logo

Quyết định 2600/QĐ-BYT Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng IV

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 2600/QĐ-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Trường Sơn
  Ngày ban hành: 21/06/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 21/06/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
 • BỘ Y TẾ
  -------

  Số: 2600/QĐ-BYT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP ĐIỀU DƯỠNG HẠNG IV

  -----------------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

   

  Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

  Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

  Căn cứ Thông tư s01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

  Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã s, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y;

  Căn cứ Biên bản nghiệm thu ngày 18/12/2018 của Hội đng thẩm định Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng IV;

  Căn cứ ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ tại công văn s1805/BNV-ĐT ngày 23/4/2019 về việc ban hành Chương trình bi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh hạng II, III, IV;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng IV.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Bộ Nội vụ;
  - Sở Y tế các T
  nh, thành phố;
  - Các đơn vị thuộc và trực thuộc BYT;
  - Cổng thông tin điện tử BYT;
  - Lưu; VT, TCCB,

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Trường Sơn

   

   

  CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP ĐIỀU DƯỠNG HẠNG IV

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2600/QĐ-BYT ngày 21/6/2019 của Bộ Y tế)

   

  I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

  - Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng IV hoặc tương đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chun chức danh nghề nghiệp;

  II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

  1. Mục tiêu

  1.1. Mục tiêu chung

  Cập nhật, bổ sung kiến thức chung về quản lý nhà nước và kỹ năng nghề nghiệp của Điều dưỡng hạng IV, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng IV, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ Điều dưỡng hạng IV.

  1.2. Mục tiêu cụ thể

  Sau khi học xong chương trình, hc viên có thể:

  1) Hiểu được một số kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước, đạo đức nghề nghiệp, và các knăng trong hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ Điều dưỡng.

  2) Cập nhật kiến thức và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết, gắn với nhiệm vụ của Điều dưỡng hạng IV theo yêu cầu của vị trí việc làm, đáp ứng công việc được giao.

  3) Hoàn thiện những phẩm chất đạo đức, nhân cách cần thiết của Điều dưỡng hạng IV, bảo đảm hoàn thành tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

  2. Yêu cầu đối với chương trình

  2.1. Bảo đảm hợp lý và khoa học giữa các nội dung kiến thức, bám sát nhiệm vụ, tiêu chuẩn về trình đ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của Điều dưỡng hạng IV, đảm bảo không trùng lặp với chương trình khác và kết cấu theo hướng mở đdễ cập nhật, bổ sung cho phù hợp;

  2.2. Cân đối, hợp lý giữa lý thuyết và thực hành (rèn luyện kỹ năng);

  2.3. Các chuyên đề xây dựng phải bảo đảm thực tế để sau khi học xong, học viên có thể vận dụng vào công việc hàng ngày.

  III. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

  - Chương trình được thiết kế tuân thủ theo các quy định tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

  - Chương trình được thiết kế bao gồm các phần kiến thức: kiến thức chung và kiến thức kỹ năng, nghề nghiệp.

  - Chương trình được biên soạn theo quy trình biên soạn chương trình bồi dưng viên chức.

  - Học viên học đủ các phần kiến thức và k năng, làm đy đủ và đạt yêu cầu các bài đánh giá, báo cáo chuyên đề của Chương trình sẽ được cấp chứng chỉ theo quy định.

  IV. KẾT CẤU CHƯƠNG TRÌNH

  1. Khối lượng kiến thức

  Chương trình gồm 14 chuyên đề lý thuyết và 2 chuyên đề báo cáo, đi thực tế, được cấu trúc thành 2 phần:

  - Phần I. Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung gồm 3 chuyên đề giảng dạy và 1 chuyên đề báo cáo.

  - Phần II. Kiến thức, knăng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp gồm 11 chuyên đề giảng dạy, 2 chuyên đề đi thực tế và viết báo cáo chuyên đề.

  2. Thời gian bồi dưỡng: 06 tuần, mỗi tuần 5 ngày làm việc, mi ngày học 8 tiết, tng số tiết học là 240 tiết. Trong đó:

  - Lý thuyết: 100

  - Thực hành, đi thực tế: 104

  - Kiểm tra, viết thu hoạch: 36

  3. Cấu trúc chương trình

  Phần I. Kiến thức về chính trị, qun lý nhà nước và các kỹ năng chung (56 tiết)

   

  TT

  Chuyên đề, hoạt động

  Số tiết

  Lý thuyết

  Thảo luận, thực hành

  Tổng

  1

  Chính sách của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

  6

  6

  12

  2

  Thực hiện thủ tục hành chính trong đơn vị sự nghiệp y tế

  4

  4

  8

  3

  Các kỹ năng chung hỗ trợ phát triển nghề nghiệp điều dưỡng

  8

  12

  20

  4

  Chuyên đề: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ điều dưỡng ngành y tế

  4

  4

  8

  5

  Ôn tập

   

  4

  4

  6

  Kiểm tra

   

  4

  4

  Tổng

  22

  34

  56

   

  Phần II. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp (184 tiết)

   

  TT

  Nội dung chuyên đề

  Lý thuyết

  Thảo luận, thực hành

  Tng

  1

  Thực hành chăm sóc dựa vào bằng chứng

  8

  12

  20

  2

  Đào tạo, phát triển nghề nghiệp điều dưỡng

  6

  4

  10

  3

  An toàn người bệnh

  8

  4

  12

  4

  Tiêu chuẩn chất lượng chăm sóc người bệnh

  8

  8

  16

  5

  Chăm sóc lấy người bệnh trung tâm

  6

  8

  14

  6

  Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành chăm sóc người bệnh

  10

  8

  18

  7

  Kỹ năng truyền thông và tư vấn sức khỏe

  8

  4

  12

  8

  Khái niệm cơ bản về thảm họa và quản lý nguy cơ thảm họa

  4

  4

  8

  9

  Quy trình sử dụng và bảo qun trang thiết bị, phương tiện chăm sóc tại cơ sở y tế

  8

  4

  12

  10

  Tổng quan các vấn đề cơ bản về đạo đc điều dưng viên

  6

  4

  10

  11

  Tổng quan về văn hóa ứng xử của điều dưỡng viên

  6

  6

  12

  12

  Đi thực tế

   

  12

  12

  13

  Báo cáo chuyên đề

   

  20

  20

  14

  Kiểm tra

   

  8

  8

  Tổng

  78

  106

  184

   

  V. YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC BIÊN SOẠN TÀI LIỆU, GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CÁC CHUYÊN ĐỀ

  1. Đối với việc biên son tài liệu

  - Tài liệu được biên soạn phải căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng (hạng IV) và yêu cầu của thực tiễn trong từng giai đoạn;

  - Nội dung tài liệu phải bảo đảm kết hợp giữa lý luận và thực tiễn; kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng thực hành; không trùng lặp;

  - Tài liệu phải thường xuyên được bổ sung, cập nhật, nâng cao, phù hợp với thực tế;

  - Các chuyên đề được xây dựng phi đảm bảo tính thiết thực; nội dung khoa học, phù hợp với trình độ người học và theo hướng mở, cập nhật khoa học chăm sóc sức khỏe.

  2. Đối với việc giảng dạy

  2.1. Giảng viên

  Giảng viên bồi dưỡng các chuyên đề của Chương trình này phải đạt tiêu chuẩn giảng viên theo quy định tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

  Trong quá trình chuẩn bị giảng dạy, giảng viên cần nghiên cứu kỹ tài liệu, tập hợp các bài tập và tình huống trong thực tiễn, đảm bảo chất lượng giảng dạy.

  2.2. Phương pháp giảng dạy

  - Sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực, giảng viên đưa ra nhiều bài tập tình hung, nêu các ví dụ sát thực tế và phù hợp với tình hình thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe của các cơ quan, tổ chức;

  - Trong các cuộc thảo luận trên lớp, giảng viên đóng vai trò hướng dẫn, gợi ý đphát huy kinh nghiệm thực tế và khả năng giải quyết vn đề của tất cả học viên; định hướng và kiểm soát đnội dung thảo luận bám sát mục tiêu học tập đã đề ra;

  - Đối với việc giảng dạy các chuyên đề kỹ năng, cần tăng cường thảo luận và giải quyết tình huống đhọc viên cùng trao đổi trên lớp.

  3. Đối với hc viên

  - Học viên phải nghiên cứu, thảo luận làm bài tập tình huống theo yêu cầu của giảng viên;

  - Tham gia đy đủ các chuyên đề;

  - Nghỉ quá số tiết học quy định thì không được thi cuối khóa học.

  VI. YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC TRÌNH BÀY CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO

  1. Các chuyên đề báo cáo phải được chuẩn bị phù hợp với đối tượng Điều dưỡng (hạng IV). Chuyên đề phải được trình bày theo nội dung của phần học, kết hp trình bày lý thuyết gn với thực tin tại cơ quan, tổ chức và công việc viên chức đang thực hiện.

  2. Chuyên đề báo cáo được thiết kế theo hình thức có phần trình bày chung, phần trao đổi và rút ra những bài học kinh nghiệm khi vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế công việc tại cơ quan, đơn vị đang công tác.

  VII. NỘI DUNG CÁC CHUYÊN ĐỀ

  Phần I

  KIẾN THỨC VỀ CHÍNH TRỊ, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ CÁC KỸ NĂNG CHUNG

   

  Chuyên đề 1

  Chính sách của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

   

  1. Khái quát về đặc điểm và tình hình công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

  2. Chủ trương của Đảng về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

  3. Những nội dung chủ yếu trong chính sách bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

  4. Những thành tựu, hạn chế và bài học trong quá trình thực hiện chính sách bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

  5. Vai trò của đội ngũ điều dưỡng trong thực hiện chính sách bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

  6. Chức danh nghề nghiệp điều dưng hạng IV

  6.1. Đạo đức nghề nghiệp và nhiệm vụ của viên chức điều dưỡng hạng IV

  6.3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

  6.2. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

  Chuyên đề 2

  Thực hiện thủ tục hành chính trong đơn vị sự nghiệp y tế

   

  1. Những vấn đề chung về thủ tục hành chính

  1.1. Khái niệm về thủ tục hành chính

  1.2. Ý nghĩa của thủ tục hành chính

  1.3. Phân loại thủ tục hành chính

  1.4. Những đặc trưng của thủ tục hành chính trong đơn vị sự nghiệp y tế

  2. Thc hin thủ tục hành chính

  2.1. Nguyên tắc thực hiện thủ tục hành chính

  2.2. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính

  2.3. Trách nhiệm thực hiện thủ tục hành chính

  2.3. Trách nhiệm của viên chc điều dưỡng trong việc thực hiện thủ tục hành chính

  3. Cải cách thủ tục hành chính

  3.1. Sự cần thiết phải cải cách thủ tục hành chính trong đơn vị sự nghiệp y tế

  3.2. Chương trình cải cách thủ tục hành chính

  3.3. Đổi mới thủ tục hành chính trong đơn vị sự nghiệp y tế

  Chuyên đề 3. Các kỹ năng chung hỗ trợ phát triển nghề nghiệp điều dưỡng

  I. Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin

  1. Đặc điểm, vai trò thu thập và xử lý thông tin

  2. Kỹ năng thu thập thông tin

  3. Kỹ năng xử lý thông tin

  4. Những trở ngại trong quá trình thu thập và xử lý thông tin

  II. Kỹ năng vượt qua áp lực trong công việc

  1. Áp lực và áp lực trong công việc

  2. Kỹ năng vượt qua áp lực trong công việc

  2.1. Lập kế hoạch làm việc khoa học

  2.2. Thư giãn để lấy lại hng thú

  2.3. Chia sẻ công việc với đng nghiệp

  2.4. Trau dồi kỹ năng giải quyết công việc

  III. Kỹ năng làm việc nhóm

  1. Một số kỹ năng cơ bản trong làm việc nhóm

  1.1. Knăng thiết lập nhóm làm việc

  1.2. Kỹ năng tổ chức họp nhóm

  1.3. Kỹ năng giải quyết vn đề

  1.4. Kỹ năng đánh giá hiệu quả làm việc nhóm

  2. Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả

  2.1. Đặc điểm của nhóm làm việc hiệu quả

  2.2. Đặc điểm cá nhân là thành viên

  2.3. Đặc điểm cá nhân là lãnh đạo nhóm

  IV. Kỹ năng quản lý hồ sơ

  1. Khái niệm hồ sơ và phân loại hồ sơ

  2. Lập hồ sơ trong công việc của viên chức điều dưỡng

  3. Quản lý hồ sơ

  Chuyên đề báo cáo

  Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ điều dưỡng ngành y tế

   

  1. Vị trí, vai trò của đội ngũ điều dưỡng trong hoạt động cung cấp dịch vụ y tế

  2. Thực trạng chất lượng đội ngũ điều dưỡng ngành y tế

  3. Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng đội ngũ điều dưỡng ngành y tế

  Phần II

  KIẾN THỨC, KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH

   

  Chuyên đề 1

  Thực hành chăm sóc dựa vào bằng chứng

   

  1. Khái niệm thực hành dựa vào bằng chứng

  1.1. Khái niệm thực hành điều dưỡng dựa vào bng chứng

  1.2. Tầm quan trọng của thực hành điều dưỡng dựa vào bằng chứng

  2. Các bưc thực hành điều dưỡng dựa vào bằng chứng

  2.1. Đặt câu hỏi PICOT

  2.2. Ứng dụng vào thực hành điều dưỡng

  2.3. Đánh giá việc ứng dụng

  3. Một số hướng dẫn thực hành chăm sóc dựa vào bằng chứng

  3.1. Hướng dẫn phòng ngừa viêm phổi bệnh viện

  3.2. Hướng dẫn phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ

  3.3. Hướng dẫn phòng ngừa nhiễm khuẩn huyết trên người bệnh đặt catheter

  Chuyên đề 2

  Đào tạo, phát triển nghề nghiệp điều dưỡng

   

  1. Đại cương dạy học và quá trình dạy học

  1.1. Đại cương dạy học

  1.2. Quá trình dạy học

  1.3. Mục tiêu giáo dục y học

  1.4. Nguyên tắc dạy học y học

  2. Dạy học tích cực và một số phương pháp dạy học

  2.1. Dạy học tích cực

  2.2. Một số phương pháp dạy học

  3. Công tác đào tạo liên tục tại bệnh viện

  3.1. Khái quát về đào tạo liên tục y khoa trên thế giới

  3.2. Sự cần thiết của kế hoạch đào tạo liên tục

  3.3. Quy định của Bộ Y tế về đào tạo liên tục

  Chuyên đề 3

  An toàn người bệnh

   

  1. Tổng quan về an toàn người bệnh

  1.1. Mở đầu

  1.2. Các thuật ng

  1.3. Dịch vụ y tế - lĩnh vực nhiều rủi ro

  1.4. Phân loại sự cố y khoa

  1.5. Hậu quả của sự cố y khoa

  1.6. Các yếu tố liên quan đến sự cố y khoa

  2. Lĩnh vực nguy cơ cao đối với người bệnh

  2.1. Sự cố y khoa trong việc xác định người bệnh

  2.2. Sai sót trong sử dụng thuốc

  2.3. Scố y khoa trong phẫu thuật

  2.4. Nhiễm khuẩn bệnh viện

  2.5. Sự cố y khoa trong chăm sóc và sử dụng trang thiết bị vật tư y tế

  2.6. Áp lực cao của nhân viên y tế

  3. Các giải pháp về an toàn người bệnh

  3.1. Đổi mới nhận thức/xây dựng văn hóa an toàn người bệnh

  3.2. Thiết lập hệ thống quản lý nguy cơ

  3.3. Xây dựng quy trình giải quyết sai sót, sự cố

  3.4. Xây dựng danh mục các sự cố, sai sót cần báo cáo

  3.5. Báo cáo sự cố, sai sót

  3.6. Cải thiện môi trường làm việc của nhân viên y tế

  3.7. Triển khai bảo hiểm nghề nghiệp

  3.8. Triển khai thực hiện các giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn người bệnh

  4. Vai trò của điều dưỡng trong bảo đảm an toàn người bệnh

  4.1. Điều dưỡng là người tiếp xúc nhiều nhất tới người bệnh.

  4.2. Tuân thủ thực hành các quy trình chăm sóc

  4.3. Thông tin về người bệnh bảo đảm an toàn

  4.4. Xây dựng kế hoạch chăm sóc bảo đảm an toàn

  4.5. Tổ chức công tác chăm sóc người bệnh bảo đảm an toàn

  Chuyên đề 4

  Tiêu chuẩn chất lượng chăm sóc người bệnh

   

  1. Các khái nim

  1.1. Chất lượng là gì?

  1.2. Chất lượng chăm sóc là gì?

  1.3. Chất lượng chăm sóc theo quan điểm của người bệnh, nhân viên y tế và nhà quản lý

  1.4. Những quan điểm sai lầm về chất lượng

  1.5. Chiều hướng cht lượng trong chăm sóc y tế

  1.6. Lý do phải cải tiến chất lượng chăm sóc

  2. Các đặc điểm chất lượng chăm sóc người bệnh

  2.1. Người bệnh được trao quyền

  2.2. Người bệnh được chăm sóc an toàn, liên tục và kịp thời

  2.3. Người bệnh được đáp ứng các nhu cầu thể chất

  2.4. Người bệnh được chăm sóc tinh thần

  2.5. Môi trường chăm sóc sạch sẽ, yên tĩnh, thoải mái, riêng tư

  2.6. Người bệnh được chăm sóc bởi những NVYT có năng lực

  2.7. Người bệnh được chăm sóc, điều trị trong sự hợp tác của NVYT

  2.8. Người bệnh được chăm sóc trong môi trường thân thiện

  3. Chỉ số đánh giá chất lượng chăm sóc người bệnh

  3.1. Các chỉ số liên quan đến chất lượng chăm sóc

  3.2. Chất lượng chăm sóc trong bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện

  3.3. Xây dựng chỉ s đánh giá chất lượng chăm sóc

  4. Đánh giá chất lượng chăm sóc ngưi bệnh

  4.1. Xây dựng công cụ đánh giá chất lượng chăm sóc

  4.2. Tổ chức đánh giá chất lượng chăm sóc

  4.3. Báo cáo, chia sẻ kết quả đánh giá chất lượng chăm sóc

  4.4. Đề xuất giải pháp cải tiến chất lượng chăm sóc

  5. Vai trò của người điều dưỡng trong nâng cao chất lượng bệnh viện

  5.1. Cải tiến chất lượng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

  5.2. Vị trí của người điều dưng trong cải tiến chất lượng bệnh viện

  Chuyên đề 5

  Chăm sóc lấy người bệnh là trung tâm

   

  1. Tôn trọng các giá trị người bệnh, mong muốn và các nhu cầu cần thiết

  2. Điều phối và thống nhất trong chăm sóc y tế

  3. Tư vấn & giáo dục

  4. Chăm sóc tiện nghi

  5. Lng nghe cảm xúc, giảm bớt lo âu

  6. Hỗ trợ của gia đình bạn bè

  7. Chăm sóc liên tục và thích ứng

  8. Tiếp cận đa hướng

  Chuyên đề 6

  Kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh

   

  1. Tng quan

  1.1. Đại cương về nhiễm khun bệnh viện

  1.2. Kiểm soát nhiễm khuẩn

  1.3. Tầm quan trọng của kiểm soát nhiễm khuẩn trong chăm sóc và điều trị

  2. Những hoạt động chuyên môn của kiểm soát nhiễm khuẩn

  2.1. Thực hiện các quy định về vô khuẩn

  2.2. Phòng ngừa chuẩn, phòng ngừa cách ly và quản lý dịch

  2.3. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn

  2.4. Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện và các bệnh truyền nhiễm gây dịch

  2.5. Giám sát tuân thủ thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn

  2.6. Vệ sinh tay và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân

  2.7. Quản lý và xử lý dụng cụ y tế

  2.8. Vệ sinh môi trường bệnh viện

  2.9. Quản lý chất thải y tế

  2.10. Vệ sinh an toàn thực phẩm

  2.11. Quản lý và xử lý đồ vải

  2.12. Quản lý hóa chất, vật tư tiêu hao dùng trong kiểm soát nhiễm khuẩn

  2.13. An toàn và xử trí tai nạn nghề nghiệp liên quan đến vi sinh vật

  2.14. Phối hợp với đơn vị y tế công cộng và các dịch vụ y tế khác trong phòng chng dịch

  2.15. Đào tạo, nghiên cứu khoa học về kiểm soát nhiễm khuẩn

  3. Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của hệ thng kiểm soát nhim khun trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

  3.1. Hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

  3.2. Tổ chức nhiệm vụ của các thành phần của hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn

  3.3. Hội đng kiểm soát nhiễm khuẩn

  3.4. Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn

  3.5. Mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn

  3.6. Bộ phận giám sát nhiễm khuẩn

  Chuyên đề 7

  Kỹ năng truyền thông và tư vấn sức khỏe

   

  1. Truyền thông sức khỏe

  1.1. Khái niệm truyền thông, truyền thông sức khỏe, giáo dục sức khỏe

  1.2. Các yếu tố của quá trình truyền thông sức khỏe

  1.3. Truyền thông sức khỏe hiệu quả

  1.4. K năng truyền thông, giáo dục sức khỏe

  2. Tư vấn sức khỏe

  2.1. Khái niệm, nguyên tắc tư vấn sức khỏe

  2.2. Tư vấn sức khỏe hiệu quả

  2.3. Knăng tư vấn sức khỏe

  Chuyên đề 8

  Khái niệm cơ bản về thảm họa và quản lý nguy cơ thảm họa

   

  1. Nhng khái niệm bản về thảm họa và quản lý thm họa

  1.1. Khái niệm về thảm họa

  1.2. Một số nét về tình hình thảm họa trên thế giới và Việt Nam

  1.3. Ảnh hưởng của thảm họa đối với sức khỏe cộng đng và cơ sở y tế

  1.4. Khái niệm cơ bản về quản lý nguy cơ

  1.5. Phương pháp đánh giá và quản lý nguy cơ thảm họa trong cơ sở y tế

  2. Thực hành

  Học viên áp dụng lý thuyết về quản lý nguy cơ vào thực hiện đánh giá nguy cơ của cơ sở y tế, xác định khu vực dễ bị tổn thương trên cơ sở đó đề xuất giải pháp làm giảm tính dễ bị tổn thương của cơ sở y tế.

   Chuyên đề 9 

  Quy trình sử dụng và bảo quản trang thiết bị, phương tiện chăm sóc tại cơ sở y tế

   

  1. Nguyên tắc quản lý trang thiết bị y tế (TTBYT) tại các cơ sở y tế

  1.1. Nắm chắc tình hình hiện trạng TTBYT

  1.2. Đảm bảo nhập, xuất, lưu giữ, bảo quản theo đúng quy định và chế độ

  1.3. Thường xuyên kiểm tra, đối chiếu, kiểm kê để xác định tình hình TTBYT

  1.4. Thực hiện tốt quy chế bàn giao thường trực về TTBYT

  1.5. Mọi cán bộ có trách nhiệm bảo vệ TTBYT

  2. Quy trình quản lý TTBYT trong chăm sóc sức khỏe

  2.1. Mô hình quản lý TTBYT tại cơ sở y tế

  2.2. Quy trình quản lý TTBYT tại cơ sở y tế

  3. Một số định hướng của Bộ/ngành trong quản lý TTBYT trong chăm sóc sức khỏe

  Chuyên đề 10

  Tổng quan các vấn đề cơ bản về đạo đức điều dưỡng viên

   

  1. Khái quát chung về đạo đức và đạo đức nghề nghiệp

  1.1. Một số khái niệm chung

  1.1.1. Khái niệm về đạo đức

  1.1.2. Khái niệm về đạo đức nghề nghiệp

  1.1.3. Khái niệm về đạo đức y tế

  1.2. Phân biệt đạo đức và pháp luật

  1.2.1. Đặc điểm

  1.2.2. Phân loại

  2. Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên

  2.1. Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng Việt Nam theo Quyết định số 20/QĐ-HĐD, ngày 10/09/2012 của Hội Điều dưỡng Việt Nam ban hành Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên Việt Nam

  2.2. Phương pháp đánh giá đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên

  3. Trách nhiệm cơ bản trong chăm sóc điều dưỡng

  3.1. Nâng cao sức khỏe

  3.2. Phòng bệnh

  3.3. Phục hồi sức khỏe

  3.4. Làm giảm đau đớn cho người bệnh

  Chuyên đề 11

  Tổng quan về văn hóa ứng xử của điều dưỡng viên

   

  1. Một skhái niệm cơ bản về văn hóa ứng xử

  1.1. Khái niệm văn hóa

  1.2. Khái niệm ứng xử

  1.3. Khái niệm văn hóa ứng xử và văn hóa ứng xử tại nơi làm việc (phòng xét nghiệm, phòng khám, bệnh viện...)

  1.4. Khái niệm quy tắc ng xử

  2. Một số nguyên tắc về văn hóa ứng xử của điều dưỡng viên

  2.1. Văn hóa giao tiếp: một số nguyên tắc chung trong giao tiếp (với đng nghiệp, khách hàng/người bệnh, người quản lý); văn hóa gửi email; văn hóa họp, thảo luận; văn hóa góp ý...

  2.2. Văn hóa làm việc: trách nhiệm, kỷ luật, trung thực, tinh thần phấn đấu

  3. Thực hành và thảo luận về giao tiếp ứng xử trong một số tình huống thông thường (thông qua một số ví dụ/tình hung cụ thể, phù hợp trong lĩnh vực làm việc của điều dưỡng viên).

  Chuyên đề 12

  Đi thực tế

  1. Mục đích

  - Sau khi tìm hiểu thực tế, học viên có thể nhớ lại và kết nối giữa lý thuyết với thực hành trong công tác chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đng thông qua quan sát và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn tại một đơn vị y tế cụ thể.

  2. Yêu cầu đối với cơ sở tổ chức đào tạo, bồi dưỡng

  - Cơ sở đào tạo, bi dưỡng hỗ trợ cho học viên trong việc liên hệ cơ quan, đơn vị mà học viên sđến tìm hiểu thực tế, trợ giúp học viên hoàn thành thời gian thực tế. Các cơ sở thực địa là các cơ sở y tế thực hiện cung cấp dịch vụ/hoạt động khám chữa bệnh và chăm sóc sc khỏe cho nhân dân tại tuyến tỉnh, thành phố, quận/huyện (Ví dụ: Bệnh viện đa khoa chuyên khoa tuyến tỉnh/huyện, phòng khám đa khoa khu vực, v.v…).

  - Cơ sở đào tạo, bồi dưng phân công giảng viên hỗ trợ học viên trong việc lên kế hoạch tìm hiểu thực tế, cung cấp thông tin và hỗ trợ học viên viết báo cáo thu hoạch.

  - Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đề xuất cơ quan, đơn vị nơi học viên đến thực tế chuẩn bị báo cáo kinh nghiệm và tạo điều kiện để học viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn.

  - Nếu học viên đi thực địa tại chính cơ quan của mình thì học viên chủ động báo cáo cơ quan về kế hoạch thực địa để hoạt động thực địa thuận lợi và hiệu quả.

  3. Yêu cầu đối với hc viên

  - Dựa vào các nội dung đã được học trong cả chương trình, học viên lên kế hoạch tìm hiểu thực tế. Khi lập kế hoạch tìm hiểu thực tế, học viên tự la chọn một hoặc một nhóm chủ đề có liên quan tới nhau trong số các chuyên đề đã học để tìm hiểu sâu hơn tại cơ sở thực địa. Các nhóm nội dung có thể gồm:

  + Công tác chính trị và quản lý hành chính nhà nước trong quá trình hoạt động của các cơ sở thực hiện khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đng.

  + Công tác chuyên môn về khám chữa bệnh tại các cơ sở đi thực tế: về nghiên cứu khoa học, về cung cp và quản lý dịch vụ y tế/chăm sóc sức khỏe, v.v...

  + Các khía cạnh đạo đức, giao tiếp ứng xử trong khám chữa bệnh và chăm sóc sc khe cộng đng tại cơ sở đi thực tế.

  + Hoặc kết hợp của các nội dung trên.

  - Thời gian tìm hiểu thực tế 12 tiết học, tương đương 1,5 ngày tìm hiểu tại cơ sở. Học viên chủ động liên hệ với cơ sở để đăng ký tìm hiu thực tế theo đúng thời gian và kế hoạch đã đề ra.

  - Học viên chuẩn bị trước câu hỏi hoặc chủ đề cần làm rõ trong quá trình đi thực tế. Các câu hỏi, chủ đề cần tìm hiểu trong quá trình thực tế phải liên quan tới các chuyên đề đã học trong chương trình.

  Chuyên đề 13

  Báo cáo chuyên đề

  1. Mc đích

  - Đánh giá mức độ kết quả học tập của học viên đạt được qua chương trình.

  - Đánh giá khả năng phân tích, đánh giá và vận dụng kiến thức và kỹ năng thu nhận được vào thực tiễn công tác của viên chức ngạch Điều dưỡng hạng IV.

  2. Yêu cầu

  - Cuối khóa bồi dưỡng, mỗi học viên cần viết một báo cáo chuyên đề mô tả tình huống trong hoạt động chăm sóc điều dưỡng gắn với công việc mà học viên đang đảm nhận.

  - Báo cáo chuyên đề cần thể hiện được những kiến thức và kỹ năng thu nhận được trong khóa bi dưỡng, trong quá trình thực tế công tác.

  - Sau đó báo cáo chuyên đề cần phân tích công việc mà học viên hiện nay đang thực hiện tại đơn vị, những vướng mắc, khó khăn gặp phải trong quá trình công tác liên quan tới một hoặc một nhóm chủ đề đã được học và đề xuất vận dụng các kiến thức đã học vào công việc để giải quyết những vướng mắc đó.

  - Báo cáo chuyên đề có độ dài không quá 10 trang A4 (không kể trang bìa, phần tài liệu tham khảo và phụ lục), sử dụng phông chữ Times New Roman, cchữ 13, cách dòng 1,5.

  - Cách viết: phân tích và đánh giá được các vấn đề về thực tế, so sánh được giữa lý thuyết và thực tế, vận dụng được lý thuyết đđưa ra các ý tưởng giải quyết các vấn đề gặp phải trong thực tế công tác.

  - Báo cáo chuyên đề cuối khóa có thể phát triển dựa trên việc tiếp tục vận dụng trên cơ sở nội dung các chuyên đề báo cáo đã thực hiện trong suốt khóa học, là nội dung tổng hợp hoặc tiếp ni các vấn đ, các cách giải quyết đã đcập trong các chuyên đề báo cáo của học viên trước đó.

  3. Nội dung báo cáo chuyên đề

  Báo cáo chuyên đề được trình bày theo các cấu phần sau:

  Nội dung

  Điểm

  Trang bìa: Nêu rõ tên báo cáo chuyên đề, tên tác giả

  Phần giới thiệu: cần có mục lục và danh mục từ viết tắt, thuật ngữ sử dụng trong báo cáo chuyên đề (nếu có)

  1.0

  Phần I - Đt vấn đề: Nêu những vấn đề mà học viên sẽ tìm hiểu, trình bày trong chuyên đề, lợi ích mà chuyên đề đem lại cho điều dưỡng hạng IV

  1.5

  Phần II - Mục tiêu của chuyên đề: nêu những mục tiêu chính mà chuyên đề muốn đạt được

  0.5

  Phần III - Nội dung chính cần trình bày và bàn luận, bao gồm:

  1. Những vấn đề liên quan tới một hoặc một nhóm chủ đề trong chương trình học (như trên đã lựa chọn) mà học viên gặp phải trong quá trình công tác: nêu thực tế tồn tại của vấn đề

  2.0

  2. Liên hệ thực tiễn: những thuận lợi, khó khăn của đơn vị và những hậu quả xảy ra khi vấn đề tồn tại

  2.0

  3. Một số khuyến nghị/bài học rút ra từ thực tin

  1.5

  Phần VI - Kết luận và khuyến nghị:

  Đưa ra những kết luận chính cho báo cáo chuyên đề

  1.0

  Phụ lục: Những thông tin bổ sung, số liệu, tài liệu, hình ảnh để làm rõ hơn các vấn đề trình bày trong nội dung chính của báo cáo chuyên đề

  0.5

   

  4. Đánh giá

  - Báo cáo chuyên đề nộp lại cho cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong vòng 4 tuần kể từ khi kết thúc khóa bồi dưỡng.

  - Chấm điểm theo thang điểm 10. Học viên nào không đạt từ điểm 5 trở lên thì viết lại chuyên đề. Sau khi viết và chấm lại, nếu không đạt điểm 5 trở lên thì học viên không được cấp Chứng chỉ.

  VIII. TRÍCH DẪN TÀI LIỆU THAM KHẢO

  - Cách trích dẫn tài liệu tham khảo tuân thủ đúng yêu cầu trích dẫn tài liệu tham khảo của Bộ Giáo dục và đào tạo.

  - Tài liệu tham khảo gồm: sách, các ấn phẩm, tạp chí, hoặc trang Web đã đọc và được trích dẫn hoặc được sử dụng đ viết chuyên đ báo cáo, tiu luận phải có 50% tài liệu tham khảo được xuất bản trong 10 năm gần đây.

  - Trình tự sắp xếp: Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức Nga, Trung, Nhật..). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kcả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, Nhật... (Đối với những tài liệu bng ngôn ngữ còn ít người biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm mỗi tài liệu).

  - Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC. Họ tên tác giả của tài liệu tham khảo theo quy định sau:

  + Tác giả là người nước ngoài xếp thtự ABC theo họ.

  + Tác giả là người Việt Nam xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ.

  + Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo dục & Đào tạo xếp vào vần B...

  - Ví dụ cho cách viết trích dẫn tài liệu tham khảo:

  + Tài liệu là sách, luận án, báo cáo: Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), Nghị quyết trung ương ba, khóa VIII, NXB CTQG, Hà Nội.

  + Tài liệu là bài báo trong tạp chí, trong sách: Phan Văn Tường (1998), “Đánh giá nhu cầu đào tạo về lập kế hoạch bệnh viện của cán bộ quản lý bệnh viện huyện năm 1997”, Tạp chí Y học thực hành, NXB Y học, (3) tr. 10-16.

  + Tài liệu trên Internet: Phạm Đình Thành (2012), Bảo hiểm xã hội - Trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội quốc gia, http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn, truy cập 30/5/2016.

  IX. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

  - Đánh giá ý thức học tập của học viên theo quy chế học tập của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng;

  - Đánh giá thông qua bài kiểm tra và bài thu hoạch: Học viên phải làm đầy đủ các bài kiểm tra, bài thu hoạch; học viên nào không đạt đim 5 trở lên không được cấp chứng chỉ.

  - Chấm theo thang điểm đánh giá: Thang điểm 10.

  X. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Căn cứ Chương trình bồi dưng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng IV đã ban hành, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưng xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng và báo cáo Bộ Y tế (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước khi tổ chức lớp học.

  2. Việc quản lý và cấp phát chng chỉ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

   

                                                                      

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2600/QĐ-BYT Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng IV

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
  Số hiệu: 2600/QĐ-BYT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 21/06/2019
  Hiệu lực: 21/06/2019
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Trường Sơn
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới