logo

Bộ Y tế ra Công văn 4609/BYT-BH về việc đề nghị không thực hiện việc giao dự toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các cơ sở khám chữa bệnh

Văn bản liên quan

Văn bản mới