logo

Công văn 6998/BYT-KH-TC xin ý kiến dự thảo các Thông tư về giá dịch vụ KCB theo mức lương cơ sở mới

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 6998/BYT-KH-TC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Trường Sơn
  Ngày ban hành: 26/11/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 26/11/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
 • BỘ Y TẾ

  ---------------

  Số: 6998/BYT-KH-TC

  V/v Xin ý kiến dự thảo các Thông tư về giá dịch vụ KBCB theo mức lương cơ sở mới.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -----------------

  Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2019

   

   

   

  Kính gửi:

                                                    - Sở Y tế các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương

                                                    - Các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và Y tế Bộ/Ngành

                                                    - Các Vụ/ Cục/Tổng Cục/ Thanh tra/Văn phòng

   

  Thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong đó có quy định lộ trình thực hiện giá dịch vụ sự nghiệp công, ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo điều hành giá tại một số cuộc họp của Ban Chỉ đạo. Hiện nay, Bộ Y tế đang rà soát và sắp xếp lại danh mục dịch vụ kỹ thuật, khảo sát để xây dựng và ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật để sửa đổi, bổ sung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho phù hợp. Tuy nhiên việc sắp xếp danh mục chưa hoàn chỉnh xong. Vì vậy để bảo đảm việc thực hiện giá dịch vụ y tế theo lộ trình giá dịch vụ sự nghiệp công; Bộ Y tế đề nghị việc tính chi phí quản lý vào giá trên cơ sở điều chỉnh mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đã quy định tại các các thông tư quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh hiện hành.

  Căn cứ số liệu khảo sát chi phí quản lý của khoảng 250 cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước và số liệu quyết toán của các cơ sở KBCB thuộc Bộ Y tế; Trên cơ sở số liệu chi phí quản lý bình quân là 3,79% trên tổng thu của các dịch vụ, Bộ Y tế đã tính toán và đề xuất phân bổ chi phí quản lý theo từng nhóm dịch vụ với mức bình quân từ 2,07-5,17% trong tổng thu dịch vụ KBCB hiện nay tùy theo từng nhóm dịch vụ. Ngoài ra, Bộ Y tế đã rà soát và điều chỉnh lại định mức KTKT và giá của một số dịch vụ kỹ thuật (thuyết minh phương pháp tính chi phí quản lý và danh mục dịch vụ điều chỉnh, bổ sung đính kèm).

  Trên cơ sở đó, Bộ Y tế đã dự thảo Thông tư quy định về giá dịch vụ KBCB tính đủ chi phí trực tiếp, tiền lương theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng và chi phí quản lý, cụ thể gồm:

  1. Dự thảo Thông tư của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp (Thông tư này sẽ thay thế Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 và Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế);

  2. Dự thảo Thông tư của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp (Thông tư này sẽ thay thế Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05/07/2019 và Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế).

  Bộ Y tế đề nghị các đơn vị, địa phương nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự tháo các Thông tư nêu trên, trong đó lưu ý tham gia ý kiến cụ thể về một số nội dung hiện có vướng mắc cần phải sửa đổi, bổ sung và đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung để Bộ Y tế xem xét quyết định việc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Trường hợp đơn vị, địa phương đề nghị điều chỉnh mức giá của các một số dịch vụ quá bất hợp lý (quá cao hoặc quá thấp), đề nghị đơn vị, địa phương nêu rõ giá dịch vụ cần điều chỉnh, xây dựng cơ cấu, phương án giá của dịch vụ và gửi về Bộ Y tế đế xem xét, quyết định.

  Ý kiến tham gia góp ý xin gửi về Bộ Y tế (Vụ KH-TC) trước ngày 30/11/2019. Để thuận tiện cho việc tổng hợp đề nghị đơn vị gửi mail trước về địa chỉ ngochtb.khtc@moh.gov.vn file doc file exell trong trường hợp có ý kiến tham gia về điều chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Văn phòng Chính phủ (để b/c);

  - Bộ trưởng (để b/c);

  - Lưu: VT, KHTC(02b).

   

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

  Nguyễn Trường Sơn

   

  Phụ lục 1: Thuyết minh các nội dung điu chỉnh của dự thảo Thông tư

   

  I. Về chi phí quản lý kết cấu vào giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh:

  1. Các nội dung về chi phí quản lý gồm: gồm các chi phí để bảo đảm hoạt động thường xuyên của bộ phận quản lý, điều hành, của các khoa, phòng gián tiếp (trừ các khoa lâm sàng, cận lâm sàng) và các chi phí chung khác để bảo đảm hoạt động của đơn vị. Không tính tiền lương của bộ phận quản lý vì lương của bộ phận quản lý đã tính khi điều chỉnh giá dịch vụ KBCB theo lộ trình khi được tính tiền lương vào giá. Do vậy, chi phí quản lý gồm các nội dung chi sau:

  - Chi phí về điện, nước, nhiên liệu, vệ sinh, môi trường, xử lý chất thải của các bộ phận quản lý và của khu vực hoạt động chung trong khuôn viên đơn vị như sân vườn, hành lang, cầu thang chung;

  - Cước dịch vụ viễn thông, bưu chính; chi phí thuế, ứng dụng công nghệ thông tin;

  - Chi công tác phí, hội nghị, hội thảo theo chế độ chính sách hiện hành; thuê phiên dịch, biên dịch; chi mua, in ấn, phô tô tài liệu, ấn phẩm dùng cho chuyên môn;

  - Chi phí đồng phục, trang phục của các bộ phận quản lý; chi phí bảo hộ lạo động, bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ sức khỏe người lao động, dự phòng lây nhiễm HIV, bảo đảm an ninh, an toàn; chi phí cho công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh; chi phí thuê mua ngoài khác phục vụ công tác quản lý;

  - Các khoản phí, lệ phí; bảo hiểm trách nhiệm trong khám, chữa bệnh; bảo hiểm tài sản; chi phí phòng cháy, chữa cháy;

  - Chi phí đào tạo, nhận chuyển giao các kỹ thuật, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn;

   - Chi phí duy tu, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn tài sản, mua sắm trang thiết bị, công cụ, dụng cụ, vật tư, phương tiện, văn phòng phẩm phục vụ cho bộ phận quản lý, gián tiếp và hoạt động chung của đơn vị;

  - Các khoản chi phí khác (nếu có).

  2. Phương pháp tính toán:

  - Do gồm nhiều nội dung và các nội dung chi phí không trực tiếp liên quan đến giá của các dịch vụ nên việc tính chi tiết chi phí quản lý vào giá đối với từng dịch vụ là không thể tính toán được. Vì vậy qua một số hội thảo xin ý kiến, Bộ Y tế đã thống nhất đề xuất tính theo tỷ lệ chi phí quản lý trên tổng nguồn thu các dịch vụ y tế (sau khi trừ thuốc, máu, VTTH đã tính ngoài giá dịch vụ, chi phí vận chuyển).

  - Bộ Y tế đã có công văn 5409/BYT-KH-TC ngày 16/9/2019 khảo sát số liệu đồng thời tổ chức hội thảo hướng dẫn việc cung cấp số liệu phục vụ công tác khảo sát việc tính chi phí quản lý vào giá và điều chỉnh giá một số dịch vụ KBCB.

  - Bộ Y tế (Vụ KH-TC) đã phối hợp với Viện Chiến lược chính sách y tế tổng hợp số liệu khảo sát của khoảng 250 cơ sở KBCB trên toàn quốc và số liệu quyết toán của các đơn vị trực thuộc Bộ:

  + Số liệu khảo sát: không đồng đều, tổng hợp 250 đơn vị thì số liệu chi phí quản lý chiếm từ 1% đến 30% trong tổng chi quyết toán; bình quân chung là 6,7%

  + Các đơn vị trực thuộc: tỷ lệ chi phí quản lý chiếm khoảng 3,8% trong tổng quyết toán sau khi trừ thuốc máu, dịch truyền và vật tư tiêu hao.

  - Xử lý số liệu khảo sát trên quan điểm chi phí quản lý là chi phí phải tiết kiệm; vì vậy loại trừ các số liệu sau: trên mức bình quân chung 120% và các số liệu dưới 1,5%; theo đó còn lại khoảng 120 số liệu khảo sát và các bệnh viện thuộc Bộ Y tế lấy theo quyết toán thì mức chi phí quản lý bình quân là 3,79 %.

  - Căn cứ đặc điểm và cơ chế hoạt động của các nhóm dịch vụ; Bộ Y tế đề xuất tính chi phí quản lý theo phương pháp phân bổ chi phí trên tổng thu dịch vụ và theo từng nhóm dịch vụ với các hệ số tính toán và tỷ lệ chi phí quản lý phân bổ trong tổng thu của dịch vụ như sau:

  Nội dung

  Hệ số

  phân bổ

  Tỷ lệ chi phí quản lý/Tổng thu dịch vụ

  Khám bệnh

  2,0

  4,14%

  Ngày giường

  2,0

  4,14%

  Chẩn đoán hình ảnh

  1,5

  3,10%

  Xét hóa sinh, huyết học, vi sinh

  1,0

  2,07%

  XN độc chất, giải phẫu

  2,5

  5,17%

  PTTT, TDCN

  2,5

  5,17%

   

  Trên cơ sở đó, Bộ Y tế đã dự thảo điều chỉnh mức giá của dịch vụ KBCB tại các Phụ lục của dự thảo Thông tư theo số liệu phân bổ trên.

  II. Điều chỉnh, bổ sung giá: Trên cơ sở kiến nghị của BHXHVN, số liệu KTNN cung cấp và một số vướng mắc thời gian qua, Bộ Y tế đề xuất điều chỉnh mức giá của các một số dịch vụ tại Phụ lục đính kèm gồm:

  1. Điều chỉnh định mức của một số dịch vụ: khám bệnh, ngày giường, một số dịch vụ chân đoán hình ảnh.

  2. Bổ sung giá của các dịch vụ:

  - Phẫu thuật lấy thai lần 1 bằng phương pháp gây tê

  - Bổ sung giá của dịch vụ điều trị vết thương bằng chiếu tia Plasma (đã được BYT phê duyệt danh mục, quy trình và định mức)

  3. Quy định giá dịch vụ kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh thực hiện trên hệ thống PACS áp dụng đối với đơn vị triển khai thực hiện Đề án PACS theo quy định tại Thông tư 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế quy định hồ sơ bệnh án điện tử.

  Thời gian qua, sau khi thống nhất với Bộ Tài chính, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; Bộ Y tế đã phê duyệt Đề án thí điểm PACS tại quyết định số 4868/QĐ-BYT ngày 16/11/2015 và gia hạn thời gian thực hiện thí điểm đến 30/12/2019. Hiện tại việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh trên hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) được quy định tại Thông tư 46/2018/TT-BYT nêu trên.

  Do thời gian qua mới có một số đơn vị thực hiện thí điểm và được các đối tác hỗ trợ nhiều về kỹ thuật và chi phí; đồng thời các đơn vị thực hiện ứng dụng CNTT ở nhiều lĩnh vực không phải chỉ với Đề án PACS nên Bộ Y tế chưa có cơ sở dữ liệu để tính toán chi phí PACS trong giá dịch vụ y tế. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học; kỹ thuật công nghệ chẩn đoán hình ảnh đã ngày càng phát triển, việc triển khai công nghệ PACS trong bệnh viện không những đáp ứng về mặt chuyên môn trong công tác chẩn đoán hình ảnh mà còn rất hiệu quả về mặt lợi ích kinh tế do không phải in phim nên vừa tiết kiệm chi phí mua phim, chi phí lưu trữ phim và chi phí xử lý môi trường; để khuyến khích việc triển khai đề án PACS, Bộ Y tế đề nghị áp dụng mức giá của các dịch vụ Đề án PACS bằng giá của các dịch vụ tương ứng có in phim. Sau một thời gian thục hiện sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá và đề xuất cụ thể sau.

   

   

  PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP SỐ LIỆU CHI QUẢN LÝ TẠI ĐƠN VỊ

  TT

  Chỉ tiêu

  Số chi (Đơn vị tính 1.000 đồng)

  Phương pháp lấy số liệu

  1.

  Thanh toán dịch vụ công cộng

   

   

   

  Thanh toán tiền điện

   

  Chỉ tính cho khu vực quản lý

   

  Thanh toán tiền nước

   

  Chỉ tính cho khu vực quản lý

   

  Thanh toán tiền nhiên liệu

   

  Chỉ tính cho khu vực quản lý

   

  Thanh toán tiền vệ sinh, môi trường

   

  Chỉ tính phần chi vệ sinh KV quản lý, các chi phí về cảnh quan, môi trưòng chung vì khu KB, nội trú, phòng mổ đã kết cấu vào giá dịch vụ

   

  Thanh toán khoán phương tiện theo chế độ

   

  Tính cho khu vực quản lý nếu có

   

  Khác

   

  Tính cho khu vực quản lý nếu có

  2.

  Vật tư Văn phòng

   

   

   

  Văn phòng phẩm

   

  Chỉ tính VPP phục vụ công tác quản lý (VPP để phục vụ KB, ngày giường đã kết cấu vào giá dịch vụ)

   

  Mua sắm công cụ, dụng cụ VP

   

   

  Khoán văn phòng phẩm

   

   

  Vật tư văn phòng khác

   

  3.

  Thông tin Liên lạc

   

   

   

  Cước phí điện thoại trong nước

   

  Có thể lấy toàn bộ nội dung chi này của đơn vị

   

  Cước phí điện thoại quốc tế

   

   

  Cước phí bưu chính

   

   

  Thuê bao đường điện thoại

   

   

  Thuê bao cáp truyền hình

   

   

  Cước phí internet, thư viện điện tử

   

   

  Khoán điện thoại

   

   

  Khác

   

  4.

  Hội nghị

   

  Chỉ tính các hội nghị phục vụ hoạt động chuyên môn của bệnh viện, lưu ý không tính hội nghị, tập huấn về chỉ đạo tuyến

  5.

  Công tác phí

   

  Chỉ tính CTP phục vụ hoạt động của bệnh viện lưu ý không tính các CTP về chỉ đạo tuyến, 1816...

  6.

  Chi phí thuê mướn

   

  Có thể lấy toàn bộ nội dung chi này của đơn vị. Tuy nhiên rà soát nếu hạch toán thuê chuyên gia để KCB, chi phí của các hợp đồng chuyên môn vào mục này thì phải loại trừ.

   

  Thuê phương tiện vận chuyển

   

   

  Thuê nhà

   

   

  Thuê đất

   

   

  Thiết bị các loại

   

   

  Thuê chuyên gia và giảng viên nước ngoài

   

   

  Thuê chuyên gia và giảng viên trong nước

   

   

  Thuê lao động trong nước

   

   

  Thuê đào tạo lại cán bộ

   

   

  Thuê phiên dịch, biên dịch

   

   

  Chi phí thuê mướn khác

   

  7.

  Chi đoàn ra, đoàn vào

   

  lấy toàn bộ chi phí mục này

  8.

  Sửa chữa TX TSCĐ, Cơ sở hạ tầng

   

  Có thể lấy toàn bộ mục này, loại trừ phần chi phí bảo dưỡng các TTB chuyên dùng. Hoặc rà soát lấy chi phí bảo dưỡng, sửa chữa các tài sản dùng chung như sân, vườn, bộ phận quản lý...

  9.

  Chi phí nghiệp vụ chuyên môn

   

  Rà soát và chi lấy các nội dung chi phục vụ quàn lý như chi phí thực hiện đề tài NCKH từ nguồn hỗ trợ TX của BV, chi đồng phục, trang phục của bộ phận quản lý...

  10.

  Chi công tác xã hội

   

  Toàn bộ nội dung chi mục này

  11.

  Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở

   

  Có thể lấy toàn bộ nội dung chi mục này.

  12.

  Một số khoản chi theo quy định, đề

   

  Cung cấp số đã thực hiện. Trường hợp chưa thực hiện thì tính theo Nghị định 102/2011/NĐ-CP và Thông tư 210/TT- BTC ngày 30/12/2015 để đề xuất.

  Chi mua bảo hiểm trách nhiệm

  Chi Công nghệ thông tin

  13.

  Các khoản chi khác

   

  Đơn vị rà soát còn nội dung chi nào cho công tác quản lý thì bổ sung

   

  Tổng (=1+2+...14)

   

   

   
   

  BỘ Y TẾ

  ----------

  Phụ lục 2

  TỔNG HỢP CÁC DỊCH VỤ ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG GIÁ

   

  STT

  STT

  TT 37

  Tên dịch vụ

  Giá quy định tại TT 13

  Chi phí trực tiếp

  Phụ cấp PTTT

  Lương

  1490

  CF quản lý

  Giá gồm lương + chi phí qlý

  Ghi chú

  1

  1

  Siêu âm

  43.900

  12.724

  1.200

  22.025

  1.114

  37.064

  điều chỉnh định mức đầu dò từ 15.000 ca lên 150.000 ca.

  2

  28

  Chụp X-quang số hóa 1 phim

  65.400

  51.591

  2.115

  11.752

  2.029

  67.488

  tấm thu hình và bóng điều chỉnh định mức 80.000 ca

  4

  40

  Chụp CT Scanner đến 32 dãy không có thuốc cản quang

  522.000

  457.246

   

  47.722

  15.654

  520.623

  điều chỉnh bóng từ 2.500 ca lên 5.000 ca.

  5

  41

  Chụp CT Scanner đến 32 dãy có thuốc cản quang

  632.000

  536.882

  57.000

  55.380

  19.507

  648.769

  điều chỉnh bóng từ 2.500 ca lên 5.000 ca;

  6

  42

  Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy có thuốc cản quang

  1.701.000

  1.392.385

  57.000

  55.380

  46.028

  1.530.792

  điều chỉnh bóng từ 2.000 ca lên 4.000 ca

  7

  43

  Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy không có thuốc cản quang

  1.446.000

  1.173.125

   

  55.380

  38.084

  1.266.588

  điều chỉnh bóng từ 2.000 ca lên 4.000 ca

  8

  44

  Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy - 128 dãy có thuốc cản quang

  3.451.000

  2.993.871

  37.000

  74.415

  96.264

  3.201.550

  điều chỉnh bóng từ 2.000 ca lên 4.000 ca

  9

  45

  Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy - 128 dãy có thuốc cản quang

  3.128.000

  2.764.611

   

  74.415

  88.010

  2.927.036

   

  10

  46

  Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên có thuốc cản quang

  2.985.000

  2.395.084

  37.000

  85.284

  78.038

  2.595.406

  điều chỉnh bóng từ 2.000 ca lên 4.000 ca

  11

  48

  Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 dãy có thuốc cản quang

  6.673.000

  5.075.348

  37.000

  98.580

  161.539

  5.372.466

   

  12

  50

  Chụp PET/CT

  19.770.000

  18.427.232

  246.000

  692.588

  600.340

  19.966.161

  điều chỉnh định mức bóng phát tia, các linh kiện thay thế

  13

  51

  Chụp PET/CT mô phỏng xạ trị

  20.539.000

  18.907.232

  246.000

  921.007

  622.301

  20.696.541

   

  14

  65

  Chụp cộng hưởng từ (MRI) có thuốc cản quang

  2.214.000

  1.719.104

  37.000

  63.628

  56.412

  1.876.143

  điều chỉnh định mức đổ khí Heli

  15

  66

  Chụp cộng hưởng từ (MRI) không có thuốc cản quang

  1.311.000

  967.243

   

  52.073

  31.599

  1.050.914

   

  16

  1778

  Điện tâm đồ

  32.800

  15.956

   

  15.771

  1.640

  33.368

  điều chỉnh định mức cáp điện tim: số ca từ 500 ca lên 2.000 ca.

  17

  671

  Phẫu thuật lấy thai lần đầu gây tê

  2.332.000

  1.273.333

  304.000

  496.076

  107.195

  2.180.604

   

  18

   

  Chiếu tia Plasma lạnh điều trị vết thương hoặc vết mổ chiều dài ≤ 15cm

   

  157.955

   

  10.471

  8.708

  177.134

  Quyết định 373/QĐ-BYT ngày 30/1/2018 phê duyệt định mức; QĐ 898/QĐ-BYT quy trình thực hiện.

  19

   

  Chiếu tia Plasma lạnh điều trị vết thương hoặc vết mổ chiều dài trên 15cm đến 30 cm

   

  297.501

   

  15.230

  16,168

  328.899

   

  20

   

  Chiếu tia Plasma lạnh điều trị vết thương hoặc vết mổ chiều dài trên 30 cm

   

  481.332

   

  19.989

  25.918

  527,239

   

   
   

  BỘ Y TẾ

  ---------------

  Số: ……./TT-BYT

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -----------------

  Hà Nội, ngày …. tháng ….. năm 2019

   

  DỰ THẢO T11-2019


   

  THÔNG TƯ

  Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các

  bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá,

  thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

  -----------------------------------------

   

  Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

  Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

  Căn cứ Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014;

  Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

  Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

  Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

  Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

  Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp.

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  1. Thông tư này quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp cụ thể.

  2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở y tế, đơn vị, tổ chức và cá nhân có tham gia vào quá trình khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế.

  3. Các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thanh toán từ quỹ bảo hiểm y tế thì khung giá và thẩm quyền quy định mức giá thực hiện theo Luật giá, Luật khám bệnh, chữa bệnh, Luật tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  Điều 2. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

  1. Giá dịch vụ khám bệnh, hội chẩn quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;

  2. Giá dịch vụ ngày giường bệnh quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

  3. Giá dịch vụ kỹ thuật y tế quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

  4. Bổ sung ghi chú của một số dịch vụ kỹ thuật đã được Bộ Y tế xếp tương đương tại các Quyết định của Bộ Y tế tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

  Điều 3. Cơ cấu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

  Giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Thông tư này được xây dựng trên cơ sở chi phí trực tiếp và tiền lương để bảo đảm cho việc khám bệnh, chăm sóc, điều trị người bệnh và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật y tế; cụ thể như sau:

  1. Các chi phí trực tiếp tính trong mức giá khám bệnh

  a) Chi phí về quần áo, mũ, khẩu trang, ga, gối, đệm, chiếu, văn phòng phẩm, găng tay, bông, băng, cồn, gạc, nước muối rửa và các vật tư tiêu hao khác phục vụ công tác khám bệnh;

  b) Chi phí về điện; nước; nhiên liệu; xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải y tế (rắn, lỏng); giặt, là, hấp, sấy, rửa, tiệt trùng đồ vải, dụng cụ thăm khám; chi phí vệ sinh và bảo đảm vệ sinh môi trường; vật tư, hóa chất khử khuẩn, chống nhiễm khuẩn trong quá trình khám bệnh;

  c) Chi phí duy tu, bảo dưỡng nhà cửa, trang thiết bị, mua sắm thay thế các tài sản, công cụ, dụng cụ như: điều hòa, máy tính, máy in, máy hút ẩm, quạt, bàn, ghế, giường, tủ, đèn chiếu sáng, các bộ dụng cụ, công cụ cần thiết khác trong quá trình khám bệnh.

  2. Các chi phí trực tiếp tính trong giá dịch vụ ngày giường điều trị

  a) Chi phí về quần áo, mũ, khẩu trang, chăn, ga, gối, đệm, màn, chiếu; văn phòng phẩm; găng tay sử dụng trong thăm khám, tiêm, truyền, bông, băng, cồn, gạc, nước muối rửa và các vật tư tiêu hao khác phục vụ công tác chăm sóc và điều trị hằng ngày (kể cả các chi phí để thay băng vết thương hoặc vết mổ đối với người bệnh nội trú, trừ các trường hợp được thanh toán ngoài mức giá ngày giường bệnh quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 7 Thông tư này); điện cực, cáp điện tim, băng đo huyết áp, dây cáp SPO2 trong quá trình sử dụng máy theo dõi bệnh nhân đối với giường hồi sức cấp cứu, hồi sức tích cực.

  Riêng chi phí về thuốc, máu, dịch truyền, một số vật tư y tế (ngoài các vật tư nêu trên); các loại bơm tiêm, kim tiêm, kim lấy thuốc dùng trong tiêm, truyền; bơm cho ăn; dây truyền dịch, ống nối, dây nối bơm tiêm điện, máy truyền dịch dùng trong tiêm, truyền; khí ôxy, dây thở ôxy, mask thở ôxy (trừ các trường hợp người bệnh được chỉ định sử dụng dịch vụ thở máy) chưa tính trong cơ cấu giá tiền giường bệnh, được thanh toán theo thực tế sử dụng cho người bệnh.

  b) Các chi phí quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều này phục vụ việc chăm sóc và điều trị người bệnh theo yêu cầu chuyên môn.

  3. Các chi phí trực tiếp tính trong giá dịch vụ kỹ thuật y tế

  a) Chi phí về quần áo, mũ, khẩu trang, ga, gối, đệm, chiếu, đồ vải; văn phòng phẩm; thuốc, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế sử dụng trong quá trình thực hiện các dịch vụ, kỹ thuật y tế;

  b) Các chi phí quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều này phục vụ cho việc thực hiện các dịch vụ kỹ thuật y tế theo yêu cầu chuyên môn.

  4. Chi phí tiền lương tính trong giá khám bệnh, ngày giường bệnh và các dịch vụ kỹ thuật y tế, gồm:

  a) Tiền lương ngạch bậc, chức vụ, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ do Nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập và mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

  b) Phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch.

  5. Chi phí quản lý bao gồm các chi phí để bảo đảm hoạt động thường xuyên của bộ phận quản lý, điều hành, của các khoa, phòng gián tiếp (trừ các khoa lâm sàng, cận lâm sàng) và các chi phí chung khác để bảo đảm hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gồm:

  a) Chi phí về điện, nước, nhiên liệu, vệ sinh, môi trường, xử lý chất thải của các bộ phận quản lý và khu vực hoạt động chung của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như sân vườn, cầu thang, hành lang.

  b) Cước dịch vụ viễn thông, bưu chính; chi thuế, ứng dụng công nghệ thông tin;

  c) Chi công tác phí, hội nghị, hội thảo theo chế độ chính sách hiện hành; Chi phí đào tạo, nhận chuyển giao các kỹ thuật, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn; Chi phí thuê phiên dịch, biên dịch; chi mua, in ấn, phô tô tài liệu, ân phàm dùng cho chuyên môn;

  d) Chi phí đồng phục, trang phục của các bộ phận quản lý; chi phí bảo hộ lao động, bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ sức khỏe người lao động, dự phòng lây nhiễm HIV, bảo đảm an ninh, an toàn; chi phí cho công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh; chi phí thuê mua ngoài khác phục vụ công tác quản lý;

  e) Chi mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám, chữa bệnh; bảo hiểm tài sản; chi phí phòng cháy, chữa cháy theo quy định;

  g) Chi phí duy tu, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn tài sản, mua sắm trang thiết bị, công cụ, dụng cụ, vật tư, phương tiện, văn phòng phẩm phục vụ cho bộ phận quản lý, gián tiếp và hoạt động chung của đơn vị;

  h) Các khoản chi phí khác (nếu có).

  6. Chi phí tiền lương trong giá dịch vụ quy định tại khoản 4 Điều này không bao gồm các khoản chi theo chế độ do ngân sách nhà nước bảo đảm quy định tại các văn bản sau đây:

  a) Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

  b) Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương thuộc lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

  c) Quyết định số 46/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện C Đà Nẵng thuộc Bộ Y tế, các Phòng Bảo vệ sức khỏe Trung ương 1, 2, 2B, 3 và 5, Khoa A11 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Khoa A11 Viện Y học cổ truyền Quân đội (sau đây gọi tắt là Quyết định số 46/2009/QĐ-TTg) và Quyết định số 20/2015/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 46/2009/QĐ-TTg;

  d) Điểm a khoản 8 Điều 6 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

  6. Việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở y tế theo giá dịch vụ quy định tại Thông tư này và chi phí về thuốc, hóa chất, vật tư y tế chưa được kết cấu trong giá dịch vụ (được ghi chú cụ thể tại các dịch vụ), máu và chế phẩm máu theo đúng nguyên tắc quy định tại Điều 24 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

  7. Các chi phí quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này được xác định trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành, giá của các yếu tố chi phí, mặt bằng chi phí thực tế, hợp lý theo chế độ, chính sách hiện hành, bảo đảm tính trung bình, tiên tiến, đáp ứng yêu cầu về chất lượng dịch vụ. Định mức kinh tế kỹ thuật là cơ sở để xây dựng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, không sử dụng làm căn cứ để thanh toán đối với từng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cụ thể (trừ một số trường hợp đặc thù quy định tại khoản 6 Điều 5, khoản 16 Điều 6, khoản 8 Điều 7 Thông tư này). Trong quá trình thực hiện, nếu có các định mức chưa phù hợp, các đơn vị, địa phương phản ánh về Bộ Y tế để xem xét, điều chỉnh định mức và giá cho phù hợp.

  Điều 4. Nguyên tắc áp dụng giá dịch vụ đối với các cơ sở y tế có ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

  1. Viện có giường bệnh, trung tâm y tế có chức năng khám bệnh, chữa bệnh, được cấp giấy phép hoạt động theo hình thức tổ chức là bệnh viện; trung tâm y tế huyện có chức năng khám, chữa bệnh, được xếp hạng bệnh viện: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng tương đương.

  2. Phòng khám Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố không trực thuộc bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố: áp dụng mức giá khám bệnh của bệnh viện hạng II.

  3. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa được phân hạng; phòng khám quân y, phòng khám quân dân y, bệnh xá quân y, bệnh xá; phòng khám đa khoa, chuyên khoa tư nhân: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV.

  4. Đối với phòng khám đa khoa khu vực:

  a) Trường hợp được cấp giấy phép hoạt động bệnh viện hoặc thuộc trường hợp quy định tại khoản 12 Điều 11 Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV;

  b) Trường hợp chỉ làm nhiệm vụ cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV. Đối với trường hợp được Sở Y tế quyết định có giường lưu: áp dụng mức giá bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV. Số ngày được thanh toán tối đa 03 ngày/người/đợt điều trị. Không thanh toán tiền khám bệnh trong trường hợp đã thanh toán tiền giường lưu.

  5. Trạm y tế xã, phường, thị trấn, trạm y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức, trường học, trạm y tế kết hợp quân dân y:

  a) Mức giá khám bệnh: áp dụng mức giá của trạm y tế xã. Mức giá các dịch vụ kỹ thuật bằng 70% mức giá của các dịch vụ tại Phụ lục III.

  b) Đối với các trạm Y tế được Sở Y tế quyết định có giường lưu: được áp dụng mức giá bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV. Số ngày được thanh toán tối đa 03 ngày/người/đợt điều trị. Không thanh toán tiền khám bệnh trong trường hợp đã thanh toán tiền giường lưu tại trạm y tế tuyến xã.

  6. Trường hợp người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế nhưng có sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu thì việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 20 Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.

  Điều 5. Xác định số lần, mức giá và thanh toán tiền khám bệnh trong một số trường hợp cụ thể

  1. Trường hợp người bệnh đến khám bệnh tại khoa khám bệnh sau đó được chỉ định vào điều trị nội trú theo yêu cầu chuyên môn thì việc thanh toán tiền khám bệnh thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không đăng ký khám bệnh tại khoa khám bệnh nhưng đến khám và vào điều trị nội trú tại các khoa lâm sàng theo yêu cầu chuyên môn thì không thanh toán tiền khám bệnh.

  2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tổ chức khám chuyên khoa tại khoa lâm sàng, người đăng ký khám bệnh tại khoa khám bệnh và khám chuyên khoa tại khoa lâm sàng thì được tính như khám bệnh tại khoa khám bệnh. Việc tính số lần khám bệnh, mức giá thục hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này.

  3. Trong cùng một lần đến khám bệnh tại cùng một cơ sở y tế (có thể trong cùng một ngày hoặc do điều kiện khách quan hoặc yêu cầu chuyên môn nên chưa hoàn thành được quá trình khám bệnh trong ngày đầu tiên, phải tiếp tục khám trong ngày tiếp theo), người bệnh sau khi khám một chuyên khoa cần phải khám thêm các chuyên khoa khác thì từ lần khám thứ 02 trở đi chỉ tính 30% mức giá của 01 lần khám bệnh và mức thanh toán tối đa chi phí khám bệnh của người đó không quá 02 lần mức giá của 01 lần khám bệnh.

  4. Người bệnh đến khám bệnh tại cơ sở y tế, đã được khám bệnh, cấp thuốc về điều trị nhưng sau đó có biểu hiện bất thường, đến cơ sở y tế đó để khám lại ngay trong ngày hôm đó và được tiếp tục thăm khám thì lần khám này được coi như là lần khám thứ 02 trở đi trong một ngày. Việc thanh toán thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này.

  5. Người bệnh đến khám bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực sau đó được chuyển lên khám bệnh tại bệnh viện hoặc trung tâm y tế tuyến huyện thì lần khám này được coi là một lần khám bệnh mới.

  6. Các cơ sở y tế phải điều phối, bố trí nhân lực, số bàn khám theo yêu cầu để bảo đảm chất lượng khám bệnh. Đối với các bàn khám khám trên 65 lượt khám/01 ngày, cơ quan bảo hiểm xã hội chỉ thanh toán bằng 50% mức giá khám bệnh từ lượt khám thứ 66 trở lên của bàn khám đó. Trong thời gian tối đa 01 quý, cơ sở y tế vẫn còn có bàn khám khám trên 65 lượt/ngày thì cơ quan bảo hiểm xã hội không thanh toán tiền khám bệnh từ lượt khám thứ 66 trở lên của bàn khám đó.

  Điều 6. Xác định số ngày giường, áp dụng mức giá và thanh toán tiền ngày giường giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở y tế

  1. Xác định số ngày giường điều trị nội trú để thanh toán tiền giường bệnh:

  a) Số ngày điều trị nội trú bằng ngày ra viện trừ (-) ngày vào viện cộng (+) 1: áp dụng đối với các trường hợp:

  - Người bệnh nặng đang điều trị nội trú mà tình trạng bệnh chưa thuyên giảm, tử vong hoặc diễn biến nặng lên nhưng gia đình xin về hoặc chuyển viện lên tuyến trên;

  - Người bệnh đã được điều trị tại tuyến trên qua giai đoạn cấp cứu nhưng vẫn cần tiếp tục điều trị nội trú được chuyển về tuyến dưới hoặc sang cơ sở y tế khác;

  b) Số ngày điều trị nội trú bằng ngày ra viện trừ (-) ngày vào viện: áp dụng đối với các trường hợp còn lại.

  c) Riêng trường hợp người bệnh vào viện và ra viện trong cùng một ngày (hoặc vào viện ngày hôm trước, ra ngày hôm sau) có thời gian điều trị trên 04 giờ đến dưới 24 giờ thì được tính là 01 ngày điều trị. Trường hợp người bệnh vào khoa cấp cứu, không qua khoa khám bệnh, có thời gian cấp cứu, điều trị từ 04 giờ trở xuống (kể cả trường hợp ra viện, vào viện hoặc chuyển viện, tử vong) được thanh toán tiền khám bệnh, tiền thuốc, vật tư y tế và các dịch vụ kỹ thuật, không thanh toán tiền ngày giường bệnh hồi sức cấp cứu.

  d) Trường hợp người bệnh vào viện và ra viện có thời gian điều trị từ 04 giờ trở xuống thì được thanh toán tiền khám bệnh, tiền thuốc, vật tư y tế và các dịch vụ kỹ thuật mà người bệnh đã sử dụng, không được tính tiền giường điều trị nội trú.

  2. Trường hợp trong cùng một ngày người bệnh chuyển 02 khoa thì mỗi khoa chỉ được tính 1/2 ngày. Trường hợp trong cùng một ngày người bệnh chuyển từ 3 khoa trở lên thì giá ngày giường bệnh hôm đó được tính bằng trung bình cộng tiền ngày giường tại khoa có thời gian nằm điều trị trên 04 giờ có mức giá tiền giường cao nhất và tại khoa có thời gian nằm điều trị trên 04 giờ có mức giá tiền giường thấp nhất.

  3. Giá ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng: áp dụng tối đa không quá 10 ngày sau một lần phẫu thuật. Từ ngày thứ 11 sau phẫu thuật trở đi thì áp dụng mức giá ngày giường nội khoa theo các khoa tương ứng quy định tại mục 3 của Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

  4. Giá ngày giường bệnh được tính cho 01 người/01 giường. Trường hợp ở cùng một thời điểm phải nằm ghép 02 người/01 giường thì chỉ được thanh toán 1/2 mức giá, trường hợp nằm ghép từ 03 người trở lên thì chỉ được thanh toán 1/3 mức giá ngày giường điều trị tương ứng.

  5. Giá ngày giường điều trị Hồi sức tích cực (ICU) chỉ được áp dụng trong các trường hợp sau:

  a) Đối với bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I hoặc hạng II đã thành lập khoa Hồi sức tích cực, khoa hoặc trung tâm chống độc, khoa Hồi sức tích cực - chống độc và các khoa, trung tâm này có đầy đủ các điều kiện để hoạt động theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc (sau đây gọi tắt là Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT).

  b) Trường hợp trong khoa cấp cứu hoặc khoa Gây mê hồi sức có một số giường được sử dụng để điều trị tích cực; giường bệnh sau hậu phẫu của các phẫu thuật loại đặc biệt và các giường bệnh này đáp ứng được yêu cầu của giường hồi sức tích cực quy định tại Quy chế cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế.".

  c) Người bệnh nằm tại các giường này với các bệnh lý phải được chăm sóc, điều trị và theo dõi theo quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc. Các trường hợp còn lại chỉ được áp dụng mức giá ngày giường hồi sức cấp cứu và các loại giường khác quy định Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

  6. Đối với các khoa điều trị lâm sàng có giường hồi sức cấp cứu (ví dụ khoa Nhi có giường hồi sức cấp cứu nhi, các khoa sơ sinh hoặc chăm sóc đặc biệt đối với trẻ sơ sinh thiếu tháng); được áp dụng giá ngày giường hồi sức cấp cứu quy định tại dịch vụ số 2 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

  7. Bệnh viện hạng III, hạng IV hoặc chưa xếp hạng nhưng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực hiện phẫu thuật loại đặc biệt thì áp dụng mức giá tiền giường ngoại khoa cao nhất của bệnh viện nơi thực hiện dịch vụ đó.

  Ví dụ: Tại Bệnh viện A được phê duyệt thực hiện phẫu thuật loại đặc biệt: Nếu Bệnh viện được xếp hạng III thì được áp dụng mức giá ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại I của bệnh viện hạng III; nếu Bệnh viện được xếp hạng IV hoặc chưa xếp hạng thì được áp dụng mức giá ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 1 của bệnh viện hạng IV.

  8. Trường hợp một phẫu thuật nhưng được phân loại khác nhau theo các chuyên khoa (trừ chuyên khoa nhi) tại Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật (sau đây gọi tắt là Thông tư số 50): áp dụng mức giá ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng theo phân loại phẫu thuật thấp nhất.

  9. Các phẫu thuật được Bộ Y tế xếp tương đương với một phẫu thuật quy định tại Thông tư này nhưng có phân loại phẫu thuật khác nhau theo từng chuyên khoa tại Thông tư số 50 thì áp dụng mức giá ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng theo phân loại của phẫu thuật đó đã quy định tại Thông tư số 50.

  10. Các phẫu thuật chưa được phân loại phẫu thuật quy định tại Thông tư số 50 thì áp dụng mức giá ngày giường ngoại khoa loại 4 của hạng bệnh viện tương ứng.

  11. Đối với các bệnh viện y học cổ truyền hạng I trực thuộc Bộ Y tế: giá ngày giường bệnh áp dụng theo các khoa tương ứng với các loại giường của bệnh viện hạng I, không áp dụng giá của các bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

  12. Đối với các khoa thuộc bệnh viện y học cổ truyền (trừ các bệnh viện quy định tại khoản 11 Điều này), bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng:

  a) Giường Hồi sức tích cực (ICU): theo quy định tại khoản 5 Điều này;

  b) Giường Hồi sức cấp cứu: theo quy định tại khoản 6 Điều này;

  c) Người bệnh điều trị tại các khoa ung thư, nhi: áp dụng giá ngày giường nội khoa loại 1;

  d) Người bệnh điều trị một trong các bệnh: tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não: áp dụng giá ngày giường nội khoa loại 2;

  đ) Người bệnh điều trị tại các khoa còn lại: áp dụng giá ngày giường nội khoa loại 3.

  13. Đối với các cơ sở y tế tổ chức các khoa theo hình thức liên khoa: áp dụng mức giá ngày giường nội khoa của chuyên khoa thấp nhất trong các khoa tương ứng với hạng bệnh viện.

  14. Chỉ trong trường hợp quá tải, cơ sở y tế mới được kê thêm giưòng bệnh ngoài số giường kế hoạch được giao để phục vụ người bệnh và được tổng hợp để thanh toán với cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 16 Điều này.

  15. Trường hợp người bệnh nằm trên băng ca, giường gấp: áp dụng mức giá bằng 50% giá ngày giường theo từng loại chuyên khoa quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

  16. Việc thanh, quyết toán tiền ngày giường bệnh hàng quý giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở y tế thực hiện như sau:

  a) Xác định số giường thực tế sử dụng trong quý (năm) = Tổng số ngày điều trị nội trú trong quý (năm) chia (:) số ngày thực tế trong quý (năm là 365 ngày), trong đó số ngày điều trị nội trú được quy đổi theo nguyên tắc: giường băng ca, giường gấp, giường ghép 02 người: 02 ngày giường quy đổi bằng 01 ngày; giường ghép từ 03 người trở lên: 03 ngày giường quy đổi bằng 01 ngày.

  b) Trường hợp cơ sở y tế có số giường thực tế sử dụng trong quý thấp hơn hoặc bằng 120% số giường kế hoạch được giao: thanh toán 100% tổng số tiền theo số ngày giường thực tế và mức giá quy định.

  c) Trường hợp cơ sở y tế có số giường thực tế sử dụng cao hơn 120% số giường kế hoạch được giao trong năm, cơ sở y tế và cơ quan bảo hiểm xã hội xác định để thống nhất việc thanh toán như sau:

  - Xác định tỷ lệ sử dụng giường thực tế hàng quý (sau đây gọi tắt là tỷ lệ sử dụng giường bệnh), bằng (=) số giường thực tế sử dụng của quý chia (:) cho số giường thực tế sử dụng năm 2015 (năm trước khi thông tuyến) nhân (x) với 100%. Trường hợp tỷ lệ sử dụng giường thực tế theo cách tính nêu trên:

  + Nhỏ hơn hoặc bằng 130%: cơ quan bảo hiểm y tế thanh toán cho cơ sở y tế bằng 100% tổng số tiền theo số ngày giường thực tế và mức giá quy định;

  + Lớn hơn 130% đến 140%: cơ quan bảo hiểm y tế thanh toán cho cơ sở y tế bằng 97% tổng số tiền theo số ngày giường thực tế và mức giá quy định;

  + Lớn hơn 140% đến 150%: Cơ quan bảo hiểm y tế thanh toán cho cơ sở y tế bằng 95% tổng số tiền theo số ngày giường thực tế và mức giá quy định;

  + Lớn hơn 150%: Cơ quan bảo hiểm y tế thanh toán cho cơ sở y tế bằng 90% tổng số tiền theo số ngày giường thực tế và mức giá quy định.

  d) Trường hợp cơ sở y tế luôn trong tình trạng quá tải do nguyên nhân khách quan như: mở rộng địa giới hành chính, số thẻ đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tăng: Sở Y tế có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, giao tăng giường bệnh và số lượng vị trí việc làm để bảo đảm chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh.

  đ) Trường hợp cơ sở y tế đưa công trình, hạng mục cải tạo, mở rộng, nâng cấp hoặc xây dựng mới vào sử dụng nhưng chưa được cấp có thẩm quyền giao tầng giường bệnh thì Sở Y tế và cơ quan bảo hiểm xã hội thống nhất số giường bệnh tăng thêm của khu vực này được cộng (+) vào số giường kế hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền giao trước đó để thực hiện thanh toán theo quy định tại khoản này.

  17. Ngày giường bệnh ngoại khoa sau thực hiện “Phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco” áp dụng mức giá “Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng” của loại 3 tương ứng theo hạng bệnh viện của Phụ lục II ban thành kèm theo Thông tư này.

  Điều 7. Áp dụng giá và điều kiện, mức thanh toán của một số dịch vụ kỹ thuật đặc thù

  1. Các dịch vụ kỹ thuật y tế được áp dụng theo thứ tự như sau:

  a) Đối với các dịch vụ cụ thể đã được quy định mức giá tại các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này: áp dụng theo mức giá đã được quy định.

  b) Các dịch vụ kỹ thuật chưa được quy định mức giá tại các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này nhưng đã được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện: áp dụng theo mức giá của các dịch vụ được Bộ Y tế xếp tưong đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện.

  c) Trường hợp có sự trùng lặp giữa các chuyên khoa khác nhau thì dịch vụ kỹ thuật thực hiện ở chuyên khoa nào sẽ áp dụng mức giá của dịch vụ kỹ thuật ở chuyên khoa đó.

  2. Đối với các dịch vụ kỹ thuật mới quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 69 của Luật khám bệnh, chữa bệnh và các dịch vụ kỹ thuật còn lại khác (trừ các dịch vụ đã được Bộ Y tế xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện) chưa được quy định mức giá: cơ sở y tế xây dựng định mức, phương án giá, đề xuất mức giá và báo cáo Bộ Y tế để xem xét, quy định mức giá.

  3. Đối với các dịch vụ kỹ thuật đã được cơ quan có thẩm quyền (các Bộ, cơ quan trung ương đối với đơn vị thuộc trung ương quản lý, Sở Y tế đối với đơn vị thuộc địa phương quản lý) phê duyệt danh mục dịch vụ kỹ thuật (trừ các dịch vụ chăm sóc đã tính trong chi phí ngày giường điều trị, các dịch vụ là một công đoạn đã được tính trong chi phí của dịch vụ khác) nhưng chưa được quy định mức giá; các dịch vụ kỹ thuật đã được chỉ định thực hiện nhưng vì nguyên nhân diễn biến bệnh hoặc thể trạng người bệnh nên không thể tiếp tục thực hiện được kỹ thuật đã chỉ định: thanh toán theo số lượng thực tế các loại thuốc, vật tư đã sử dụng cho người bệnh và giá mua theo quy định của pháp luật.

  4. Trường hợp thực hiện nhiều can thiệp trong cùng một lần phẫu thuật: thanh toán theo giá của phẫu thuật phức tạp nhất, có mức giá cao nhất, các dịch vụ kỹ thuật khác phát sinh ngoài quy trình kỹ thuật của phẫu thuật nêu trên được thanh toán như sau:

  a) Bằng 50% giá của các phẫu thuật phát sinh nếu kỹ thuật đó vẫn do một kíp phẫu thuật thực hiện;

  b) Bằng 80% giá của các phẫu thuật phát sinh nếu kỹ thuật đó phải thay kíp phẫu thuật khác để thực hiện;

  c) Trường hợp thực hiện dịch vụ phát sinh là các thủ thuật thì thanh toán 80% giá của dịch vụ phát sinh.

  5. Đối với dịch vụ “Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài ≤15 cm”: chỉ thanh toán đối với người bệnh điều trị nội trú trong các trường hợp sau: vết thương hoặc vết mổ nhiễm trùng; vết thương có thẩm dịch, máu trong các tổn thương lóc da, hở da diện tích trên 6 cm2; vết thương đã có chèn gạc; vết thương chân ống dẫn lưu chảy dịch nhiều; đa vết thương hoặc vết mổ; hoặc sau 1 phẫu thuật nhưng phải thực hiện từ hai đường mổ trở lên; không áp dụng đối với thay băng trong các trường hợp sau: phẫu thuật nội soi, thay băng vết mổ, vết thương thông thường, thay băng rốn sơ sinh.

  6. Đối với dịch vụ “Thay băng vết mổ có chiều dài trên 15 cm đến 30 cm” trong điều trị nội trú chỉ áp dụng đối với một số trường hợp sau:

  a) Vết mổ nhiễm trùng, rò tiêu hóa, rò mật, rò nước tiểu;

  b) Vết mổ sau phẫu thuật nhiễm khuẩn (viêm phúc mạc bụng hoặc viêm xương hoặc áp xe), vết mổ sau phẫu thuật ống tiêu hóa hoặc hệ tiết niệu hoặc đường mật hoặc bụng cổ chướng;

  c) Vết mổ sau một phẫu thuật nhưng phải thực hiện từ hai đường mổ trở lên;

  d) Trường hợp phẫu thuật mổ lấy thai: được áp dụng mức giá này nhưng tối đa không quá 03 lần.

  7. Đối với xét nghiệm hòa hợp miễn dịch ở nhiệt độ 37°c và có sử dụng huyết thanh kháng globulin (nghiệm pháp Coombs gián tiếp) trong truyền máu: Thanh toán theo giá của dịch vụ “Phản ứng hòa hợp có sử dụng kháng globulin người” có số thứ tự 1340 hoặc 1341 tại Phụ lục III.

  8. Việc thanh, quyết toán một số dịch vụ kỹ thuật như: Chụp X-quang thường, Chụp X-quang số hóa (để chẩn đoán), Chụp CT Scanner đen 32 dãy (để chẩn đoán, dịch vụ có số thứ tự 42, 43 tại Phụ lục III), Siêu âm (dịch vụ có số thứ tự 1,2 tại Phụ lục III), Chụp cộng hưởng từ (MRI), dịch vụ có số thứ tự 67, 68 tại Phụ lục III) hàng quý giữa cơ quan bảo hiểm y tế và cơ sở y tế được thực hiện như sau:

  a) Xác định số ca tối đa được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán theo mức giá quy định tại Thông tư này bằng (=) số ca trung bình theo định mức tính giá chia (:) cho 8, lấy kết quả này nhân (x) với số giờ làm việc thực tế của đơn vị, sau đó nhân (x) số ngày làm việc thực tế trong quý, lấy kết quả này nhân (x) với số máy thực tế hoạt động của cơ sở y tế trong quý và nhân (x) với 120%.

  b) Định mức tính giá (số ca/máy/ngày làm việc 8 giờ): Dịch vụ siêu âm là 48 ca; Chụp X-quang thường, Chụp X-quang số hóa là 58 ca, Chụp CT Scanner đến 32 dãy là 29 ca; Chụp cộng hưởng từ (MRI) là 19 ca.

  c) Trường hợp số ca đề nghị thanh toán nhỏ hơn hoặc bằng số ca tối đa theo cách tính tại điểm a khoản này: cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán theo số ca thực tế và mức giá quy định tại Thông tư này.

  d) Trường hợp số ca đề nghị thanh toán cao hơn số ca tối đa theo cách tính tại điểm a khoản này: Đối với số ca bằng số ca tối đa theo cách tính tại điểm a khoản này, cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán theo mức giá quy định tại Thông tư này. Đối với số ca lớn hơn số ca tối đa theo cách tính tại điểm a khoản này, cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán theo mức giá không bao gồm chi phí tiền lương, mức giá thanh toán cụ thể như sau:

  - Dịch vụ Siêu âm (chẩn đoán): bằng 55% mức giá quy định.

  - Chụp X-quang thường; Chụp X-quang số hóa: bằng 85% mức giá quy định.

  - Dịch vụ Chụp CT Scanner đến 32 dãy: bằng 95% mức giá quy định.

  - Dịch vụ Chụp cộng hưởng từ (MRI): bằng 97% mức giá quy định.

  Ví dụ: Cơ sở y tế A có 3 máy X-quang thực tế hoạt động, số giờ làm việc thực tế là 9 giờ (làm thêm 01 giờ/ngày); cơ sở y tế có tổ chức khám bệnh vào thứ 7, quý III/2018 có 92 ngày, số ngày làm việc của quý là 78 ngày;

  Số ca tối đa được cơ quan bảo hiểm y tế thanh toán theo mức giá Chụp X-quang quy định tại Thông tư này là: (58:8) x 9 x 3 x 78 x 120% = 18.322,2 ca.

  Tổng số ca chụp X-quang đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán trong quý III/2018 nhỏ hơn hoặc bằng 18.322 ca thì được cơ quan bảo hiểm y tế thanh toán theo mức giá quy định tại Thông tư này.

  Trường hợp số ca cơ sở y tế đề nghị thanh toán lớn hơn 18.322 ca, giả sử là 20.000 ca, cơ quan bảo hiểm y tế thanh toán 18.322 ca theo mức giá quy định tại Thông tư này; còn lại 1.678 ca (=20.000 ca - 18.322 ca) cơ quan bảo hiểm y tế thanh toán với mức giá bằng 85% mức giá quy định tại Thông tư này.

  9. Các quy định tại khoản 8 Điều này, khoản 6 Điều 5 vả khoản 16 Điều 6 Thông tư này chỉ áp dụng để thanh toán giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở y tế, không áp dụng để tính chi phí đồng chi trả của người bệnh.

  10. Trong thời gian có thiên tai, dịch bệnh: cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán cho cơ sở y tế theo mức giá và số lượng dịch vụ thực tế, không áp dụng quy định thanh toán tại khoản 8 Điều này, khoản 6 Điều 5 và khoản 16 Điều 6 Thông tư này.

  Điều 8. Ngân sách nhà nước bảo đảm đối với các chi phí chưa tính trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

  1. Các Bộ, cơ quan trung ương tổng hợp, báo cáo với Bộ Tài chính, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp, báo cáo với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục bảo đảm ngân sách theo phân cấp ngân sách và các quy định hiện hành về nguồn thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với:

  a) Các khoản chi theo chế độ quy định tại các văn bản nêu tại khoản 5 Điều 3 Thông tư này.

  b) Ngân sách nhà nước bảo đảm để thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo các quy định hiện hành của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

  2. Trường hợp nguồn thu của đơn vị không đảm bảo hoạt động thường xuyên, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền phân loại là đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp công do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: đơn vị tiếp tục được ngân sách nhà nước bảo đảm phần chi thường xuyên còn thiếu để bảo đảm chế độ cho người lao động và hoạt động bình thường của đơn vị theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

  Điều 9. Tổ chức thực hiện

  1. Trách nhiệm của Bộ Y tế:

  a)  Vụ Kế hoạch Tài chính:

  - Làm đầu mối thống nhất với các vụ, cục có liên quan của Bộ Tài chính xem xét, điều chỉnh, bổ sung kịp thời giá của các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi bổ sung các yếu tố hình thành giá theo lộ trình, nhà nước điều chỉnh chính sách tiền lương, điều chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật hoặc chi phí của các yếu tố hình thành giá thay đổi.

  - Làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Thông tư này trên phạm vi toàn quốc.

  b) Cục Quản lý khám bệnh, chữa bệnh làm đầu mối, phối hợp với các vụ, cục và đơn vị có liên quan chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về chuyên môn, thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ; tổ chức việc kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động chuyên môn liên quan đến việc chỉ định sử dụng dịch vụ, thuốc, vật tư, chỉ định người bệnh vào điều trị nội trú và các hoạt động chuyên môn khác.

  c) Vụ Bảo hiểm Y tế làm đầu mối, phối hợp với các vụ, cục, Thanh tra Bộ và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát hoặc chỉ đạo Sở Y tế, cơ quan quản lý y tế của các bộ, ngành tổ chức việc kiểm tra, giám sát các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện quy định của Thông tư này.

  d) Thanh tra Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các vụ, cục, đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra hoặc chỉ đạo Sở Y tế, cơ quan quản lý y tế các bộ, ngành tổ chức việc thanh tra các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện quy định của Thông tư này.

  2. Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

  a) Tổ chức thực hiện Thông tư này, chỉ đạo bảo hiểm xã hội các cấp thực hiện thanh toán kịp thời, theo các quy định hiện hành và Thông tư này cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện các mức giá chưa phù hợp, có văn bản đề nghị Bộ Y tế để xem xét, điều chỉnh.

  b) Định kỳ (1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng) thông báo cho Bộ Y tế, chỉ đạo bảo hiểm xã hội các cấp thông báo cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, Sở Y tế, cơ quan quản lý y tế các bộ, ngành về những trường hợp sử dụng dịch vụ, thuốc, vật tư quá mức cần thiết, chỉ định người bệnh vào điều trị nội trú chưa đúng quy định.

  3. Trách nhiệm của Sở Y tế:

  a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Thông tư này trên địa bàn quản lý.

  b) Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc địa phương quản lý tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về chuyên môn, thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ.

  c) Báo cáo cấp có thẩm quyền giao giường bệnh, quyết định số lượng người làm việc cho các cơ sở y tế thuộc địa phương quản lý để các cơ sở y tế có đủ giường bệnh, nhân lực đáp ứng nhu cầu và nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân.

  4. Trách nhiệm của các cơ sở khám, chữa bệnh:

  a) Phải sử dụng số kinh phí tương đương với chi phí duy tu, bảo dưỡng thiết bị, mua thay thế công cụ, dụng cụ đã kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, ngày giường điều trị (bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1, hạng II tương đương với 5% mức giá, bệnh viện hạng III, hạng IV, chưa phân hạng tương đương với 3% mức giá) để sửa chữa, nâng cấp, mở rộng khu vực khám bệnh, các khoa điều trị; mua bổ sung, thay thế: bàn, ghế, giường, tủ, xe đẩy, điều hòa nhiệt độ, quạt, đèn sưởi, quạt sưởi, máy tính, các bộ dụng cụ khám bệnh đa khoa, chuyên khoa; chăn, ga, gối, đệm, chiếu; ... để bảo đảm điều kiện chuyên môn, vệ sinh, an toàn người bệnh và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

  b) Thực hiện nghiêm các quy định về chuyên môn y tế, đặc biệt là việc chỉ định người bệnh vào điều trị nội trú; chuyển tuyến, chỉ định sử dụng dịch vụ, thuốc, vật tư theo đúng quy định.

  Điều 10. Điều khoản tham chiếu

  Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu trong Thông tư này bị thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo văn bản đã thay thế hoặc văn bản đã được sửa đổi, bổ sung đó.

  Điều 11. Điều khoản thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày …. tháng …. năm 2019.

  Điều 12. Điều khoản chuyển tiếp

  1. Tiếp tục áp dụng danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về quy trình kỹ thuật và chi phí đã quy định tại Quyết định số 7435/QĐ-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về quy trình kỹ thuật và chi phí thực hiện.

  2. Người bệnh đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước thời điểm thực hiện mức giá theo quy định tại Thông tư này và ra viện hoặc kết thúc đợt điêu trị ngoại trú sau thời điểm thực hiện mức giá quy định tại Thông tư này tiếp tục áp dụng mức giá đã được cấp có thẩm quyền đã phê duyệt trước thời điểm thực hiện mức giá theo quy định tại Thông tư này cho đến khi ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú.

  Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết./.

   

  Nơi nhận:

  - Thủ tướng Chính phủ;

  - Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

  - Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;

  - Công báo; cổng TTĐT Chính phủ;

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - Toà án nhân dân tối cao;

  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

  - Kiểm toán Nhà nước;

  - Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;

  - Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  - Cổng TTĐT Bộ Y tế;

  - Sở Y tế, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  - Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;

  - Lưu: VT, KHTC(02), PC(02

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

   

   

   

  Nguyễn Trường Sơn

   

   

   

  BỘ Y TẾ

  Phụ lục I

   

   

   

  GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH

  (Ban hành kèm theo Thông tư số     /2019/TT-BYT ngày      /     /2019 của Bộ Y tế)

  -----------------

   

  Đơn vị: đồng

  STT

  Cơ sở y tế

  Giá bao gồm chi phí trực tiếp, tiền lương và chi phí quản lý

  Ghi chú

  1

  2

  4

  5

  1

  Bệnh viện hạng đặc biệt

  40.000

   

  2

  Bệnh viện hạng I

  40.000

   

  5

  Bệnh viện hạng II

  35.800

   

  4

  Bệnh viện hạng III

  31.700

   

  5

  Bệnh viện hạng IV

  28.600

   

  6

  Trạm y tế xã

  28.600

   

  7

  Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh).

  200.000

   

   
   

  BỘ Y TẾ

  Phụ lục II

   

   

   

  GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH

  (Ban hành kèm theo Thông tư số     /2019/TT-BYT ngày      /     /2019 của Bộ Y tế)

  -----------------

   

  Đơn vị: đồng

  Số TT

  Các loại dịch vụ

  Bệnh viện hạng Đặc biệt

  Bệnh viện hạng I

  Bệnh viện hạng II

  Bệnh viện hạng III

  Bệnh vện hạng IV

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU)/ghép tạng hoặc ghép tủy hoặc ghép tế bào gốc

  814.300

  734.100

  626.900

   

   

  2

  Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu

  476.900

  444.600

  338.400

  293.600

  261.900

  3

  Ngày giường bệnh Nội khoa:

   

   

   

   

   

  3.1

  Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Lão, Nhi, Tiêu hoá, Thận học, Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng; Stevens Jonhson hoặc Lyell)

  252.200

  235.800

  194.800

  178.100

  159.000

   

  Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

   

  252.200

   

   

   

  3.2

  Loại 2: Các Khoa; Cơ-X ương-Khỏ-p, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ; YHDT hoặc PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chẩn thương sọ não.

  228.700

  212.000

  166.600

  155.200

  138.100

   

  Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phổ Hồ Chí Minh

   

  228.700

   

   

   

  3.3

  Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng

  192.700

  178.400

  136.000

  126.100

  116.600

  4

  Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng:

   

   

   

   

   

  4.1

  Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% điện tích cơ thể

  350.600

  316.300

  266.900

   

   

   

  Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

   

  350.600

   

   

   

  4.2

  Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể

  312.900

  287.900

  233.000

  206.500

  185.600

   

  Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

   

  312.900

   

   

   

  4.3

  Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể

  271.700

  251.700

  207.400

  182.800

  161.700

   

  Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

   

  271.700

   

   

   

  4.4

  Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể

  244.500

  225.400

  177.800

  154.700

  140.200

  5

  Ngày giường trạm y tế xã

  58.300

  6

  Ngày giường bệnh ban ngày

  Được tính bằng 0,3 lần giá ngày giường của các khoa và loại phòng tương ứng.

   

   

  Ghi chú: Giá ngày giường điều trị nội trú chưa bao gồm chi phí máy thở và khí y tế.

   

   
   

  BỘ Y TẾ

  Phụ lục III

   

   

   

  GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM ÁP DỤNG CHO CÁC HẠNG BỆNH VIỆN

  (Ban hành kèm theo Thông tư   /2019/TT-BYT ngày   /   /2019 của Bộ Y tế)

  ---------------

   

  Đơn vị: đồng

  STT

  STT

  TT 37

  Mã dịch vụ

  Tên dịch vụ

  Giá bao gồm chi phi trục tiếp, tiền lương và chi phí quản lý

  Ghi chú

  1

  2

  3

  4

  8

  9

  A

  A

   

  CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH

   

   

  I

  I

   

  Siêu âm

   

   

  1

  I

  04C1.1.3

  Siêu âm

  37.000

   

  2

  2

  03C4.1.3

  Siêu âm + đo trục nhãn cầu

  78.600

   

  5

  5

   

  Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng

  187.000

   

  4

  4

  03C4.1.1

  Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu

  229.000

   

  5

  5

  03C4.1.6

  Siêu âm Doppler màu tim + cản âm

  265.000

   

  6

  6

  03C4.1.5

  Siêu âm tim gắng sức

  605.000

   

  7

  7

  04C1.1.4

  Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME)

  471.000

  Chỉ áp dụng trong trường hợp chỉ định để thực hiện các phẫu thuật hoặc can thiệp tim mạch.

  8

  8

  04C1.1.5

  Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu qua thực quản

  830.000

   

  9

  9

  040.1.6

  Siêu âm trong lòng mạch hoặc Đo dự trữ lưu lượng động mạch vành FFR

  2.060.000

  Chưa bao gồm bộ đầu dò siêu âm, bộ dụng cụ đo dự trữ lưu lượng động mạch vành và các dụng cụ để đưa vào lòng mạch.

  II

  II

   

  Chụp X-quang thường

   

   

  10

  10

   

  Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)

  51.800

  Áp dụng cho 01 vị trí

  11

  11

   

  Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế)

  57.900

  Áp dụng cho 01 vị trí

  12

  12

   

  Chụp X-quang phim > 24x30 cm (1 tư thế)

  57.900

  Áp dụng cho 01 vị trí

  13

  13

   

  Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư thế)

  71.300

  Áp dụng cho 01 vị trí

  14

   

   

  Chụp X-quang 0 răng hoặc cận chóp

  13.500

   

  15

  14

  03C4.2.2.1

  Chụp sọ mặt chỉnh nha thường (Panorama, Cephalometric, cắt lớp lồi cầu)

  66.200

   

  16

  15

  03C4.2.1.7

  Chụp Angiography mắt

  220.000

   

  17

  16

  04C1.2.5.33

  Chụp thực quản có uống thuốc cản quang

  104.000

   

  18

  17

  04C1.2.5.34

  Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang

  119.000

   

  19

  18

  04C1.2.5.35

  Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang

  161.000

   

  20

  19

  03C4.2.5.10

  Chụp mật qua Kehr

  248.000

  Chưa bao gồm thuốc cản quang.

  21

  20

  04C1.2.5.30

  Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV)

  556.000

   

  22

  21

  04C1.2.5.31

  Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang

  546.000

   

  23

  22

  03C4.2.5.11

  Chụp bàng quang có bơm thuốc cản quang

  213.000

   

  24

  23

  04C1.2.6.36

  Chụp tử cung-vòi trứng (bao gồm cả thuốc)

  383.000

   

  25

  24

  03C4.2.5.12

  Chụp X - quang vú định vị kim dây

  398.000

  Chưa bao gồm kim định vị.

  26

  25

  03C4.2.5.13

  Lỗ dò cản quang

  419.000

   

  27

  26

  03C4.2.5.15

  Mammography (1 bên)

  97.100

   

  28

  27

  04C1.2.6.37

  Chụp tủy sống có tiêm thuốc

  414.000

   

  III

  III

   

  Chụp X-quang số hóa

   

   

  29

  28

  04C1.2.6.51

  Chụp X-quang số hóa 1 phim

  67.400

  Áp dụng cho 01 vị trí

  30

  29

  04C1.2.6.52

  Chụp X-quang số hóa 2 phim

  100.000

  Áp dụng cho 01 vị trí

  31

  30

  04C1.2.6.53

  Chụp X-quang số hóa 3 phim

  126.000

  Áp dụng cho 01 vị trí

  32

   

   

  Chụp X-quang số hóa ổ răng hoặc cận chóp

  19.500

   

  3 J

  31

  04C1.2.6.54

  Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa

  424.000

   

  34

  32

  04C1.2.6.55

  Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hóa

  628.000

   

  35

  33

  04C1.2.6.56

  Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) số hóa

  582.000

   

  36

  34

  04C1.2.6.57

  Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hóa

  231.000

   

  37

  35

  04C1.2.6.58

  Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa

  231.000

   

  38

  36

  04C1.2.6.59

  Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa

  273.000

   

  39

  37

  04C1.2.6.60

  Chụp tủy sống có thuốc cản quang số hóa

  538.000

   

  40

  38

   

  Chụp X-quang số hóa cắt lớp tuyến vú 1 bên (tomosynthesis)

  974.000

   

  41

  39

   

  Chụp X-quang số hóa đường dò, các tuyến có bơm thuốc cản quang trực tiếp

  398.000

  Chưa bao gồm ống thông, kim chọc chuyên dụng.

  IV

  IV

   

  Chụp cắt lớp vi tính, chụp mạch, cộng hưởng từ

   

   

  42

  40

  04C1.2.6.41

  Chụp CT Scanner đến 32 dãy không có thuốc cản quang

  520.000

   

  43

  41

  04C1.2.6.42

  Chụp CT Scanner đến 32 dãy có thuốc cản quang

  648.000

  Chưa bao gồm thuốc cản quang.

  44

  42

  04C1.2.6.63

  Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy có thuốc cản quang

  1.530.000

  Chưa bao gồm thuốc cản quang.

  45

  43

  04C1.2.63

  Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy không có thuốc cản quang

  1.266.000

   

  46

  44

   

  Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy - 128 dãy có thuốc cản quang

  3.201.000

  Chưa bao gồm thuốc cản quang.

  47

  45

   

  Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy - 128 dãy không có thuốc cản quang

  2.927.000

   

  48

  46

  04C1.2.6.64

  Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên có thuốc cản quang

  2.597.000

  Chưa bao gồm thuốc cản quang.

  49

  47

   

  Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên không có thuốc cản quang

  2.040.000

   

  50

  48

   

  Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 dãy có thuốc cản quang

  5.372.000

  Chưa bao gồm thuốc cản quang.

  51

  49

   

  Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 dãy không thuốc cản quang

  4.944.000

   

  52

  50

  04C1.2.6.61

  Chụp PET/CT

  19.966.000

  Chưa bao gồm thuốc cản quang

  53

  51

  04C1.2.6.62

  Chụp PET/CT mô phỏng xạ trị

  20.696.000

  Chưa bao gồm thuốc cản quang

  54

  52

  04C1.2.6.43

  Chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA)

  5.772.000

   

  55

  53

  04C1.2.6.44

  Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA

  6.100.000

   

  56

  54

  04C1.2.6.45

  Chụp và can thiệp tim mạch (van tim, tim bẩm sinh, động mạch vành) dưới DSA

  7.027.000

  Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, stent, các vật liệu nút mạch, các loại ống thông hoặc vi ống thông, các loại dây dẫn hoặc vi dây dẫn. các vòng xoắn kim loại, lưới lọc tĩnh mạch, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối, bộ dụng cụ bít (bộ thả dù, dù các loại).

  57

  55

  04C1.2.6.46

  Chụp và can thiệp mạch chủ bụng hoặc ngực và mạch chi dưới DSA

  9.347.000

  Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, keo nút mạch, các vật liệu nút mạch, các vi ổng thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, lưới lọc tĩnh mạch.

  58

  56

   

  Chụp và can thiệp mạch chủ bụng hoặc ngực và mạch chi dưới C-Arat

  8.058.000

  Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối, bóng bơm ngược dòng động mạch chủ.

  59

  57

  04C1.2.6.48

  Chụp, nút dị dạng và can thiệp các bệnh lý mạch thần kinh dưới DSA

  9.966.000

  Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, keo nút mạch, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây đẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, hút huyết khối.

  60

  58

  04C1.2.6.47

  Can thiệp đường mạch máu cho các tạng dưới DSA

  9.399.000

  Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại.

  61

  59

  04C1.2.6.50

  Can thiệp vào lòng mạch trực tiếp qua da (đặt cổng truyền hóa chất, đốt giãn tĩnh mạch, sinh thiết trong lòng mạch) hoặc mỡ thông dạ dày qua da, dẫn lưu các ổ áp xe và tạng ổ bụng dưới DSA.

  2.168.000

  Chưa bao gồm kim chọc, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, dây đốt, ống thông, buồng truyền hóa chất, rọ lấy sỏi.

  62

  60

   

  Can thiệp khác dưới hướng dẫn của CT Scanner

  1.220.000

  Chưa bao gồm ống dẫn lưu.

  63

  61

  04C1.2.6.50

  Dẫn lưu, nong đặt Stent, lấy dị vật đường mật hoặc đặt sonde JJ qua da dưới DSA

  3.728.000

  Chưa bao gồm kim chọc, bóng nong, bộ nong, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, ống thông, rọ lấy dị vật.

  64

  62

  03C2.1.56

  Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng điều trị u gan dưới hướng dẫn của CT scanner

  1.789.000

  Chưa bao gồm đốt sóng cao tần và dây dẫn tín hiệu.

  65

  63

  03C2.1.57

  Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng điều trị u gan dưới hướng dẫn của siêu âm

  1.273.000

  Chưa bao gồm kim đốt sóng cao tần và dây dẫn tín hiệu.

  66

  64

  04C1.2.6.49

  Điều trị các tổn thương xương, khớp, cột sống và các tạng dưới DSA (đổ xi măng cột sống, điều trị các khối u tạng và giả u xương...)

  3.213.000

  Chưa bao gom vật tư tiêu hao: kim chọc, xi măng, các vật liệu bơm, chất gây tắc.

  67

  65

  03C4.2.5.2

  Chụp cộng hưởng từ (MRI) có thuốc cản quang

  1.876.000

   

  68

  66

  03C4.2.5.1

  Chụp cộng hưởng từ (MRI) không có thuốc cản quang

  1.050.000

   

  69

  67

   

  Chụp cộng hưởng từ gan với chất tương phản đặc hiệu mô

  8.933.000

   

  70

  68

   

  Chụp cộng hưởng từ tưới máu - phổ - chức năng

  3.263.000

   

  V

  V

   

  Một số kỹ thuật khác

   

   

  71

  69

   

  Đo mật độ xương 1 vị trí

  84.800

  Bằng phương pháp DEXA

  72

  70

   

  Đo mật độ xương 2 vị trí

  146.000

  Bằng phương pháp DEXA

  73

   

   

  Đo mật độ xương

  22.100

  Bằng phương pháp siêu âm

  B

  B

   

  CÁC THỦ THUẬT VÀ DỊCH VỤ

  NỘI SOI

   

   

  74

  71

   

  Bơm rửa khoang màng phổi

  227.000

   

  75

  72

  03C1.51

  Bơm rủa niệu quản sau tán sỏi (ngoài cơ thể)

  491.000

   

  76

  73

   

  Bơm streptokinase vào khoang màng phổi

  1.068.000

   

  77

  74

  04C2.108

  Cấp cứu ngừng tuần hoàn

  504.000

  Bao gồm cả bỏng dùng nhiều lần.

  78

  75

  04C3.1.142

  Cắt chì

  34.600

  Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú.

  79

  76

   

  Chăm sóc da cho người bệnh dị ứng thuốc nặng

  167.000

  Áp dụng với người bệnh hội chứng Lyell, Steven Johnson.

  80

  77

  04C2.69

  Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi

  144.000

   

  81

  78

  04C2.112

  Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm

  185.000

   

  82

  79

  04C2.71

  Chọc hút khí màng phổi

  151.000

   

  83

  80

  04C2.70

  Chọc rửa màng phổi

  217.000

   

  84

  81

  O3C1.4

  Chọc dò màng tim

  260.000

   

  85

  82

  03C1.74

  Chọc dò sinh thiết vú dưới siêu âm

  186.000

  Áp dụng với trường hợp dùng bơm kim thông thường để chọc hút.

  86

  83

  03C1.1

  Chọc dò tuỷ sống

  113.000

  Chưa bao gồm kim chọc dò.

  87

  84

   

  Chọc hút dịch điểu trị u nang giáp

  174.000

   

  88

  85

   

  Chọc hút dịch điều trị u nang giáp dưới hướng dẫn của siêu âm

  233.000

   

  89

  86

  04C2.67

  Chọc hút hạch hoặc u

  116.000

   

  90

  87

  04C2.121

  Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm

  160.000

   

  91

  88

  04C2.122

  Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tôn thương khác dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính

  769.000

  Chưa bao gồm thuốc cản quang nếu có sử dụng.

  92

  89

  04C2.68

  Chọc hút tế bào tuyến giáp

  116.000

   

  93

  90

  04C2.111

  Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm

  159.000

   

  94

  91

  04C2.115

  Chọc hút tủy làm tủy đồ

  558.000

  Bao gồm cả kim chọc hút tủy dùng nhiều lần.

  95

  92

  04C2.114

  Chọc hút tủy làm tủy đồ

  135.000

  Chưa bao gồm kim chọc hút tủy. Kim chọc hút tủy tính theo thực tế sử dụng.

  96

  93

   

  Chọc hút tủy làm tủy đồ (sử dụng máy khoan cầm tay)

  2.482.000

   

  97

  94

  04C2.98

  Dẫn lưu màng phổi tối thiểu

  626.000

   

  98

  95

   

  Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm

  713.000

   

  99

  96

   

  Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính

  1.261.000

   

  100

  97

  03C1.58

  Đặt catheter động mạch quay

  574.000

   

  101

  98

  03C1.59

  Đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục

  1.437.000

   

  102

  99

  03C1.57

  Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng

  686.000

   

  103

  100

  04C2.104

  Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng

  1.184.000

   

  104

  101

  04C2.103

  Đặt ống thông tĩnh mạch bằng catheter 2 nòng

  1.184.000

  Chỉ áp dụng với trường hợp lọc máu.

  105

  102

   

  Đặt catheter hai nòng có cuff, tạo đường hầm để lọc máu

  7.164.000

   

  106

  101

  04C2.106

  Đặt nội khí quản

  597.000

   

  107

  103

   

  Đặt sonde dạ dày

  94.700

   

  108

  104

  03C1.52

  Đặt sonde JJ niệu quản

  964.000

  Chưa bao gồm Sonde JJ.

  109

  105

  03C1.32

  Đặt stent thực quản qua nội soi

  1.203.000

  Chưa bao gom stent.

  110

  106

   

  Điều trị rung nhĩ bằng năng lượng sóng tần số radio sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu - điện học các buồng tim

  3.192.000

  Chưa bao gồm bộ dụng cụ điều trị rối loạn nhịp tim có sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu - điện học các buồng tim.

  111

  107

   

  Điều trị suy tĩnh mạch bằng Laser nội mạch

  2.130.000

  Chưa bao gồm bộ dụng cụ mở mạch máu và ống thông điều trị laser.

  112

  108

   

  Điều trị suy tĩnh mạch bằng năng lượng sóng tần số radio

  2.025.000

  Chưa bao gồm bộ dụng cụ mở mạch máu và ống thông điều trị RF.

  113

  109

   

  Gây dính màng phổi bằng thuốc hoặc hóa chất qua ống dẫn lưu màng phải

  206.000

  Chưa bao gồm thuốc hoặc hóa chất gây dính màng phổi.

  114

  no

  03C1.56

  Hấp thụ phân tử liên tục điều trị suy gan cấp nặng

  2.441.000

  Chưa bao gồm hệ thống quả lọc và dịch lọc.

  115

  111

   

  Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục

  195.000

   

  116

  112

   

  Hút dịch khớp

  120.000

   

  117

  113

   

  Hút dịch khớp dưới hướng dẫn của siêu âm

  132.000

   

  118

  114

   

  Hút đờm

  11.700

   

  119

  115

  04C2.119

  Lấy sỏi niệu quản qua nội soi

  993.000

  Chưa bao gồm sonde niệu quản và dây dẫn Guide wire.

  120

  116

  04C2.79

  Lọc màng bụng chu kỳ (CAPD)

  591.000

   

  121

  117

  04C2.78

  Lọc màng bụng liên tục 24 giờ bằng máy (thẩm phân phúc mạc)

  1.014.000

   

  122

  118

  03C1.71

  Lọc máu liên tục (01 lần)

  2.326.000

  Chưa bao gồm quả lọc, bộ dây dẫn và dịch lọc.

  123

  119

  03C1.72

  Lọc tách huyết tương (01 lần)

  1.720.000

  Chưa bao gồm quả lọc tách huyết tương, bộ dây dẫn và huyết tương đông lạnh hoặc dưng dịch albumin.

  124

  120

  04C2.99

  Mở khí quản

  757.000

   

  125

  121

  04C2.120

  Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ)

  392.000

   

  126

  122

   

  Nghiệm pháp hồi phục phế quản với thuốc giãn phế quản

  99.800

   

  127

  123

  03C1.39

  Nội soi lồng ngực

  1.025.000

   

  128

  124

   

  Nội soi màng phổi, gây dính bằng thuốc hoặc hóa chất

  5.269.000

  Đã bao gồm thuốc gây mê

  129

  125

   

  Nội soi màng phổi, sinh thiết màng phổi

  6.087.000

  Đã bao gồm thuốc gây mê

  130

  126

  03C1.45

  Niệu dòng đồ

  62.900

   

  131

  127

   

  Nội soi phế quản dưới gây mê có sinh thiết

  1.852.000

   

  132

  128

   

  Nội soi phế quản dưới gây mê không sinh thiết

  1.537.000

   

  133

  129

   

  Nội soi phế quản dưới gây mê lấy dị vật phế quản

  3.430.000

   

  134

  130

  04C2.96

  Nội soi phế quản ống mềm gây tê

  792.000

   

  135

  131

  04C2.116

  Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết

  1.191.000

   

  136

  132

  04C2.117

  Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật

  2.718.000

   

  137

  133

   

  Nội soi phế quản ống mềm: cắt đốt u, sẹo nội phế quản bằng điện đông cao tần

  2.991.000

   

  138

  134

  04C2.88

  Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng ống mềm có sinh thiết

  456.000

  Đã bao gồm chi phí Test HP

  139

   

   

  Nội soi dạ dày làm Clo test

  309.000

   

  140

  135

   

  Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết

  256.000

   

  141

  136

  04C2.90

  Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết

  430.000

   

  142

  137

  04C2.89

  Nội soi đại trực trang ống mềm không sinh thiết

  321.000

   

  143

  138

  04C2.92

  Nội soi trực tràng có sinh thiết

  306.000

   

  144

  139

  04C2.91

  Nôi soi trực tràng ống mềm không sinh thiết

  199.000

   

  145

  140

  03C1.25

  Nội soi dạ dày can thiệp

  765.000

  Chưa bao gồm thuốc cầm máu, dụng cụ cầm máu (clip, bộ thắt tĩnh mạch thực quản...)

  146

  141

  03C4.2.4.2

  Nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP)

  2.817.000

  Chưa bao gồm dụng cụ can thiệp: stent, bộ tán sỏi cơ học, rọ lấy dị vật, dao cắt, bóng kéo, bóng nong.

  147

  142

  04C2.85

  Nội soi ổ bụng

  867.000

   

  148

  143

  04C2.86

  Nội soi ổ bụng có sinh thiết

  1.033.000

   

  149

  144

  03C1.36

  Nội soi ống mật chủ

  175.000

   

  150

  145

   

  Nội soi siêu âm chẩn đoán

  1.224.000

   

  151

  146

   

  Nội soi siêu âm can thiệp - chọc hút tế bào khối u gan, tụy, u ổ bụng bằng kim nhỏ

  3.047.000

   

  152

  147

  03C1.40

  Nội soi tiết niệu có gây mê

  893.000

   

  153

  148

  04C2.101

  Nội soi bàng quang - Nội soi niệu quản

  973.000

  Chưa bao gồm sonde JJ

  154

  149

  04C2.94

  Nội soi bàng quang có sinh thiết

  682.000

   

  155

  150

  04C2.93

  Nội soi bàng quang không sinh thiết

  552.000

   

  156

  151

  04C2.118

  Nội soi bàng quang điều trị đái dưỡng chấp

  730.000

   

  157

  152

  04C2.95

  Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục

  940.000

   

  158

  153

   

  Nối thông động - tĩnh mạch có dịch chuyên mạch

  1.421.000

   

  159

  154

   

  Nối thông động - tĩnh mạch sử dụng mạch nhân tạo

  1.442.000

  Chưa bao gồm mạch nhân tạo.

  160

  155

   

  Nối thông động- tĩnh mạch

  1.211.000

   

  161

  156

  04C2.74

  Nong niệu đạo và đặt thông đái

  253.000

   

  162

  157

  03C1.31

  Nong thực quản qua nội soi

  2.395.000

   

  163

  158

  04C2.73

  Rửa bàng quang

  208.000

  Chưa bao gồm hóa chất.

  164

  159

  03C1.5

  Rửa dạ dày

  125.000

   

  165

  160

  03C1.54

  Rửa dạ dày loại bỏ chất độc qua hệ thống kín

  619.000

   

  166

  161

   

  Rửa phổi toàn bộ

  8.604.000

  Đã bao gồm thuốc gây mê

  167

  162

  03C1.55

  Rửa ruột non toàn bộ loại bỏ chất độc qua đường tiêu hoá

  874.000

   

  168

  163

   

  Rút máu để điều trị

  249.000

   

  169

  164

   

  Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe

  187.000

   

  170

  165

   

  Siêu âm can thiệp - Đặt ống thông dẫn lưu ổ áp xe

  628.000

  Chưa bao gồm ống thông.

  171

  166

   

  Siêu âm can thiệp điều trị áp xe hoặc u hoặc nang trong ổ bụng

  587.000

   

  172

  167

  03C1.21

  Sinh thiết cơ tim

  1.856.000

  Chưa bao gồm bộ dụng cụ thông tim và chụp buồng tim, kim sinh thiết cơ tim.

  173

  168

  04C2.80

  Sinh thiết da hoặc niêm mạc

  132.000

   

  174

  169

   

  Sinh thiết gan hoặc thận dưới hướng dẫn của siêu âm

  1.054.000

   

  175

  170

   

  Sinh thiết vú hoặc tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm

  871.000

   

  176

  171

   

  Sinh thiết phổi hoặc gan dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính

  1.998.000

   

  177

  172

   

  Sinh thiết thận hoặc vú hoặc vị trí khác dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính

  1.788.000

   

  178

  173

  04C2.81

  Sinh thiết hạch hoặc u

  275.000

   

  179

  174

  04C2.110

  Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm

  1.161.000

   

  180

  175

  04C2.83

  Sinh thiết màng phổi

  453.000

   

  181

  176

   

  Sinh thiết móng

  327.000

   

  182

  177

  04C2.84

  Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng

  640.000

   

  183

  178

  04C2.82

  Sinh thiết tủy xương

  254.000

  Chưa bao gồm kim sinh thiết.

  184

  179

  04C2.113

  Sinh thiết tủy xương có kim sinh thiết

  1.442.000

  Bao gồm kim sinh thiết dùng nhiều lần.

  185

  180

   

  Sinh thiết tủy xương (sử dụng máy khoan cầm tay).

  2.815.000

   

  186

  181

  03C1.20

  Sinh thiết vú

  165.000

   

  187

  182

   

  Sinh thiết tuyến vú dưới hướng dẫn của X-quang có hệ thống định vị stereostatic

  1.641.000

   

  188

  183

  03C1.30

  Soi bàng quang, chụp thận ngược dòng

  679.000

  Chưa bao gồm thuốc cản quang.

  189

  184

  03C1.28

  Soi đại tràng, tiêm hoặc kẹp cầm máu

  606.000

  Chưa bao gồm dụng cụ kẹp và clip cầm máu.

  190

  185

  03C1.22

  Soi khớp có sinh thiết

  524.000

   

  191

  Í86

  03C1.23

  Soi màng phổi

  463.000

   

  192

  187

  03C1.67

  Soi phế quản điều trị sậc phổi ở bệnh nhân ngộ độc cấp

  931.000

   

  193

  188

  03C1.27

  Soi ruột non, tiêm (hoặc kẹp cầm máu) hoặc cắt polyp

  787.000

   

  194

  189

  03C1.26

  Soi ruột non

  673.000

   

  195

  190

  03C1.24

  Soi thực quản hoặc dạ dày gấp giun

  449.000

  Chưa bao gồm dụng cụ gắp giun.

  196

  191

  03C1.29

  Soi trực tràng, tiêm hoặc thắt trĩ

  256.000

   

  197

  192

  03C1.62

  Tạo nhịp cấp cứu ngoài lồng ngực

  1.040.000

   

  198

  193

  03C1.61

  Tạo nhịp cấp cứu trong buồng tim

  526.000

   

  199

  194

  04C2.107

  Thẩm tách siêu lọc máu (Hemodiafiltration offline: HDF ON - LINE)

  1.582.000

  Chưa bao gồm catheter.

  200

  195

  04C2.123

  Thận nhân tạo cấp cứu

  1.620.000

  Quả lọc dây máu dùng 1 lần; đã bao gồm catheter 2 nòng được tính bình quân là 0,25 lần cho 1 lần chạy thận.

  201

  196

  04C2.76

  Thận nhân tạo chu kỳ

  584.000

  Quả lọc dây máu dùng 6 lẩn.

  202

  197

  04C3.1.149

  Tháo bột: cột sống hoặc lưng hoặc khớp háng hoặc xương đùi hoặc xương chậu

  66.900

   

  203

   

   

  Kỹ thuật phối hợp thận nhân tạo và hấp phụ máu bằng quả hấp phụ máu

  882.000

  Đã bao gồm quả lọc hấp phụ và quả lọc dây máu dùng 6 lần.

  204

  198

  04C3.1.150

  Tháo bột khác

  55.600

  Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú.

  205

  199

   

  Thay băng cắt lọc vết thương mạn tính

  259.000

  Áp dụng đối với bệnh Pemphigus hoặc Pemphigoid hoặc ly thượng bì bọng nước bẩm sinh hoặc vết loét bàn chân do đái tháo đường hoặc vết loét, hoại tử ở bệnh nhân phong hoặc vết loét, hoại tủ do tỳ đè.

  206

  200

  04C3.1.143

  Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài ≤ 15cm

  60.600

  Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định của Bộ Y tế.

  207

  201

  04C3.1.144

  Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm

  86.700

   

  208

  201

  04C3.1.145

  Thay băng vết mổ chiều dài trên 15cm đến 30 cm

  86.700

  Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định của Bộ Y tế.

  209

  202

  04C3.1.145

  Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm

  118.000

   

  210

  203

  04C3.1.146

  Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 15 cm đển 30 cm nhiễm trùng

  141.000

   

  211

  204

  04C3.1.147

  Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng

  1 88.000

  212

  205

  04C3.1.148

  Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng

  253.000

   

  213

  206

   

  Thay canuyn mở khí quản

  260.000

   

  214

  207

  04C2.72

  Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi

  97.700

   

  215

  208

   

  Thay transfer set ở bệnh nhân lọc màng bụng liên tục ngoại trú

  528.000

   

  216

  209

  04C2.105

  Thở máy (01 ngày điều trị)

  588.000

   

  217

  210

  04C2.65

  Thông đái

  94.700

   

  218

  211

  04C2.66

  Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn

  86.300

   

  219

  212

   

  Tiêm (bắp hoặc dưới da hoặc tĩnh mạch)

  12.000

  Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc tiêm.

  220

  213

   

  Tiêm khớp

  96.200

  Chưa bao gồm thuốc tiêm.

  221

  214

   

  Tiêm khớp dưới hướng dẫn của siêu âm

  139.000

  Chưa bao gồm thuốc tiêm.

  222

  215

   

  Truyền tĩnh mạch

  22.500

  Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc và dịch truyền.

  223

  216

  04C3.1.I51

  Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < 10 cm

  187.000

   

  224

  217

  04C3.1.152

  Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ 10 cm

  249.000

   

  225

  218

  04C3.1.153

  Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < 10 cm

  270.000

   

  <