logo

Quyết định 2286/QĐ-BYT về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 2286/QĐ-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Lê Tuấn
  Ngày ban hành: 02/06/2017 Hết hiệu lực: 20/09/2017
  Áp dụng: 02/06/2017 Tình trạng hiệu lực: Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm
 •  

  BỘ Y TẾ
  -------
  Số: 2286/QĐ-BYT
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2017
   
  QUYẾT ĐỊNH
  -----------
  BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
   
   
  Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
  Căn cứ Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;
  Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;
  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
  1. Bảng 1: Chỉ tiêu tổng hợp khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
  2. Bảng 2: Chỉ tiêu chi tiết thuốc thanh toán bảo hiểm y tế
  3. Bảng 3: Chỉ tiêu chi tiết dịch vụ kỹ thuật và vật tư thanh toán bảo hiểm y tế
  4. Bảng 4: Chỉ tiêu chỉ số kết quả cận lâm sàng
  5. Bảng 5: Chỉ tiêu theo dõi diễn biến lâm sàng
  6. Bảng 6: Danh mục nhóm theo chi phí
  7. Bảng 7: Danh mục mã khoa
  8. Bảng 8: Danh mục mã tai nạn thương tích
  Thông tin trong các bảng trên đây sử dụng bộ mã phông chữ theo tiêu chuẩn Unicode 8-bit (UTF-8), mô tả theo định dạng XML (eXtensible Markup Language).
  1. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm gửi dữ liệu điện tử về Cổng dữ liệu y tế của Bộ Y tế tại địa chỉ http://congdulieuyte.vn và Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế của cơ quan Bảo hiểm xã hội tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn theo các thông tin trong Bảng 1, Bảng 2 và Bảng 3 quy định tại Điều 1 Quyết định này.
  2. Đối với Bảng 4, Bảng 5 quy định tại Điều 1 Quyết định này: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện việc chuyển dữ liệu điện tử theo lộ trình do Bộ Y tế quy định.
   
  Nơi nhận:
  - Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
  - Phó Thủ tướng CP Vũ Đức Đam (để b/c);
  - Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
  - Văn phòng Chính phủ (để b/c);
  - BHXH Việt Nam;
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
  - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
  - Cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
  - Y tế các Bộ, ngành;
  - BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
  - BHXH Bộ Quốc phòng;
  - BHXH Bộ Công an;
  - Các Vụ, Cục: BHYT, KH-TC, CNTT; TTB&CTYT, YDCT, QLD, KCB;
  - Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
  - Lưu: VT, BH.
  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Phạm Lê Tuấn
   
  CHỈ TIÊU TỔNG HỢP KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BHYT
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2286/QĐ-BYT ngày 02/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
   
  STT
  Chi tiêu
  Kiểu dliệu
  Kích thước tối đa
  Din giải
  1
  MA_LK
  Chuỗi
  100
  Mã đợt điều trị duy nhất (dùng để liên kết giữa bảng tổng hợp (bảng 1) và các bảng chi tiết (bảng 2 đến bảng 5) trong 1 lần khám bệnh, chữa bệnh (PRIMARY KEY)).
  2
  STT
  Số
  10
  STT mặc định là 1, STT tăng tương ứng với mỗi lần gửi hồ sơ thay thế
  3
  MA_BN
  Chuỗi
  100
  Mã số bệnh nhân quy định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
  4
  HO_TEN
  Chuỗi
  255
  Họ và tên người bệnh
  5
  NGAY_SINH
  Chuỗi
  8
  Ngày sinh ghi trên thẻ gồm 8 ký tự; 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày (nếu không có ngày sinh thì năm sinh: 4 ký tự)
  6
  GIOI_TINH
  Số
  1
  Giới tính; Mã hóa (1 : Nam; 2 : Nữ; 3: Chưa xác định)
  7
  DIA_CHI
  Chuỗi
  500
  Địa chỉ ghi trên thẻ BHYT hoặc tra cứu trên Cổng giám định của cơ quan BHXH, trẻ em chưa được cấp thẻ ghi địa chỉ (xã, huyện, tỉnh) trên giấy tờ thay thế
  8
  MA_THE
  Chuỗi
  15
  - Mã thẻ BHYT do cơ quan BHXH cấp (trường hợp chưa có thẻ nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT, Ví dụ: trẻ em, người ghép tạng,...thì ghi mã tạm theo nguyên tắc: mã đối tượng + mã tỉnh + mã huyện + 000 + số thứ tự đối tượng không có thẻ đến khám trong năm.
  Ví dụ: TE1+xx (mã tỉnh)+yy (mã huyện)+000+ zzzzz (số thứ tự trẻ dưới 6 tuổi không thẻ đến khám trong năm)
  - Trường hợp trong thời gian điều trị, người bệnh được cấp thẻ BHYT mới thay đổi thông tin liên quan đến mã thẻ hoặc mức hưởng hoặc nơi đăng ký KBCB ban đầu so với thẻ cũ thì gửi hai file XML, trong đó file thứ nhất có các thông tin của thẻ cũ, chi phí đến ngày thẻ hết giá trị sử dụng, file thứ hai có các thông tin của thẻ mới, chi phí từ ngày thẻ có giá trị sử dụng đến ngày ra viện. Trường hợp trong thời gian điều trị người bệnh được cấp thẻ BHYT mới chi gia hạn thẻ, thì chỉ gửi một file XML, trong đó trường GT_THE_DEN ghi theo thẻ mới
  9
  MA_DKBD
  Chuỗi
  5
  Mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người bệnh đăng ký ban đầu ghi trên thẻ BHYT
  10
  GT_THE_TU
  Chuỗi
  8
  Thời điểm thẻ có giá trị gồm 8 ký tự; 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày
  11
  GT_THE_DEN
  Chuỗi
  8
  Thời điểm thẻ hết giá trị gồm 8 ký tự; 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày
  12
  TEN_BENH
  Chuỗi
  255
  Ghi đầy đủ chẩn đoán khi ra viện
  13
  MA_BENH
  Chuỗi
  15
  Mã bệnh chính theo ICD 10 hoặc mã bệnh y học cổ truyền
  14
  MA_BENHKHAC
  Chuỗi
  255
  Mã bệnh kèm theo theo ICD 10 hoặc mã bệnh y học cổ truyền, có nhiều mã được phân cách bằng ký tự chấm phẩy (;)
  15
  MA_LYDO_VVIEN
  Số
  1
  Mã hóa đối tượng đến khám BHYT (1: Đúng tuyến; 2: Cấp cứu; 3: Trái tuyến, 4: Thông tuyến)
  16
  MA_NOI_CHUYEN
  Chuỗi
  5
  Mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển người bệnh đến (mã do cơ quan BHXH cấp)
  17
  MA_TAI_NAN
  Số
  1
  Tai nạn thương tích; Mã hóa tham chiếu bảng 8 (Bảng tai nạn thương tích)
  18
  NGAY_VAO
  Chuỗi
  12
  - Ngày giờ đến khám hoặc nhập viện gồm: 12 ký tự; 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày + 2 ký tự giờ (24 giờ) + 2 ký tự phút
  Ví dụ: ngày 31/03/2015 15:20 được hiển thị là: 201503311520
  - Trường hợp gửi hai file XML do trong thời gian điều trị người bệnh được cấp thẻ BHYT mới có thay đổi thông liên quan đến mã thẻ hoặc mức hưởng hoặc nơi đăng ký KBCB ban đầu so với thẻ cũ thì giá trị các chỉ tiêu "NGAY_VAO", "NGAY_RA" của hai file XML này sẽ nối tiếp nhau.
  19
  NGAY_RA
  Chuỗi
  12
  - Ngày giờ ra viện gồm 12 ký tự; 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày + 2 ký tự giờ (24 giờ) + 2 ký tự phút.
  Ví dụ: ngày 05/04/2015 09:20 được hiển thị là: 201504050920
  - Trường hợp gửi hai file XML do trong thời gian điều trị người bệnh được cấp thẻ BHYT mới có thay đổi thông tin liên quan đến mã thẻ hoặc mức hưởng hoặc nơi đăng ký KBCB ban đầu so với thẻ cũ thì giá trị các chỉ tiêu "NGAY_VAO", "NGAY_RA" của hai file XML này sẽ nối tiếp nhau.
  20
  SO_NGAY_DTRI
  Số
  3
  Số ngày điều trị thực tế
  21
  KET_QUA_DTRI
  Số
  1
  Kết quả điều trị; Mã hóa (1: Khỏi; 2: Đỡ; 3: Không thay đổi; 4: Nặng hơn; 5: Tử vong)
  22
  TINH_TRANG_RV
  Số
  1
  Tình trạng ra viện; Mã hóa (1: Ra viện; 2: Chuyển viện; 3: Trốn viện; 4: Xin ra viện)
  23
  NGAY_TTOAN
  Chuỗi
  12
  - Ngày giờ thanh toán ra viện, gồm 12 ký tự; 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày + 2 ký tự giờ (24 giờ) + 2 ký tự phút
  - Trường hợp người bệnh ra viện nhưng cơ sở KCB chưa thực hiện thanh toán cho người bệnh thì để trống khi chuyển dữ liệu lên Cổng tiếp nhận, bổ sung thông tin này khi chuyển dữ liệu đề nghị thanh toán sang hệ thống giám định.
  24
  MUC_HUONG
  Số
  3
  Ghi mức hưởng tương ứng với quyền lợi được hưởng của người bệnh:
  - Trường hợp đúng tuyến ghi mức hưởng là 80 hoặc 95 hoặc 100, trái tuyến ghi mức hưởng sau khi đã nhân với tỷ lệ hưởng trái tuyến tương ứng với tuyến chuyên môn kỹ thuật của cơ sở KCB;
  - Trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến có tổng chi phí dưới 15% lương cơ sở hoặc khám chữa bệnh tại trạm y tế xã hoặc người tham gia BHYT đủ điều kiện miễn cùng chi trả trong năm: ghi mức hưởng 100;
  - Trường hợp KCB trái tuyến có tổng chi phí dưới 15% lương cơ sở ghi mức trái tuyến tương ứng với tuyến chuyên môn kỹ thuật của cơ sở KCB.
  25
  T_THUOC
  số
  15
  Tổng thành tiền các khoản chi thuốc (kể cả oxy), dịch truyền, máu và chế phẩm máu (đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và kháng thể bất thường, KIT gạn tách tiểu cầu), chi phí vận chuyển máu và chi phí bao bì (đối với thuốc thang) trên file XML2, làm tròn số đến hai chữ số thập phân. Sử dụng Chấm (".") để phân cách giữa số Nguyên (hàng đơn vị) với số thập phân đầu tiên.
  26
  T_VTYT
  số
  15
  Tổng thành tiền vật tư y tế trên file XML3, làm tròn số đến hai chữ số thập phân. Sử dụng dấu Chấm (".") để phân cách giữa số Nguyên (hàng đơn vị) với số thập phân đầu tiên
  27
  T_TONGCHI
  Số
  15
  Tổng chi phí trong lần/đợt điều trị, làm tròn số đến đơn vị đồng.
  (T_TONGCHI = T_BNTT + T_BHTT + T_NGUONKHAC)
  28
  T_BNTT
  Số
  15
  Số tiền người bệnh thanh toán (bao gồm phần cùng trả và tự trả), làm tròn số đến đơn vị đồng
  29
  T_BHTT
  Số
  15
  Số tiền đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán, làm tròn số đến đơn vị đồng
  30
  T_NGUONKHAC
  Số
  15
  Số tiền người bệnh được các nguồn tài chính khác hỗ trợ, làm tròn số đến đơn vị đồng
  31
  T_NGOAIDS
  Số
  15
  Chi phí ngoài định suất, làm tròn số đến 2 chữ số thập phân, Sử dụng dấu Chấm (".") để phân cách giữa số Nguyên (hàng đơn vị) với số thập phân đầu tiên.
  32
  NAM_QT
  Số
  4
  Năm đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán
  33
  THANG_QT
  Số
  2
  Tháng đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán
  34
  MA_LOAI_KCB
  Số
  1
  Mã hóa hình thức khám bệnh, chữa bệnh (1: Khám bệnh; 2: Điều trị ngoại trú; 3: Điều trị nội trú)
  35
  MA_KHOA
  Chuỗi
  15
  Mã khoa, nếu bệnh nhân điều trị ở nhiều khoa thì ghi mã khoa tổng kết hồ sơ bệnh án
  36
  MA_CSKCB
  Chuỗi
  5
  Mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi điều trị (Mã do cơ quan bảo hiểm xã hội cấp)
  37
  MA_KHUVUC
  Chuỗi
  2
  Ghi mã nơi sinh sống trên thẻ "K1/K2/K3"
  38
  MA_PTTT_QT
  chuỗi
  255
  Mã phẫu thuật thủ thuật Quốc tế theo ICD 9 CM Vol 3 cho phẫu thuật thủ thuật (Triển khai sau khi Bộ Y tế ban hành bảng tham chiếu và có văn bản chỉ đạo. Nếu có nhiều phẫu thuật thủ thuật thì mỗi mã cách nhau bởi dấu chẩm phẩy (;)
  39
  CAN_NANG
  số
  5
  Chỉ thu thập với các bệnh nhân là trẻ em dưới 1 tuổi. Là số kilogam (kg) cân nặng của trẻ em khi vào viện.
  Số thập phân, dấu thập phân là dấu chấm (.), ghi đến 2 chữ số sau dấu thập phân (vd: 5.75 là 5.75 kg)
   
  BẢNG 2.
  CHỈ TIÊU CHI TIẾT THUỐC THANH TOÁN BHYT
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2286/QĐ-BYT ngày 02/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
   

  STT
  Chỉ tiêu
  Kiểu dliệu
  Kích thước tối đa
  Diễn giải
  1
  MA_LK
  Chuỗi
  100
  Mã đợt điều trị duy nhất (Dùng để liên kết giữa bảng tổng hợp (Bảng 1) và bảng này trong 1 lần khám bệnh, chữa bệnh).
  2
  STT
  Số
  6
  Từ 1 đến hết trong 1 lần gửi dữ liệu
  3
  MA_THUOC
  Chuỗi
  255
  - Mã hoạt chất theo quy định tại Bộ mã danh mục dùng chung do Bộ Y tế ban hành;
  - Trường hợp oxy: ghi mã 40.17;
  - Máu và chế phẩm của máu: Ghi theo mã danh mục dùng chung do Bộ Y tế ban hành;
  - Chi phí vận chuyển máu: ghi VM.XXXXX, trong đó XXXXX là mã cơ sở khám chữa bệnh nơi cung cấp máu;
  - Chi phí bao bì cho thuốc thang: ghi BB.XXXXX, trong đó XXXXX là mã cơ sở khám chữa bệnh nơi đề nghị thanh toán
  4
  MA_NHOM
  Số
  2
  Dùng để phân loại, sắp xếp các chi phí vào các mục tương ứng (tham chiếu phụ lục Bảng 6 ban hành kèm theo Quyết định này)
  5
  TEN_THUOC
  Chuỗi
  1024
  Tên thuốc ghi đúng theo tên được Cục Quản lý Dược hoặc Cục Quản lý Y, dược cổ truyền cấp số đăng ký
  6
  DON_VI_TINH
  Chuỗi
  50
  - Đơn vị tính nhỏ nhất, ghi đúng theo đơn vị tính của thuốc được Cục Quản lý Dược hoặc Cục Quản lý Y, dược cổ truyền công bố;
  - Trường hợp đơn vị tính là ống, lọ nhưng chia nhỏ theo đơn vị UI hoặc ml thì khai báo đơn vị tính theo UI hoặc ml
  7
  HAM_LUONG
  Chuỗi
  1024
  Hàm lượng ghi đúng theo hàm lượng của thuốc được Cục Quản lý Dược hoặc Cục Quản lý Y, dược cổ truyền cấp số đăng ký; nếu thuốc có nhiều hoạt chất thì ghi hàm lượng của các hoạt chất, giữa các hàm lượng cách nhau bằng dấu chấm phẩy (;)
  - Đối với vị thuốc, bài thuốc y học cổ truyền không có hàm lượng thì để trống hoặc ghi khối lượng (nếu ).
  8
  DUONG_DUNG
  Chuỗi
  4
  Đường dùng của thuốc ghi theo mã đường dùng quy định tại Bộ mã danh mục dùng chung do Bộ Y tế ban hành
  9
  LIEU_DUNG
  Chuỗi
  255
  Liều dùng trong ngày: số lượng thuốc dùng trong một lần sử dụng * số lần trong ngày.
  Ví dụ: liều dùng của thuốc A: 2 viên/lần, 2 lần/ngày thì được ghi như sau: 2 viên/lần * 2 lần/ngày
  10
  SO_DANG_KY
  Chuỗi
  255
  Số đăng ký của thuốc do Cục Quản lý Dược hoặc Cục Quản lý Y, dược cổ truyền ban hành (giữa các ký tự không có khoảng trống (space)).
  11
  SO_LUONG
  Số
  10
  Số lượng thuốc thực tế sử dụng, làm tròn số đến 2 chữ số thập phân. Sử dụng dấu Chấm (".") để phân cách giữa số Nguyên (hàng đơn vị) với số thập phân đầu tiên.
  12
  DON_GIA
  Số
  15
  Giá thanh toán với cơ quan BHXH, được làm tròn số đến 2 chữ số thập phân. Sử dụng dấu Chấm (".") để phân cách giữa số Nguyên (hàng đơn vị) với số thập phân đầu tiên.
  13
  TYLE_TT
  Số
  3
  Tỷ lệ thanh toán BHYT đối với thuốc có quy định tỷ lệ (%); Số nguyên dương
  Ví dụ: Tỷ lệ thanh toán của thuốc là 50% thì ghi là 50. Trường hợp thuốc không quy định tỷ lệ thanh toán thì ghi 100, trường hợp thuốc không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT thì ghi là 0
  14
  THANH_TIEN
  Số
  15
  = SO_LUONG * DON_GIA, làm tròn số đến 2 chữ số thập phân. Sử dụng dấu Chấm (".") để phân cách giữa số Nguyên (hàng đơn vị) với số thập phân đầu tiên.
  15
  MA_KHOA
  Chuỗi
  15
  Mã khoa bệnh nhân được chỉ định sử dụng thuốc (tham chiếu phụ lục Bảng 7)
  16
  MA_BAC_SI
  Chuỗi
  255
  Mã bác sỹ khám và chỉ định (mã hóa theo số giấy phép hành nghề)
  17
  MA_BENH
  Chuỗi
  255
  Mã bệnh chính (theo ICD 10) hoặc mã bệnh y học cổ truyền được thầy thuốc chẩn đoán; nếu có các bệnh khác kèm theo ghi các mã bệnh tương ứng, cách nhau bằng dấu chấm phẩy (;)
  18
  NGAY_YL
  Chuỗi
  12
  Ngày ra y lệnh (gồm 12 ký tự, theo cấu trúc: yyyymmddHH:mm = 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày + 2 ký tự giờ (24 giờ) + 2 ký tự phút)
  19
  MA_PTTT
  Số
  1
  Mã phương thức thanh toán (0: Phí dịch vụ; 1 : định suất; 2 : ngoài định suất; 3: DRG)

  Ghi chú:
  - Chi tiêu số thứ tự 18 (NGAY_YL) tạm thời chỉ bắt buộc đối với các cơ sở KCB đã có bệnh án điện tử
  - Dấu * là dấu nhân
   
  CHỈ TIÊU CHI TIẾT DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ VẬT TƯ Y TẾ THANH TOÁN BHYT
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2286/QĐ-BYT ngày 02/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
   
  STT
  Chỉ tiêu
  Kiểu dữ liệu
  Kích thước tối đa
  Diễn giải
  1
  MA_LK
  Chuỗi
  100
  Mã đợt điều trị duy nhất (dùng để liên kết giữa bảng tổng hợp (Bảng 1) và bảng này trong 1 lần khám, chữa bệnh).
  2
  STT
  Số
  6
  Từ 1 đến hết trong 1 lần gửi dữ liệu
  3
  MA_DICH_VU
  Chuỗi
  20
  - Mã dịch vụ kỹ thuật quy định tại Bộ mã danh mục dùng chung do Bộ Y tế ban hành;
  - Vận chuyển người bệnh: Ghi VC.XXXXX, trong đó XXXXX là mã cơ sở khám bệnh chữa bệnh nơi người bệnh được chuyển đến
  4
  MA_VAT_TU
  Chuỗi
  255
  - Mã vật tư y tế sử dụng quy định tại Bộ mã danh mục dùng chung do Bộ Y tế ban hành, chỉ ghi các vật tư y tế chưa có trong cơ cấu giá dịch vụ kỹ thuật;
  - Các vật tư y tế sử dụng trong phẫu thuật, thủ thuật được thanh toán riêng: ghi mã phẫu thuật, thủ thuật vào trường trước trường mã vật tư y tế ;
  - Các vật tư y tế không sử dụng trong phẫu thuật, thủ thuật: trường mã dịch vụ để trống;
  - Các vật tư y tế gồm nhiều hạng mục thuộc một bộ vật tư: ghi chi tiết từng hạng mục, các hạng mục cách nhau bằng dấu chấm phẩy (;)
  5
  MA_NHOM
  Số
  2
  Dùng để phân loại, sắp xếp các chi phí vào các mục tương ứng tham chiếu phụ lục Bảng 6. Các vật tư y tế áp dụng tỷ lệ hoặc trần thanh toán ghi mã nhóm 11.
  6
  TEN_DICH_VU
  Chuỗi
  1024
  Tên dịch vụ kỹ thuật hoặc tên vật tư y tế; đối với dịch vụ kỹ thuật, trường hợp cần ghi rõ vị trí, phương pháp thực hiện hoặc phân biệt các mức giá khác nhau thì sau tên dịch vụ kỹ thuật ghi phần mô tả chi tiết trong ngoặc vuông [ ].
  7
  DON_VI_TINH
  Chuỗi
  50
  Đơn vị tính
  8
  SO_LUONG
  Số
  10
  Số lượng thực tế sử dụng, làm tròn số đến 2 chữ số thập phân. Sử dụng dấu Chấm (".") để phân cách giữa số Nguyên (hàng đơn vị) với số thập phân đầu tiên.
  9
  DON_GIA
  Số
  15
  - Giá thanh toán với cơ quan BHXH, được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Sử dụng dấu Chấm (".") để phân cách giữa số Nguyên (hàng đơn vị) với số thập phân đầu tiên.
  - Vật tư y tế tái sử dụng: đơn giá bao gồm chi phí để tái sử dụng, ví dụ đơn giá mua vật tư là 100.000 đồng, định mức sử dụng 2 lần, chi phí tái sử dụng là 10.000 đồng, đơn giá ghi 55.000 đồng
  10
  TYLE_TT
  Số
  3
  Tỷ lệ thanh toán BHYT đối với dịch vụ kỹ thuật hoặc vật tư y tế có quy định tỷ lệ (%); Số nguyên dương.
  Ví dụ: Tỷ lệ thanh toán của dịch vụ kỹ thuật hoặc vật tư y tế là 50% thì ghi là 50. Trường hợp dịch vụ kỹ thuật hoặc vật tư y tế không quy định tỷ lệ thanh toán thì ghi 100, trường hợp dịch vụ hoặc vật tư y tế không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT thì ghi là 0
  11
  THANH_TIEN
  Số
  15
  = SO_LUONG * DON_GIA, làm tròn số đến 2 chữ số thập phân. Sử dụng dấu Chấm (".") để phân cách giữa số Nguyên (hàng đơn vị) với số thập phân đầu tiên.
  12
  MA_KHOA
  Chuỗi
  15
  Mã khoa nơi phát sinh dịch vụ (tham chiếu phụ lục Bảng 7)
  13
  MA_BAC_SI
  Chuỗi
  255
  Mã bác sỹ khám và chỉ định (mã hóa theo số giấy phép hành nghề)
  14
  MA_BENH
  Chuỗi
  255
  Mã bệnh chính (theo ICD 10) hoặc mã bệnh y học cổ truyền được bác sỹ chẩn đoán, nếu có các bệnh khác kèm theo ghi các mã bệnh tương ứng, cách nhau bằng dấu chấm phẩy (;)
  15
  NGAY_YL
  Chuỗi
  12
  Ngày ra y lệnh (gồm 12 ký tự, theo cấu trúc: yyyymmddHHmm = 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày + 2 ký tự giờ (24 giờ) + 2 ký tự phút)
  Ví dụ: ngày 31/03/2015 15:20 được hiển thị là: 201503311520
  16
  NGAY_KQ
  Chuỗi
  12
  Ngày có kết quả (gồm 12 ký tự, theo cấu trúc: yyyymmddHHmm = 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày + 2 ký tự giờ (24 giờ) + 2 ký tự phút)
  Ví dụ: ngày 31/03/2015 15:20 được hiển thị là: 201503311520
  17
  MA_PTTT
  Số
  1
  Mã phương thức thanh toán (0: Phí dịch vụ; 1: định suất; 2 : ngoài định suất; 3: DRG)
  Ghi chú:
  - Trường hợp dịch vụ kỹ thuật có sử dụng vật tư y tế kèm theo: ghi mã dịch vụ kỹ thuật tại chỉ tiêu thứ 3 (MA_DICH_VU), ghi mã vật tư y tế tại chỉ tiêu thứ 4 (MA_VAT_TU)
  - Chỉ tiêu số thứ tự 15 (NGAY_YL) tạm thời chi bắt buộc đối với các cơ sở KCB đã có bệnh án điện tử.
  - Dấu * là dấu nhân
   
  BẢNG 4.
  CHỈ TIÊU CHỈ SỐ KẾT QUẢ CẬN LÂM SÀNG
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2286/QĐ-BYT ngày 02/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
   
  STT
  Chỉ tiêu
  Kiểu dữ liệu
  Kích thước tối đa
  Diễn giải
  1
  MA_LK
  Chuỗi
  100
  Mã đợt điều trị duy nhất (dùng để liên kết giữa bảng tổng hợp (Bảng 1) và bảng này trong 1 lần khám bệnh, chữa bệnh).
  2
  STT
  Số
  6
  Từ 1 đến hết trong 1 lần gửi dữ liệu
  3
  MA_DICH_VU
  Chuỗi
  15
  Mã dịch vụ kỹ thuật cận lâm sàng quy định tại Bộ mã danh mục chung do Bộ Y tế ban hành
  4
  MA_CHI_SO
  Chuỗi
  50
  Mã chỉ số xét nghiệm theo quy định tại Bộ mã danh mục dùng chung do Bộ Y tế ban hành
  5
  TEN_CHI_SO
  Chuỗi
  255
  Tên chỉ số xét nghiệm
  6
  GIA_TRI
  Chuỗi
  50
  Giá trị chỉ số (kết quả xét nghiệm)
  7
  MA_MAY
  Chuỗi
  50
  Mã danh mục máy cận lâm sàng (máy xét nghiệm, máy XQuang, máy siêu âm...), tạm thời được ghi theo nguyên tắc: XX.n.YYYYY.ZZZZZZ, trong đó:
  - XX: Mã nhóm máy thực hiện xét nghiệm. Ví dụ: Huyết học ghi mã "HH"; vi sinh ghi mã "VS"; sinh hóa ghi mã "SH",...
  - n: ký hiệu của nguồn kinh phí mua máy (1: ngân sách nhà nước, 2: xã hội hóa, 3: khác)
  - YYYYY: Mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
  - ZZZZZZ: Mã số serial của máy (06 chữ số cuối). Nếu số serial không đủ 06 chữ số thì thêm các chữ số 0 trước số serial.
  8
  MO_TA
  Chuỗi
  1024
  Mô tả do người đọc kết quả ghi (Đối với các xét nghiệm không có phần mô tả kết quả thì để trống)
  9
  KET_LUAN
  Chuỗi
  1024
  Kết luận của người đọc kết quả (Đối với các xét nghiệm không có phần mô tả kết quả thì để trống)
  10
  NGAY_KQ
  Chuỗi
  12
  Ngày có kết quả (gồm 12 ký tự, theo cấu trúc: yyyymmddHHmm = 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày + 2 ký tự giờ (24 giờ) + 2 ký tự phút)
  Ví dụ: ngày 31/03/2015 15:20 được hiển thị là: 201503311520
   
  BẢNG 5.
  CHỈ TIÊU THEO DÕI DIỄN BIẾN LÂM SÀNG
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2286/QĐ-BYT ngày 02/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
   
  STT
  Ch tiêu
  Kiểu dữ liệu
  Kích thước tối đa
  Diễn giải
  1
  MA_LK
  Chuỗi
  100
  Mã đợt điều trị duy nhất (dùng để liên kết giữa bảng tổng hợp (Bảng 1) và bảng này trong 1 lần khám bệnh, chữa bệnh).
  2
  STT
  Số
  6
  Từ 1 đến hết trong 1 lần gửi dữ liệu
  3
  DIEN_BIEN
  Chuỗi
  1024
  Ghi diễn biến bệnh trong lần khám
  4
  HOI_CHAN
  Chuỗi
  1024
  Ghi kết quả hội chẩn (nếu có)
  5
  PHAU_THUAT
  Chuỗi
  1024
  Mô tả cách thức phẫu thuật
  6
  NGAY_YL
  Chuỗi
  12
  Ngày ra y lệnh (gồm 13 ký tự, theo cấu trúc: yyyymmddHHmm = 4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày + 2 ký tự giờ (24 giờ) + 2 ký tự phút)
  Ví dụ: ngày 31/03/2015 15:20 được hiển thị là: 201503311520
   
  DANH MỤC NHÓM THEO CHI PHÍ
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2286/QĐ-BYT ngày 02/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
   

  Tên nhóm
  Ghi chú
  1
  Xét nghiệm
   
  2
  Chẩn đoán hình ảnh
   
  3
  Thăm dò chức năng
   
  4
  Thuốc trong danh mục BHYT
   
  5
  Thuốc ngoài danh mục BHYT
   
  6
  Thuốc thanh toán theo tỷ lệ
   
  7
  Máu và chế phẩm máu
   
  8
  Thủ thuật, phẫu thuật
   
  9
  Dịch vụ kỹ thuật (DVKT) thanh toán theo tỷ lệ
   
  10
  Vật tư y tế trong danh mục BHYT
   
  11
  Vật tư y tế (VTYT) thanh toán theo tỷ lệ
   
  12
  Vận chuyển
   
  13
  Khám bệnh
   
  14
  Ngày giường bệnh ban ngày
   
  15
  Ngày giường bệnh điều trị nội trú, bao gồm cả giường lưu
   

   
  DANH MỤC MÃ KHOA
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2286/QĐ-BYT ngày 02/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
   

  STT
  Tên khoa
  ma_khoa
  1
  Khoa Khám bệnh
  K01
  2
  Khoa Hồi sức cấp cứu
  K02
  3
  Khoa Nội tổng hợp
  K03
  4
  Khoa Nội tim mạch
  K04
  5
  Khoa Nội tiêu hóa
  K05
  6
  Khoa Nội cơ - xương - khớp
  K06
  7
  Khoa Nội thận - tiết niệu
  K07
  8
  Khoa Nội tiết
  K08
  9
  Khoa Dị ứng
  K09
  10
  Khoa Huyết học lâm sàng
  K10
  11
  Khoa Truyền nhiễm
  K11
  12
  Khoa Lao
  K12
  13
  Khoa Da liễu
  K13
  14
  Khoa Thần kinh
  K14
  15
  Khoa Tâm thần
  K15
  16
  Khoa Y học cổ truyền
  K16
  17
  Khoa Lão học
  K17
  18
  Khoa Nhi
  K18
  19
  Khoa Ngoại tổng hợp
  K19
  20
  Khoa Ngoại thần kinh
  K20
  21
  Khoa Ngoại lồng ngực
  K21
  22
  Khoa Ngoại tiêu hóa
  K22
  23
  Khoa Ngoại thận - tiết niệu
  K23
  24
  Khoa Chấn thương chỉnh hình
  K24
  25
  Khoa Bỏng
  K25
  26
  Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức
  K26
  27
  Khoa Phụ sản
  K27
  28
  Khoa Tai - Mũi - Họng
  K28
  29
  Khoa Răng - Hàm - Mặt
  K29
  30
  Khoa Mắt
  K30
  31
  Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng
  K31
  32
  Khoa Y học hạt nhân
  K32
  33
  Khoa Ung bướu (điều trị tia xạ)
  K33
  34
  Khoa Truyền máu
  K34
  35
  Khoa Lọc máu nhân tạo
  K35
  36
  Khoa Huyết học
  K36
  37
  Khoa Sinh hóa
  K37
  38
  Khoa Vi sinh
  K38
  39
  Khoa Chẩn đoán hình ảnh
  K39
  40
  Khoa Thăm dò chức năng
  K40
  41
  Khoa Nội soi
  K41
  42
  Khoa Giải phẫu bệnh
  K42
  43
  Khoa Chống nhiễm khuẩn
  K43
  44
  Khoa Dược
  K44
  45
  Khoa Dinh dưỡng
  K45
  46
  Khoa Sinh học phân tử
  K46
  47
  Khoa Xét nghiệm
  K47
  48
  Khoa hồi sức tích cực
  K48
  49
  Khoa Chống độc
  K49
  50
  Khoa Nội hô hấp
  K50
   
   
   

  Ghi chú:
  - Mã khoa bắt đầu bằng chữ "K" và 2 ký tự là số thứ tự tên khoa theo quy chế bệnh viện của Bộ Y tế và có bổ sung
  - Nếu là liên chuyên khoa thì mã khoa được ghi theo nguyên tắc: Kxxyyzz... trong đó: xx là số thứ tự khoa thứ nhất, yy là số thứ tự khoa thứ 2, zz là số thứ tự khoa thứ 3... được tham chiếu trong danh sách trên
  - Trường hợp một khoa trong danh sách trên được chia nhỏ thì mã khoa được ghi theo nguyên tắc: KXY.Z (Trong đó KXY là khoa gốc, Z là số thứ tự tăng từ 1 đến n)
   
   

  Tên nhóm
  Ghi chú
  0
  Không xác định
   
  1
  Tai nạn giao thông
   
  2
  Tai nạn lao động
   
  3
  Tai nạn dưới nước
   
  4
  Bỏng
   
  5
  Bạo lực, xung đột
   
  6
  Tự tử
   
  7
  Ngộ độc các loại
   
  8
  Khác
   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2286/QĐ-BYT về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
  Số hiệu: 2286/QĐ-BYT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 02/06/2017
  Hiệu lực: 02/06/2017
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Phạm Lê Tuấn
  Ngày hết hiệu lực: 20/09/2017
  Tình trạng: Hết Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới