logo

Công văn 6459/BYT-BH diễn giải chi tiết các phụ lục thuộc Quyết định 4905/QĐ-BYT

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 6459/BYT-BH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Đặng Hồng Nam
  Ngày ban hành: 01/11/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 01/11/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
 • BỘ Y TẾ

  --------

  Số: 6459/BYT-BH

  V/v: Diễn giải chi tiết các phụ lục thuộc

  Quyết định số 4905/QĐ-BYT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2019

   

                                                                         

  Kính gửi:

  - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  - Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;

  - Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, thuộc Bảo hiểm

  xã hội Việt Nam;

  - Y tế các Bộ, ngành.

  (Sau đây gọi chung là các đơn vị)

   

  Ngày 21/10/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4905/QĐ-BYT về việc Sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 05 (danh mục mã thuốc tân dược) ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (Sau đây gọi tắt là Quyết định số 4905/QĐ-BYT). Để thuận tiện cho các đơn vị trong việc thực hiện cập nhật, bổ sung danh mục thuốc kịp thời, chính xác, Bộ Y tế cung cấp diễn giải chi tiết các phụ lục trong file “Các phụ lục đính chính, sửa đổi” ban hành kèm theo quyết định số 4905/QĐ-BYT như sau:

  1. Sheet “Tổng hợp” (Cung cấp danh sách, số lượng thuốc, số lượng hoạt chất thuộc các danh mục trong Quyết dịnh số 7603 và Quyết định số 4905).

  2. Sheet “Danh mục hoạt chất đổi mã”, với tổng số 19 hoạt chất, bao gồm các thông tin:

  - Tên hoạt chất;

  - Mã hoạt chất theo Quyết định 7603;

  - Mã hoạt chất đính chính theo quyết định số 4905 và,

  - Số lượng thuốc tương ứng với mỗi hoạt chất.

  3. Sheet “Danh mục thuốc đổi mã (Căn cứ vào hoạt chất đổi mã)”, liệt kê danh sách chi tiết 328 thuốc của 19 hoạt chất đổi mã.

  4. Sheet “Danh mục thuốc bổ sung vào phụ lục 05.1 (được cơ quan BHXH thanh toán)”, liệt kê danh sách 06 mã hoạt chất với số lượng thuốc tương ứng như sau:

   

  STT

  Mã hoạt chất

  Số lượng thuốc

  1

  40.1019

  1

  2

  40.14

  2

  3

  40.482

  3

  4

  40.553

  120

  5

  40.759

  1

  6

  40.774

  1

   

  Tổng cộng

  128

  5. Sheet “Danh mục thuốc loại khỏi phụ lục 05.1 (không được cơ quan BHXH thanh toán), liệt kê danh sách 04 mã hoạt chất với số lượng thuốc tương ứng như sau:

   

  STT

  Mã hoạt chất

  Số lượng thuốc

  Ghi chú

  1

  40.180

  18

   

  2

  40.324

  1

   

  3

  40.328

  2

   

  4

  40.30.303

  1

  Loại bỏ thuốc hoạt chất Voriconazole

  đường Tiêm do Thông tư 30/2018/TT- BYT chỉ quy định thanh toán đối với đường Uống

   

  Tổng cộng

  22

   

   

  6. Sheet “Danh mục thuốc bổ sung vào phụ lục 05.4 (bổ sung vào danh mục thuốc loại)”, liệt kê danh sách 04 mã hoạt chất với số lượng thuốc tương ứng như sau:

   

  STT

  Mã hoạt chất

  Số lượng thuốc

  Ghi chú

  1

  40.180

  18

   

  2

  40.324

  1

   

  3

  40.328

  2

   

  4

  40.30.303

  1

  Loại bỏ thuốc hoạt chất Voriconazole

  đường Tiêm, do Thông tư 30/2018/TT- BYT chỉ quy định thanh toán đối với đường Uống

   

  Tổng cộng

  22

   

   

  7. Sheet “Danh mục thuốc loại khỏi phụ lục 05.4 (bổ sung trở lại phụ lục 05.1, thuốc được cơ quan BHXH thanh toán)”, liệt kê danh sách 06 mã hoạt chất với số lượng thuốc tương ứng như sau:

   

  STT

  Mã hoạt chất

  Số lượng thuốc

  1

  40.1019

  1

  2

  40.14

  2

  3

  40.482

  3

  4

  40.553

  120

  5

  40.759

  1

  6

  40.774

  1

   

  Tổng cộng

  128

   

  8. Sheet “Danh mục hoạt chất bổ sung phụ lục 05.7 (loại hoạt chất)”, liệt kê danh sách 03 hoạt chất cụ thể như sau:

   

  STT

  Mã hoạt chất

  Tên hoạt chất

  Đường dùng

  Mã đường dùng

  1

  40.328

  Mefloquin

  Uống

  1.01

  2

  40.180

  Ceftezol

  Tiêm

  2.10

  3

  40.324

  Amodiaquin

  Uống

  1.01

   

  9. Sheet “Danh mục hoạt chất loại khỏi phụ lục 05.7 (bổ sung hoạt chất, bổ sung thuốc được cơ quan BHXH thanh toán)”, liệt kê danh sách 07 hoạt chất cụ thể như sau:

   

  STT

  Mã hoạt chất

  Tên hoạt chất

  Đường dùng

  Mã đường dùng

  1

  40.103

  Đồng sulfat

  Uống

  1.01

  2

  40.480

  Nicorandil

  Tiêm

  2.10

  3

  40.482

  Adenosin triphosphat

  Uống

  1.01

  4

  40.553

  Fenofibrat

  Uống (viên tác dụng chậm)

  1.01

  5

  40.874

  Nandrolon monosodium

  Nhỏ mắt

  6.01

  6

  40.937

  Rotundin

  Tiêm

  2.10

  7

  40.1019

  Magnesi aspartat + kali aspartat

  Tiêm

  2.10

   

  10. Sheet “Danh mục hoạt chất bổ sung phụ lục 05.8 (hoạt chất loại dường dùng)”, liệt kê danh sách 04 hoạt chất cụ thể như sau:

   

  STT

  Mã hoạt chất

  Tên hoạt chất

  Đường dùng

  Mã đường dùng

  1

  40.103

  Đồng sulfat

  Uống

  1.01

  2

  40.480

  Nicorandil

  Tiêm

  2.10

  3

  40.874

  Nandrolon

  monosodium

  Nhỏ mắt

  6.01

  4

  40.937

  Rotundin

  Tiêm

  2.10

   

  11. Sheet “Danh mục thuốc bỏ dấu sao”, liệt kê danh sách 18 mã hoạt chất với số lượng thuốc tương ứng như sau:

   

  STT

  Mã hoạt chất

  Số lượng thuốc

  1

  40.168

  95

  2

  40.174

  33

  3

  40.183

  188

  4

  40.192

  42

  5

  40.197

  26

  6

  40.205

  25

  7

  40.218

  9

  8

  40.228

  40

  9

  40.229

  1

  10

  40.230

  4

  11

  40.231

  8

  12

  40.250

  2

  13

  40.258

  43

  14

  40.272

  8

  15

  40.271

  11

  16

  40.399

  4

  17

  40.171

  59

  18

  40.172

  146

   

  Tổng cộng

  744

   

  12. Sheet “Danh mục thuốc bổ sung dấu sao”, liệt kê danh sách 10 mã hoạt chất với số lượng thuốc tương ứng như sau:

   

  STT

  Mã hoạt chất

  Sổ lượng thuốc

  1

  Acid amin*

  11

  2

  Doripenem*

  5

  3

  Ertapenem*

   

   

  3

  4

  Imipenem + cilastatin*

  5

  5

  Meropenem*

  13

  6

  Fosfomycin*

  15

  7

  Linezolid*

  5

  8

  Teicoplanin*

  1

  9

  Amphotericin B*

  2

  10

  Voriconazole*

  5

   

  Tổng cộng

  65

   

  13. Sheet “Danh mục mã đường dùng”, liệt kê 65 mã đường dùng thuốc, trong đó bổ sung 02 mã đường dùng mới như sau:

   

  STT

  Mã đường dùng

  Đường dùng/dạng dùng

  1

  5.11

  Đường nội khí quản

  2

  9.19

  Tại chỗ (ngâm vào khoang màng bụng)

   

  Công văn này thay thế cho Công văn số 6269/BYT-BH ngày 24/10/2019 về việc diễn giải các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 4905/QĐ-BYT ngày 21/10/2019. Bộ Y tế đề nghị thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu, chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền quản lý, các khoa, phòng có liên quan trong đơn vị thực hiện rà soát, điều chỉnh lại danh mục thuốc đang sử dụng tại đơn vị và ánh xạ danh mục trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống Thông tin giám định BHYT của cơ quan bảo hiểm xã hội theo đúng quy định tại quyết định này, nhằm bảo đảm thực hiện trích chuyển dữ liệu đúng, đủ, kịp thời theo qui định.

  Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh đề nghị các cơ sở KBCB phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Vụ Bảo hiểm y tế) hoặc liên hệ trực tiếp: ThS. Nguyễn Quốc Toản, số điện thoại 0989320049 để được tổng hợp xem xét, giải quyết./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - TT. Nguyễn Trường Sơn (để b/c);

  - Vụ trưởng Vụ BHYT (để b/c);

  - Lưu: VT, BH.

  TL. BỘ TRƯỞNG

  KT. VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM Y TẾ

  PHÓ VỤ TRƯỞNG

   

   

   

  Đặng Hồng Nam

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 6459/BYT-BH diễn giải chi tiết các phụ lục thuộc Quyết định 4905/QĐ-BYT

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
  Số hiệu: 6459/BYT-BH
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 01/11/2019
  Hiệu lực: 01/11/2019
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Đặng Hồng Nam
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới