logo

Công văn 6272/BYT-VPB6 cập nhật thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khám, chữa bệnh

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 6272/BYT-VPB6 Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Hà Anh Đức
  Ngày ban hành: 22/10/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 22/10/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hành chính
 • BỘ Y TẾ
  -------

  Số: 6272/BYT-VPB6

  V/v cập nhật danh mục TTHC thuộc lĩnh vực Khám, chữa bệnh.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2018

   

  Kính gửi:

  - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Cục Y tế (Bộ Công an);
  - Cục Y tế (Bộ giao thông vận tải);
  - Cục Quân y (Bộ Quốc phòng).

   

  Bộ Y tế đã hoàn thành rà soát và cập nhật danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước được đăng tải công khai trên Cơ sở Dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; trong đó lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh gồm 161 thủ tục (Phụ lục 1), chi tiết như sau:

  - Thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Y tế: 66 thủ tục (Phụ lục 2).

  - Thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải: 05 thủ tục (Phụ lục 3).

  - Thuộc thẩm quyền giải quyết của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 92 thủ tục (Phụ lục 4).

  Bộ Y tế thông báo để các Cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện việc công bố, công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo các quy định hiện hành.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Thứ trưởng TT Nguyễn Viết Tiến (để b/c);
  - Chánh Văn phòng Bộ (để b/c);
  - Cục KSTTHC - VPCP (để biết);
  - Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (để biết);
  - Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (để biết);
  - Cục Quản lý Môi trường y tế (để biết);
  - Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (để biết);
  - Vụ Tổ chức cán bộ (để biết);
  - Lưu: VT, VPB6(02b).

  TL. BỘ TRƯỞNG
  KT. CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
  PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
  Hà Anh Đức

   

   

   

  PHỤ LỤC 1

  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ
  (Cập nhật đến ngày 15/10/2018)

   

  STT

  Mã số

  Tên thủ tục hành chính

  Đơn vị thực hiện

  Căn cứ pháp lý

  Luật

  Nghị định

  Thông tư

  1

  B-BYT-003933-TT

  Cho phép cơ sở y tế hoạt động lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người.

  Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh.

  75/2006/QH11,

  08/2008/QĐ-BYT;

   

  2

  B-BYT-038144-TT

  Cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền.

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  34/2005/QH11;

  79/2006/NĐ-CP;

  02/2007/TT-BYT;

  3

  B-BYT-047062-TT

  Cho phép thành lập ngân hàng mô trực thuộc Sở Y tế, và thuộc bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, ngân hàng mô tư nhân, ngân hàng mô thuộc bệnh viện tư nhân, trường đại học y, dược tư thục trên địa bàn quản lý.

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  75/2006/QH11,

  03/2008/QĐ-BYT;

   

  4

  B-BYT-046884- TT

  Cho phép thành lập ngân hàng mô trực thuộc Bộ Y tế, ngân hàng mô thuộc bệnh viện, viện, trường đại học y, dược trực thuộc Bộ Y tế hoặc thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

  Vụ Tổ chức cán bộ;

  75/2006/QH11;

  03/2008/QĐ-BYT;

   

  5

  B-BYT-262867- TT

  Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  17/2014/TT-BYT;

  6

  B-BYT-262871-TT

  Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  17/2014/TT-BYT;

  7

  B-BYT-262874-

  TT

  Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  17/2014/TT-BYT;

  8

  B-BYT-262878-TT

  Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  17/2014/TT-BYT;

  9

  B-BYT-263475-TT

  Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh;

  40/2009/QH12;

   

  43/2013/TT-BYT;

  10

  B-B YT-263476- TT

  Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh;

  40/2009/QH12;

   

  43/2013/TT-BYT,

  11

  B-BYT-263480-TT

  Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

   

  43/2013/TT-BYT;

  12

  B-BYT-263482-TT

  Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

   

  43/2013/TT-BYT;

  13

  B-BYT-265234-TT

  Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên

  Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương;

  40/2009/QH12; 10/2012/QH13; 72/2006/QH11;

  34/2008/NĐ-CP; 110/2002/NĐ-CP, 126/2007/NĐ-CP; 46/2011/NĐ-CP;

  14/2013/TT-BYT;

  14

  B-BYT-265236-TT

  Cấp giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi

  Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương;

  40/2009/QH12; 10/2012/QH13; 72/2006/QH11;

  34/2008/NĐ-CP,

  110/2002/NĐ-CP; 126/2007/NĐ-CP; 46/2011/NĐ-CP,

  14/2013/TT-BYT;

  15

  B-BYT-265237-TT

  Cấp giấy khám sức khỏe cho người người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự

  Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương;

   

   

  14/2013/TT-BYT;

  16

  B-BYT-265238-TT

  Khám sức khỏe định kỳ

  Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương;

   

   

  14/2013/TT-BYT;

  17

  B-BYT-265327-TT

  Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

   

   

  35/2013/TT-BYT;

  18

  B-BYT-265328-TT

  Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn kỹ thuật thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

   

   

  35/2013/TT-BYT;

  19

  B-BYT-265329-TT

  Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

   

   

  35/2013/TT-BYT;

  20

  B-BYT-265331-TT

  Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

   

   

  35/2013/TT-BYT;

  21

  B-BYT-279172-TT

  Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế trước ngày 01/01/2016

  Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP,

  16/2014/TT-BYT;

  22

  B-BYT-279173-TT

  Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế từ ngày 01/01/2016

  Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  16/2014/TT-BYT;

  85

  B-BYT-286868-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12,

  87/2011/NĐ-CP;

  109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-BTC;

  86

  B-BYT-286869- TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP,

  278/2016/TT-BTC;

  87

  B-BYT-286870-TT

  Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-BTC;

  88

  B-BYT-286871-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-BTC;

  89

  B-BYT-286872- TT

  Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

  Sở Y tế  các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-BTC;

  90

  BYT-286972

  Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam đủ tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục I

  Các cơ sở khám chữa bệnh

  95/2015/QH13;

  109/2016/NĐ-CP,

  14/2013/TT-BYT; 22/2017/TT-BYT, 17/2018/TT-BYT

  91

  BYT-286973

  Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định tại Phụ lục I nhưng mắc một hoặc một số bệnh, tật quy định tại Phụ lục II

  Các cơ sở khám chữa bệnh

  95/2015/QH13;

  109/2016/NĐ-CP,

  14/2013/TT-BYT; 22/2017/TT-BYT; 17/2018/TT-BYT

  92

  BYT-286974

  Khám sức khỏe định kỳ đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

  Các cơ sở khám chữa bệnh

  95/2015/QH13;

  109/2016/NĐ-CP;

  14/2013/TT-BYT;

  22/2017/TT-BYT;

  17/2018/TT-BYT

  66

  B-BYT-286849-TT

  Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế  các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  109/2016/NĐ-CP;

  278/2Q16/TT-BTC;

  67

  B-BYT-286850-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP, 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-BTC;

  68

  B-BYT-286851-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y  tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-BTC;

  69

  B-BYT-286852- TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-BTC;

  70

  B-BYT-286853-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế  các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP,

  109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-BTC;

  71

  B-BYT-286854-

  TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-BTC;

  72

  B-BYT-286855-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12,

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-BTC,

  73

  B-BYT-286856-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-BTC;

  74

  B-BYT-286857-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-BTC;

  75

  B-BYT-286858-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-BTC;

  76

  B-BYT-286859-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà

  Sơ Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-BTC;

  77

  B-BYT-286860- TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-BTC;

  78

  B-BYT-286861- TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-BTC;

  79

  B-BYT-286862-

  TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chẩn đoán hình ảnh, phòng X quang thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế  các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-BTC;

  80

  B-BYT-286863-TT

  Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ thẩm mỹ

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  109/2016/NĐ-CP;

   

  81

  B-BYT-286864-TT

  Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage)

  Sở Y tế  các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

   

  82

  B-BYT-286865-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế xã

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP,

  109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-BTC,

  83

  B-BYT-286866-

  Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

  Sở Y tế  các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  278/2016/TT-BTC;

  84

  B-BYT-286867-TT

  Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  109/2016/NĐ-CP;

   

  53

  B-BYT-286646-TT

  Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 5, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

   

  29/2015/TT-BYT; 278/2016/TT-BTC;

  54

  B-BYT-286647-TT

  Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 6, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

   

  29/2015/TT-BYT; 278/2016/TT-BTC;

  55

  B-BYT-286648-TT

  Cấp lại Giấy chứng nhận là lương y thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

   

  29/2015/TT-BYT;

  56

  B-BYT-286687- TT

  Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12; 16/2012/QH13:

  181/2013/NĐ-CP;

  09/2015/TT-BYT,

  57

  B-BYT-286688-TT

  Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12; 16/2012/QH13;

  181/2013/NĐ-CP;

  09/2015/TT-BYT;

  58

  B-BYT-286689- TT

  Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12; 16/2012/QH13;

  181/2013/NĐ-CP,

  09/2015/TT-BYT;

  59

  B-BYT-286826- TT

  Đề nghị kiểm tra và công nhận thành thạo ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh

  Cơ sở đào tạo đủ điều kiện được công nhận;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  109/2016/NĐ-CP;

   

  60

  B-BYT-286827-TT

  Công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh

  Cơ sở đào tạo đủ điều kiện được công nhận;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP,

  109/2016/NĐ-CP;

   

  61

  B-BYT-286844-TT

  Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-BTC;

  62

  B-BYT-286845-TT

  Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuốc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-BTC;

  63

  B-BYT-286846-TT

  Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  109/2016/NĐ-CP;

  278/20167TT-BTC;

  64

  B-BYT-286847-TT

  Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh thuộc thẩm quyền của sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP,

  278/2016/TT-BTC;

  65

  B-BYT-286848-TT

  Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-BTC;

  62

  B-BYT-286839-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-BTC;

  63

  B-BYT-286840-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-BTC;

  64

  B-BYT-286841-TT

  Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-BTC;

  65

  B-BYT-286842-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-BTC;

  66

  B-B YT-286843-TT

  Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế do bị mất, hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-BTC;

  40

  B-BYT-279258-TT

  Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT; 41/2011/TT-BYT,

  41

  B-BYT-279259-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo với trạm xá, trạm y tế cấp xã

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT, 41/2011/TT-BYT;

  42

  B-BYT -279260- TT

  Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT; 41/2011/TT-BYT;

  43

  B-BYT-279261-TT

  Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám chữa bệnh

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT; 41/2011/TT-BYT;

  44

  B-BYT-279262-TT

  Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12,

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT; 41/2011/TT-BYT;

  45

  B-BYT-279263-TT

  Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân dạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn.

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12,

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT; 41/2011/TT-BYT,

  46

  B-BYT-286635-TT

  Cho phép áp dụng thí điểm kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh đối với kỹ thuật mới, phương pháp mới quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 07/2015/TT-BYT thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

   

  07/2015/TT-BYT,

  47

  B-BYT-286636-TT

  Cho phép áp dụng chính thức kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

  Sở Y tế  các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

   

  07/2015/TT-BYT;

  48

  B-BYT-286638-TT

  Cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe

  Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương;

  23/2008/QH12;

  63/2012/NĐ-CP; 107/2012/NĐ-CP;

  24/2015/TTLT- BYT-BGTVT, 14/2013/TT-BYT;

  49

  B-BYT-286639-TT

  Khám sức khỏe định kỳ của người lái xe ô tô

  Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương;

  23/2008/QH12;

  63/2012/NĐ-CP,

  107/2012/NĐ-CP;

  24/2015/TTLT-

  BYT-BGTVT;

  14/2013/TT-BYT;

  50

  B-BYT-286640-TT

  Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe thuộc thẩm quyền Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  23/2008/QH12;

  63/2012/NĐ-CP;

  107/2012/NĐ-CP;

  24/2015/TTLT- BYT-BGTVT;

  14/2013/TT-BYT;

  51

  B-BYT-286644-TT

  Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

   

  29/2015/TT-BYT; 278/2016/TT-BTC;

  52

  B-BYT-286645-TT

  Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng  quy định tại Khoản 4, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

   

  29/2015/TT-BYT; 278/2016/TT-BTC;

  26

  B-BYT-279244-TT

  Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT;

  27

  B-BYT-279245-TT

  Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

  Sở Y  tế  các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT;

  28

  B-BYT-279246-TT

  Cho phép Đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

  Sở Y  tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT;

  29

  B-BYT-279247- TT

  Cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo đối với bệnh viện trên địa bàn quản lý của Sở Y tế (trừ các bệnh viện thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập.

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT; 41/2011/TT-BYT;

  30

  B-BYT-279248-TT

  Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  33/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT; 41/2011/TT-BYT,

  31

  B-BYT-279249-TT

  Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

  Sở Y tế  các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12, 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT, 41/2011/TT-BYT;

  32

  B-BYT-279250- TT

  Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT; 41/2011/TT-BYT;

  33

  B-BYT-279251- TT

  Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Nhà Hộ Sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT; 41/2011/TT-BYT;

  34

  B-BYT-279252-

  TT

  Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT; 41/2011/TT-BYT;

  35

  B-BYT-279253-TT

  Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP,

  30/2014/TT-BYT, 41/2011/TT-BYT;

  36

  B-BYT-279254-TT

  Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

  Sở Y tế  các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT; 41/2011/TT-BYT;

  37

  B-BYT-279255-TT

  Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP,

  33/2014/TT-BYT, 41/2011/TT-BYT;

  38

  B-3YT-279256-TT

  Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT, 41/2011/TT-BYT;

  39

  B-BYT-279257-TT

  Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT; 41/2011/TT-BYT;

  12

  B-BYT-265238-TT

  Khám sức khỏe định kỳ

  Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương;

   

   

  14/2013/TT-BYT;

  13

  B-BYT-265329-TT

  Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

   

   

  35/2013/TT-BYT;

  14

  B-BYT-265331-TT

  Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

   

   

  35/2013/TT-BYT;

  15

  B-BYT-279198-TT

  Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trước ngày 01/01/2016

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  16/2014/TT-BYT;

  16

  B-BYT-279200-TT

  Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế từ ngày 01/01/2016

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  16/2014/TT-BYT,

  17

  B-BYT-279217-TT

  Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm a, b, Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  16/2014/TT-BYT,

  18

  B-BYT-279218- TT

  Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm c, d, đ, e và g tại Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  16/2014/TT-BYT;

  19

  B-BYT-279219-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình độc lập thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  16/2014/TT-BYT;

  20

  B-BYT-279220-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc phòng khám đa khoa tư nhân hoặc khoa khám bệnh của bệnh viện đa khoa

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12,

  87/2011/NĐ-CP;

  16/2014/TT-BYT,

  21

  B-BYT-279221-TT

  Cấp bổ sung lồng ghép nhiệm vụ của phòng khám bác sỹ đối với trạm y tế cấp xã

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  16/2Q14/TT-BYT;

  22

  B-BYT-279222-TT

  Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP,

  16/2014/TT-BYT;

  23

  B-BYT-279223-TT

  Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  16/2014/TT-BYT;

  24

  B-BYT-279224-TT

  Bổ sung, điều chỉnh phạm vi hoạt động bác sỹ gia đình đối với Phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  16/2014/TT-BYT;

  25

  B-BYT-279243-TT

  Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT;

   

   

   

  PHỤ LỤC 4

  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TƯ
  (Cập nhật đến ngày 15/10/2018)

   

  STT

  Mã số

  Tên thủ tục hành chính

  Đơn vị thực hiện

  Căn cứ pháp lý

  Luật

  Nghị định

  Thông tư

  1

  B-BYT-038144-TT

  Cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền.

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  34/2005/QH11;

  79/2006/NĐ-CP,

  02/2007/TT-BYT;

  2

  B-BYT-047062-TT

  Cho phép thành lập ngân hàng mô trực thuộc Sở Y tế, và thuộc bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, ngân hàng mô tư nhân, ngân hàng mô thuộc bệnh viện tư nhân, trường đại học y, dược tư thục trên địa bàn quản lý.

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  75/2006/QH11;

  03/2008/QĐ-BYT;

   

  3

  B-BYT-262867-TT

  Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  17/2014/TT-BYT;

  4

  B-BYT-262871-TT

  Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP,

  17/2014/TT-BYT;

  5

  B-BYT-262874-TT

  Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP,

  17/2014/TT-BYT;

  6

  B-BYT-262878-TT

  Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  17/2014/TT-BYT;

  7

  B-BYT-263480-TT

  Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

   

  43/2013/TT-BYT;

  8

  B-BYT-263482-TT

  Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

   

  43/2013/TT-BYT;

  9

  B-BYT-265234-TT

  Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên

  Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương;

  06/CP, 40/2009/QH12; 10/2012/QH13; 72/2006/QH11;

  34/2008/NĐ-CP; 110/2002/NĐ-CP; 126/2007/NĐ-CP; 46/2011/NĐ-CP;

  14/2013/TT-BYT;

  10

  B-BYT-265236-TT

  Cấp giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi

  Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương;

  06/CP; 40/2009/QH12; 10/2012/QH13; 72/2006/QH11;

  34/2008/NĐ-CP, 110/2002/NĐ-CP; 26/2007/NĐ-CP; 46/2011/NĐ-CP;

  14/2013/TT-BYT;

  11

  B-BYT-265237-TT

  Cấp giấy khám sức khỏe cho người người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự

  Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương;

   

   

  14/2013/TT-B YT;

   

   

  PHỤ LỤC 3

  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ QUỐC PHÒNG, BỘ CÔNG AN VÀ BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
  (Cập nhật đến ngày 15/10/2018)

   

  STT

  Mã số

  Tên thủ tục hành chính

  Đơn vị thực hiện

  Căn cứ pháp lý

  Luật

  Nghị định

  Thông tư

  1

  B-BYT-279229-TT

  Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ, ngành

  Cục Y tế - Bộ Giao thông vận tải; Cục Y tế - Bộ Công an

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT;

  2

  B-BYT-279230-TT

  Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc bộ, ngành

  Cục Y tế - Bộ Giao thông vận tải; Cục Y tế - Bộ Công an

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT;

  3

  B-BYT-279231-TT

  Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc bộ, ngành

  Cục Y tế - Bộ Giao thông vận tải; Cục Y tế - Bộ Công an

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT;

  4

  B-BYT-286637-TT

  Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ, ngành khác

  Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế; Cục Quân y - Bộ Quốc phòng; Cục Y tế - Bộ Giao thông vận tải; Cục Y tế - Bộ Công an

  23/2008/QH12;

  63/2012/NĐ-CP; 107/2012/NĐ-CP;

  24/2015/TTLT- BYT-BGTVT; 14/2013/TT-BYT;

  5

  B-BYT-286838-TT

  Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ, ngành

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế; Cục Y tế - Bộ Giao thông vận tải; Cục Y tế - Bộ Công an

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT- BTC;

  51

  B-BYT-286828-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Bộ Y tế, bệnh viện tư nhân hoặc thuộc các Bộ khác (trừ các bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-BTC,

  52

  B-B YT-286829-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với Bệnh xá thuộc lực lượng Công an nhân dân

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-BTC;

  53

  B-B YT-286830-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP,

  278/2016/TT-BTC;

  54

  B-BYT-286831-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-BTC;

  55

  B-BYT-286832-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP,

  278/2016/TT-BTC;

  56

  B-BYT-286833-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-BTC;

  57

  B-BYT -286834-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chẩn đoán hình ảnh, phòng X quang thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-BTC;

  58

  B-BYT -286835-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-BTC;

  59

  B-BYT-286836-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP, 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-BTC;

  60

  B-BYT-286837-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Môi trường y tế

  43/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-BTC;

  61

  B-BYT-286838-TT

  Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ, ngành

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế; Cục Y tế - Bộ Giao thông vận tải; Cục Y tế - Bộ Công an

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP, 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-BTC;

  42

  B-BYT-286817-TT

  Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP, 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-BTC;

  43

  B-BYT-286818-TT

  Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoái.

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-BTC;

  44

  B-BYT-286819-TT

  Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-BTC;

  45

  B-BYT-286820-TT

  Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-BTC,

  46

  B-BYT-286821-TT

  Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị thay đổi họ và tên ngày tháng năm sinh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-BTC;

  47

  B-BYT-286822-TT

  Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-BTC,

  48

  B-BYT-286823-TT

  Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-BTC;

  49

  B-BYT-286824-TT

  Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm c, đ, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-BTC;

  50

  B-BYT-286825-TT

  Cấp giấy chứng nhận cơ sở giáo dục đủ điều kiện kiểm tra và công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh

  Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

   

  32

  B-BYT-286633-TT

  Cho phép áp dụng thí điểm kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh đối với kỹ thuật mới, phương pháp mới quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 07/2015/TT- BYT thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

  40/2009/QH12;

   

  07/2015/TT-BYT;

  33

  B-BYT-286634-TT

  Cho phép áp dụng chính thức kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

  40/2009/QH12;

   

  07/2015/TT-BYT,

  34

  B-BYT-286637-TT

  Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ, ngành khác

  Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế; Cục Quân y - Bộ Quốc phòng; Cục Y tế - Bộ Giao thông vận tải; Cục Y tế - Bộ Công an

  23/2008/QH12;

  63/2012/NĐ-CP, 107/2012/NĐ-CP;

  24/2015/TTLT-

  BYT-BGTVT;

  14/2013/TT-BYT;

  35

  B-BYT-286641-TT

  Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 2, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT

  Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

  40/2009/QH12;

   

  29/2015/TT-BYT; 278/2016/TT-BTC,

  36

  B-BYT-286642-TT

  Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 3, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT

  Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền,

  40/2009/QH12;

   

  29/2015/TT-BYT; 278/2016/TT-BTC;

  37

  B-BYT-286643-TT

  Cấp lại giấy chứng nhận là lương y thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

  40/2009/QH12;

   

  29/2015/TT-BYT; 278/2016/TT-BTC;

  38

  B-BYT-286664-TT

  Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

  40/2009/QH12; 16/2012/QH13;

  181/2013/NĐ-CP;

  09/2015/TT-BYT;

  39

  B-BYT-286665-TT

  Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

  40/2009/QH12; 16/2012/QH13;

  181/2013/NĐ-CP;

  09/2015/TT-BYT;

  40

  B-BYT-286666-TT

  Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

  40/2009/QH12; 16/2012/QH13;

  181/2013/NĐ-CP;

  09/2015/TT-BYT;

  41

  B-BYT-286789-TT

  Cấp giấy phép hoạt động ngân hàng mô

  Cục quản lý khám, chữa bệnh

  75/2006/QH11;

  56/2008/NĐ-CP; 118/2016/NĐ-CP;

   

  21

  B-BYT-279234-TT

  Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12,

  03/2011/NĐ-CP,

  30/2014/TT-BYT, 41/2011/TT-BYT;

  22

  B-BYT-279235-TT

  Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT; 41/2011/TT-BYT;

  23

  B-BYT-279236-TT

  Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Nhà Hộ Sinh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế.

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT; 41/2011/TT-BYT,

  24

  B-BYT-279237-TT

  Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám chẩn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế.

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT; 41/2011/TT-BYT;

  25

  B-BYT-279238-TT

  Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế.

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12,

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT; 41/2011/TT-BYT;

  26

  B-BYT-279239-TT

  Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế khi thay đổi địa điểm

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT; 41/2011/TT-BYT;

  27

  B-BYT-279240-TT

  Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT; 41/2011/TT-BYT;

  28

  B-BYT-279241-TT

  Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT; 41/2011/TT-BYT;

  29

  B-BYT-279242-TT

  Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn.

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT; 41/2011/TT-BYT,

  30

  B-BYT-286631-TT

  Cho phép áp dụng thí điểm kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh đối với kỹ thuật mới, phương pháp mới quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 07/2015/TT-BYT thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

  40/2009/QH12;

   

  07/2015/TT-BYT;

  31

  B-BYT-286632-TT

  Cho phép áp dụng thí điểm kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh đối với kỹ thuật mới, phương pháp mới quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 07/2015/TT- BYT thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

  40/2009/QH12;

   

  07/2015/TT-BYT;

  11

  B-BYT-279186-TT

  Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế trước ngày 01/01/2016.

  Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP,

  16/2014/TT-BYT;

  12

  B-BYT-279190-TT

  Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế từ ngày 01/01/2016.

  Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  16/2014/TT-BYT;

  13

  B-BYT-279192-TT

  Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài bị mất hoặc hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh

  Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  16/2014/TT-BYT;

  14

  B-BYT-279195-TT

  Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài bị mất hoặc hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại các Điểm c, d, đ, e và g tại Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh

  Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP,

  16/2014/TT-BYT;

  15

  B-BYT-279225-TT

  Thừa nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  04/2015/TT-BYT;

  16

  B-BYT-279226-TT

  Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT;

  17

  B-BYT-279227-TT

  Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT;

  18

  B-BYT-279228-TT

  Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP,

  30/2014/TT-BYT;

  19

  B-BYT-279232-TT

  Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với bệnh viện thuộc Bộ Y tế, bệnh viện tư nhân hoặc thuộc các Bộ khác (trừ các bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12,

  03/2011/NĐ-CP,

  30/2014/TT-BYT; 41/2011/TT-BYT;

  20

  B-BYT-279233-TT

  Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế.

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

  40/2009/QH12, 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT; 41/2011/TT-BYT;

   

   

  PHỤ LỤC 2

  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ Y TẾ
  (Cập nhật đến ngày 15/10/2018)

  STT

  Mã số

  Tên thủ tục hành chính

  Đơn vị thực hiện

  Căn cứ pháp lý

  Luật

  Nghị định

  Thông tư

  1

  B-BYT-003933-TT

  Cho phép cơ sở y tế hoạt động lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người

  Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh;

  75/2006/QH11;

  08/2008/QĐ-BYT,

   

  2

  B-BYT-046884-TT

  Cho phép thành lập ngân hàng mô trực thuộc Bộ Y tế, ngân hàng mô thuộc bệnh viện, viện, trường đại học y, dược trực thuộc Bộ Y tế hoặc thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

  Vụ Tổ chức cán bộ;

  75/2006/QH11;

  03/2008/QĐ-BYT;

   

  3

  B-BYT-263475-TT

  Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh;

  40/2009/QH12;

   

  43/2013/TT-BYT;

  4

  B-BYT-263476-TT

  Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh;

  40/2009/QH12;

   

  43/2013/TT-BYT;

  5

  B-BYT-265327-TT

  Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

   

   

  35/2013/TT-BYT;

  6

  B-BYT-265328-TT

  Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn kỹ thuật thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

   

   

  35/2013/TT-BYT;

  7

  B-BYT-279172-TT

  Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế trước ngày 01/01/2016

  Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  16/2014/TT-BYT;

  8

  B-BYT-279173-TT

  Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế từ ngày 01/01/2016

  Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  16/2014/TT-BYT;

  9

  B-BYT-279182-TT

  Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng, hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  16/2014/TT-BYT;

  10

  B-BYT-279184-TT

  Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng, hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại các Điểm c, d, đ, e, g Khoản 1, Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  16/2014/TT-BYT;

  152

  B-BYT-286866-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT- BTC;

  153

  B-BYT-286867-TT

  Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12,

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP,

   

  154

  B-BYT-286868-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12,

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT- BTC;

  155

  B-BYT-286869- TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT- BTC;

  156

  B-BYT-286870-TT

  Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT- BTC;

  157

  B-BYT-286871-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-

  BTC;

  158

  B-BYT-286872-TT

  Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT- BTC;

  159

  BYT-286972

  Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam đủ tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục I

  Các cơ sở khám chữa bệnh

  95/2015/QH13;

  109/2016/NĐ-CP,

  14/2013/TT-BYT, 22/2017/TT-BYT; 17/2018/TT-BYT

  160

  BYT-286973

  Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định tại Phụ lục I nhưng mắc một hoặc một số bệnh, tật quy định tại Phụ lục II

  Các cơ sở khám chữa bệnh

  95/2015/QH13;

  109/2016/NĐ-CP;

  14/2013/TT-BYT; 22/2017/TT-BYT; 17/2018/TT-BYT

  161

  BYT-286974

  Khám sức khỏe định kỳ đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

  Các cơ sở khám chữa bệnh

  95/2015/QH13;

  109/2016/NĐ-CP;

  14/2013/TT-BYT; 22/2017/TT-BYT; 17/2018/TT-BYT

  139

  B-BYT-286853-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT- BTC;

  140

  B-BYT-286854- TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT- BTC;

  141

  B-BYT-286855-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT- BTC;

  142

  B-BYT-286856-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT- BTC;

  143

  B-BYT-286857-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT- BTC;

  144

  B-BYT-286858- TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP, 109/2016/NĐ-CP,

  278/2016/TT- BTC;

  145

  B-BYT-286859- TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT- BTC;

  146

  B-BYT-286860-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/20167TT- BTC;

  147

  B-BYT-286861-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12,

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT- BTC;

  148

  B-BYT-286862-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chẩn đoán hình ảnh, phòng X quang thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT- BTC;

  149

  B-BYT-286863-TT

  Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ thẩm mỹ

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

   

  150

  B-BYT-286864- TT

  Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage)

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

   

  151

  B-BYT-286865- TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế xã

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP, 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT- BTC,

  127

  B-BYT-286841-TT

  Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-BTC;

  128

  B-BYT-286842-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-BTC;

  129

  B-BYT-286843- TT

  Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế do bị mất, hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT- BTC;

  130

  B-BYT-286844-TT

  Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT- BTC;

  131

  B-BYT-286845-TT

  Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT- BTC;

  132

  B-BYT-286846-TT

  Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-BTC;

  133

  B-BYT-286847-TT

  Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-BTC;

  134

  B-BYT-286848-TT

  Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-BTC;

  135

  B-BYT-286849-TT

  Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP, 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT- BTC;

  136

  B-BYT-286850-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP, 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT- BTC;

  137

  B-BYT-286851-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP, 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT- BTC;

  138

  B-BYT-286852-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP, 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT- BTC;

  115

  B-BYT-286829-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với Bệnh xá thuộc lực lượng Công an nhân dân

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2015/NĐ-CP,

  278/2016/TT- BTC,

  116

  B-BYT-286830-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT- BTC;

  117

  B-BYT-286831-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT- BTC;

  118

  B-BYT-286832-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT- BTC;

  119

  B-BYT-286833-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT- BTC;

  120

  B-BYT-286834-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chẩn đoán hình ảnh, phòng X quang thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT- BTC;

  121

  B-BYT-286835-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT- BTC;

  122

  B-BYT-286836- TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT- BTC;

  123

  B-BYT-286837-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Môi trường y tế

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT- BTC;

  124

  B-BYT-286838-TT

  Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ, ngành

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế; Cục Y tế - Bộ Giao thông vận tải; Cục Y tế - Bộ Công an

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT- BTC;

  125

  B-BYT-286839-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT- BTC;

  126

  B-BYT-286840-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP,

  109/2016/NĐ-CP,

  278/2016/TT- BTC;

  104

  B-BYT-286818-TT

  Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoái.

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT- BTC;

  105

  B-BYT-286819-TT

  Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

  40/2009/QH12,

  87/2011/NĐ-CP, 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT- BTC,

  106

  B-BYT-286820- TT

  Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP,

  278/2016/TT- BTC;

  107

  B-BYT-286821- TT

  Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT- BTC;

  108

  B-BYT-286822- TT

  Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT- BTC;

  109

  B-BYT-286823-TT

  Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT-

  BTC;

  110

  B-BYT-286824-TT

  Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT- BTC;

  111

  B-BYT-286825-TT

  Cấp giấy chứng nhận cơ sở giáo dục đủ điều kiện kiểm tra và công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh

  Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

   

  112

  B-BYT-286826-TT

  Đề nghị kiểm tra và công nhận thành thạo ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh

  Cơ sở đào tạo đủ điều kiện được công nhận;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP, 109/2016/NĐ-CP;

   

  113

  B-BYT-286827-TT

  Công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh

  Cơ sở đào tạo đủ điều kiện được công nhận;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP, 109/2016/NĐ-CP;

   

  114

  B-BYT-286828-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Bộ Y tế, bệnh viện tư nhân hoặc thuộc các Bộ khác (trừ các bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP, 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT- BTC,

  92

  B-BYT-286645-TT

  Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

   

  29/2015/TT-BYT; 278/2016/TT- BTC;

  93

  B-BYT-286646- TT

  Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 5, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

   

  29/2015/TT-BYT; 278/2016/TT- BTC;

  94

  B-BYT-286647-TT

  Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 6, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

   

  29/2015/TT-BYT; 278/2016/TT- BTC;

  95

  B-BYT-286648-TT

  Cấp lại Giấy chứng nhận là lương y thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

   

  29/2015/TT-BYT;

  96

  B-BYT-286664-TT

  Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

  40/2009/QH12; 16/2012/QH13,

  181/2013/NĐ-CP,

  09/2015/TT-BYT;

  97

  B-BYT-286655-TT

  Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

  40/2009/QH12; 16/2012/QH13;

  181/2013/NĐ-CP;

  09/2015/TT-BYT;

  98

  B-BYT-286666-TT

  Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền,

  40/2009/QH12; 16/2012/QH13;

  181/2013/NĐ-CP;

  09/2015/TT-BYT;

  99

  B-BYT-286687-TT

  Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12; 16/2012/QH13;

  181/2013/NĐ-CP;

  09/2015/TT-BYT;

  100

  B-BYT-286688-TT

  Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12; 16/2012/QH13;

  181/2013/NĐ-CP;

  09/2015/TT-BYT;

  101

  B-3YT-286689-TT

  Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12; 16/2012/QH13;

  181/2013/NĐ-CP;

  09/2015/TT-BYT;

  102

  B-BYT-286789-TT

  Cấp giấy phép hoạt động ngân hàng mô

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

  75/2006/QH11;

  56/2008/NĐ-CP; 118/2016/NĐ-CP;

   

  103

  B-BYT-286817-TT

  Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP; 109/2016/NĐ-CP;

  278/2016/TT- BTC;

  82

  B-BYT-286635-TT

  Cho phép áp dụng thí điểm kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh đối với kỹ thuật mới, phương pháp mới quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 07/2015/TT-BYT thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

   

  07/2015/TT-BYT;

  83

  B-BYT-286636- TT

  Cho phép áp dụng chính thức kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12,

   

  07/2015/TT-BYT,

  84

  B-BYT-286637-TT

  Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ, ngành khác

  Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế; Cục Quân y - Bộ Quốc phòng; Cục Y tế - Bộ Giao thông vận tải; Cục Y tế - Bộ Công an

  23/2008/QH12;

  63/2012/NĐ-CP; 107/2012/NĐ-CP;

  24/2015/TTLT- BYT-BGTVT; 14/2013/TT-BYT;

  85

  B-BYT-286638-TT

  Cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe

  Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương;

  23/2008/QH12;

  63/2012/NĐ-CP; 107/2012/NĐ-CP;

  24/2015/TTLT-

  BYT-BGTVT;

  14/2013/TT-BYT;

  86

  B-BYT-286639-TT

  Khám sức khỏe định kỳ của người lái xe ô tô

  Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương;

  23/2008/QH12;

  63/2012/NĐ-CP; 107/2012/NĐ-CP;

  24/2015/TTLT- BYT BGTVT; 14/2013/TT-BYT;

  87

  B-BYT-286640-TT

  Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe thuộc thẩm quyền Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  23/2008/QH12;

  63/2012/NĐ-CP; 107/2012/NĐ-CP;

  24/2015/TTLT-BYT-BGTVT; 14/2013/TT-BYT;

  88

  B-BYT-286641-TT

  Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 2, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT

  Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

  40/2009/QH12;

   

  29/2015/TT-BYT; 278/2016/TT- BTC;

  89

  B-BYT-286642-TT

  Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 3, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT

  Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

  40/2009/QH12;

   

  29/2015/TT-BYT; 278/2016/TT- BTC;

  90

  B-BYT-286643-TT

  Cấp lại giấy chứng nhận là lương y thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

  40/2009/QH12;

   

  29/2015/TT-BYT; 278/2016/TT- BTC;

  91

  B-BYT-286644-TT

  Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

   

  29/2015/TT-BYT; 278/2016/TT- BTC;

  71

  B-BYT-279257-TT

  Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12, 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT; 41/2011/TT-BYT,

  72

  B-BYT-279258-TT

  Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12,

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT; 41/2011/TT-BYT;

  73

  B-BYT-279259-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo với trạm xá, trạm y tế cấp xã

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT; 41/2011/TT-BYT;

  74

  B-BYT-279260-TT

  Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT; 41/2011/TT-BYT;

  75

  B-BYT-279261-TT

  Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám chữa bệnh

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/20147TT-BYT; 41/2011/TT-BYT;

  76

  B-BYT-279262-TT

  Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT; 41/2011/TT-BYT;

  77

  B-BYT-279263-TT

  Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn.

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT; 41/2011/TT-BYT,

  78

  B-BYT-286631-TT

  Cho phép áp dụng thí điểm kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh đối với kỹ thuật mới, phương pháp mới quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 07/2015/TT- BYT thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

  40/2009/QH12;

   

  07/2015/TT-BYT;

  79

  B-BYT-286632-TT

  Cho phép áp dụng thí điểm kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh đối với kỹ thuật mới, phương pháp mới quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 07/2015/TT-BYT thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

  40/2009/QH12;

   

  07/2015/TT-BYT;

  80

  B-BYT-286633-TT

  Cho phép áp dụng thí điểm kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh đối với kỹ thuật mới, phương pháp mới quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 07/2015/TT-BYT thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

  40/2009/QH12;

   

  07/2015/TT-BYT;

  81

  B-BYT-286634-TT

  Cho phép áp dụng chính thức kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

  40/2009/QH12;

   

  07/2015/TT-BYT;

  58

  B-BYT-279244-TT

  Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT;

  59

  B-BYT-279245-TT

  Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT;

  60

  B-BYT-279246-TT

  Cho phép Đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT;

  61

  B-BYT-279247-TT

  Cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo đối với bệnh viện trên địa bàn quản lý của Sở Y tế (trừ các bệnh viện thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập.

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT; 41/2011/TT-BYT;

  62

  B-BYT-279248-TT

  Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12, 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT; 41/2011/TT-BYT;

  63

  B-BYT-279249-TT

  Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT; 41/2011/TT-BYT;

  64

  B-BYT-279250-TT

  Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT; 41/2011/TT-BYT,

  65

  B-BYT-279251-TT

  Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Nhà Hộ Sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT, 41/2011/TT-BYT,

  66

  B-BYT-279252- TT

  Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT; 41/2011/TT-BYT;

  67

  B-BYT-279253-TT

  Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT; 41/2011/TT-BYT;

  68

  B-BYT-279254-TT

  Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT; 41/2011/TT-BYT;

  69

  B-BYT-279255-TT

  Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT, 41/2011/TT-BYT;

  70

  B-BYT-279256-TT

  Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT, 41/2011/TT-BYT;

  46

  B-BYT-279232-TT

  Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với bệnh viện thuộc Bộ Y tế, bệnh viện tư nhân hoặc thuộc các Bộ khác (trừ các bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT; 41/2011/TT-BYT;

  47

  B-BYT-279233-TT

  Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế.

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

  40/2009/QH12, 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/20147TT-BYT, 41/2011/TT-BYT,

  48

  B-BYT-279234-TT

  Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế.

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

  40/2009/QH12, 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT; 41/2011/TT-BYT;

  49

  B-BYT-279235-TT

  Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế.

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP,

  30/2014/TT-BYT, 41/2011/TT-BYT;

  50

  B-BYT-279236-TT

  Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Nhà Hộ Sinh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế.

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT; 41/2011/TT-BYT;

  51

  B-BYT-279237- TT

  Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám chẩn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế.

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT; 41/2011/TT-BYT;

  52

  B-BYT-279238-TT

  Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế.

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT; 41/2011/TT-BYT;

  53

  B-BYT-279239- TT

  Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế khi thay đổi địa điểm

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

  40/2009/QH12; 11/2038/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT; 41/2011/TT-BYT,

  54

  B-BYT-279240-TT

  Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT; 41/2011/TT-BYT,

  55

  B-BYT-279241-TT

  Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT, 41/2011/TT-BYT;

  56

  B-BYT-279242-TT

  Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn.

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT, 41/2011/TT-BYT.

  57

  B-BYT-279243-TT

  Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT,

  33

  B-BYT-279219-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình độc lập thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12,

  87/2011/NĐ-CP;

  16/2014/TT-BYT;

  34

  B-BYT-279220-TT

  Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc phòng khám đa khoa tư nhân hoặc khoa khám bệnh của bệnh viện đa khoa

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  16/2014/TT-BYT;

  35

  B-BYT-279221- TT

  Cấp bổ sung lồng ghép nhiệm vụ của phòng khám bác sỹ đối với trạm y tế cấp xã

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  16/2014/TT-BYT;

  36

  B-BYT-279222-TT

  Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  16/2014/TT-BYT;

  37

  B-BYT-279223-TT

  Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y  tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  16/2014/TT-BYT;

  38

  B-BYT-279224- TT

  Bổ sung, điều chỉnh phạm vi hoạt động bác sỹ gia đình đối với Phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  16/2014/TT-BYT;

  39

  B-BYT-279225-TT

  Thừa nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  04/2015/TT-BYT;

  40

  B-BYT-279226-TT

  Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT;

  41

  B-BYT-279227-TT

  Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT;

  42

  B-BYT-279228-TT

  Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT;

  43

  B-BYT-279229-TT

  Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ, ngành

  Cục Y tế - Bộ Giao thông vận tải; Cục Y tế - Bộ Công an

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT;

  44

  B-BYT-279230-TT

  Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc bộ, ngành

  Cục Y tế - Bộ Giao thông vận tải; Cục Y tế - Bộ Công an

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT;

  45

  B-BYT-279231-TT

  Cho phép đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc bộ, ngành

  Cục Y tế - Bộ Giao thông vận tải; Cục Y tế - Bộ Công an

  40/2009/QH12; 11/2008/QH12;

  03/2011/NĐ-CP;

  30/2014/TT-BYT;

  23

  B-BYT-279182-TT

  Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng, hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh.

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  16/2014/TT-BYT;

  24

  B-BYT-279184-TT

  Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng, hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại các Điểm c, d, đ, e, g Khoản 1, Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

  Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  16/2014/TT-BYT;

  25

  B-BYT-279186-TT

  Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế trước ngày 01/01/2016.

  Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh.

  40/2009/QH12,

  87/2011/NĐ-CP;

  16/2014/TT-BYT;

  26

  B-BYT-279190-TT

  Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế từ ngày 01/01/2016.

  Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  16/2014/TT-BYT;

  27

  B-BYT-279192-TT

  Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài bị mất hoặc hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh

  Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  16/2014/TT-BYT;

  28

  B-BYT-279195-TT

  Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài bị mất hoặc hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại các Điểm c, d, đ, e và g tại Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh

  Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh;

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  16/2014/TT-BYT;

  29

  B-BYT-279198-TT

  Cấp chứng chỉ hành nghề Bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trước ngày 01/01/2016

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  16/2014/TT-BYT;

  30

  B-BYT-279200-TT

  Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế từ ngày 01/01/2016

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12,

  87/2011/NĐ-CP;

  16/2014/TT-BYT;

  31

  B-BYT-279217-TT

  Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm a, b, Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  16/2014/TT-BYT;

  32

  B-BYT-279218-TT

  Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm c, d, đ, e và g tại Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

  40/2009/QH12;

  87/2011/NĐ-CP;

  16/2014/TT-BYT;

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 110/2002/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động
  Ban hành: 27/12/2002 Hiệu lực: 01/01/2003 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Luật Dược số 34/2005/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 14/06/2005 Hiệu lực: 01/10/2005 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  03
  Nghị định 79/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược
  Ban hành: 09/08/2006 Hiệu lực: 07/09/2006 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  04
  Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 29/11/2006 Hiệu lực: 01/07/2007 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác số 75/2006/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 29/11/2006 Hiệu lực: 01/07/2007 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Nghị định 126/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
  Ban hành: 01/08/2007 Hiệu lực: 29/08/2007 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Luật Hoạt động chữ thập đỏ số 11/2008/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 03/06/2008 Hiệu lực: 01/01/2009 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Luật Khám bệnh, chữa bệnh của Quốc hội, số 40/2009/QH12
  Ban hành: 23/11/2009 Hiệu lực: 01/01/2011 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  09
  Nghị định 03/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hoạt động chữ thập đỏ
  Ban hành: 07/01/2011 Hiệu lực: 25/02/2011 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  10
  Nghị định 46/2011/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/03/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
  Ban hành: 17/06/2011 Hiệu lực: 01/08/2011 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  11
  Nghị định 87/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh
  Ban hành: 27/09/2011 Hiệu lực: 15/11/2011 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  12
  Bộ luật Lao động của Quốc hội, số 10/2012/QH13
  Ban hành: 18/06/2012 Hiệu lực: 01/05/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  13
  Luật Quảng cáo của Quốc hội, số 16/2012/QH13
  Ban hành: 21/06/2012 Hiệu lực: 01/01/2013 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  14
  Thông tư 17/2014/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc cấp giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ và việc huấn luyện sơ cấp cứu chữ thập đỏ
  Ban hành: 02/06/2014 Hiệu lực: 01/08/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  15
  Thông tư 278/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế
  Ban hành: 14/11/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 6272/BYT-VPB6 cập nhật thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khám, chữa bệnh

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
  Số hiệu: 6272/BYT-VPB6
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 22/10/2018
  Hiệu lực: 22/10/2018
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hành chính
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Hà Anh Đức
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu (15)
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới