logo

Quyết định 1763/QĐ-BYT Danh mục dùng chung mã tiền giường bệnh điều trị nội trú ban ngày

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1763/QĐ-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Trường Sơn
  Ngày ban hành: 10/05/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 10/05/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
 • BỘ Y TẾ
  -------

  Số: 1763/QĐ-BYT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC DÙNG CHUNG MÃ TIN GIƯỜNG BỆNH ĐIỀU TRỊ NI TRÚ BAN NGÀY TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH Y HỌC CỔ TRUYỀN

  ------------------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

   

  Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

  Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

  Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo him y tế;

  Căn cứ Thông tư 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định trích, chuyn dliệu điện tử trong qun lý và thanh toán chi phí khám bệnh, cha bệnh bảo him y tế;

  Căn cứ Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp;

  Căn cứ Thông tư số 01/2019/TT-BYT ngày 01/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc thực hiện điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền;

  Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Y, dược cổ truyền và Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục dùng chung mã tiền giường bệnh điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền.

  Phụ lục danh mục dùng chung mã tiền giường bệnh điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học ctruyền ban hành kèm theo Quyết định này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế tại địa chỉ: http://moh.gov.vn và trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Y, Dược ctruyền, BY tế tại đa chỉ: http://ydct.moh.gov.vn

  Điều 2. Danh mục dùng chung mã tiền giường bệnh điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học ctruyền ban hành kèm theo Quyết định này là một phần của Bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

  Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp có trách nhiệm hoàn thành việc cập nhật danh mục dùng chung mã tiền giường bệnh điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học ctruyền ban hành kèm theo Quyết định này để gửi và tiếp nhận dữ liệu điện tử chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2019.

  Điều 4. Các Ông/Bà Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược ctruyền, Vụ trưng Vụ Bảo him y tế, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các Bộ, ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 4;
  - BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
  - Các đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế (để biết);
  - B
  o hiểm xã hội Việt Nam;
  - Sở Y tế các t
  nh, TP trực thuộc TW;
  - Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
  - Y t
  ế các Bộ, ngành;
  -Lưu: VT,
  YDCT, BH.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Trường Sơn

   

   

  PHỤ LỤC 01.1.

  DANH MỤC MÃ TIN GIƯỜNG ĐIU TRỊ NỘI TRÚ BAN NGÀY Y HỌC C TRUYN BỆNH VIỆN HẠNG ĐẶC BIỆT
  (Ban hành theo Quyết định số    /QĐ-BYT ngày    /5/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

   

  Nguyên tắc mã hóa: Mã tiền giường điều trị nội trú ban ngày y học cổ truyền bệnh viện hạng đặc biệt là thợp mã khoa theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT của Bộ Y tế và STT của tên giường ban ngày bệnh viện hạng đc biệt trong Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC, cách nhau bằng dấu chm “.”

  TT

  Tên khoa

  Mã khoa

  Mã tiền giường

  HSCC

  Nội loại 1

  Nội loại 2

  Nội loại 3

  Ngoại loại 2

  Ngoại loại 3

  Ngoại loại 4

  1

  Khoa Hồi sức cấp cứu

  K02

  K02.1950

   

   

   

   

   

   

  2

  Khoa Nội tng hợp

  K03

   

  K03.1955

  K03.1961

  K03.1967

   

   

   

  3

  Khoa Nội tim mạch

  K04

   

  K04.1955

   

   

   

   

   

  4

  Khoa Nội tiêu hóa

  K05

   

  K05.1955

   

   

   

   

   

  5

  Khoa Nội cơ - xương - khớp

  K06

   

   

  K06.1961

   

   

   

   

  6

  Khoa Nội thận - tiết niệu

  K07

   

  K07.1955

   

   

   

   

   

  7

  Khoa Nội tiết

  K08

   

  K08.1955

   

   

   

   

   

  8

  Khoa Dứng

  K09

   

  K09.1955

  K09.1961

   

   

   

   

  9

  Khoa Truyền nhiễm

  K11

   

  K11.1955

   

   

   

   

   

  10

  Khoa Da liễu

  K13

   

   

  K13.1961

   

   

   

   

  11

  Khoa Thn kinh

  K14

   

  K14.1955

   

   

   

   

   

  12

  Khoa Tâm thần

  K15

   

  K15.1955

   

   

   

   

   

  13

  Khoa Y học cổ truyền

  K16

   

   

  K16.1961

  K16.1967

   

   

   

  14

  Khoa Nhi

  K18

   

  K18.1955

   

   

  K18.1976

  K18.1982

   

  15

  Khoa Ngoại tổng hp

  K19

   

   

  K19.1961

   

  K19.1976

  K19.1982

  K19.1988

  16

  Khoa Ngoại thần kinh

  K20

   

   

  K20.1961

   

  K20.1976

  K20.1982

   

  17

  Khoa Ngoại lồng ngực

  K21

   

   

  K21.1961

   

  K21.1976

  K21.1982

   

  18

  Khoa Ngoại tiêu hóa

  K22

   

   

  K22.1961

   

  K22.1976

  K22.1982

   

  19

  Khoa Ngoại thận - tiết niệu

  K23

   

   

  K23.1961

   

  K23.1976

  K23.1982

   

  20

  Khoa Chấn thương chnh hình

  K24

   

   

  K24.1961

   

  K24.1976

  K24.1982

   

  21

  Khoa Bỏng

  K25

   

   

   

   

  K25.1976

  K25.1982

  K25.1988

  22

  Khoa Phụ - Sản

  K27

   

   

  K27.1961

   

  K27.1976

  K27.1982

   

  23

  Khoa Tai - Mũi - Họng

  K28

   

   

  K28.1961

   

  K28.1976

  K28.1982

   

  24

  Khoa Răng - Hàm - Mặt

  K29

   

   

  K29.1961

   

  K29.1976

  K29.1982

   

  25

  Khoa Mt

  K30

   

   

  K30.1961

   

  K30.1976

  K30.1982

   

  26

  Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

  K31

   

   

  K31.1961

  K31.1967

   

   

   

  27

  Khoa Ung bướu

  K33

   

  K33.1955

   

   

  K33.1976

  K33.1982

   

  28

  Khoa Huyết học

  K36

   

  K36.1955

   

   

   

   

   

  29

  Khoa Nội Hô hấp

  K50

   

  K50.1955

   

   

   

   

   

   

  PHỤ LỤC 01.2.

  DANH MỤC MÃ TIN GIƯỜNG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ BAN NGÀY Y HỌC C TRUYỀN BỆNH VIỆN HẠNG 1
  (Ban hành theo Quyết định số    /QĐ-BYT ngày    /5/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

   

  Nguyên tắc mã hóa: Mã tiền giường điều trị nội trú ban ngày y học cổ truyền bệnh viện hạng 1 là tổ hợp mã khoa theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT của Bộ Y tế và STT của tên giường ban ngày bệnh viện hạng 1 trong Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC, cách nhau bằng dấu chm ".".

  TT

  Tên khoa

  Mã khoa

  Mã tiền giường

  HSCC

  Nội loại 1

  Nội loại 2

  Nội loại 3

  Ngoại loại 2

  Ngoại loại 3

  Ngoại loại 4

  1

  Khoa Hồi sức cấp cứu

  K02

  K02.1951

   

   

   

   

   

   

  2

  Khoa Nội tổng hợp

  K03

   

  K03.1956

  K03.1962

  K03.1968

   

   

   

  3

  Khoa Nội tim mạch

  K04

   

  K04.1956

   

   

   

   

   

  4

  Khoa Nội tiêu hóa

  K05

   

  K05.1956

   

   

   

   

   

  5

  Khoa Nội cơ - xương - khớp

  K06

   

   

  K06.1962

   

   

   

   

  6

  Khoa Nội thận - tiết niệu

  K07

   

  K07.1956

   

   

   

   

   

  7

  Khoa Nội tiết

  K08

   

  K08.1956

   

   

   

   

   

  8

  Khoa Dị ứng

  K09

   

  K09.1956

  K09.1962

   

   

   

   

  9

  Khoa Truyền nhiễm

  K11

   

  K11.1956

   

   

   

   

   

  10

  Khoa Da liễu

  K13

   

   

  K13.1962

   

   

   

   

  11

  Khoa Thần kinh

  K14

   

  K14.1956

   

   

   

   

   

  12

  Khoa Tâm thần

  K15

   

  K15.1956

   

   

   

   

   

  13

  Khoa Y học cổ truyền

  K16

   

   

  K16.1962

  K16.1968

   

   

   

  14

  Khoa Nhi

  K18

   

  K18.1956

   

   

  K18.1977

  K18.1983

  K18.1989

  15

  Khoa Ngoại tng hợp

  K19

   

   

  K19.1962

   

  K19.1977

  K19.1983

  K19.1989

  16

  Khoa Ngoại thần kinh

  K20

   

   

  K20.1962

   

  K20.1977

  K20.1983

  K20.1989

  17

  Khoa Ngoại lồng ngực

  K21

   

   

  K21.1962

   

  K21.1977

  K21.1983

  K21.1989

  18

  Khoa Ngoại tiêu hóa

  K22

   

   

  K22.1962

   

  K22.1977

  K22.1983

  K22.1989

  19

  Khoa Ngoại thận - tiết niệu

  K23

   

   

  K23.1962

   

  K23.1977

  K23.1983

  K23.1989

  20

  Khoa Chn thương chỉnh hình

  K24

   

   

  K24.1962

   

  K24.1977

  K24.1983

  K24.1989

  21

  Khoa Bỏng

  K25

   

   

   

   

  K25.1977

  K25.1983

  K25.1989

  22

  Khoa Phụ - Sản

  K27

   

   

  K27.1962

   

  K27.1977

  K27.1983

  K27.1989

  23

  Khoa Tai - Mũi - Họng

  K28

   

   

  K28.1962

   

  K28.1977

  K28.1983

  K28.1989

  24

  Khoa Răng - Hàm - Mt

  K29

   

   

  K29.1962

   

  K29.1977

  K29.1983

  K29.1989

  25

  Khoa Mắt

  K30

   

   

  K30.1962

   

  K30.1977

  K30.1983

  K30.1989

  26

  Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

  K31

   

   

  K31.1962

  K31.1968

   

   

   

  27

  Khoa Ung bướu

  K33

   

  K33.1956

   

   

  K33.1977

  K33.1983

  K33.1989

  28

  Khoa Huyết học

  K36

   

  K36.1956

   

   

   

   

   

  29

  Khoa Nội Hô hấp

  K50

   

  K50.1956

   

   

   

   

   

   

  PHỤ LỤC 01.3.

  DANH MỤC MÃ TIỀN GIƯỜNG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ BAN NGÀY Y HỌC CỔ TRUYỀN BỆNH VIỆN HẠNG 2
  (Ban hành theo Quyết định số    /QĐ-BYT ngày    /5/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

   

  Nguyên tắc mã hóa: Mã tiền giường điều trị nội trú ban ngày y học cổ truyền bệnh viện hạng 2 là tổ hợp mã khoa theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT của Bộ Y tế và STT của tên giường ban ngày bệnh viện hạng 2 trong Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC, cách nhau bằng dấu chấm “.”

  TT

  Tên khoa

  Mã khoa

  Mã tiền giường

  HSCC

  Nội loại 1

  Nội loại 2

  Nội loại 3

  Ngoại loại 2

  Ngoại loại 3

  Ngoại loại 4

  1

  Khoa Hồi sức cấp cứu

  K02

  K02.1952

   

   

   

   

   

   

  2

  Khoa Nội tổng hợp

  K03

   

  K03.1957

  K03.1963

  K03.1969

   

   

   

  3

  Khoa Nội tim mạch

  K04

   

  K04.1957

   

   

   

   

   

  4

  Khoa Nội tiêu hóa

  K05

   

  K05.1957

   

   

   

   

   

  5

  Khoa Nội cơ - xương - khớp

  K06

   

   

  K06.1963

   

   

   

   

  6

  Khoa Nội thận - tiết niệu

  K07

   

  K07.1957

   

   

   

   

   

  7

  Khoa Nội tiết

  K08

   

  K08.1957

   

   

  K08.1978

  K08.1984

  K08.1990

  8

  Khoa Dị ứng

  K09

   

  K09.1957

  K09.1963

   

   

   

   

  9

  Khoa Truyền nhiễm

  K11

   

  K11.1957

   

   

   

   

   

  10

  Khoa Da liu

  K13

   

   

  K13.1963

   

   

   

   

  11

  Khoa Thần kinh

  K14

   

  K14.1957

   

   

   

   

   

  12

  Khoa Tâm thần

  K15

   

  K15.1957

   

   

   

   

   

  13

  Khoa Y học cổ truyền

  K16

   

   

  K16.1963

  K16.1969

   

   

   

  14

  Khoa Nhi

  K18

   

  K18.1957

   

   

  K18.1978

  K18.1984

  K18.1990

  15

  Khoa Ngoại tổng hợp

  K19

   

   

  K19.1963

   

  K19.1978

  K19.1984

  K19.1990

  16

  Khoa Ngoại thần kinh

  K20

   

   

  K20.1963

   

  K20.1978

  K20.1984

  K20.1990

  17

  Khoa Ngoại lồng ngực

  K21

   

   

  K21.1963

   

  K21.1978

  K21.1984

  K21.1990

  18

  Khoa Ngoại tiêu hóa

  K22

   

   

  K22.1963

   

  K22.1978

  K22.1984

  K22.1990

  19

  Khoa Ngoại thận - tiết niệu

  K23

   

   

  K23.1963

   

  K23.1978

  K23.1984

  K23.1990

  20

  Khoa Chấn thương chnh hình

  K24

   

   

  K24.1963

   

  K24.1978

  K24.1984

  K24.1990

  21

  Khoa Bỏng

  K25

   

   

   

   

  K25.1978

  K25.1984

  K25.1990

  22

  Khoa Phụ - Sản

  K27

   

   

  K27.1963

   

  K27.1978

  K27.1984

  K27.1990

  23

  Khoa Tai - Mũi - Họng

  K28

   

   

  K28.1963

   

  K28.1978

  K28.1984

  K28.1990

  24

  Khoa Răng - Hàm - Mặt

  K29

   

   

  K29.1963

   

  K29.1978

  K29.1984

  K29.1990

  25

  Khoa Mt

  K30

   

   

  K30.1963

   

  K30.1978

  K30.1984

  K30.1990

  26

  Khoa Vật lý tr liu - Phục hồi chức năng

  K31

   

   

  K31.1963

  K31.1969

   

   

   

  27

  Khoa Ung bướu

  K33

   

  K33.1957

   

   

  K33.1978

  K33.1984

  K33.1990

  28

  Khoa Huyết học

  K36

   

  K36.1957

   

   

   

   

   

  29

  Khoa Nội Hô hấp

  K50

   

  K50.1957

   

   

   

   

   

   

  PHỤ LỤC 01.4.

  DANH MỤC MÃ TIỀN GIƯỜNG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ BAN NGÀY Y HỌC CỔ TRUYỀN BỆNH VIỆN HẠNG 3
  (Ban hành theo Quyết định số    /QĐ-BYT ngày   /5/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

   

  Nguyên tắc mã hóa: Mã tiền giường điều trị nội trú ban ngày y học cổ truyền bệnh viện hạng 3 là tổ hợp mã khoa theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT của Bộ Y tế và STT của tên giường ban ngày bệnh viện hạng 3 trong Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC, cách nhau bằng dấu chấm “.”

  TT

  Tên khoa

  Mã khoa

  Mã tiền giường

  HSCC

  Nội loại 1

  Nội loại 2

  Nội loại 3

  Ngoại loại 2

  Ngoại loại 3

  Ngoại loại 4

  1

  Khoa Hồi sức cấp cứu

  K02

  K02.1953

   

   

   

   

   

   

  2

  Khoa Nội tổng hợp

  K03

   

  K03.1958

  K03.1964

  K03.1970

   

   

   

  3

  Khoa Nội tim mạch

  K04

   

  K04.1958

   

   

   

   

   

  4

  Khoa Nội tiêu hóa

  K05

   

  K05.1958

   

   

   

   

   

  5

  Khoa Nội cơ - xương - khớp

  K06

   

   

  K06.1964

   

   

   

   

  6

  Khoa Nội thận - tiết niệu

  K07

   

  K07.1958

   

   

   

   

   

  7

  Khoa Nội tiết

  K08

   

  K08.1958

   

   

   

   

   

  8

  Khoa Dị ứng

  K09

   

  K09.1958

  K09.1964

   

   

   

   

  9

  Khoa Truyền nhiễm

  K11

   

  K11.1958

   

   

   

   

   

  10

  Khoa Da liu

  K13

   

   

  K13.1964

   

   

   

   

  11

  Khoa Thần kinh

  K14

   

  K14.1958

   

   

   

   

   

  12

  Khoa Tâm thần

  K15

   

  K15.1958

   

   

   

   

   

  13

  Khoa Y học cổ truyền

  K16

   

   

  K16.1964

  K16.1970

   

   

   

  14

  Khoa Nhi

  K18

   

  K18.1958

   

   

  K18.1979

  K18.1985

  K18.1991

  15

  Khoa Ngoại tổng hợp

  K19

   

   

  K19.1964

   

  K19.1979

  K19.1985

  K19.1991

  16

  Khoa Ngoại thần kinh

  K20

   

   

  K20.1964

   

  K20.1979

  K20.1985

  K20.1991

  17

  Khoa Ngoại lồng ngực

  K21

   

   

  K21.1964

   

  K21.1979

  K21.1985

  K21.1991

  18

  Khoa Ngoại tiêu hóa

  K22

   

   

  K22.1964

   

  K22.1979

  K22.1985

  K22.1991

  19

  Khoa Ngoại thận - tiết niệu

  K23

   

   

  K23.1964

   

  K23.1979

  K23.1985

  K23.1991

  20

  Khoa Chấn thương chnh hình

  K24

   

   

  K24.1964

   

  K24.1979

  K24.1985

  K24.1991

  21

  Khoa Bỏng

  K25

   

   

   

   

  K25.1979

  K25.1985

  K25.1991

  22

  Khoa Phụ - Sản

  K27

   

   

  K27.1964

   

  K27.1979

  K27.1985

  K27.1991

  23

  Khoa Tai - Mũi - Họng

  K28

   

   

  K28.1964

   

  K28.1979

  K28.1985

  K28.1991

  24

  Khoa Răng - Hàm - Mặt

  K29

   

   

  K29.1964

   

  K29.1979

  K29.1985

  K29.1991

  25

  Khoa Mt

  K30

   

   

  K30.1964

   

  K30.1979

  K30.1985

  K30.1991

  26

  Khoa Vật lý tr liu - Phục hồi chức năng

  K31

   

   

  K31.1964

  K31.1970

   

   

   

  27

  Khoa Ung bướu

  K33

   

  K33.1958

   

   

  K33.1979

  K33.1985

  K33.1991

  28

  Khoa Huyết học

  K36

   

  K36.1958

   

   

   

   

   

  29

  Khoa Nội Hô hấp

  K50

   

  K50.1958

   

   

   

   

   

   

  PHỤ LỤC 01.5.

  DANH MỤC MÃ TIỀN GIƯỜNG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ BAN NGÀY Y HỌC CỔ TRUYỀN BỆNH VIỆN HẠNG 4
  (Ban hành theo Quyết định số    /QĐ-BYT ngày    /5/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

   

  Nguyên tắc mã hóa: Mã tiền giường điều trị nội trú ban ngày y học cổ truyền bệnh viện hạng 4 là tổ hợp mã khoa theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT của Bộ Y tế và STT của tên giường ban ngày bệnh viện hạng 4 trong Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC, cách nhau bằng dấu chấm “.”

  TT

  Tên khoa

  Mã khoa

  Mã tiền giường

  HSCC

  Nội loại 1

  Nội loại 2

  Nội loại 3

  Ngoại loại 2

  Ngoại loại 3

  Ngoại loại 4

  1

  Khoa Hồi sức cấp cứu

  K02

  K02.1954

   

   

   

   

   

   

  2

  Khoa Nội tổng hợp

  K03

   

  K03.1959

  K03.1965

  K03.1971

   

   

   

  3

  Khoa Nội tim mạch

  K04

   

  K04.1959

   

   

   

   

   

  4

  Khoa Nội tiêu hóa

  K05

   

  K05.1959

   

   

   

   

   

  5

  Khoa Nội cơ - xương - khớp

  K06

   

   

  K06.1965

   

   

   

   

  6

  Khoa Nội thận - tiết niệu

  K07

   

  K07.1959

   

   

   

   

   

  7

  Khoa Nội tiết

  K08

   

  K08.1959

   

   

   

   

   

  8

  Khoa Dị ứng

  K09

   

  K09.1959

  K09.1965

   

   

   

   

  9

  Khoa Truyền nhiễm

  K11

   

  K11.1959

   

   

   

   

   

  10

  Khoa Da liu

  K13

   

   

  K13.1965

   

   

   

   

  11

  Khoa Thần kinh

  K14

   

  K14.1959

   

   

   

   

   

  12

  Khoa Tâm thần

  K15

   

  K15.1959

   

   

   

   

   

  13

  Khoa Y học cổ truyền

  K16

   

   

  K16.1965

  K16.1971

   

   

   

  14

  Khoa Nhi

  K18

   

  K18.1959

   

   

  K18.1980

  K18.1986

  K18.1992

  15

  Khoa Ngoại tổng hợp

  K19

   

   

  K19.1965

   

  K19.1980

  K19.1986

  K19.1992

  16

  Khoa Ngoại thần kinh

  K20

   

   

  K20.1965

   

  K20.1980

  K20.1986

  K20.1992

  17

  Khoa Ngoại lồng ngực

  K21

   

   

  K21.1965

   

  K21.1980

  K21.1986

  K21.1992

  18

  Khoa Ngoại tiêu hóa

  K22

   

   

  K22.1965

   

  K22.1980

  K22.1986

  K22.1992

  19

  Khoa Ngoại thận - tiết niệu

  K23

   

   

  K23.1965

   

  K23.1980

  K23.1986

  K23.1992

  20

  Khoa Chấn thương chnh hình

  K24

   

   

  K24.1965

   

  K24.1980

  K24.1986

  K24.1992

  21

  Khoa Bỏng

  K25

   

   

   

   

  K25.1980

  K25.1986

  K25.1992

  22

  Khoa Phụ - Sản

  K27

   

   

  K27.1965

   

  K27.1980

  K27.1986

  K27.1992

  23

  Khoa Tai - Mũi - Họng

  K28

   

   

  K28.1965

   

  K28.1980

  K28.1986

  K28.1992

  24

  Khoa Răng - Hàm - Mặt

  K29

   

   

  K29.1965

   

  K29.1980

  K29.1986

  K29.1992

  25

  Khoa Mt

  K30

   

   

  K30.1965

   

  K30.1980

  K30.1986

  K30.1992

  26

  Khoa Vật lý tr liu - Phục hồi chức năng

  K31

   

   

  K31.1965

  K31.1971

   

   

   

  27

  Khoa Ung bướu

  K33

   

  K33.1959

   

   

  K33.1980

  K33.1986

  K33.1992

  28

  Khoa Huyết học

  K36

   

  K36.1959

   

   

   

   

   

  29

  Khoa Nội Hô hấp

  K50

   

  K50.1959

   

   

   

   

   

   

  PHỤ LỤC 01.6.

  DANH MỤC MÃ TIỀN GIƯỜNG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ BAN NGÀY Y HỌC CỔ TRUYỀN BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA HẠNG 1 THUỘC BỘ Y TẾ
  (Ban hành theo Quyết định số    /QĐ-BYT ngày    /5/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

   

  Nguyên tắc mã hóa: Mã tiền giường điều trị nội trú ban ngày y học cổ truyền bệnh viện chuyên khoa hạng 1 thuộc Bộ Y tế là tổ hợp mã khoa theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT của Bộ Y tế và STT của tên giường ban ngày bệnh viện chuyên khoa hạng 1 thuộc Bộ Y tế trong Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC, cách nhau bằng dấu chấm “.”

  TT

  Tên khoa

  Mã khoa

  Mã tiền giường

  Nội loại 1

  Nội loại 2

  Ngoại loại 2

  Ngoại loại 3

  1

  Khoa Hồi sức cấp cứu

  K02

   

   

   

   

  2

  Khoa Nội tổng hợp

  K03

  K03.1960

  K03.1966

   

   

  3

  Khoa Nội tim mạch

  K04

  K04.1960

   

   

   

  4

  Khoa Nội tiêu hóa

  K05

  K05.1960

   

   

   

  5

  Khoa Nội cơ - xương - khớp

  K06

   

  K06.1966

   

   

  6

  Khoa Nội thận - tiết niệu

  K07

  K07.1960

   

   

   

  7

  Khoa Nội tiết

  K08

  K08.1960

   

   

   

  8

  Khoa Dị ứng

  K09

  K09.1960

  K09.1966

   

   

  9

  Khoa Truyền nhiễm

  K11

  K11.1960

   

   

   

  10

  Khoa Da liu

  K13

   

  K13.1966

   

   

  11

  Khoa Thần kinh

  K14

  K14.1960

   

   

   

  12

  Khoa Tâm thần

  K15

  K15.1960

   

   

   

  13

  Khoa Y học cổ truyền

  K16

   

  K16.1966

   

   

  14

  Khoa Nhi

  K18

  K18.1960

  K18.1966

  K18.1981

  K18.1987

  15

  Khoa Ngoại tổng hợp

  K19

   

  K19.1966

  K19.1981

  K19.1987

  16

  Khoa Ngoại thần kinh

  K20

   

  K20.1966

  K20.1981

  K20.1987

  17

  Khoa Ngoại lồng ngực

  K21

   

  K21.1966

  K21.1981

  K21.1987

  18

  Khoa Ngoại tiêu hóa

  K22

   

  K22.1966

  K22.1981

  K22.1987

  19

  Khoa Ngoại thận - tiết niệu

  K23

   

  K23.1966

  K23.1981

  K23.1987

  20

  Khoa Chấn thương chnh hình

  K24

   

  K24.1966

  K24.1981

  K24.1987

  21

  Khoa Bỏng

  K25

   

   

  K25.1981

  K25.1987

  22

  Khoa Phụ - Sản

  K27

   

  K27.1966

  K27.1981

  K27.1987

  23

  Khoa Tai - Mũi - Họng

  K28

   

   

  K28.1981

  K28.1987

  24

  Khoa Răng - Hàm - Mặt

  K29

   

  K29.1966

  K29.1981

  K29.1987

  25

  Khoa Mt

  K30

   

  K30.1966

  K30.1981

  K30.1987

  26

  Khoa Vật lý tr liu - Phục hồi chức năng

  K31

   

  K31.1966

   

   

  27

  Khoa Ung bướu

  K33

  K33.1960

   

  K33.1981

  K33.1987

  28

  Khoa Huyết học

  K36

  K36.1960

   

   

   

  29

  Khoa Nội Hô hấp

  K50

  K50.1960

   

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 75/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
  Ban hành: 20/06/2017 Hiệu lực: 20/06/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Thông tư 48/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
  Ban hành: 28/12/2017 Hiệu lực: 01/03/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
  Ban hành: 17/10/2018 Hiệu lực: 01/12/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Thông tư 39/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh nhân cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
  Ban hành: 30/11/2018 Hiệu lực: 15/01/2019 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  05
  Thông tư 01/2019/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc thực hiện điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền
  Ban hành: 01/03/2019 Hiệu lực: 15/04/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1763/QĐ-BYT Danh mục dùng chung mã tiền giường bệnh điều trị nội trú ban ngày

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
  Số hiệu: 1763/QĐ-BYT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 10/05/2019
  Hiệu lực: 10/05/2019
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Trường Sơn
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới