logo

Công văn 19100/QLD-CL công bố đợt 29 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Cục Quản lý Dược Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 19100/QLD-CL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Đỗ Văn Đông
  Ngày ban hành: 11/11/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 11/11/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm
 • BỘ Y TẾ

  CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

  ------------

  Số: 19100/QLD-CL

  V/v: Công bố đợt 29 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -------------

  Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2019

   

   

  Kính gửi:

  - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  - Các công ty xuất nhập khẩu thuốc.

   

  Thực hiện qui định tại Điều 9 Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 về việc công bố, cập nhật và rút tên trong Danh sách cơ sở sản xuất có thuốc vi phạm chất lượng, sau khi rà soát các cơ sở có thuốc vi phạm và các cơ sở sản xuất thuốc nước ngoài đủ điều kiện rút tên ra khỏi danh sách phải lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô thuốc nhập khẩu, Cục Quản lý Dược thông báo:

  1. Công bố Đợt 29 - Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng đối với 100% lô thuốc nhập khu (tiền kim); trong đó:

  a) Rút tên của 01 công ty ra khi Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng do đã thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô nhập khu và không có lô thuốc nào vi phạm chất lượng, đáp ứng quy định tại Khon 2 Điều 9 Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018:

  - Stallion Laboratories Pvt. Ltd, India.

  b) B sung 03 ng ty có thuốc vi phạm chất lượng phát hiện được qua hoạt động hậu kiểm:

  - Windlas Biotech Private limited - INDIA (Hậu kiểm);

  - Binex Co., Ltd - KOREA (Hậu kiểm);

  - R.x. Manufacturing Co., Ltd. - THAILAND (Hậu kiểm).

  c) Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng cập nhật Đợt 29 được đăng tải trên trang thông tin điện t của Cục Quản lý Dược - Địa chỉ: http://www.dav.gov.vn - Mục: Quản lý chất lượng thuốc.

  2. Cục Quản lý Dược đề nghị S Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị thanh tra, quản lý dược và kiểm nghiệm thuốc thuộc Sở tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu lưu hành trên địa bàn quản lý và xử lý các tổ chức/cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

  Cục Quản lý Dược thông báo để các Sở Y tế biết và thực hiện./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Cục trưởng Vũ Tuấn Cường (để b/c);

  - Viện Kiểm nghiệm thuốc TW, Viện Kiểm nghiệm thuốc Tp. HCM (để phối hợp);

  - Cục Y tế - Bộ Công an, Cục Quân Y - Bộ Quốc phòng, Cục Y tế GTVT - Bộ GTVT (để phối hợp);

  - Phòng Pháp chế-Thanh tra, Website - Cục QLD;

  - Lưu: VT, CL(XH).

  KT. CỤC TRƯỞNG

  PHÓ CỤC TRƯỞNG

   

   

   

   

  Đỗ Văn Đông

   

  Danh sách công bố các CSSX thuốc nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng
  phải lấy mẫu kiểm
  tra chất lượng 100% lô thuốc nhập khẩu

  Theo CV 13719/QLD-CL ngày 23/8/2013 3256/QLD-CL ngày 05/3/2014

  Đợt 29: Cập nhật đến ngày 31/10/2019

   

  TT

  NƯỚC

  CÔNG TY SẢN XUẤT

  SỐ LẦN VI PHẠM

  NGÀY

  CẬP NHẬT

  TÌNH TRẠNG CẬP NHẬT

  Đợt 29

  Tiền kiểm

  Hậu kiểm

  Tổng cộng

  Mức 3

  Mức 2

  Mức 3

  Mức 2

  Mức 3

  Mức 2

  1

  BANGLADESH

  Reman Drug Laboratories Ltd.

   

   

   

  1

   

  1

  15-03-2017

  Từ đợt trước

  2

  CHINA

  CSPC Zhongnuo Pharmaceutical Co., Ltd.

   

   

   

  1

   

  1

  25-03-2014

  Từ đợt trước

  3

  CHINA

  Kunming Pharmaceutical Corp.

   

   

  1

   

  1

   

  20-05-2018

  Từ đợt trước

  4

  INDIA

  ACI Pharma Pvt., Ltd.

   

   

   

  1

   

  1

  23-08-2013

  Từ đợt trước

  5

  INDIA

  Ahlcon Parenterals (India) Ltd.

   

   

  1

   

  1

   

  27-11-2015

  Từ đợt trước

  6

  INDIA

  All Serve Healthcare Pvt., Ltd.

   

   

   

  1

   

  1

  07-07-2016

  Từ đợt trước

  7

  INDIA

  Altomega Drugs Pvt. Ltd.

   

   

  1

   

  1

   

  27-11-2015

  Từ đợt trước

  8

  INDIA

  AMN Life Science Pvt., Ltd.

   

  3

  3

  2

  3

  5

  09-11-2016

  Từ đợt trước

  9

  INDIA

  Bal Pharma Ltd.

   

   

   

  1

   

  1

  31-12-2018

  Từ đợt trước

  10

  INDIA

  Chemfar Organics (P) Ltd.

   

   

  1

  3

  1

  3

  22-09-2014

  Từ đợt trước

  11

  INDIA

  Clesstra Healthcare Pvt., Ltd.

   

   

  1

   

  1

   

  23-08-2013

  Từ đợt trước

  12

  INDIA

  Elegant Drugs Pvt., Ltd.

   

   

  1

  1

  1

  1

  15-08-2015

  Từ đợt trước

  13

  INDIA

  Euro Healthcare

   

   

  1

   

  1

   

  25-10-2013

  Từ đợt trước

  14

  INDIA

  Fine Pharmachem

   

   

  1

   

  1

   

  23-08-2013

  Từ đợt trước

  15

  INDIA

  Globela Pharma Pvt., Ltd.

   

   

   

  1

   

  1

  26-11-2014

  Từ đợt trước

  16

  INDIA

  Lekar Pharma Ltd.

   

   

  1

   

  1

   

  25-10-2013

  Từ đợt trước

  17

  INDIA

  Lyka labs limited, India

   

   

  1

   

  1

   

  20-05-2018

  Từ đợt trước

  18

  INDIA

  Mediwin Pharmaceuticals

   

   

  1

   

  1

   

  15-12-2017

  Từ đợt trước

  19

  INDIA

  Medopharm

   

   

  1

   

  1

   

  04-04-2019

  Từ đợt trước

  20

  INDIA

  Prayash Healthcare Pvt Ltd.,

   

   

   

  1

   

  1

  09-11-2016

  Từ đợt trước

  21

  INDIA

  Maiden Pharmaceuticals Ltd.

   

   

   

  1

   

  1

  23-08-2013

  Từ đợt trước

  22

  INDIA

  Marksans Pharma Ltd.

  4

  1

  1

  2

  5

  3

  07-08-2014

  Từ đợt trước

  23

  INDIA

  MedEx Laboratories

  1

   

   

  2

  1

  2

  27-05-2014

  Từ đợt trước

  24

  INDIA

  Medico Remedies Pvt., Ltd.

  3

   

  1

  2

  4

  2

  07-07-2016

  Từ đợt trước

  25

  INDIA

  Minimed Laboratories Pvt., Ltd.

  1

   

  5

  2

  6

  2

  19-06-2015

  Từ đợt trước

  26

  INDIA

  Miracle Labs (P) Ltd.

   

   

   

  1

   

  1

  15-03-2017

  Từ đợt trước

  27

  INDIA

  Nestor Pharmaceuticals Ltd.

  1

   

  2

  1

  3

  1

  26-11-2014

  Từ đợt trước

  28

  INDIA

  Overseas Laboratoires Pvt., Ltd.

   

   

   

  2

   

  2

  23-08-2013

  Từ đợt trước

  29

  INDIA

  Pragya Life sciences Pvt. Ltd.

   

   

  1

   

  1

   

  07-07-2016

  Từ đợt trước

  30

  INDIA

  Raptakos, Brett & Co., Ltd.

   

   

   

  1

   

  1

  26-07-2018

  Từ đợt trước

  31

  INDIA

  Replica Remedies

   

   

  1

   

  1

   

  27-11-2015

  Từ đợt trước

  32

  INDIA

  RPG Life Sciences Limited India

   

   

   

   

   

   

   

  Từ đợt trước

  33

  INDIA

  Swyzer Laboratories Ltd.

   

   

   

  1

   

  1

  23-08-2013

  Từ đợt trước

  34

  INDIA

  Syncom Formulations (India) Ltd.

  1

  8

  3

  4

  4

  12

  09-11-2016

  Từ đợt trước

  35

  INDIA

  U Square Lifescience Pvt., Ltd.

   

   

   

  1

   

  1

  19-06-2015

  Từ đợt trước

  36

  INDIA

  Vintanova Pharma Pvt Ltd

   

   

  1

   

  1

   

  09-11-2016

  Từ đợt trước

  37

  INDIA

  West-Coast Pharmaceutical Works Ltd.

   

   

  1

   

  1

   

  19-06-2015

  Từ đợt trước

  38

  INDIA

  Windlas Biotech Private limited

   

   

  1

   

  1

   

  31-10-2019

  Bổ sung

  39

  INDIA

  Yeva Therapeutics Pvt., Ltd.

   

   

   

  2

   

  2

  25-10-2013

  Từ đợt trước

  40

  INDIA

  Zee Laboratories

   

   

   

  1

   

  1

  09-11-2016

  Từ đợt trước

  41

  INDIA

  Zim Laboratories Ltd., India

   

   

   

  1

   

  1

  20-05-2018

  Từ đợt trước

  42

  KOREA

  Binex Co., Ltd

   

   

   

  1

   

  1

  31-10-2019

  Bổ sung

  43

  KOREA

  Công ty Crown Pharm. Co Ltd

   

   

   

  1

   

  1

  04-04-2019

  Từ đợt trước

  44

  KOREA

  Dae Hwa Pharmaceutical Co., Ltd.

  1

   

   

  1

  1

  1

  26-07-2018

  Từ đợt trước

  45

  KOREA

  Yuyu INC.

   

   

   

  1

   

  1

  31-12-2018

  Từ đợt trước

  46

  PAKISTAN

  Navegal Laboratories

   

   

  1

   

  1

   

  23-08-2013

  Từ đợt trước

  47

  PAKISTAN

  Pacific Pharmaceuticals Ltd.

   

   

   

  1

   

  1

  25-03-2014

  Từ đợt trước

  48

  POLAND

  Polfarmex S.A

   

   

  1

   

  1

   

  04-04-2019

  Từ đợt trước

  49

  ROMANIA

  S.C.Arena Group S.A.

   

   

   

  1

   

  1

  31-12-2018

  Từ đợt trước

  50

  RUSSIA

  Sintez Joint Stock Company

   

   

   

  1

   

  1

  23-08-2013

  Từ đợt trước

  51

  THAILAND

  R.X. Manufacturing Co., Ltd.

   

   

  1

   

  1

   

  31-10-2019

  Bổ sung

  52

  USA

  ADH Health Products Inc.

   

   

   

  1

   

  1

  07-08-2014

  Từ đợt trước

  53

  USA

  Robinson Pharma Inc.

  1

   

   

  2

  1

  2

  27-05-2014

  Từ đợt trước

   

   

  Bao gồm: 53 công ty / 10 quốc gia

  Trong đó: 50 công ty vẫn tiếp tục công bố từ đợt trước

  0 công ty đã cập nhật ngày vi phạm so với đợt công bố trước

  3 công ty đã bổ sung so với đợt công bố trước

   

  Các CSSX thuốc nước ngoài đã rút khỏi danh sách vi phạm

  Đợt 29: Cập nhật đến ngày 31/10/2019

   

  TT

  NƯỚC

  CÔNG TY SẢN XUẤT

  THỜI GIAN GIÁM SÁT TIỀN KIỂM

  NGÀY CẬP NHẬT

  XÉT RÚT KHỎI DANH SÁCH

  Thời gian

  Hạn

  Rút

  1

  AUSTRIA

  Sandoz

  Từ 25/03/2014 đến 22/09/2014

  25-03-2014

  6 tháng

  25-09-2014

  Đợt 6

  2

  BANGLADESH

  General Pharmaceuticals Ltd.

  Từ 25/10/2013 đến 15/07/2015

  25-10-2013

  12 tháng

  25-10-2014

  Đợt 12

  3

  BANGLADESH

  Globe Pharmaceuticals Ltd.

  Từ 25/10/2013 đến 22/09/2014

  25-10-2013

  6 tháng

  25-04-2014

  Đợt 6

  4

  BANGLADESH

  Globe Pharmaceuticals Ltd.

  Từ 19/06/2015 đến 09/11/2016

  19-06-2015

  12 tháng

  19-06-2016

  Đợt 19

  5

  BANGLADESH

  Navana Pharmaceuticals Ltd.

  Từ 26/11/2014 đến 30/09/2017

  26-11-2014

  12 tháng

  26-11-2015

  Đợt 23

  6

  CANADA

  Apotex Inc.

  Từ 25/03/2014 đến 20/05/2018

  25-03-2014

  12 tháng

  25-03-2015

  Đợt 25

  7

  CYPRUS

  Holden Medical Ltd.

  Từ 23/08/2013 đến 26/11/2014

  23-08-2013

  12 tháng

  23-08-2014

  Đợt 7

  8

  FRANCE

  Famar Lyon

  Từ 25/10/2013 đến 26/11/2014

  25-10-2013

  12 tháng

  25-10-2014

  Đợt 7

  9

  FRANCE

  Pfizer PGM

  Từ 23/08/2013 đến 27/05/2014

  23-08-2013

  6 tháng

  23-02-2014

  Đợt 4

  10

  GERMANY

  Denk Pharma GmbH. & Co. KG.

  Từ 23/08/2013 đến 27/05/2014

  23-08-2013

  6 tháng

  23-02-2014

  Đợt 4

  11

  INDIA

  Aegen Bioteck Pharma Pvt., Ltd.

  Từ 25/03/2014 đến 12/12/2016

  15-07-2015

  6 tháng

  15-01-2016

  Đợt 20

  12

  INDIA

  Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd.

  Từ 22/09/2014 đến 04/05/2015

  22-09-2014

  6 tháng

  22-03-2015

  Đợt 10

  13

  INDIA

  Alkem Laboratories Ltd. India

  Từ 15/12/2017 đến 04/04/2019

  15-12-2017

  12 tháng

  15-12-2018

  Đợt 28

  14

  INDIA

  Amtec Health Care Pvt., Ltd.

  Từ 23/08/2013 đến 26/11/2014

  23-08-2013

  12 tháng

  23-08-2014

  Đợt 7

  15

  INDIA

  ATOZ Pharmaceuticals Pvt., Ltd.

  Từ 23/08/2013 đến 22/09/2014

  23-08-2013

  12 tháng

  23-08-2014

  Đợt 6

  16

  INDIA

  Aurobindo Pharma Ltd.

  Từ 09/11/2016 đến 15/12/2017

  09-11-2016

  12 tháng

  09-11-2017

  Đợt 24

  17

  INDIA

  Aurobindo Pharma Ltd.

  Từ 26/07/2018 đến 04/04/2019

  26-07-2018

  6 tháng

  26-01-2019

  Đợt 28

  18

  INDIA

  Axon Drugs Pvt., Ltd.

  Từ 23/08/2013 đến 07/01/2016

  23-08-2013

  12 tháng

  23-08-2014

  Đợt 16

  19

  INDIA

  Brawn Laboratories Ltd.

  Từ 07/08/2014 đến 13/02/2015

  07-08-2014

  6 tháng

  07-02-2015

  Đợt 9

  20

  INDIA

  Brawn Laboratories Ltd.

  Từ 09/11/2016 đến 30/05/2017

  09-11-2016

  6 tháng

  09-05-2017

  Đợt 22

  21

  INDIA

  Brawn Laboratories Ltd.

  Từ 30/09/2017 đến 26/07/2018

  30-09-2017

  6 tháng

  30-03-2018

  Đợt 26

  22

  INDIA

  Celogen Pharma Pvt., Ltd.

  Từ 27/05/2014 đến 27/11/2015

  07-08-2014

  12 tháng

  07-08-2015

  Đợt 15

  23

  INDIA

  Chethana Drugs & Chemicals (P) Ltd.

  Từ 23/08/2013 đến 22/09/2014

  23-08-2013

  12 tháng

  23-08-2014

  Đợt 6

  24

  INDIA

  Cooper Pharma

  Từ 23/08/2013 đến 20/10/2015

  23-08-2013

  12 tháng

  23-08-2014

  Đợt 14

  25

  INDIA

  Cure Medicines (India) Pvt., Ltd.

  Từ 27/05/2014 đến 04/03/2016

  26-11-2014

  6 tháng

  26-05-2015

  Đợt 17

  26

  INDIA

  Eurolife Healthcare Pvt., Ltd.

  Từ 25/10/2013 đến 07/07/2016

  04-05-2015

  12 tháng

  04-05-2016

  Đợt 18

  27

  INDIA

  Flamingo Pharmceuticals Ltd.

  Từ 23/08/2013 đến 07/07/2016

  26-11-2014

  12 tháng

  26-11-2015

  Đợt 18

  28

  INDIA

  Gelnova Laboratories (India) Pvt. Ltd.

  Từ 07/07/2016 đến 20/05/2018

  07-07-2016

  6 tháng

  07-01-2017

  Đợt 25

  29

  INDIA

  Global Pharm Healthcare Pvt., Ltd.

  Từ 25/10/2013 đến 07/08/2014

  25-10-2013

  6 tháng

  25-04-2014

  Đợt 5

  30

  INDIA

  Gracure Pharmaceutical Ltd.

  Từ 15/12/2017 đến 31/12/2018

  15-12-2017

  12 tháng

  15-12-2018

  Đợt 27

  31

  INDIA

  Gracure Pharmaceuticals Ltd.

  Từ 25/10/2013 đến 26/11/2014

  25-10-2013

  12 tháng

  25-10-2014

  Đợt 7

  32

  INDIA

  Health Care Formulations Pvt., Ltd.

  Từ 22/09/2014 đến 30/05/2017

  15-07-2015

  6 tháng

  15-01-2016

  Đợt 22

  33

  INDIA

  Hyrio Laboratories Pvt., Ltd.

  Từ 25/10/2013 đến 07/08/2014

  25-10-2013

  6 tháng

  25-04-2014

  Đợt 5

  34

  INDIA

  Hyrio Laboratories Pvt., Ltd.

  Từ 26/11/2014 đến 15/07/2015

  26-11-2014

  6 tháng

  26-05-2015

  Đợt 12

  35

  INDIA

  Intas Pharmaceuticals Ltd.

  Từ 07/08/2014 đến 15/03/2017

  07-08-2014

  12 tháng

  07-08-2015

  Đợt 21

  36

  INDIA

  Inventia Healthcare Pvt.Ltd. India

  Từ 15/12/2017 đến 26/07/2018

  15-12-2017

  6 tháng

  15-06-2018

  Đợt 26

  37

  INDIA

  Kausikh Therapeutics (P) Ltd.

  Từ 27/05/2014 đến 15/07/2015

  27-05-2014

  12 tháng

  27-05-2015

  Đợt 12

  38

  INDIA

  Macleods Pharmaceulticals Ltd.

  Từ 09/11/2016 đến 30/05/2017

  09-11-2016

  6 tháng

  09-05-2017

  Đợt 22

  39

  INDIA

  Nectar Lifesciences Limited India

  Từ 30/09/2017 đến 26/07/2018

  30-09-2017

  6 tháng

  30-03-2018

  Đợt 26

  40

  INDIA

  Marck Biosciences Ltd.

  Từ 23/08/2013 đến 22/09/2014

  23-08-2013

  6 tháng

  23-02-2014

  Đợt 6

  41

  INDIA

  Mediwin Pharmaceuticals

  Từ 23/08/2013 đến 15/07/2015

  23-08-2013

  12 tháng

  23-08-2014

  Đợt 12

  42

  INDIA

  Medley Pharmaceuticals Ltd.

  Từ 23/08/2013 đến 20/10/2015

  27-05-2014

  12 tháng

  27-05-2015

  Đợt 14

  43

  INDIA

  Mepro Pharmaceuticals Pvt. Ltd.

  Từ 07/07/2016 đến 30/09/2017

  07-07-2016

  6 tháng

  07-01-2017

  Đợt 23

  44

  INDIA

  Miracle labs (P) Ltd.

  Từ 23/08/2013 đến 07/07/2016

  19-06-2015

  6 tháng

  19-12-2015

  Đợt 18

  45

  INDIA

  Penta Labs Pvt., Ltd.

  Từ 25/03/2014 đến 20/10/2015

  07-08-2014

  12 tháng

  07-08-2015

  Đợt 14

  46

  INDIA

  Raptakos, Brett & Co., Ltd.

  Từ 25/10/2013 đến 04/05/2015

  27-05-2014

  6 tháng

  27-11-2014

  Đợt 10

  47

  INDIA

  Saga Laboratories

  Từ 07/08/2014 đến 15/08/2015

  07-08-2014

  12 tháng

  07-08-2015

  Đợt 13

  48

  INDIA

  Samrudh Pharmaceuticals Pvt., Ltd.

  Từ 22/09/2014 đến 04/05/2015

  22-09-2014

  6 tháng

  22-03-2015

  Đợt 10

  49

  INDIA

  Sance Laboratories Pvt., Ltd.

  Từ 25/03/2014 đến 04/05/2015

  25-03-2014

  12 tháng

  25-03-2015

  Đợt 10

  50

  INDIA

  Santa Pharma Generix Pvt., Ltd.

  Từ 23/08/2013 đến 15/08/2015

  27-05-2014

  6 tháng

  27-11-2014

  Đợt 13

  51

  INDIA

  Stallion Laboratories Pvt. Ltd

  Từ 20/05/2018 đến 31/10/2019

  20-05-2018

  12 tháng

  20-05-2019

  Đợt 29

  52

  INDIA

  Strides Arcolab Ltd.

  Từ 23/08/2013 đến 12/12/2016

  23-08-2013

  12 tháng

  23-08-2014

  Đợt 20

  53

  INDIA

  Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

  Từ 04/05/2015 đến 07/07/2016

  04-05-2015

  12 tháng

  04-05-2016

  Đợt 18

  54

  INDIA

  Synmedic Laboratories

  Từ 30/09/2017 đến 26/07/2018

  30-09-2017

  6 tháng

  30-03-2018

  Đợt 26

  55

  INDIA

  Umedica Laboratories Pvt., Ltd.

  Từ 23/08/2013 đến 09/11/2016

  27-05-2014

  12 tháng

  27-05-2015

  Đợt 19

  56

  INDIA

  Unique Pharmaceutical Labs.

  Từ 25/10/2013 đến 26/11/2014

  25-10-2013

  12 tháng

  25-10-2014

  Đợt 7

  57

  INDIA

  Windlas Biotech Ltd.

  Từ 23/08/2013 đến 26/11/2014

  23-08-2013

  6 tháng

  23-02-2014

  Đợt 7

  58

  INDIA

  XL Laboratories Pvt., Ltd.

  Từ 23/08/2013 đến 31/12/2018

  30-09-2017

  12 tháng

  30-09-2018

  Đợt 27

  59

  INDIA

  Zee Laboratories

  Từ 25/10/2013 đến 15/08/2015

  25-10-2013

  12 tháng

  25-10-2014

  Đợt 13

  60

  INDIA

  Zim Laboratories Ltd.

  Từ 04/05/2015 đến 09/11/2016

  19-06-2015

  12 tháng

  19-06-2016

  Đợt 19

  61

  INDONESIA

  PT Kalbe Farma Tbk.

  Từ 25/10/2013 đến 31/12/2014

  25-10-2013

  12 tháng

  25-10-2014

  Đợt 8

  62

  KOREA

  Alpha Pharm. Co., Ltd.

  Từ 07/08/2014 đến 04/03/2016

  07-08-2014

  12 tháng

  07-08-2015

  Đợt 17

  63

  KOREA

  BTO Pharm Co., Ltd.

  Từ 25/03/2014 đến 13/02/2015

  25-03-2014

  6 tháng

  25-09-2014

  Đợt 9

  64

  KOREA

  Chunggei Pharm. Co., Ltd.

  Từ 19/06/2015 đến 04/03/2016

  19-06-2015

  6 tháng

  19-12-2015

  Đợt 17

  65

  KOREA

  Crown pharm Co., Ltd.

  Từ 04/05/2015 đến 07/07/2016

  04-05-2015

  12 tháng

  04-05-2016

  Đợt 18

  66

  KOREA

  Dae Han New Pharm Co., Ltd.

  Từ 23/08/2013 đến 09/11/2016

  27-05-2014

  6 tháng

  27-11-2014

  Đợt 19

  67

  KOREA

  Daehwa Pharmaceuticals

  Từ 23/08/2013 đến 22/09/2014

  23-08-2013

  6 tháng

  23-02-2014

  Đợt 6

  68

  KOREA

  Daehwa Pharmaceuticals

  Từ 26/11/2014 đến 19/06/2015

  26-11-2014

  6 tháng

  26-05-2015

  Đợt 11

  69

  KOREA

  Daewoo Pharm. Co., Ltd.

  Từ 23/08/2013 đến 22/09/2014

  23-08-2013

  12 tháng

  23-08-2014

  Đợt 6

  70

  KOREA

  Dongsung pharm. Co., Ltd.

  Từ 25/10/2013 đến 07/08/2014

  25-10-2013

  6 tháng

  25-04-2014

  Đợt 5

  71

  KOREA

  Hanall Pharmaceutical Co., Ltd.

  Từ 25/10/2013 đến 26/11/2014

  25-10-2013

  12 tháng

  25-10-2014

  Đợt 7

  72

  KOREA

  Hanbul Pharm. Co., Ltd.

  Từ 22/09/2014 đến 07/01/2016

  22-09-2014

  12 tháng

  22-09-2015

  Đợt 16

  73

  KOREA

  Hankook Korus Pharm Co., Ltd.

  Từ 25/10/2013 đến 07/08/2014

  25-10-2013

  6 tháng

  25-04-2014

  Đợt 5

  74

  KOREA

  Hankook Korus Pharm Co., Ltd.

  Từ 30/09/2017 đến 26/07/2018

  30-09-2017

  6 tháng

  30-03-2018

  Đợt 26

  75

  KOREA

  Il Dong Pharmaceuticals Co., Ltd.

  Từ 09/11/2016 đến 20/05/2018

  09-11-2016

  12 tháng

  09-11-2017

  Đợt 25

  76

  KOREA

  Korea Arlico Pharm. Co., Ltd.

  Từ 15/08/2015 đến 15/12/2017

  09-11-2016

  12 tháng

  09-11-2017

  Đợt 24

  77

  KOREA

  Korea Prime Pharm. Co., Ltd.

  Từ 23/08/2013 đến 27/05/2014

  23-08-2013

  6 tháng

  23-02-2014

  Đợt 4

  78

  KOREA

  Samchundang Pharm. Co., Ltd.

  Từ 25/03/2014 đến 04/05/2015

  25-03-2014

  6 tháng

  25-09-2014

  Đợt 10

  79

  KOREA

  Union Korea Pharm Co., Ltd.

  Từ 25/03/2014 đến 07/07/2016

  26-11-2014

  12 tháng

  26-11-2015

  Đợt 18

  80

  KOREA

  Young IL Pharm. Co., Ltd.

  Từ 25/10/2013 đến 07/08/2014

  25-10-2013

  6 tháng

  25-04-2014

  Đợt 5

  81

  KOREA

  Young IL Pharm. Co., Ltd.

  Từ 07/07/2016 đến 15/03/2017

  07-07-2016

  6 tháng

  07-01-2017

  Đợt 21

  82

  PAKISTAN

  CCL Pharmaceuticals (Pvt) Ltd.

  Từ 25/03/2014 đến 07/01/2016

  25-03-2014

  12 tháng

  25-03-2015

  Đợt 16

  83

  PAKISTAN

  Efroze Chemical Industries (Pvt) Ltd,

  Từ 15/12/2017 đến 31/12/2018

  15-12-2017

  12 tháng

  15-12-2018

  Đợt 27

  84

  PAKISTAN

  Getz Pharma Pvt., Ltd.

  Từ 27/05/2014 đến 19/06/2015

  07-08-2014

  6 tháng

  07-02-2015

  Đợt 11

  85

  PAKISTAN

  Nexus Pharma (Pvt.) Ltd

  Từ 09/11/2016 đến 30/05/2017

  09-11-2016

  6 tháng

  09-05-2017

  Đợt 22

  86

  PHILIPPINES

  Amherst Laboratories Inc.

  Từ 23/08/2013 đến 27/11/2015

  23-08-2013

  6 tháng

  23-02-2014

  Đợt 15

  87

  THAILAND

  Mega Lifesciences Ltd.

  Từ 27/11/2015 đến 12/12/2016

  27-11-2015

  12 tháng

  27-11-2016

  Đợt 20

   

  Bao gồm: 79 công ty / 12 quốc gia

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Thông tư 11/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc
  Ban hành: 04/05/2018 Hiệu lực: 20/06/2018 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới