỏ linh lăng

  Alfalfa mosaic virus

  0

  86

  Bệnh virus đốm hình nhẫn cà phê

  Coffee ringspot virus

  0

  87

  Bệnh virus sọc lá lạc

  Peanut stripe virus

  0

  88

  Bệnh virus đốm tròn quả mận

  Plum pox virus

  0

  89

  Bệnh viroid củ khoai tây hình thoi

  Potato spindle tuber viroid

  0

  F. TUYẾN TRÙNG

   

  90

  Tuyên trùng hại hoa cúc

  Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz)

  Steiner & Buhrer

  0

  91

  Tuyến trùng gây héo thông

  Bursaphelenchus xylophilus (Steiner &

  Buhrer) Nickle

  0

  92

  Tuyến trùng tiêm đọt sần lúa

  Ditylenchus angustus (Butler) Filipjev

  0

  93

  Tuyến trùng gây thối củ

  Ditylenchus destructor Thorne

  0

  94

  Tuyến trùng thân

  Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev

  0

  95

  Tuyến trùng bào nang khoai tây

  Globodera pallida (Stone) Behrens

  0

  96

  Tuyến trùng bào nang ánh vàng khoai tây

  Globodera rostochiensis (Wollenweber)

  Behrens

  0

  97

  Tuyến trùng nốt sần rễ chitwoodi

  Meloidogyne chitwoodi Golden, O'Ban non, Santo & Finley

  0

  98

  Tuyến trùng nốt sần rễ ethiopica

  Meloidogyne ethiopica Whitehead

  0

  99

  Tuyến trùng nốt sần rễ fallax

  Meloidogyne fallax Karssen

  0

  100

  Tuyến trùng nốt sần rễ hapla

  Meloidogyne hapla Chitwood

  0

  101

  Tuyến trùng giả nốt sần

  Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen

  0

  102

  Tuyến trùng đục thân, củ

  Radopholus similis (Cobb) Thorne

  0

  103

  Tuyến trùng thối thân, rễ cọ dầu, dừa

  Rhadinaphelenchus cocophilus (Cobb) Goodey

  0

  G. CỎ DẠI

   

  104

  Cây kế đồng

  Cirsium arvense (L.) Scop.

  0

  105

  Tơ hồng Nam

  Cuscuta australis R. Br.

  0

  106

  Tơ hồng Trung Quốc

  Cuscuta chinensis Lam.

  0

  107

  Cỏ chổi Ai Cập

  Orobanche aegyptiaca Pers.

  0

  108

  Cỏ chổi hoa rủ

  Orobanche cernua Loefl.

  0

  109

  Cỏ chổi hoa sò

  Orobanche crenata Forssk.

  0

  110

  Cỏ chổi ramosa

  Orobanche ramosa L.

  0

  111

  Cỏ ma kí sinh angustifolia

  striga angustifolia (D. Don) C. J. Saldanha

  0

  112

  Cỏ ma ký sinh asiatica

  striga asiatica (L.) Kuntze

  0

  113

  Cỏ ma kí sinh densiflora

  striga densiflora (Benth.) Benth.

  0

  114

  Cỏ ma kí sinh hermonthica

  striga hermonthica (Del.) Benth.

  0

   

  CHÚ THÍCH: Giới hạn “0”: Không phát hiện đối tượng kiểm dịch thực vật trên mẫu thu thập và lấy từ lô vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu.

  2.3.2. Không có sinh vật gây hại trong Danh mục đối tượng phải kiểm soát do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành theo từng thời kỳ;

  CHÚ THÍCH: Đối tượng phải kiểm soát áp dụng theo quy định tại Điều 25 của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật kể từ khi được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

  2.3.3. Không có sinh vật gây hại lạ.

  2.4. Yêu Cầu về bao bì đóng gói

  Bao bì, vật liệu bằng gỗ sử dụng để đóng gói vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu phải được xử lý theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-2:2009/BNNPTNT Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về xử lý vật liệu đóng gói bằng gỗ trong thương mại quốc tế.

  2.5. Lưu giữ, bảo quản và vận chuyển mẫu

  Việc lưu giữ, bảo quản và vận chuyển mẫu thực hiện theo QCVN 01-175:2014/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình lưu giữ, bảo quản và vận chuyển mẫu trong kiểm dịch thực vật.

   

  3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

   

  3.1. Vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu phải thực hiện kiểm dịch thực vật theo quy định tại Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật và các văn bản hướng dẫn Luật.

  3.2. Yêu cầu về hồ sơ

  3.2.1. Có Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do cơ quan có thẩm quyền về kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu cấp;

  3.2.2. Có Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu do cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở trung ương của Việt Nam cấp (đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam).

  CHÚ THÍCH: Mẫu Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu quy định tại Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  3.3. Việc phân tích giám định sinh vật gây hại trên vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật được thực hiện tại các tổ chức đánh giá sự phù hợp về kiểm dịch thực vật đã được đăng ký lĩnh vực hoạt động theo quy định tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành và được Cục Bảo vệ thực vật công nhận được thực hiện phân tích giám định đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải kiểm soát và sinh vật gây hại lạ hoặc do cơ quan kiểm dịch thực vật thực hiện.

  3.4. Vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu bị nhiễm sinh vật gây hại quy định tại Mục 2.3 của Quy chuẩn này thì sẽ phải xử lý theo quy định của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Lệnh giữ lại và xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quy chuẩn này.

  3.5. Cơ quan kiểm dịch thực vật cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật đáp ứng yêu cầu của quy chuẩn này.

  CHÚ THÍCH: Mẫu Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu quy định tại Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

   

  4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   

  4.1. Cục Bảo vệ thực vật chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức thực hiện, phổ biến, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn này theo quy định pháp luật; trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều chỉnh, bổ sung các nội dung tại Quy chuẩn này khi cần thiết; công nhận, chỉ định các tổ chức đánh giá sự phù hợp về kiểm dịch thực vật thực hiện phân tích giám định đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải kiểm soát và sinh vật gây hại lạ.

  4.2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến việc nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật vào lãnh thổ Việt Nam có trách nhiệm thực hiện và tuân thủ quy định tại Quy chuẩn này.

  4.3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, tài liệu viện dẫn hoặc hướng dẫn quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo văn bản mới./.

   

  Phụ lục 1

  (Quy định)

  Lệnh giữ lại và xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

   

  (TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN - Tiếng Việt)
  (TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN - Tiếng Anh)

  (TÊN CƠ QUAN KDTV- Tiếng Việt)

  (TÊN CƠ QUAN KDTV - Tiếng Anh)

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Socialist Republic of Vietnam

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Independence- Freedom- Happiness

  _____________________________

   

   

   

   

   

  Lệnh giữ lại và xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
  Unloaded ceasing and treating order of the regulated article

   

  Số: …/KDTV ....

  No:

   

  Kính gửi:  ..........................

  To:

   

  Căn cứ vào Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tình trạng nhiễm sinh vật gây hại của vật thể dưới đây:

  According to the Law on Plant Protection and Quarantine of the Socialist Republic of Vietnam and the pest - infested state of the under discribed regulated article:

  - Tên vật thể bị nhiễm sinh vật gây hại (hàng hoá, kho hoặc phương tiện chuyên chở) (1)......

  Name of regulated article (commodity, store or means of conveyance) (1)

  - Số lượng:............................................ Khối lượng:..........................................................

  Quantity:................................................ Weight:.................................................................

  - Tên và địa chỉ chủ hàng:...................................................................................................

  (Người xuất khẩu, thủ kho hoặc chủ phương tiện chuyên chở) (2)

  Name and adress of Owners of regulated article:.................................................................

  (Exporter, store-keeper or owner of means of conveyance) (2): ............................................

  - Tên và địa chỉ người nhận:

  Name and address of consignee:

  - Phương tiện chuyên chở...................................................... Quốc tịch:............................

  Means of conveyance                                                             Nationality

  - Bị nhiễm sinh vật gây hại thuộc đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đối tượng phải kiểm soát hoặc sinh vật gây hại lạ, cụ thể là:

  Infested by regulated pests of the Socialist Republic of Vietnam and other dangerous pests, concretely as follow(s)

  - Nay quyết định biện pháp xử lý lô vật thể đó như sau:............................................................

  Treatment measures must be applied to the regulated article as follow:

  Xông hơi khử trùng (Fumigation)

  Thuốc khử trùng và nồng độ (Fumigant and concentration):

  Địa điểm khử trùng (Place of fumigation):

  Thời gian:

  Quy định sau khử trùng (Regulations after fumigation):

  Duration of exposure    

  Tái xuất (Re-export):………………… Thời gian: …………………           

  Tiêu hủy (Destroy):…………………….. Thời gian: …………………….

  Biện pháp khác (Other): …………….. Thời gian: …………………….

   

  Nơi nhận:  …….

  To:........... ……..

  …………………..

  …………………..

  (1), (2) Chữ nào không dùng thì xoá đi

   

   

  Ngày …/…/….

  Date:

  Thủ trưởng cơ quan kiểm dịch thực vật
  Chief of Plant Quarantine Service
  (Ký tên, đóng dấu)

  (Name, signature, stamp)

   

   

   

  Thư mục tài liệu tham khảo

   

  1. Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013.

  2. Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện kinh doanh đánh giá sự phù hợp.

  3. Nghị định 154/2018 ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.

  4. Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

  5. Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

  6. Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 10 nám 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  7. Thông tư số 34/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  8. Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 29/06/2006 Hiệu lực: 01/01/2007 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 127/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
  Ban hành: 01/08/2007 Hiệu lực: 03/09/2007 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
  Ban hành: 31/12/2008 Hiệu lực: 01/02/2009 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 67/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
  Ban hành: 03/08/2009 Hiệu lực: 22/09/2009 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật của Quốc hội, số 41/2013/QH13
  Ban hành: 25/11/2013 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  06
  Nghị định 15/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Ban hành: 17/02/2017 Hiệu lực: 17/02/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  07
  Nghị định 78/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
  Ban hành: 16/05/2018 Hiệu lực: 01/07/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  08
  Nghị định 85/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
  Ban hành: 14/11/2019 Hiệu lực: 01/01/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông tư 15/2020/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật về yêu cầu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Số hiệu: 15/2020/TT-BNNPTNT
  Loại văn bản: Thông tư
  Ngày ban hành: 25/12/2020
  Hiệu lực: 25/06/2021
  Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thực phẩm-Dược phẩm, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
  Ngày công báo: 10/01/2021
  Số công báo: 33&34-01/2021
  Người ký: Lê Quốc Doanh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ (8)
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới