logo

Công văn 19688/QLD-CL Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Cục Quản lý Dược Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 19688/QLD-CL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Đỗ Văn Đông
  Ngày ban hành: 20/10/2015 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 20/10/2015 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
 • BỘ Y TẾ
  CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
  -------
  Số: 19688/QLD-CL
  V/v:Công bố đợt 14 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015

   
   

  Kính gửi:
  - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  - Các công ty xuất nhập khẩu thuốc.

   
   
  Thực hiện quy định tại công văn số 13719/QLD-CL ngày 23/08/2013 của Cục Quản lý Dược về việc kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu và công văn số 3256/QLD-CL ngày 05/03/2014 của Cục Quản lý Dược về việc hướng dẫn bổ sung việc kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu theo tinh thần công văn số 13719/QLD-CL, Cục Quản lý Dược thông báo:
  1. Công bố Đợt 14 - Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng đối với 100% lô thuốc nhập khẩu (tiền kiểm); trong đó:
  a) Rút tên của 03 công ty ra khỏi Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng do đã thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô nhập khẩu và không có lô thuốc nào vi phạm chất lượng, đáp ứng quy định tại khoản 3, công văn số 3256/QLD-CL ngày 05/03/2014 của Cục Quản lý Dược:
  - Cooper Pharma - INDIA;
  - Medley Pharmaceuticals Ltd. - INDIA;
  - Penta Labs Pvt., Ltd. - INDIA.
  2. Danh sách cập nhật Đợt 14 các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược - Địa chỉ: http://www.dav.gov.vn - Mục: Quản lý chất lượng thuốc.
  3. Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị thanh tra, quản lý dược và kiểm nghiệm thuốc thuộc Sở tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu lưu hành trên địa bàn quản lý và xử lý các tổ chức/cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.
  Cục Quản lý Dược thông báo để các Sở Y tế biết và thực hiện./.
   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - CT. Trương Quốc Cường (để b/c);
  - Viện Kiểm nghiệm thuốc TW, Viện Kiểm nghiệm thuốc Tp. HCM (để phối hợp);
  - Cục Y tế - Bộ Công an, Cục Quân Y - Bộ Quốc phòng, Cục Y tế GTVT - Bộ GTVT (để phối hợp);
  - Phòng Thanh tra D&MP, Website - Cục QLD;
  - Lưu: VT, CL(HP).
  KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC
  TRƯỞNG
  Đỗ Văn
  Đông

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới