logo

Công văn 4420/BYT-CNTT xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số y tế

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 4420/BYT-CNTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thanh Long
  Ngày ban hành: 19/08/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 19/08/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thông tin-Truyền thông
 • BỘ Y TẾ
  ______

  Số: 4420/BYT-CNTT
  V/v: Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đổi số y tế và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch năm 2021

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

  Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2020

   

   

   

  Kính gửi:

  - Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
  - Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
  - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
  (Sau đây gọi tắt là các đơn vị)

   

   

  Bộ Y tế nhận được Công văn số 2606/BTTTT-THH-ATTT ngày 15/7/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số/Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch năm 2021.

  Nhằm tiếp tục triển khai ứng dụng CNTT, chuyển đổi số y tế trong giai đoạn mới; Bộ Y tế hướng dẫn các đơn vị thuộc, trực thuộc, Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan, đơn vị và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021 (gọi chung là Kế hoạch) với các nội dung sau đây.

  1. Khung Kế hoạch 05 năm

  Để việc xây dựng và triển khai các Kế hoạch nêu trên được đồng bộ, kịp thời quy mô lĩnh vực y tế, trên cơ sở hướng dẫn Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế xây dựng khung Kế hoạch ứng dụng CNTT và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 của cơ quan, đơn vị tại Phụ lục I kèm theo.

  Căn cứ Khung kế hoạch này, căn cứ hiện trạng và nhu cầu, định hướng ứng dụng CNTT, chuyển đổi số y tế trong giai đoạn mới, các đơn vị xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025.

  Căn cứ nội dung Kế hoạch 05 năm về xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt, các đơn vị xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021 của đơn vị với cấu trúc nội dung nêu tại Phụ lục II.

  2. Yêu cầu về nội dung Kế hoạch và tiến độ xây dựng

  a) Về nội dung Kế hoạch

  - Bám sát chủ trương, đường lối chung của Đảng, Nhà nước trong phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, Chuyển đổi số, bảo đảm an toàn thông tin mạng của quốc gia; Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh giai đoạn 2019-2025 theo Quyết định số 4888/QĐ-BYT ngày 18/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

  - Thực hiện định hướng phát triển kinh tế - xã hội của bộ/tỉnh;

  - Tuân thủ Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 2.0, kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh và bảo đảm an toàn thông tin mạng theo mô hình 4 lớp;

  - Kế thừa, tận dụng triệt để các kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn thông tin mạng trong giai đoạn 2016-2020;

  - Khai thác tối đa hạ tầng, nền tảng dùng chung quốc gia; nền tảng dùng chung Bộ Y tế; nền tảng dùng chung của tỉnh; tránh đầu tư trùng lặp;

  - Bảo đảm khả thi, hiệu quả.

  b) Về tiến độ thực hiện

  (i) Xây dựng Kế hoạch 5 năm:

  - Đối với các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế: Căn cứ vào khung hướng dẫn tại Phụ lục I đề xuất Kế hoạch ứng dụng CNTT và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 gửi về Bộ Y tế (qua Cục Công nghệ thông tin) trước ngày 28/8/2020 để tổng hợp, dự thảo kế hoạch CNTT giai đoạn 2021-2025 gửi Bộ Thông tin và Truyền thông cho ý kiến trước khi Bộ trưởng Bộ Y tế ký ban hành.

  - Đối với Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ vào khung hướng dẫn tại Phụ lục I xây dựng kế hoạch CNTT giai đoạn 2021-2025 gửi lấy ý kiến Bộ Y tế, UBND tỉnh, thành phố trước khi ban hành/hoặc trình UBND tỉnh ban hành, thời gian gửi dự thảo trước 15/9/2020 (bản mềm gửi về địa chỉ: datx.cntt@moh.gov.vn)

  (ii) Xây dựng Kế hoạch năm 2021:

  Căn cứ Kế hoạch 5 năm đã được phê duyệt, các đơn vị xây dựng và phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021, sau khi ban hành gửi Bộ Y tế (bao gồm cả bản mềm) để tổng hợp, theo dõi quá trình thực hiện.

  Trân trọng./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
  - Lưu: VT, CNTT.

  Q. BỘ TRƯỞNG
  Nguyễn Thanh Long

   

   


  FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới