logo

Công văn 4898/BYT-AIDS tổng kết, đánh giá Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 4898/BYT-AIDS Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
  Ngày ban hành: 23/08/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 23/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
 • BỘ Y TẾ
  -------

  Số: 4898/BYT-AIDS
  V/v Hướng dẫn tổng kết, đánh giá Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS khối Bộ, ngành, đoàn thể

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2019

   

  Kính gửi: …………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………

   

  Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 12296/VPCP-KGVX, ngày 18/12/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc giao cho Bộ Y tế làm đầu mối phối hợp với các Bộ, Ngành, cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng, trình Thủ tướng xem xét ban hành Chiến lược Quốc gia kết thúc đại dịch AIDS ở Việt Nam, Bộ Y tế đề nghị Quý Bộ, ngành, đoàn thể căn cứ vào nhiệm vụ đã được phân công tại Quyết định số 608/QĐ-TTg ngày 25/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 (Chiến lược) để tổng kết, đánh giá việc thực hiện Chiến lược trong thời gian từ 2012 đến 2019 theo những nội dung sau:

  1. Tổng kết công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược, bao gồm:

  - Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền ở các Bộ, ngành, đoàn thể đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS;

  - Đưa công tác phòng, chống HIV/AIDS trở thành mục tiêu ưu tiên trong các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội và trong kế hoạch hoạt động hàng năm của Bộ, ngành, đoàn thể.

  2. Tổng kết công tác quản lý, điều hành hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, bao gồm:

  - Ban hành hoặc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trong cả nước, tại địa phương, tại cơ quan, đơn vị trực thuộc và theo ngành dọc (đề nghị gửi kèm các văn bản đã ban hành);

  - Công tác tổ chức bộ máy và hoạt động của Ban chỉ đạo Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Bộ, ngành, đoàn thể ở trung ương và theo ngành dọc;

  - Công tác xây dựng và phê duyệt kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm, bao gồm kế hoạch kinh phí (trung ương, Bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị trực thuộc) để thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao trong Chiến lược (đề nghị liệt kê chi tiết các văn bản đã phê duyệt);

  - Công tác xây dựng mô hình, chỉ đạo điểm các chương trình, dự án;

  - Công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; tổng kết, thi đua khen thưởng.

  3. Tổng kết tình hình triển khai và kết quả thực hiện 06 mục tiêu cụ thể, 05 nhóm nhiệm vụ, 09 nhóm giải pháp và 04 đề án của Chiến lược theo đặc thù của từng bộ, ngành, đoàn thể, (bao gồm: (i) tình hình triển khai; (ii) Kết quả đạt được đối chiếu với mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược, Kế hoạch của bộ, ngành, đoàn thể).

  4. Đánh giá sự đầu tư kinh phí cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, bao gồm kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia, kinh phí của các Bộ, ngành, kinh phí từ các nguồn viện trợ huy động được.

  5. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ, ngành, đoàn thể được Chính phủ giao trong Chiến lược (nhấn mạnh mức độ đạt hay không đạt, mức độ đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra).

  6. Nêu các khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện Chiến lược.

  7. Đề xuất, kiến nghị với Chính phủ và Ủy ban Quốc gia về các chủ trương, mục tiêu và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống HIV/AIDS trong thời gian tới.

  Bộ Y tế kính đề nghị Quý Bộ, ngành, đoàn thể hoàn thành việc tổng kết, đánh giá Chiến lược và gửi báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 30/10/2019 để tổng hợp. Địa chỉ gửi báo cáo: Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, Tòa nhà Tổng Cục dân số, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội (điện thoại: 024.3.846.5731, fax: 024.3846.5732, email: hunglm.vaac@moh.gov.vn).

  Trân trọng cám ơn./.

   

  Nơi nhận:
  - Theo danh sách;
  - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);
  - Lưu: VT, AIDS.

  BỘ TRƯỞNG
  Nguyễn Thị Kim Tiến

   

  Danh sách gửi công văn

  1. Bộ Công An

  2. Bộ Lao động- thương binh và xã hội

  3. Bộ Tài chính

  4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  5. Bộ Thông tin và truyền thông

  6. Bộ Giáo dục và Đào tạo

  7. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  8. Bộ Quốc phòng

  9. Bộ Nội vụ

  10. Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam

  11. Bảo hiểm xã hội Việt Nam

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới