logo

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực y tế tỉnh Kon Tum

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 09/2020/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Hòa
  Ngày ban hành: 21/02/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 02/03/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH KON TUM
  -------

  Số: 09/2020/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Kon Tum, ngày 21 tháng 02 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA TỈNH KON TUM

  --------

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

  Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

  Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

  Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31 tháng 05 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế;

  Căn cứ Thông báo số 01/TB-HĐND ngày 03 tháng 01 năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình giữa 02 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 4043/TTr-SYT ngày 02 tháng 12 năm 2019 và Tờ trình số 294/TTr-SYT ngày 06 tháng 02 năm 2020.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của tỉnh Kon Tum (chi tiết tại các Phụ lục kèm theo Quyết định này).

  Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế tại các phụ lục kèm theo Quyết định này không áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp y tế công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư.

  Trường hợp các đơn vị sự nghiệp y tế công lập của tỉnh phát sinh nhu cầu mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng không có trong tiêu chuẩn, định mức sử dụng được ban hành tại Quyết định này thì lập thủ tục theo quy định, gửi Sở Y tế thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định bổ sung.

  Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 3 năm 2020./.

   

  Nơi nhận:
  - Như điều 3;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Bộ Y tế;
  - Bộ Tài chính;
  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
  - Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
  - Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
  - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
  - Ủy ban MTTQVN tỉnh;
  - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
  - HĐND các huyện, thành phố;
  - Sở Tư pháp;
  - Báo Kon Tum;
  - Đài Phát thanh truyền hình tỉnh;
  - Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
  - Công báo tỉnh;
  - Cổng thông tin điện tử tỉnh;
  - Lưu: VT, KTTH5.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
  Nguyễn Văn Hòa

   

  PHỤ LỤC I

  TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ

  Đơn vị sử dụng: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum

  (Kèm theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

  STT

  Chủng loại

  Đơn vị tính

  Số lượng tối đa

  Ghi chú

  A

  Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

  1

  Máy X quang kĩ thuật số chụp tổng quát

  Máy

  4

   

  2

  Máy X quang di động

  Máy

  7

   

  3

  Máy X quang C Arm

  Máy

  2

   

  4

  Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

  Hệ thống

  2

   

  5

  Hệ thống CT Scanner 64 - 128 lát cắt/vòng quay (**)

  Hệ thống

  1

   

  6

  Hệ thống CT Scanner ≥ 256 lát cắt/vòng quay

  Hệ thống

  1

   

  7

  Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla

  Hệ thống

  1

   

  8

  Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA)

  Hệ thống

  1

   

  9

  Máy siêu âm chuyên tim mạch

  Máy

  3

   

  10

  Máy siêu âm tổng quát

  Máy

  15

   

  11

  Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

  Máy

  3

   

  12

  Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

  Máy

  2

   

  13

  Máy thận nhân tạo

  Máy

  35

   

  14

  Máy thở

  Máy

  68

   

  15

  Máy gây mê

  Máy

  10

   

  16

  Máy theo dõi bệnh nhân

  Máy

  131

   

  17

  Bơm tiêm điện

  Cái

  195

   

  18

  Máy truyền dịch

  Máy

  195

   

  19

  Dao mổ điện cao tần

  Cái

  10

   

  20

  Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/ Dao hàn mô

  Cái

  8

   

  21

  Máy phá rung tim

  Máy

  15

   

  22

  Máy tim phổi nhân tạo

  Máy

  1

   

  23

  Hệ thống phẫu thuật nội soi

  Hệ thống

  8

   

  24

  Đèn mổ treo trần

  Bộ

  8

   

  25

  Đèn mổ di động

  Bộ

  8

   

  26

  Bàn mổ

  Cái

  8

   

  27

  Máy điện tim

  Máy

  14

   

  28

  Máy điện não

  Máy

  2

   

  29

  Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

  Hệ thống

  2

   

  30

  Hệ thống nội soi khí quản, phế quản

  Hệ thống

  1

   

  31

  Hệ thống nội soi tai mũi họng

  Hệ thống

  1

   

  32

  Hệ thống nội soi tiết niệu

  Hệ thống

  2

   

  33

  Máy soi cổ tử cung

  Máy

  4

   

  34

  Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

  Máy

  15

   

  35

  Thiết bị xạ trị

  Thiết bị

  1

   

  B

  Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

  1

  Hệ thống PACS

  Hệ thống

  1

   

  2

  Hệ thống DR cho máy X-quang kĩ thuật số (gồm: 2 tấm nhận IP, 1 máy in phim và 1 giá chụp đứng)

  Hệ thống

  3

   

  3

  Máy đo chức năng hô hấp

  Cái

  1

   

  4

  Máy đo độ loãng xương

  Cái

  1

   

  5

  Nồi hấp (tiệt trùng chai dựng nước cất)

  Cái

  1

   

  6

  Nồi cất nước 20 lít/h

  Cái

  2

   

  7

  Cân kỹ thuật 10³g

  Cái

  1

   

  8

  Máy cất nước 2 lần 5 L/H

  Cái

  2

   

  9

  Bộ lấy dị vật

  Cái

  1

   

  10

  Bộ soi thanh quản cứng và gắp dị vật

  Bộ

  1

   

  11

  Máy sưởi ấm bệnh nhân

  Cái

  26

   

  12

  Ống nội soi mũi xoang đường kính 4mm dài 175mm 0º

  Cái

  1

   

  13

  Ống nội soi tai đường kính 27mm dài 110mm 0º

  Cái

  1

   

  14

  Ống soi quang học Hopkins II 0º

  Cái

  1

   

  15

  Đèn khám đeo trán

  Cái

  5

   

  16

  Máy hút dịch (đờm giải)

  Cái

  42

   

  17

  Giường bệnh tay quay có thanh chắn

  Cái

  600

   

  18

  Giường y tế sử dụng điện

  Cái

  17

   

  19

  Giường cấp cứu đa chức năng

  Cái

  43

   

  20

  Giường cấp cứu tay quay có cân nặng

  Cái

  11

   

  21

  Giường cấp cứu nhi

  Cái

  5

   

  22

  Máy bơm hơi vòi trứng

  Cái

  1

   

  23

  Máy làm ấm trẻ sơ sinh

  Cái

  6

   

  24

  Máy hút thai

  Cái

  1

   

  25

  Bộ PT NS bàng quang

  Bộ

  1

   

  26

  Máy soi bàng quang

  Cái

  1

   

  27

  Lò sấy khô

  Cái

  1

   

  28

  Tủ nuôi cấy có CO2

  Cái

  1

   

  29

  Tủ nuôi cấy vi sinh

  Cái

  2

   

  30

  Máy đếm khuẩn lạc

  Cái

  1

   

  31

  Máy định danh vi khuẩn tự động

  Cái

  1

   

  32

  Máy cấy máu

  Máy

  2

   

  33

  Cân phân tích điện tử

  Cái

  1

   

  34

  Kính Hiển vi

  Cái

  4

   

  35

  Máy rữa siêu âm

  Cái

  1

   

  36

  Tủ ấm 120L

  Cái

  1

   

  37

  Tủ Hotte VN

  Cái

  1

   

  38

  Tủ an toàn sinh học

  Cái

  3

   

  39

  Tủ ấm CO²

  Cái

  1

   

  40

  Máy li tâm

  Cái

  11

   

  41

  Hệ thống Elisa đồng bộ

  HT

  1

   

  42

  Hệ thống máy ELISA tự động

  HT

  1

   

  43

  Tủ sấy

  Cái

  3

   

  44

  Vòi rữa mắt khẩn cấp

  Cái

  2

   

  45

  Hệ thống máy PCR

  Hệ thống

  1

   

  46

  Máy ly tâm lạnh

  Cái

  1

   

  47

  Máy định danh nhóm máu tự động

  Máy

  1

   

  48

  Máy đo tốc độ máu lắng

  Cái

  1

   

  49

  Máy hàn dây túi máu

  Cái

  2

   

  50

  Máy lắc HIV

  Cái

  1

   

  51

  Máy lắc máu

  Cái

  1

   

  52

  Nồi chưng cách thủy

  Cái

  1

   

  53

  Máy cân lắc túi máu

  Cái

  2

   

  54

  Máy ly tâm túi máu 12 lít

  Cái

  1

   

  55

  Máy tách tiểu cầu máu trực tiếp

  Cái

  1

   

  56

  Máy lắc tiểu cầu

  Cái

  1

   

  57

  Máy ủ tiểu cầu

  Cái

  1

   

  58

  Thiết bị rã đông bằng nhiệt

  Cái

  1

   

  59

  Máy đông máu tự động

  Cái

  1

   

  60

  Máy xét nghiệm huyết học tự động 23 thông số

  Cái

  2

   

  61

  Máy HbA1c

  Máy

  1

   

  62

  Máy lắc hóa chất Vitamine D

  Cái

  1

   

  63

  Máy xét nghiệm nước tiểu

  Cái

  2

   

  64

  Máy đo điện giải N+, K+, Cl - điện cực chọn lọc Ion

  Cái

  2

   

  65

  Tủ lạnh âm sâu 30 độ

  Cái

  1

   

  66

  Tủ lưu trữ máu chuyên dụng

  Cái

  5

   

  67

  Tủ lạnh lưu trữ hóa chất

  Cái

  4

   

  68

  Tủ mát lưu trữ mẫu bệnh phẩm

  Cái

  2

   

  69

  Tủ lạnh lưu mẫu sau khi xét nghiệm

  Cái

  1

   

  70

  Tủ mát

  Cái

  2

   

  71

  Tủ lạnh lưu trữ thực phẩm ≥600L

  Cái

  3

   

  72

  Máy hấp tiệt trùng loại dung tích từ 490 lít trở lên

  Bộ

  3

   

  73

  Nồi hấp tiệt trùng 82 lít

  Cái

  1

   

  74

  Nồi hấp tiệt trùng 62lit

  Cái

  1

   

  75

  Nồi hấp tiệt trùng 50 lít

  Cái

  1

   

  76

  Nồi hấp Autoclar

  Cái

  2

   

  77

  Nồi hấp 180L

  Cái

  1

   

  78

  Nồi hấp tiệt trùng EO

  Cái

  1

   

  79

  Nồi hấp nhanh tiệt trùng( dung tích nhỏ 15-20 lít)

  Cái

  2

   

  80

  Máy giặt, vắt ≥ 50kg

  Cái

  4

   

  81

  Máy sấy đồ vải ≥ 50kg

  Cái

  3

   

  82

  Máy tiệt trùng 200 lít (tiệt khuẩn chén đựng bông cồn,kéo…)

  Cái

  1

   

  83

  Máy súc rửa ống dây thở

  Cái

  1

   

  84

  Máy sấy quần áo 30 kg

  Cái

  1

   

  85

  Máy giặt công nghiệp 11kg

  Cái

  1

   

  86

  Thiết bị sản xuất Anolyte

  Hệ thống

  1

   

  87

  Cân băng ca di động

  Cái

  1

   

  88

  Máy phung khí khử khuẩn

  Cái

  3

   

  89

  Máy đo SPO2

  Cái

  20

   

  90

  Bàn kéo nắn xương cải tiến

  Cái

  1

   

  91

  Bàn kéo nắn xương

  Cái

  1

   

  92

  Bàn bó bột

  Cái

  1

   

  93

  Lồng ấp trẻ sơ sinh

  Cái

  15

   

  94

  Máy hút dịch dùng cho trẻ sơ sinh

  Cái

  5

   

  95

  Máy trợ thở CPAP

  Cái

  12

   

  96

  Giường nhi (kích thước: dài 137cm, rộng 76cm, cao 60 cm)

  Cái

  100

   

  97

  Đèn điều trị vàng da

  Cái

  25

   

  98

  Bàn HS sơ sinh + bàn sưởi

  Cái

  3

   

  99

  Máy Hoter điện tim

  Cái

  5

   

  100

  Hệ thống điện tim gắng sức

  Hệ thống

  1

   

  101

  Đèn khe ( sinh hiển vi khám mắt )

  Cái

  2

   

  102

  Máy đo công suất thủy tinh thể ( có chức năng đo Javal và tính công suất thủy tinh thể )

  Máy

  1

   

  103

  Máy đo nhãn áp tiếp xúc cầm tay

  Máy

  1

   

  104

  Bộ mổ phaco

  Bộ

  1

   

  105

  Bộ đo nhãn áp

  Bộ

  1

   

  106

  Bộ vi phẩu thuật

  Bộ

  2

   

  107

  Bộ khám lé

  Bộ

  1

   

  108

  Bộ thử kính

  Bộ

  1

   

  109

  Dụng cụ thử thị lực nhìn nổi

  Cái

  1

   

  110

  Đèn soi bóng đồng tử+đèn soi đáy mắt

  Bộ

  2

   

  111

  Máy đo số kính tự động

  Cái

  1

   

  112

  Máy đo độ kính Lensmeter

  Cái

  1

   

  113

  Máy javal

  Cái

  1

   

  114

  Máy phaco

  Cái

  1

   

  115

  Máy siêu âm mắt AB

  Cái

  1

   

  116

  Máy sinh hiển vi PT

  Cái

  2

   

  117

  Máy siêu âm mắt A

  Cái

  1

   

  118

  Bơm cho bệnh nhân ăn tự động

  Cái

  22

   

  119

  Hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể ECMO

  Hệ thống

  1

   

  120

  Hệ thống rửa màng lọc

  Cái

  2

   

  121

  Máy phân tích khí máu động mạch

  Cái

  1

   

  122

  Máy siêu lọc máu liên tục

  Cái

  2

   

  123

  Hệ thống nước RO

  Hệ thống

  2

   

  124

  Máy sắc thuốc đóng gói tự động

  Cái

  1

   

  125

  Laser châm

  Cái

  1

   

  126

  Máy xông thuốc bắc

  Cái

  1

   

  127

  Máy sắc thuốc

  Cái

  1

   

  128

  Máy hút ẩm

  Cái

  8

   

  129

  Máy làm ấm dịch truyền

  Cái

  8

   

  130

  Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa

  Bộ

  3

   

  131

  Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

  Bộ

  2

   

  132

  Bộ dụng cụ phẫu thuật TMH

  Bộ

  2

   

  133

  Bộ dụng cụ phẫu thuật RHM

  Bộ

  2

   

  134

  Bộ dụng cụ tiểu phẫu

  Bộ

  15

   

  135

  Kính hiển vi phẫu thuật

  Cái

  2

   

  136

  Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu

  Bộ

  2

   

  137

  Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt túi mật

  Bộ

  2

   

  138

  Bộ phẫu thuật thanh quản (tại phòng mổ)

  Bộ

  2

   

  139

  Khoan phẫu thuật chỉnh hình

  Bộ

  2

   

  140

  Hệ thống khí sạch (Phòng mỗ)

  HT

  1

   

  141

  Kính hiển vi phẫu thuật mắt

  Cái

  2

   

  142

  Bàn bó bột chậu bàn chân trẻ em

  Cái

  1

   

  143

  Bộ cắt Amidan + ODA

  Bộ

  2

   

  144

  Bộ D/C cắt tử cung nội soi

  Bộ

  1

   

  145

  Bộ D/C đinh nội tủy xương chày

  Bộ

  1

   

  146

  Bộ D/C đinh nội tủy xương đùi

  Bộ

  1

   

  147

  Bộ D/C gắp sỏi thận

  Bộ

  1

   

  148

  Bộ D/C phẫu thuật đại phẫu

  Cái

  1

   

  149

  Bộ d/c phẫu thuật dây chằng chéo

  Bộ

  1

   

  150

  Bộ D/C vít thần kinh cột sống ( TQ )

  Bộ

  1

   

  151

  Bộ dụng cụ cắt tử cung

  Bộ

  2

   

  152

  Bộ dụng cụ phẩu thuật cột sống

  Bộ

  1

   

  153

  Bộ dụng cụ PT nẹp DHS,DCS

  Bộ

  1

   

  154

  Bộ dụng cụ PT nẹp lá

  Bộ

  1

   

  155

  Bộ D/C phẫu thuật nội soi ( 7 Danh mục )

  Bộ

  1

   

  156

  Bộ mổ bụng (ODA)

  Bộ

  3

   

  157

  Bộ mổ bụng số 1,2,3

  Bộ

  3

   

  158

  Bộ mổ ruột thừa

  Bộ

  2

   

  159

  Bộ P.T mổ sọ não

  Bộ

  2

   

  160

  Bộ mổ tai xương chủm

  Bộ

  1

   

  161

  Bộ mổ xương chi trên

  Bộ

  1

   

  162

  Bộ mổ xương lớn

  Bộ

  1

   

  163

  Bộ mổ xương nhỏ

  Bộ

  1

   

  164

  Bộ soi thanh quản cứng và gắp dị vật( mục II 30 danh mục )

  Bộ

  1

   

  165

  Bộ soi thực quản gắp dị vật và nguồn sáng lạnh

  Bộ

  1

   

  166

  Bộ vi phẩu vá nhỉ và khoan xương chủm

  Bộ

  1

   

  167

  Bộ phẫu thuật tuyến giáp

  Bộ

  1

   

  168

  Bộ phẫu thuật lồng ngực

  Bộ

  1

   

  169

  Bộ phẫu thuật cột sống thắt lưng

  Bộ

  1

   

  170

  Bộ phẫu thuật bàn tay

  Bộ

  1

   

  171

  Bộ dụng cụ đại phẩu nhi

  Bộ

  1

   

  172

  Bộ dụng cụ phẩu thuật chấn thương chỉnh hình

  Bộ

  1

   

  173

  Bồn rửa tay phẫu thuật viên 3 vòi

  Cái

  1

   

  174

  Bồn rửa tay phẩu thuật 2 vòi

  Cái

  4

   

  175

  Bộ định vị dây chằng chéo trước

  Bộ

  1

   

  176

  Bộ định vị dây chằng chéo sau

  Bộ

  1

   

  177

  Hệ thống mổ ns khớp, thay D/C chéo+Máy bơm dịch ổ khớp

  Bộ

  1

   

  178

  Máy kích thích thần kinh

  Cái

  1

   

  179

  Máy tháo lồng

  Cái

  1

   

  180

  Hệ thống tán sỏi thận

  Cái

  2

   

  181

  Máy cắt nạo xoang XPS

  Cái

  1

   

  182

  Máy lấy da mỏng tự động

  Cái

  1

   

  183

  Máy làm ấm ẩm dây truyền máu

  Cái

  1

   

  184

  Thiết bị hỗ trợ đặt nội khí quản có màn hình camera

  Cái

  1

   

  185

  Bộ khung kéo sọ

  Bộ

  1

   

  186

  Bộ khoan xương 3 lưỡi

  Cái

  1

   

  187

  Tủ pha chế thuốc cách ly và vô trùng

  Cái

  1

   

  188

  Máy sóng ngắn điều trị

  Cái

  2

   

  189

  Máy điện từ trường điều trị

  Cái

  2

   

  190

  Máy điều trị xung điện

  Cái

  7

   

  191

  Máy kéo giãn cột sống thắt lưng - cổ

  Cái

  5

   

  192

  Máy siêu âm trị liệu

  Cái

  4

   

  193

  Máy xung kích

  Cái

  1

   

  194

  Bộ hoạt động trị liệu

  Bộ

  2

   

  195

  Cầu thang tập đi

  Cái

  1

   

  196

  Giàn treo đa năng

  Cái

  2

   

  197

  Giường massage, tập PHCN

  Cái

  8

   

  198

  Giường xiên quay tập đứng

  Cái

  1

   

  199

  Máy dẫn lưu bạch huyết

  Cái

  1

   

  200

  Máy LASER trị liệu

  Cái

  1

   

  201

  Máy xoa bóp

  Cái

  1

   

  202

  Thùng nấu sáp (PARAFFIN) điều trị giảm đau

  Cái

  1

   

  203

  Thanh song song tập đi

  Cái

  2

   

  204

  Xe đạp tập (TB luyện tập thể chất dạng đạp AL-660

  Cái

  2

   

  205

  Máy phun hóa chất

  Cái

  1

   

  206

  Máy vệ sinh hơi nước

  Cái

  2

   

  207

  Hệ thống làm lạnh xác

  Hệ thống

  1

   

  208

  Máy siêu âm tẩy tế bào chết

  Máy

  1

   

  209

  Máy chạy điện di đưa tinh chất, dưỡng chất vào da

  Máy

  1

   

  210

  Máy xông nóng

  Máy

  1

   

  211

  Máy xông lạnh

  Máy

  1

   

  212

  Máy tạo oxy và làm sạch da

  Máy

  1

   

  213

  Máy điều trị cắt đốt bằng laser CO2

  Máy

  1

   

  214

  Máy hút khói

  Máy

  1

   

  215

  Máy đốt điện

  Máy

  1

   

  216

  Máy đo huyết áp tự động 2 cánh tay

  Máy

  1

   

  217

  Máy đo huyết áp tự động 1 cánh tay

  Máy

  1

   

  218

  Hệ thống hút trung tâm

  Hệ thống

  1

   

  219

  Hệ thống oxy lỏng

  Hệ thống

  1

   

  220

  Hệ thống vận chuyển mẫu bệnh phẩm

  Hệ thống

  1

   

  221

  Hệ thống khí áp lực dương

  Hệ thống

  1

   

   

  PHỤ LỤC II

  TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ

  Đơn vị sử dụng: Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng

  (Kèm theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

  STT

  Chủng loại

  Đơn vị tính

  Số lượng tối đa

  Ghi chú

  A

  Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

   

   

   

  1

  Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

  Máy

  1

   

  2

  Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

  Máy

  1

   

  3

  Máy thở

  Máy

  1

   

  4

  Máy gây mê

  Máy

  1

   

  5

  Bơm tiêm điện

  Cái

  10

   

  6

  Hệ thống nội soi tai mũi họng

  Hệ thống

  1

   

  B

  Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

   

   

   

  1

  Thiết bị giảm áp cột sống thắt lưng vertetrac

  Cái

  1

   

  2

  Thiết bị giảm áp cột sống cổ cervico 2000

  Cái

  1

   

  3

  Máy siêu âm điều trị vật lý trị liệu

  Máy

  1

   

  4

  Bộ chuyển đổi X-quang kỹ thuật số kèm máy in film khô

  Cái

  1

   

  5

  Máy huyết học

  Cái

  1

   

  6

  Hệ thống elisa bán tự động

  HT

  1

   

  7

  Tủ an toàn sinh học cấp ii

  Cái

  1

   

  8

  Tủ sấy tiệt trùng

  Cái

  1

   

  9

  Bộ lấy dị vật tmh

  Bộ

  3

   

  10

  Máy laser co2 fractional phẫu thuật kèm máy hút khí

  Máy

  2

   

  11

  Máy li tâm

  Máy

  1

   

  12

  Máy laser q-switched

  Cái

  1

   

  13

  Máy phân tích da

  Cái

  1

   

  14

  Máy xông nóng lạnh

  Cái

  4

   

  15

  Máy điện di

  Cái

  2

   

  16

  Máy đo huyết áp tứ chi

  Bộ

  1

   

  17

  Máy sắc thuốc 3 nồi và đóng gói tự động

  Cái

  1

   

  18

  Máy siêu âm điều trị có xe đẩy

  Máy

  2

   

  19

  Máy laser class iv

  Máy

  1

   

  20

  Máy điều trị bằng sóng xung kích

  Máy

  1

   

  21

  Máy điện trường cao áp

  Máy

  1

   

  22

  Hệ thống oxi cao áp

  HT

  1

   

  23

  Máy đo sơ vữa động mạch

  Máy

  1

   

  24

  Máy đo hp qua hơi thở

  Máy

  1

   

  25

  Máy giác hút chân không kết hợp kích thích điện

  Máy

  1

   

  26

  Thiết bị quang châm - quang trị liệu bằng laser bán dẫn công suất thấp loại 12 kênh

  Máy

  2

   

  27

  Thiết bị laser bán dẫn nội tĩnh mạch

  Máy

  10

   

  28

  Thiết bị điều trị bệnh trĩ, hậu môn bằng laser bán dẫn công suất thấp

  Máy

  2

   

  29

  Thiết bị điều trị bệnh phụ khoa bằng laser bán dẫn công suất thấp

  Máy

  1

   

  30

  Thiết bị điều trị bại não cho trẻ em bằng laser bán dẫn công suất thấp

  Máy

  1

   

  31

  Máy trị liệu bằng sóng xung kích 1 đầu phát

  Cái

  1

   

  32

  Máy điều trị vi sóng

  Máy

  1

   

  33

  Máy điều trị nén ép hơi

  Máy

  1

   

  34

  Máy điều trị sóng ngắn

  Máy

  1

   

  35

  Máy điều trị phục hồi chấn thương

  Máy

  1

   

  36

  Máy tập phcn chi trên tại giường có chức năng kích thích cơ

  Máy

  1

   

  37

  Máy tập thụ động khớp cổ chân

  Máy

  1

   

  38

  Máy tập thụ động khớp gối và hông

  Máy

  1

   

  39

  Máy tập thụ động khớp cổ tay và ngón tay

  Máy

  1

   

  40

  Giường bệnh đa năng tách xe lăn

  Cái

  5

   

  41

  Máy tập nuốt

  Máy

  1

   

  42

  Máy oxy khí trời (invacare)

  Máy

  1

   

   

  PHỤ LỤC III

  TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ

  Đơn vị sử dụng: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi

  (Kèm theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

  STT

  Chủng loại

  Đơn vị tính

  Số lượng tối đa

  Ghi chú

  A

  Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

  1

  Máy X quang kĩ thuật số chụp tổng quát

  Máy

  2

   

  2

  Máy X quang di động

  Máy

  3

   

  3

  Máy X quang C Arm

  Máy

  1

   

  4

  Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

  Hệ thống

  1

   

  5

  Hệ thống CT Scanner 64-128 lát cắt vòng quay (**)

  Hệ thống

  1

   

  6

  Hệ thống CT Scanner ≥ 256 lát cắt/vòng quay

  Hệ thống

  1

   

  7

  Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla

  Hệ thống

  1

   

  8

  Máy siêu âm chuyên tim mạch

  Máy

  1

   

  9

  Máy siêu âm tổng quát

  Máy

  6

   

  10

  Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

  Máy

  2

   

  11

  Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

  Máy

  1

   

  12

  Máy thận nhân tạo

  Máy

  2

   

  13

  Máy thở

  Máy

  30

   

  14

  Máy gây mê

  Máy

  4

   

  15

  Máy theo dõi bệnh nhân

  Máy

  47

   

  16

  Bơm tiêm điện

  Cái

  67

   

  17

  Máy truyền dịch

  Máy

  67

   

  18

  Dao mổ điện cao tần

  Cái

  4

   

  19

  Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/ Dao hàn mô

  Cái

  4

   

  20

  Máy phá rung tim

  Máy

  8

   

  21

  Hệ thống phẫu thuật nội soi

  Hệ thống

  2

   

  22

  Đèn mổ treo trần

  Bộ

  4

   

  23

  Đèn mổ di động

  Bộ

  4

   

  24

  Bàn mổ

  Cái

  5

   

  25

  Máy điện tim

  Máy

  4

   

  26

  Máy điện não

  Máy

  2

   

  27

  Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

  Hệ thống

  1

   

  28

  Hệ thống nội soi khí quản, phế quản

  Hệ thống

  1

   

  29

  Hệ thống nội soi tai mũi họng

  Hệ thống

  1

   

  30

  Hệ thống nội soi tiết niệu

  Hệ thống

  1

   

  31

  Máy soi cổ tử cung

  Máy

  2

   

  32

  Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

  Máy

  9

   

  B

  Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

  1

  Máy hút dịch, đờm giải

  Cái

  54

   

  2

  Máy X-quang chụp vú

  Cái

  1

   

  3

  Máy đo độ loãng xương

  Cái

  1

   

  4

  Máy điện tim gắng sức

  HT

  1

   

  5

  Giường hồi sức cấp cứu bằng điện

  Cái

  39

   

  6

  Máy tạo ô xy di động

  Cái

  39

   

  7

  Lồng ấp trẻ sơ sinh

  Cái

  7

   

  8

  Hệ thống báo gọi y tá (phụ thuộc vào vị trí các phòng bệnh có thể 2 hoặc 3 hệ thống)

  HT

  6

   

  9

  Máy tán sỏi ngoài cơ thể

  HT

  1

   

  10

  Bộ dụng cụ đặt nội khí quản

  Bộ

  40

   

  11

  Máy làm sạch không khí

  Cái

  12

   

  12

  Bộ xe đẩy cấp cứu 5 ngăn

  Bộ

  11

   

  13

  Thiết bị tán sỏi qua ống nội soi

  Bộ

  1

   

  14

  Thiết bị tán sỏi mật thuỷ lực

  Bộ

  1

   

  15

  Nồi hấp dụng cụ

  Cái

  14

   

  16

  Máy Holter theo dõi tim mạch 24h/24h

  Cái

  4

   

  17

  Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu

  Cái

  31

   

  18

  Máy hút bụi khô và ướt dung tích 70 lít

  Cái

  10

   

  19

  Máy đo dung tích phổi

  Cái

  3

   

  20

  Máy đo chức năng hô hấp

  Cái

  3

   

  21

  Đèn điều trị vàng da

  Cái

  7

   

  22

  Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh

  Cái

  9

   

  23

  Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ lấy thai

  Bộ

  4

   

  24

  Bộ dụng cụ cắt tử cung

  Bộ

  2

   

  25

  Máy tháo lồng bằng hơi

  Cái

  2

   

  26

  Kính hiển vi phẫu thuật mắt

  Bộ

  2

   

  27

  Thiết bị phẫu thuật mắt Exzimer

  HT

  2

   

  28

  Kính hiển vi phẫu thuật TMH

  Bộ

  1

   

  29

  Cưa xương loại điện

  Cái

  2

   

  30

  Cưa cắt bột loại điện

  Cái

  3

   

  31

  Khoan xương điện

  Cái

  2

   

  32

  Khoan xương tay

  Cái

  2

   

  33

  Bàn làm bột bó xương

  Cái

  4

   

  34

  Bộ đại phẫu

  Bộ

  4

   

  35

  Bộ trung phẫu

  Bộ

  4

   

  36

  Bộ dụng cụ phẫu thuật sản khoa

  Bộ

  4

   

  37

  Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng, sản phụ khoa

  Bộ

  2

   

  38

  Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

  Bộ

  2

   

  39

  Bộ tiểu phẫu PMS

  Bộ

  4

   

  40

  Kìm cắt vít, đinh, vặn chỉ

  Bộ

  2

   

  41

  Bộ đóng và tháo đinh xương chày

  Bộ

  2

   

  42

  Bộ đóng và tháo đinh xương đùi

  Bộ

  2

   

  43

  Bộ dụng cụ kẹp chi dưới

  Bộ

  2

   

  44

  Bộ dụng cụ kẹp chi trên

  Bộ

  2

   

  45

  Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp (29 khoản)

  Bộ

  2

   

  46

  Bộ dụng cụ cắt búi trĩ

  Bộ

  2

   

  47

  Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu

  Bộ

  2

   

  48

  Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt bỏ túi mật

  Bộ

  2

   

  49

  Bộ dụng cụ phẫu thuật dạ dày

  Bộ

  2

   

  50

  Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt

  Bộ

  2

   

  51

  Bộ dụng cụ phẫu thuật nhi khoa

  Bộ

  2

   

  52

  Thiết bị rửa tay phẫu thuật viên 2 người

  Cái

  4

   

  53

  Ghế khám điều trị tai mũi họng

  Cái

  2

   

  54

  Máy đo thính lực người lớn có ghi

  Cái

  2

   

  55

  Máy đo thính lực trẻ em có ghi

  Cái

  2

   

  56

  Máy trợ thính

  Cái

  1

   

  57

  Ghế + máy răng

  Bộ

  2

   

  58

  Khoan răng điện

  Cái

  1

   

  59

  Bộ dụng cụ nhổ răng trẻ em

  Bộ

  2

   

  60

  Bộ dụng cụ nhổ răng người lớn

  Bộ

  3

   

  61

  Máy siêu âm mắt

  Cái

  1

   

  62

  Máy đo thị lực

  Cái

  1

   

  63

  Máy đo thị trường

  Cái

  1

   

  64

  Máy đo khúc xạ tự động

  Cái

  1

   

  65

  Bộ đo nhãn áp Maclakov

  Bộ

  4

   

  66

  Hệ thống phẫu thuật mắt Phaco

  HT

  1

   

  67

  Đèn soi đáy mắt trực tiếp

  Cái

  4

   

  68

  Bộ dụng cụ mổ đục thuỷ tinh thể

  Bộ

  2

   

  69

  Bộ dụng cụ mổ quặm

  Bộ

  2

   

  70

  Bộ dụng cụ cắt mộng

  Bộ

  2

   

  71

  Bộ dụng cụ lấy dị vật mắt

  Bộ

  2

   

  72

  Bộ dụng cụ tiểu phẫu: chắp, lẹo, dị vật giác mạc

  Bộ

  4

   

  73

  Tủ lạnh bảo quản mẫu Sanyo

  Cái

  6

   

  74

  Tủ lạnh lưu trữ máu Sanyo

  Cái

  6

   

  75

  Tủ lạnh âm sâu - 30oC

  Cái

  3

   

  76

  Máy phân tích nước tiểu tự động

  Cái

  2

   

  77

  Máy phân tích huyết học 18 - 21 thông số

  Cái

  2

   

  78

  Máy phân tích HbA1C xách tay Labonacheck A1c MH200

  Cái

  1

   

  79

  Máy đo điện giải

  Cái

  1

   

  80

  Máy ly tâm

  Cái

  9

   

  81

  Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động

  Cái

  1

   

  82

  Kính hiển vi 2 mắt

  Cái

  6

   

  83

  Kính hiển vi có chụp ảnh

  Cái

  3

   

  84

  Tủ ấm CO2

  Cái

  3

   

  85

  Tủ thao tác sinh học

  Cái

  3

   

  86

  Tủ sạch

  Cái

  3

   

  87

  Máy định danh và làm kháng sinh đồ tự động

  Cái

  1

   

  88

  Máy nuôi cấy máu, phát hiện vi khuẩn tự động

  Cái

  1

   

  89

  Máy nuôi cấy vi khuẩn lao tự động

  Cái

  1

   

  90

  Hệ thống ELISA

  HT

  1

   

  91

  Máy ELISA

  Máy

  1

   

  92

  Máy Laser nội mạch

  Cái

  2

   

  93

  Dàn tập mạnh cơ cánh tay

  Bộ

  1

   

  94

  Máy siêu âm điều trị

  Cái

  2

   

  95

  Máy điện xung kết hợp siêu âm

  Cái

  2

   

  96

  Máy kéo giãn cột sống

  Cái

  2

   

  97

  Máy laser điều trị

  Cái

  1

   

  98

  Thùng đun Paraffin

  Cái

  1

   

  99

  Bộ bàn ghế chuyên tập phục hồi chức năng

  Bộ

  2

   

  100

  Máy điều trị sóng ngắn

  Cái

  2

   

  101

  Máy điều trị điện từ trường

  Cái

  2

   

  102

  Máy điều trị tần số thấp

  Cái

  2

   

  103

  Máy kích thích điện

  Cái

  1

   

  104

  Máy điều trị bằng dòng giao thoa

  Cái

  1

   

  105

  Máy kích thích Thần kinh-Cơ

  Cái

  1

   

  106

  Máy thuỷ liệu điều trị

  Cái

  2

   

  107

  Máy nhiệt trị liệu

  Cái

  2

   

  108

  Giường xoa bóp

  Bộ

  4

   

  109

  Máy sắc thuốc các loại

  Cái

  2

   

  110

  Máy châm cứu bằng điện

  Cái

  32

   

  111

  Máy dò huyệt châm cứu

  Cái

  4

   

  112

  Máy xoa bóp

  Cái

  4

   

  113

  Máy Laser châm

  Cái

  2

   

  114

  Máy giặt vắt tự động công nghiệp 30-50kg

  Cái

  3

   

  115

  Máy giặt đồ vải 20 kg

  Cái

  1

   

  116

  Máy sấy đồ vải công nghiệp 30-50kg

  Cái

  3

   

  117

  Máy rửa dụng cụ y tế tự động

  Cái

  2

   

  118

  Tủ sấy nhiệt độ thấp

  Cái

  2

   

  119

  Máy tiệt khuẩn dụng cụ bằng hơi nước

  Cái

  2

   

  120

  Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ Plasma

  Cái

  1

   

  121

  Nồi hấp tiệt trùng loại 200-300l

  Cái

  2

   

  122

  Tủ sấy 250ºC

  Cái

  6

   

  123

  Máy là đồ vải

  Cái

  2

   

  124

  Máy xét nghiệm đông máu tự động

  Cái

  1

   

   

  PHỤ LỤC IV

  TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ

  Đơn vị sử dụng: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum

  (Kèm theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

  STT

  Chủng loại

  Đơn vị tính

  Số lượng tối đa

  Ghi chú

  A

  Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

  1

  Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

  Máy

  1

   

  2

  Máy X quang di động

  Máy

  1

   

  3

  Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

  Hệ thống

  5

   

  4

  Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

  Hệ thống

  1

   

  5

  Máy siêu âm tổng quát

  Máy

  8

   

  6

  Máy điện tim

  Máy

  2

   

  7

  Máy điện não

  Máy

  5

   

  8

  Máy soi cổ tử cung

  Máy

  2

   

  B

  Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

  1

  Tủ An toàn sinh học cấp I

  Cái

  4

   

  2

  Tủ An toàn sinh học cấp II

  Cái

  7

   

  3

  Tủ ấm (25ºC)

  Cái

  2

   

  4

  Tủ ấm (30ºC)

  Cái

  2

   

  5

  Tủ ấm (37ºC)

  Cái

  2

   

  6

  Tủ ấm (44ºC)

  Cái

  2

   

  7

  Tủ ấm (41.5ºC)

  Cái

  2

   

  8

  Tủ ấm (60ºC)

  Cái

  2

   

  9

  Tủ ấm CO2 (37 C)

  Cái

  1

   

  10

  Tủ lạnh

  Cái

  22

   

  11

  Tủ âm sâu (-20ºC )

  Cái

  3

   

  12

  Tủ âm sâu (-40ºC )

  Cái

  2

   

  13

  Tủ âm sâu (- 80ºC )

  Cái

  2

   

  14

  Tủ mát

  Cái

  2

   

  15

  Tủ sấy

  Cái

  13

   

  16

  Cân phân tích

  Cái

  5

   

  17

  Máy dập mẫu

  Máy

  1

   

  18

  Máy hút chân không

  Máy

  3

   

  19

  Bộ lọc quay chân không (3 bình lọc/bộ + bơm chân không)

  Bộ

  3

   

  20

  Máy Vortex

  Máy

  5

   

  21

  Máy đếm khuẩn lạc

  Máy

  1

   

  22

  Pipet sang môi trường

  Cái

  2

   

  23

  Lò vi sóng thông thường

  Cái

  2

   

  24

  Bếp khấy từ

  Cái

  5

   

  25

  Máy đo pH

  Máy

  4

   

  26

  Máy hút ẩm

  Máy

  4

   

  27

  Bộ quả cân công tác E2

  Bộ

  2

   

  28

  Dàn ELISA bán tự động

  Máy

  3

   

  29

  Máy ELISA tự động

  Máy

  1

   

  30

  Máy ly tâm lạnh

  Máy

  3

   

  31

  Máy ly tâm

  Máy

  9

   

  32

  Máy RT- PCR

  Máy

  2

   

  33

  Máy chụp điện di

  Máy

  1

   

  34

  Máy cất nước 2 lần

  Máy

  3

   

  35

  Máy huyết học 18-19 Thông số

  Máy

  6

   

  36

  Máy phân tích nước tiểu 11 thông số

  Máy

  5

   

  37

  Máy đo Hemoglobin

  Máy

  2

   

  38

  Dàn máy Gene- Xpert

  Máy

  1

   

  39

  Bộ thùng rửa phim

  Bộ

  1

   

  40

  Cassett 30x40cm

  Cái

  1

   

  41

  Máy sấy phim

  Máy

  1

   

  42

  Tủ ấm, bộ BOD

  Cái

  1

   

  43

  Máy đo độ dẫn điện

  Máy

  2

   

  44

  Bộ cô quay chân không

  Bộ

  1

   

  45

  Hệ thống HPLC

  Hệ thống

  1

   

  46

  Hệ thống GC

  Hệ thống

  1

   

  47

  Hệ thống AAS

  Hệ thống

  1

   

  48

  Quang phổ 2 chùm tia UV-Vis

  Hệ thống

  4

   

  49

  Máy đồng nhất mẫu

  Máy

  1

   

  50

  Lò nung

  Cái

  1

   

  51

  Lò vi sóng

  Cái

  1

   

  52

  Bếp cách cát

  Cái

  1

   

  53

  Bể siêu âm

  Cái

  1

   

  54

  Máy trộn mẫu (vortex)

  Máy

  1

   

  55

  Máy cất béo

  Máy

  1

   

  56

  Tủ Hood

  Cái

  2

   

  57

  Bộ cất cồn thủy tinh

  Bộ

  1

   

  58

  Thiết bị vô cơ hóa mẫu

  M

  1

   

  59

  Máy chưng cất đạm

  Cái

  1

   

  60

  Tủ an toàn hóa chất khử mùi

  Cái

  1

   

  61

  Nhiệt kế điện tử hiện số Testo 125

  Cái

  2

   

  62

  Máy lọc không khí

  Cái

  3

   

  63

  Bộ lưu điện 15KVA

  Cái

  1

   

  64

  Máy lọc nước siêu sạch

  Máy

  1

   

  65

  Máy lắc ngan có gia nhiệt

  Máy

  1

   

  66

  Máy chiết rót môi trường

  Máy

  1

   

  67

  Kính hiển vi huỳnh quang

  Cái

  1

   

  68

  Lò phá mẫu thực phẩm vi sóng chuyên dụng

  Cái

  1

   

  69

  Bể cất thủy điều nhiệt

  Cái

  2

   

  70

  Máy đo chức năng hô hấp

  Máy

  3

   

  71

  Máy đo khúc xạ SPE EDY-1

  Máy

  1

   

  72

  Máy đo công suất kính AL200

  Máy

  1

   

  73

  Máy đo thị lực JNAMY

  Máy

  1

   

  74

  Bàn phẫu thuật

  Cái

  4

   

  75

  Kính hiển vi phẫu thuật mắt

  Cái

  2

   

  76

  Dụng cụ phẫu thuật đục thủy tinh thể

  Bộ

  3

   

  77

  Bộ mài kính

  Bộ

  1

   

  78

  Đèn khe khám mắt LABOMES

  Cái

  1

   

  79

  Nhãn áp kế

  Cái

  1

   

  80

  Đèn soi bóng đồng tử

  Cái

  2

   

  81

  Kính von 90 DIÔP

  Cái

  1

   

  82

  Xe đẩy dụng cụ phẫu thuật

  Xe

  1

   

  83

  Za van kế

  Cái

  1

   

  84

  Kính hiển vi đèn khe mắt

  Cái

  1

   

  85

  Hộp kính đo thị lực

  Hộp

  1

   

  86

  Máy laser CO2

  Máy

  1

   

  87

  Máy Laaser Qs

  Máy

  1

   

  88

  Nồi hấp

  Cái

  9

   

  89

  Ghế nha

  Cái

  1

   

  90

  Dụng cụ nha khoa

  Bộ

  1

   

  91

  Máy ly tâm lọc rửa tinh trùng

  Máy

  1

   

  92

  Tủ ấm mẫu và môi trường

  Máy

  1

   

  93

  Máy đếm bách phân

  Máy

  1

   

  94

  Buồng đếm tinh trùng

  Máy

  1

   

  95

  Tủ thao tác không gian vô trùng

  Cái

  1

   

  96

  Máy đo thân nhiệt từ xa cầm tay

  Máy

  2

   

  97

  Hệ thống máy đo thân nhiệt từ xa

  Máy

  2

   

  98

  Máy chiếu đèn cực tím kiểm tra vệ sinh bề mặt

  Máy

  2

   

  99

  Máy đo vi khí hậu (nhiệt độ, ẩm độ, tốc độ gió)

  Cái

  3

   

  100

  Máy đo áp suất khí quyển (Khí áp kế)

  Cái

  2

   

  101

  Máy đo độ rung

  Cái

  3

   

  102

  Máy đo ánh sáng

  Cái

  3

   

  103

  Máy đo độ ồn

  Cái

  3

   

  104

  Máy đo bụi hô hấp

  Cái

  2

   

  105

  Máy đo bụi trọng lượng

  Cái

  2

   

  106

  Máy đo bụi trọng lượng hiệu số

  Cái

  2

   

  107

  Máy đo điện từ trường tầng số thấp

  Cái

  2

   

  108

  Máy đo điện Từ trường tầng số công nghiệp

  Cái

  2

   

  109

  Máy đo phóng xạ

  Cái

  2

   

  110

  Máy đo cường độ bức xạ

  Cái

  2

   

  111

  Máy hút không khí đa năng

  Bộ

  2

   

  112

  Máy đo hơi khí độc đa chỉ tiêu

  Cái

  3

   

  113

  Máy đo thính lực 2 kênh

  Bộ

  2

   

  114

  Bộ khám Ngũ Quan

  Bộ

  1

   

  115

  Bộ khám tai mũi họng

  Bộ

  1

   

  116

  Máy soi da

  Bộ

  2

   

  117

  Máy phun ULV fontan

  Cái

  31

   

  118

  Máy phun mù nhiệt

  Cái

  4

   

  119

  Máy đo lưu huyết não

  Máy

  1

   

  120

  Kính hiển vi 2 mắt

  Cái

  1

   

  121

  Máy hút đàm nhớt

  Máy

  4

   

  122

  Máy sốc điện

  Máy

  3

   

  123

  Tủ đựng thuốc độc

  Cái

  6

   

  124

  Tủ đựng thuốc thường

  Cái

  3

   

  125

  Tủ dụng cụ inox

  Cái

  5

   

  126

  Xe tiêm thuốc inox 2 tầng

  Cái

  6

   

  127

  Xe đẩy ngồi inox

  Cái

  5

   

  128

  Xe đẩy nằm inox

  Cái

  4

   

  129

  Giường inox

  Cái

  24

   

  130

  Giường đa năng

  Cái

  5

   

  131

  Bộ tiểu phẩu

  Bộ

  4

   

  132

  Bộ đặt nội khí quản

  Bộ

  4

   

  133

  Bộ tiểu phẫu mở khí quản

  Bộ

  4

   

  134

  Máy giặt chăn, màn, quần áo bệnh nhân

  Cái

  1

   

  135

  Hệ thống khử khuẩn tự động chuyên dụng

  Bộ

  1

   

  136

  Máy phun diện rộng

  Cái

  2

   

  137

  Máy phun hóa chất khử khuẩn đeo vai

  Cái

  2

   

  138

  Bộ dụng cụ điều tra côn trùng

  Bộ

  1

   

  139

  Vali cấp cứu

  Cái

  1

   

  140

  Bình oxy di động và mặt nạ thở

  Bộ

  1

   

  141

  Đèn khử khuẩn phòng cách ly

  Bộ

  1

   

  142

  Cáng cách ly

  Cái

  2

   

  143

  Tủ lạnh dương tương ứng tủ 126.5L

  Cái

  6

   

  144

  Tủ lạnh âm tương ứng tủ 126.5L

  Cái

  2

   

  145

  Tủ đông băng BTL tương ứng tủ TFW 800

  Cái

  2

   

   

  PHỤ LỤC V

  TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ

  Đơn vị sử dụng: Trung tâm Giám định Y khoa

  (Kèm theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

  STT

  Chủng loại

  Đơn vị tính

  Số lượng tối đa

  Ghi chú

  A

  Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

  1

  Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

  Máy

  1

   

  2

  Máy siêu âm chuyên tim mạch

  Máy

  1

   

  3

  Máy siêu âm tổng quát

  Máy

  1

   

  4

  Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

  Máy

  2

   

  5

  Máy điện tim

  Máy

  1

   

  6

  Máy điện não

  Máy

  1

   

  7

  Hệ thống nội soi tai mũi họng

  Hệ thống

  1

   

  8

  Máy soi cổ tử cung

  Máy

  1

   

  B

  Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

  1

  Máy phân tích huyết học các loại

  Máy

  2

   

  2

  Máy phân tích nước tiểu các loại

  Máy

  2

   

  3

  Máy siêu âm đo loãng xương

  Máy

  1

   

  4

  Kính hiển vi

  Chiếc

  1

   

   

  PHỤ LỤC VI

  TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ

  Đơn vị sử dụng: Trung tâm Giám định Pháp Y

  (Kèm theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

  STT

  Chủng loại

  Đơn vị tính

  Số lượng tối đa

  Ghi chú

  A

  Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

  1

  Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

  Máy

  1

   

  2

  Máy siêu âm tổng quát

  Máy

  1

   

  3

  Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

  Máy

  2

   

  4

  Máy điện tim

  Máy

  1

   

  5

  Đèn mổ di động

  cái

  1

   

  B

  Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

  1

  Bộ dụng cụ mổ tử thi đại phẫu

  Máy

  2

   

  2

  Bộ dụng cụ mổ tử thi tiểu phẫu

  Máy

  4

   

  3

  Nồi hấp tiệt trung

  Máy

  1

   

  4

  Kính hiển vi 2 mắt kính

  cái

  1

   

   

  PHỤ LỤC VII

  TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ

  Đơn vị sử dụng: Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm

  (Kèm theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

  STT

  Chủng loại

  Đơn vị tính

  Số lượng tối đa

  Ghi chú

  A

  Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

   

   

   

   

  Không có

   

   

   

  B

  Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

   

   

   

  1

  Hệ thống/máy sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

  Cái

  2

   

  2

  Hệ thống/máy sắc ký khí (GC)

  Cái

  1

   

  3

  Hệ thống/máy sắc ký lỏng ghép khối phổ

  Cái

  1

   

  4

  Hệ thống/máy sắc ký khí ghép khối phổ

  Cái

  1

   

  5

  Hệ thống/máy quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)

  Cái

  1

   

  6

  Máy quang phổ hấp thụ tử ngoại và khả kiến (UV-Vis)

  Cái

  2

   

  7

  Máy quang phổ hồng ngoại (IR)

  Cái

  1

   

  8

  Máy đo độ hòa tan

  Cái

  2

   

  9

  Cân Phân tích chính xác đến 1 mg

  Cái

  2

   

  10

  Cân Phân tích chính xác đến 0,1 mg

  Cái

  4

   

  11

  Cân Phân tích chính xác đến 0,01 mg

  Cái

  1

   

  12

  Cân sấy ẩm

  Cái

  1

   

  13

  Máy thử độ rã thuốc viên

  Cái

  2

   

  14

  Máy đo pH để bàn

  Cái

  2

   

  15

  Máy chuẩn độ điện thế

  Cái

  1

   

  16

  Chuẩn độ Karl Fischer

  Cái

  1

   

  17

  Tủ hút khí độc

  Cái

  2

   

  18

  Máy đo điểm chảy

  Cái

  1

   

  19

  Phân cực kế

  Cái

  1