logo

Quyết định 293/QĐ-QLD Danh mục 65 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Cục Quản lý Dược Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 293/QĐ-QLD Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Tuấn Cường
  Ngày ban hành: 26/06/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 26/06/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm
 • BỘ Y TẾ

  CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

  _____________

  Số: 293/QĐ-QLD

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  _________________________

  Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc ban hành Danh mục 65 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 104 bổ sung lần 2

  _______________

  CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

   

  Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

  Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

  Căn cứ Quyết định số 7868/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

  Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc;

  Căn cứ ý kiến của Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc - Bộ Y tế;

  Xét đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký thuốc - Cục Quản lý Dược,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục 65 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 104 bổ sung lần 2, bao gồm:

  1. Danh mục 50 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành hiệu lực 05 năm - Đợt 104 bổ sung lần 2 (tại Phụ lục I kèm theo).

  Các thuốc tại Danh mục này có số đăng ký với ký hiệu VN-...-20 và hiệu lực 05 năm kể từ ngày ký ban hành Quyết định này.

  2. Danh mục 15 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành hiệu lực 03 năm - Đợt 104 bổ sung lần 2 (tại Phụ lục II kèm theo).

  Các thuốc tại Danh mục này có số đăng ký với ký hiệu VN3-...-20 và hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký ban hành Quyết định này.

  Điều 2. Cơ sở sản xuất và cơ sở đăng ký thuốc có trách nhiệm:

  1. Cung cấp thuốc vào Việt Nam theo đúng các hồ sơ, tài liệu đã đăng ký với Bộ Y tế và phải in số đăng ký được Bộ Y tế Việt Nam cấp lên nhãn thuốc.

  2. Chấp hành đầy đủ pháp luật của Việt Nam và các quy định của Bộ Y tế về nhập khẩu thuốc và lưu hành thuốc tại Việt Nam, nếu có bất cứ thay đổi gì trong quá trình lưu hành thuốc ở nước sở tại và ở Việt Nam thì phải báo cáo ngay cho Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế Việt Nam.

  3. Thực hiện việc cập nhật tiêu chuẩn chất lượng của thuốc theo quy định tại Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

  4. Cập nhật nhãn thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BYT ngày 18/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày ký ban hành Quyết định này theo hình thức thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

  5. Phối hợp với các cơ sở điều trị để thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về thuốc kê đơn, theo dõi an toàn, hiệu quả, tác dụng không mong muốn của thuốc trên người Việt Nam và tổng hợp, báo cáo theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 32/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với các thuốc thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này.

  6. Cơ sở đăng ký thuốc phải bảo đảm duy trì điều kiện hoạt động trong thời hạn hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Trong trường hợp không còn đáp ứng đủ điều kiện hoạt động, cơ sở đăng ký phải có trách nhiệm thực hiện thay đổi cơ sở đăng ký theo quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cơ sở đăng ký không còn đủ điều kiện hoạt động.

  7. Cơ sở đăng ký thuốc phải báo cáo Bộ Y tế về cập nhật tình trạng đáp ứng Thực hành tốt sản xuất của cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Trường hợp cơ sở sản xuất bị thu hồi giấy phép sản xuất hoặc không đáp ứng Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc ở nước sở tại, cơ sở phải thực hiện việc báo cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo của cơ quan quản lý có thẩm quyền nước sở tại theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 100 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược.

  Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 4. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giám đốc cơ sở sản xuất và cơ sở đăng ký có thuốc tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 4;

  - PTTg. Vũ Đức Đam - Bí thư Ban Cán sự Đảng (để b/c);

  - TTr. Trương Quốc Cường (để b/c);

  - Cục Quân Y - Bộ Quốc phòng, Cục Y tế - Bộ Công an; cục Y tế GTVT - Bộ Giao thông vận tải; Tổng Cục Hải quan – Bộ Tài chính;

  - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;

  - Bộ Y tế: Vụ PC, Cục QLYDCT, Cục QLKCB, Thanh tra Bộ;

  - Viện KN thuốc TƯ, Viện KN thuốc TP. HCM;

  - Tổng Công ty Dược VN; Các Công ty XNK dược phẩm;

  - Các Bệnh viện & Viện có giường bệnh trực thuộc BYT;

  - Các phòng Cục QLD: QLGT, QLKDD, QLCLT, PCTTra, VP Cục; Website Cục QLD.

  - Lưu: VT, ĐKT(10b).

  CỤC TRƯỞNG

   

   

   

   

   

  Vũ Tuấn Cường

   

   

   

   

   

  BỘ Y TẾ

  CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

  __________

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  _________________________

   

   

   

  PHỤ LỤC I

  DANH MỤC 50 THUỐC NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH HIỆU LỰC 05 NĂM - ĐỢT 104 BỔ SUNG LẦN 2

  (Ban hành kèm theo quyết định số 293/QĐ-QLD, ngày 26/6/2020 của Cục Quản lý Dược)

   

  1. Công ty đăng ký: Abbott Laboratories (Singapore) Private Limited (Đ/c: 3 Fraser Street, #23-28 Duo Tower, Singapore 189352 - Singapore)

  1.1. Nhà sản xuất: Laboratorio Farmindustria S.A (Đ/c: Jr. Mariscal Miller No 2151 - Lince - Lima - Peru)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  1

  Fluidasa 200mg

  Acetylcystein

  200mg

  Cốm pha dung dịch uống

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 30 gói 1g

  VN-22491-20

   

  2. Công ty đăng ký: Aristopharma Ltd. (Đ/c: 7, Purana Paltan Line-Dhaka-1000, Bangladesh - Bangladesh)

  2.1. Nhà sản xuất: Aristopharma Ltd. (Đ/c: Plot # 14, 15, 16,17, 19, 20, 21 & 22. Road # 11 & 12, Shampur-Kadamtali I/A. Dhaka- 1204 - Bangladesh)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  Số đăng ký

  2

  Neso 500mg/20ing

  Tablet

  Naproxen 500mg; Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesi dihydrat) 20mg

  Viên nén bao tan trong ruột

  24 tháng

  NSX

  Hộp 10 vỉ x 4 viên

  VN-22492-20

   

  3. Công ty đăng ký: Axon Drugs Private Ltd. (Đ/c: Plot No. 14, Santhosh Nagar, Korattur North, Chennai, Tamilnadu, 600076 - India)

  3.1. Nhà sản xuất: Axon Drugs Pvt. Ltd. (Đ/c: 148/12B, Chennai - Bangalore Highway, Chembarambakkam, 602 103, Tamilnadu - India)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  số đăng ký

  3

  Bionimu

  Nimesulid 100mg

  Viên nén không bao

  36 tháng

  NSX

  Hộp 10 vỉ x 10 viên

  VN-22493-20

   

  4. Công ty đăng ký: B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. (Đ/c: Bayan Lepas Free Industrial Zone, P.O. Box 880, 11900 Penang- Malaysia)

  4.1. Nhà sản xuất: B.Braun Melsungen AG (Đ/c: Carl - Braun - Straβe 1, 34212 Melsungen - Germany)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  số đăng ký

  4

  Lipofundin ® MCT/LCT 10%

  Mỗi 250ml chứa: Medium-chain triglycerides 12,5g; Soya-bean oil 12,5g

  Nhũ tương truyền tĩnh mạch

  15 tháng

  NSX

  Hộp 10 chai thủy tinh 250ml

  VN-22495-20

  5

  Lipofundin ® MCT/LCT 20%

  Mỗi 100ml chứa: Medium-chain triglycerides 10,0g; Soya-bean oil 10,0g

  Nhũ tương tiêm truyền tĩnh mạch

  15

  tháng

  NSX

  Hộp 10 chai thủy tinh 100ml

  VN-22496-20

   

  5. Công ty đăng ký: B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. (Đ/c: Bayan Lepas Free Industrial Zone, Plot 164 Phase 2, 11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang - Malaysia)

  5.1. Nhà sản xuất: B.Braun Melsungen AG (Đ/c: Mistelweg 2-6, 12357 Berlin - Germany)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  số đăng ký

  6

  Fentanyl B.Braun

  0.1mg/2ml

  Fentanyl (dưới dạng fentanyl citrat) 0,05mg/ml

  Dung dịch tiêm

  36 tháng

  NSX

  Hộp 10 ống thủy tinh 2ml

  VN-22494-20

   

  6. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược MK Việt Nam (Đ/c: Ô đất số 42, lô đất TT-A2, khu đô thị thành phố Giao Lưu, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội - Việt Nam)

  6.1. Nhà sản xuất: S.C. Ronipharm Company S.r.l (Đ/c: Str. Eroilor nr. 1A, Oras Otopeni, cod 075100, Jud. Ilfov - Rumani)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  số đăng ký

  7

  Meve-Raz

  Mỗi ống 1,5ml chứa Meloxicam 15mg

  Dung dịch tiêm

  48

  tháng

  NSX

  Hộp 1 vỉ x 3 ống 1,5ml hộp 1 vỉ x 5 ống 1,5ml

  VN-22497-20

   

  7. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Duy Tân (Đ/c: 22 Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  7.1. Nhà sản xuất: Macarthys Laboratories Limited (Đ/c: Bampton Road, Harold Hill, Romford, Essex, RM3 8UG - United Kingdom)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  số đăng ký

  8

  Fentanyl 50 micrograms/ml

  Mỗi 1ml dung dịch chứa: Fentanyl (dưới dạng fentanyl citrat) 50mcg

  Dung dịch tiêm

  36 tháng

  BP

  2016

  Hộp 10 ống x

  10 ml

  VN-22498-20

  9

  Fentanyl 50 micrograms/ml

  Mỗi 1ml dung dịch chứa: Fentanyl (dưới dạng fentanyl citrat) 50mcg

  Dung dịch tiêm

  36 tháng

  BP 2016

  Hộp 10 ống x

  2ml

  VN-22499-20

   

  8. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Ngân Lộc (Đ/c: số 26 đường 320 Bông sao, P5, Q8, TP Hồ Chi Minh - Việt Nam)

  8.1. Nhà sản xuất: One Pharma Industrial Pharmaceutical S.A. (Đ/c: 60th km N.N.R.Athinon-Lamias Sximatari, Voiotias, 32009 - Greece)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  số đăng ký

  10

  Irbefort Plus

  Irbesartan 150mg;

  Hydrochlorothiazide

  12,5mg

  Viên nén

  36 tháng

  NSX

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VN-22500-20

  11

  Irbefort tablet

  Irbesartan 150mg

  Viên nén

  36 tháng

  NSX

  Hộp 2 vỉ x 14

  viên

  VN-22501-20

  12

  Irbefort tablet

  Irbesartan 75mg

  Viên nén

  36 tháng

  NSX

  Hộp 2 vỉ x 14

  viên

  VN-22502-20

   

  9. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Codupha (Đ/c: Lầu 2, 3, 4, 5, 6 Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  9.1. Nhà sản xuất: Lipa Pharmaceuticals Ltd. (Đ/c: 21 Reaghs Farm road, Minto NSW 2566 - Australia)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  số đăng ký

  13

  Cardioton

  Ubidecarenone 30mg; Vitamin E 6,71mg

  Viên nang mềm

  36 tháng

  NSX

  Hộp 3 vỉ, 6 vỉ x 10 viên

  VN-22503-20

   

  10. Công ty đăng ký: Công ty cổ phẩn dược thiết bị y tế Đà Nẵng (Đ/c: 02 Phan Đình Phùng, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng - Việt Nam)

  10.1 Nhà sản xuất: Akriti Pharmaceuticals Pvt. Ltd. (Đ/c: Plot No. D-10, D-11, M.I.D.C., Jejuri -Nira Road. Jejuri, Taluka Purandar, Dist Pune - 412 303, Maharashtra State -)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  số đăng ký

  14

  Akridol 12.5

  Carvedilol 12,5mg

  Viên nén

  36 tháng

  USP

  39

  Hộp 3 vỉ x 10

  viên

  VN-22504-20

  15

  Omep-20

  Omeprazol (Dạng vi hạt bao tan trong ruột) 20mg

  Viên nang cứng

  36 tháng

  BP

  2016

  Hộp 10 vỉ x 10 viên

  VN-22505-20

  16

  Rabzak 20

  Rabeprazol natri

  20mg

  Viên nén bao tan trong ruột

  36 tháng

  NSX

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VN-22506-20

   

  11. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Anda Việt Nam (Đ/c: 62C Trần Quốc Toản, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Việt Nam)

  11.1. Nhà sản xuất: Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited (Đ/c: Dansom Lane, Hull, East Yorkshire, HU8 7DS - United Kingdom)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  số đăng ký

  17

  Suboxone 2mg/0,5mg

  Buprenorphin (dưới dạng buprenorphin hydrochlorid) 2mg; Naloxon (dưới dạng Naloxon hydroclorid dihydrat) 0,5mg

  Viên đặt dưới lưỡi

  24 tháng

  NSX

  Hộp 4 vỉ x 7 viên

  VN-22507-20

   

  12. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Đầu tư phát triển Hưng Thành (Đ/c: 104 B2A khu tập thể Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội - Việt Nam)

  12.1 Nhà sản xuất: Lacer, S.A (Đ/c: Boters 5. Parc Tecnologic del Vallés, 08290 Cerdanyola del Vallés (Barcelona) - Spain)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  số đăng ký

  18

  Milarinon 100 mg

  Sildenafil (dưới dạng Sidenafil citrate) 100mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  NSX

  Hộp 1 vỉ x 4 viên

  VN-22515-20

  19

  Milarinon 25 mg

  Sildenafil (dưới dạng Sidenafil citrate) 25 mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  NSX

  Hộp 1 vỉ x 4 viên

  VN-22516-20

  20

  Milarinon 50 mg

  Sildenafil (dưới dạng Sidenafil citrate) 50mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  NSX

  Hộp 1 vỉ x 4 viên

  VN-22517-20

   

  13. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Quang Anh (Đ/c: 83A Hòa Hưng, Phường

  12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  13.1. Nhà sản xuất: Esseti Farmaceutici S.r.l. (Đ/c: Via Campobello 15-00040 POMEZIA (RM) - Italy)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  số đăng ký

  21

  Amikan

  Mỗi ống 4ml chứa: Amikacin (dưới dạng Amikacin sulfat) 1000mg

  Dung dịch tiêm

  24 tháng

  NSX

  Hộp 1 ống x

  4ml

  VN-22508-20

   

  14. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DO HA (Đ/c: số 30, Tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, p. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội - Việt Nam)

  14.1. Nhà sản xuất: Drogsan Ilaclari San. ve Tic. A.S. (Đ/c: Esenboga Merkez Mah. Cubuk Cad. No: 31, Cubuk - Ankara - Turkey)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  số đăng ký

  22

  Moslve

  Mỗi liều xịt chứa

  Mometason furoat

  0,05mg

  Hỗn dịch xịt

  mũi

  24 tháng

  NSX

  Hộp 1 lọ 18g hỗn dịch xịt mũi cung cấp 140 liều xịt

  VN-22509-20

   

  14.2. Nhà sản xuất: S.C. Slavia Pharm S.R.L. (Đ/c: B-dul. Theodor Pallady nr. 44C, sector 3, Bucharest - Rumani)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  số đăng ký

  23

  Fluebac

  Fluconazol 50mg

  Viên nang cứng

  48 tháng

  NSX

  Hộp 1 vỉ x 7 viên

  VN-22510-20

   

  15. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hiệp Thuận Thành (Đ/c: Đầm Bài, Xã Thượng Mỗ, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội - Việt Nam)

  15.1. Nhà sản xuất: Shandong Lukang Pharmaceutical Co., Ltd. (Đ/c: No. 173 West Taibailou Road, Jining, Shandong - China)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  số đăng ký

  24

  Benzylpenicillin Sodium

  Benzylpeniciiin (dưới dạng

  Benzylpenicilin

  natri) 1.000.000 IU

  Bột pha tiêm

  36

  tháng

  CP201

  5

  Hộp 10 lọ; hộp 50 lọ

  VN-22511-20

   

  16. Công ty đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm Huy Cường (Đ/c: 37 Trần Nhật Duật, p. Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  16.1. Nhà sản xuất: LDP Laboratories Torlan SA (Đ/c: Carretera de Barcelona, 135-B. 08290 Cerdanyola del Valles (Barcelona) - Spain)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  số đăng ký

  25

  Ceftriaxone LDP Torlan 2g

  Mỗi lọ chứa: Ceftriaxone (dưới dạng Ceftriaxone natri) 2g

  Bột pha tiêm

  36

  tháng

  TCCS

  Hộp 10 lọ

  VN-22512-20

   

  17. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Anh (Đ/c: 122/7-9 Đặng Văn Ngữ, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  17.1. Nhà sản xuất: One Pharma Industrial Pharmaceutical S.A. (Đ/c: 60th km N.N.R. Athinon-Lamias Sximatari, Voiotias, 32009 - Greece)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  số đăng ký

  26

  SOLNATEC FC

  TABLET 5mg

  Solifenacin succinat 5mg

  Viên nén bao phim

  30 tháng

  NSX

  Hộp 3 vỉ x 10

  viên

  VN-22513-20

   

  18. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Vietsun (Đ/c: TT2 - B42 Khu đô thị Văn Quán, p. Phúc La, Q. Hà Đông, Hà Nội - Việt Nam)

  18.1. Nhà sản xuất: Incepta Pharmaceuticals Limited (Đ/c: Dewan Idris Road, Zirabo, Savar, Dhaka - Bangladesh)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  số đăng ký

  27

  Calcicar 500 Tablet

  Calci (dưới dạng calci carbonat 1250mg) 500mg

  Viên nén bao phim

  60 tháng

  NSX

  Hộp 10 vỉ x 10

  viên

  VN-22514-20

   

  19. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Hồng Phúc Bảo (Đ/c: 232/8 Quốc lộ 13, p. 26, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  19.1. Nhà sản xuất: Astral Pharmaceutical Industries (Đ/c: 911, GIDC, Makarpura, Vadodara 390 010, Gujarat. - India)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  số đăng ký

  28

  Astaz-P 4.5G

  Piperacillin (dưới dạng piperacillin natri) 4g;

  Tazobactam (dưới dạng Tazobactam natri) 0,5g

  Bột pha tiêm

  36 tháng

  USP

  39

  Hộp 1 lọ

  VN-22518-20

   

  20. Công ty đăng ký: Công ty TNHH một thành viên dược phẩm Việt Tin (Đ/c: số 64 Lê Lợi, Phường 4, Quận Gò vấp, Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  20.1. Nhà sản xuất: Theon Pharmaceuticals Limited (Đ/c: Vill. Sainimajra, Tehsil Nalagarh, Distt. Solan (H.P) - India)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  số đăng ký

  29

  Urliv-150

  Ursodiol 150 mg

  Viên nén

  24 tháng

  USP

  40

  Hộp 10 vỉ x 10 viên

  VN-22519-20

  30

  Urliv-300

  Ursodiol 300 mg

  Viên nén

  24 tháng

  USP

  40

  Hộp 10 vỉ x 10 viên

  VN-22520-20

   

  21. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Nam Đồng (Đ/c: số 2, ngõ 164/117, phố Vương Thừa Vũ, p. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội - Việt Nam)

  21.1. Nhà sản xuất: Faes Pharma SA (Đ/c: C/Máximo Aguirre, 14, Lejona- Leioa, 48940 Vizcaya - Spain)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  số đăng ký

  31

  Mecolzine

  Mesalazin 500mg

  Viên nén bao phim kháng dịch dạ dày

  24 tháng

  NSX

  Hộp 10 vỉ x 10

  viên

  VN-22521-20

   

  22. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Nga Việt (Đ/c: 644/4 Đường 3/2, P.14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  22.1. Nhà sản xuất: Natco Pharma Ltd. (Đ/c: Plot No. 19, Pharmacity Selaqui, Dehradun-248197, Uttarakhand - India)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  số đăng ký

  32

  Bortenat 2mg

  Bortezomib 2mg/ lọ

  Bột đông khô pha tiêm tĩnh mạch

  24 tháng

  NSX

  Hộp 1 lọ

  VN-22522-20

   

  23. Công ty đăng ký: Công Ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Dược Phẩm Và Đầu Tư TV (Đ/c: 345 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  23.1 Nhà sản xuất: Toll Manufacturing Services, S.L. (Đ/c: C/Aragoneses, 2, 28108 Alcobendas (Madrid) - Spain)

  sở đóng gói: Edefarm, S.L. (Đ/c: poligono Industrial Enchilagar dep Rullo, 117 46191 Villamarchante (Valencia), Spain (Madrid) - Spain)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  số đăng ký

  33

  Solufos

  Fosfomycin (dưới dạng Fosfomycin calcium 703 mg) 500 mg

  Viên nang cứng

  48

  tháng

  NSX

  Hộp 1 chai 24

  viên

  VN-22523-20

   

  24. Công ty đăng ký: Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (Đ/c: 8-2-337, Road No.3, Banjara Hills, Hyderabad-500034, Telangana - India)

  24.1. Nhà sản xuất: Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (Đ/c: FTO-IX, Plot No. Q1 to Q5, Phase-III, SEZ, Duvvada, Visakhapatnam-530046, Andhra Pradesh - India)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  số đăng ký

  34

  Daptomred 500

  Daptomycin 500mg

  Bột đông khô pha dung dịch tiêm truyền

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 1 lọ

  VN-22524-20

   

  25. Công ty đăng ký: Getz Pharma (Pvt) Ltd. (Đ/c: Plot No. 29-30/27 Korangi Industrial Area, Karachi - Pakistan)

  25.1. Nhà sản xuất: Getz Pharma (Pvt) Ltd. (Đ/c: Plot No. 29-30/27 Korangi Industrial Area, Karachi - Pakistan)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  số đăng ký

  35

  Miuraget Injection 5mg/ml

  Cholecalciferol (tương ứng 200.000 IU)5 mg

  Dung dịch uống hoặc tiêm bắp

  24 tháng

  NSX

  Hộp 5 ống 1ml

  VN-22525-20

   

  26. Công ty đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd. (Đ/c: 150 Beach Road, #21-00 Gateway West, Singapore 189720 - Singapore)

  26.1. Nhà sản xuất: UCB Pharma S.A (Đ/c: Chemin du Foriest, B-1420 Braine I'Alleud - Belgium)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  số đăng ký

  36

  Keppra

  Levetiracetam

  250mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  NSX

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VN-22526-20

   

  27. Công ty đăng ký: Hetero Labs Limited (Đ/c: 7-2-A2, Hetero Corporate, Industrial Estate, Sanathnagar, Hyderabad, TG 500018 - India)

  27.1. Nhà sản xuất: Hetero Labs Limited (Đ/c: Unit-V, Sy. No. 439, 440, 441 & 458, TSIIC Formulation SEZ, Polepally Village, Jadcherla Mandal, Mahaboobnagar Dist, Telangana - India)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  số đăng ký

  37

  Clopidogrel tablets 75mg

  Clopidogrel (dưới dạng Clopidogrel bisulfat) 75mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  NSX

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VN-22527-20

  38

  Telsar-H 40/12.5

  Telmisartan 40mg;

  Hydrochlorothiazide

  12,5mg

  Viên nén

  24 tháng

  NSX

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VN-22528-20

  28. Công ty đăng ký: Korea United Pharm. Inc. (Đ/c: 25-23, Nojanggongdan-gil, Jeondong-myeon, Sejong-si - Korea)

  28.1. Nhà sản xuất: Korea United Pharm. Inc. (Đ/c: 107, Gongdan-ro, Yeonseo-myeon, Sejong-si - Korea)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  số đăng ký

  39

  Cycram

  Cyclophosphamide

  Bột pha tiêm

  36 tháng

  USP38

  Hộp 1 lọ

  VN-22529-20

   

  29. Công ty đăng ký: Kotra Pharma (M) Sdn. Bhd. (Đ/c: No. 1, 2 & 3, Jalan TTC 12, Cheng Industrial Estate, 75250 Melaka - Malaysia)

  29.1. Nhà sản xuất: Kotra Pharma (M) Sdn. Bhd. (Đ/c: No. 1, 2 & 3, Jalan TTC 12, Cheng Industrial Estate, 75250 Melaka - Malaysia)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  số đăng ký

  40

  Axcel Fungicort Cream

  Miconazol nitrat 2,0% (kl/kl); Hydrocortisone 1,0% (kl/kl)

  Cream

  36 tháng

  NSX

  Hộp 1 tuýp 5g.

  Hộp 1 tuýp 15g

  VN-22530-20

   

  30. Công ty đăng ký: Les Laboratoires Servier (Đ/c: 50 rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex - France)

  30.1. Nhà sản xuất: Les Laboratoires Servier Industrie (Đ/c: 905, Route de Saran, 45520 Gidy -France)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  số đăng ký

  41

  Daflon 500mg

  Phân đoạn flavonoid vi hạt tinh chế ứng với: Diosmin 90% 450mg; Các flavonoid biểu thị bằng hesperidin 10% 50mg

  Viên nén bao phim

  48

  tháng

  NSX

  Hộp 60 viên; hộp 4 vỉ x 15 viên

  VN-22531-20

   

  31. Công ty đăng ký: Macleods Pharmaceuticals Ltd. (Đ/c: 304, Atlanta Arcade, Marol Church Road, Andheri (East) Mumbai -400 059 - India)

  31.1. Nhà sản xuất: Macleods Pharmaceutical Ltd. (Đ/c: Khasra No.21, 22, 66, 67&68, Aho-Yangtam, Namchepung, PO: Ranipool, East Sikkim 0737135 - India)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  số đăng ký

  42

  Mactaxim 100 DT

  Cefixime (dưới dạng Cefixime trihydrat) 100mg

  Viên nén bao phim

  24 tháng

  NSX

  Hộp 1 vỉ x 10

  viên

  VN-22532-20

  43

  Mactaxim 200

  Cefixime (dưới dạng Cefixime trihydrat) 200mg

  Viên nén bao phim

  24

  tháng

  USP

  40

  Hộp 1 vỉ x 10 viên

  VN-22533-20

   

  32. Công ty đăng ký: PHARMACHEM CO., LTD (Đ/c: (Jamsil-dong,3rd Floor) 17, Baekjegobun-ro 12-gil, Songpa-ku, Seoul - Korea)

  32.1. Nhà sản xuất: Icure Pharmaceutical Inc (Đ/c: 13. Je3Gongdan 3-gil, Seoun-myeon, Anseong-si Gyeonggi-do - Korea)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  số đăng ký

  44

  Kenon-L plaster

  Mỗi miếng dán chứa: Ketoprofen 30mg

  Thuốc cao dán

  36 tháng

  NSX

  Bao 7 miếng (7cm x 10 cm)

  VN-22536-20

   

  33. Công ty đăng ký: Pierre Fabre Medicament (Đ/c: 45, Place Abel Gance, 92100 Boulogne - France)

  33.1. Nhà sản xuất: Pierre Fabre Medicament Production (Đ/c: Site Progipharm Rue du Lycée 45502 GIEN - Cedex. - France)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  số đăng ký

  45

  Tanganil 500 mg

  Acetylleucine

  500mg

  Viên nén

  36 tháng

  NSX

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VN-22534-20

   

  34. Công ty đăng ký: PT. Novell Pharmaceutical Laboratories (Đ/c: JI. Wanaherang No. 35, Tlajung Udik, Gunung Putri, Bogor 16962 - Indonesia)

  34.1. Nhà sản xuất: PT. Novell Pharmaceutical Laboratories (Đ/c: JI. Wanaherang No. 35, Tlajung Udik, Gunung Putri, Bogor 16962 - Indonesia)    y

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  số đăng ký

  46

  Ornispar

  L-ornithin

  L-aspartat 0,5g/ml

  Dung dịch tiêm

  24 tháng

  NSX

  Hộp 5 ống

  10 ml

  VN-22535-20

   

  35. Công ty đăng ký: Saint Corporation (Đ/c: Academy Tower, Rm #718, 719, 118 Seongsui-ro, Seongdong-gu, Seoul - Korea)

  35.1. Nhà sản xuất: Korea Prime Pharm. Co., Ltd. (Đ/c: 100, Wanjusandan 9-ro, Bongdong-eup, Wanju-Gun, Jeollabuk-do - Korea)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  số đăng ký

  47

  Atsotine Soft Capsule

  Cholin alfoscerat

  400mg

  Viên nang mềm

  36 tháng

  NSX

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VN-22537-20

   

  36. Công ty đăng ký: Samil Pharm Co., Ltd. (Đ/c: 155, Hyoryeong-ro, Seocho-Gu, Seoul 137-061 - Korea)

  36.1. Nhà sản xuất: Sainil Pharm. Co., Ltd (Đ/c: 216, Sandan-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do - Korea)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  số đăng ký

  48

  Eylevox ophthalmic Solution

  Levofloxacin hydrat 5mg/lml

  Dung dịch nhỏ mát

  36 tháng

  NSX

  Hộp 1 lọ 5ml

  VN-22538-20

   

  37. Công ty đăng ký: Standard Chem. & Pharm. Co., Ltd. (Đ/c: No. 6-20, Tuku, Tiiku Village, Sinying District, Tainan City 73055 - Taiwan)

  37.1. Nhà sản xuất: 2nd Plant, Standard Chem. & Pharm. Co., Ltd. (Đ/c: No. 154, Kaiyuan Road, Sinying District, Tainan City 73055 - Taiwan)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  số đăng ký

  49

  Alsiful S.R. Tablets 10 mg

  Alfuzosin hydroclorid 10mg

  Viên nén phóng thích kéo dài

  36 tháng

  NSX

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VN-22539-20

   

  38. Công ty đăng ký: The Schazoo Pharmaceutical laboratories (Pvt.) Limited (Đ/c: Kalalwala Stop, 20km Lahore Jaranwala Road, District Sheikhupura, - Pakistan)

  38.1. Nhà sản xuất: The Schazoo Pharmaceutical laboratories (Pvt.) Limited (Đ/c: Kalalwala Stop, 20km Lahore Jaranwala Road, District Sheikhupura, - Pakistan)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  số đăng ký

  50

  Hemifere

  Phức hợp sắt (III) hydroxide polymaltose (tương đương Sắt nguyên tố 100mg) 400 mg; Acid Folic 350 mcg

  Viên nén nhai

  36 tháng

  NSX

  Hộp 1 vỉ x 10 viên; 3 vỉ x 10 viên

  VN-22540-20

   

   

   

  CỤC TRƯỞNG

   

   

   

   

  Vũ Tuấn Cường

   

   
   

  BỘ Y TẾ

  CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

  ____________

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ________________________

   

   

   

  PHỤ LỤC II

  DANH MỤC 15 THUỐC NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH HIỆU LỰC 03 NĂM ĐỢT 104 BỔ SUNG LẦN 2

  (Ban hành kèm theo Quyết định Số 293/QĐ-QLD, ngày 26/6/2020 của Cục Quản lý Dược)

   

  1. Công ty đăng ký: Astellas Pharma Singapore Pte. Ltd (Đ/c: 6 Temasek Boulevard, #26-03/05, Suntec Tower Four, Singapore (038986) - Singapore)

  1.1. Nhà sản xuất: Catalent Pharma Solutions, LLC (Đ/c: 2725 Scherer Drive, St. Petersburg, FL 33716 -USA)

  Cơ sở đóng gói sơ cấp: AndersonBrecon Inc. (Đ/c: 4545 Assembly Drive, Rockford, JL 61109, USA)

  Cơ sở đóng gói thứ cấp và xuất xưởng: Astellas Pharma Europe B.V. (Đ/c: Hogemaat 2, 7942 JG Meppel, Hà Lan)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  số đăng ký

  1

  Xtandi 40mg

  Enzalutamide 40mg

  Viên nang mềm

  36 tháng

  NSX

  Hộp 4 vỉ dạng vỉ x 28 viên

  VN3-255-20

   

  2. Công ty đăng ký: Công ty cổ phần thuốc ung thư Benovas- Chi nhánh Long An (Đ/c: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An - Việt Nam)

  2.1. Nhà sản xuất: Nobilus Ent (Đ/c: Zegrzynska 22A, 05-1 10 Jablonna - Poland)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  số đăng ký

  2

  Benivatib 100mg

  Imatinib (dưới dạng imatinib mesylat) 100mg

  Viên nang cứng

  24

  tháng

  NSX

  NSX

  VN3-256-20

  3

  Benivatib 400mg

  Imatinib (dưới dạng imatinib mesylat) 400mg

  Viên nang cứng

  24 tháng

  NSX

  Hộp 1 chai 30

  viên

  VN3-257-20

   

  3. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam (Đ/c: 123 Nguyễn Khoái, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam)

  3.1. Nhà sản xuất: Genzyme Ireland Limited (Đ/c: IDA Industrial Park, Old Kilmeaden Road, Waterford - Ireland)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  số đăng ký

  4

  Renvela

  Sevelamer carbonate 800 mg

  Viên nén bao phim

  36 tháng

  NSX

  Hộp 1 lọ 30

  viên

  VN3-258-20

   

  4. Công ty đăng ký: Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (Đ/c: 8-2-337, Road No.3, Banjara Hills, Hyderabad-500034, Telangana - India)

  4.1. Nhà sản xuất: Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (Đ/c: FTO-IX, Plot No. Q1 to Q5, Phase-III, SEZ, Duvvada, Visakhapatnam-530046, Andhra Pradesh - India)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  số đăng ký

  5

  Eranfu

  Fulvestrant 250mg

  Dung dịch tiêm

  24 tháng

  NSX

  Hộp 2 bơm tiêm đóng sẵn thuốc và 02 kim tiêm

  VN3-259-20

   

  5. Công ty đăng ký: Eisai (Thailand) Marketing Co., Ltd. (Đ/c: No. 93/1, Unit 603-604, 6th Floor, GPF Witthayu Tower A, Wireless Road, Lumphini Sub-district, Pathum Wan District, Bangkok Metropolis - Thailand)

  5.1. Nhà sản xuất: Patheon Inc. (Đ/c: 2100 Syntex Court, Mississauga, Ontario, L5N 7K9 - Canada)

  sở đóng gói: Eisai Co. Ltd. Kawashima Plant (Đ/c: 1, Kawashimatakehaya-machi, Kakamigahara-shi, Gifu-ken, Japan)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  số đăng ký

  6

  Lenvima 10mg

  Lenvatinib (dưới dạng Lenvatinib Mesilate) 10mg

  Viên nang cứng

  36 tháng

  NSX

  Hộp 2 vỉ x 10

  viên

  VN3-260-20

  7

  Lenvima 4mg

  Lenvatinib (dưới dạng Lenvatinib Mesilate) 4mg

  Viên nang cứng

  36 tháng

  NSX

  Hộp 2 vỉ x 10 viên

  VN3-261-20

   

  6. Công ty đăng ký: Glenmark Pharmaceuticals Ltd. (Đ/c: B/2, Mahalaxmi Chambers, 22 Bhulabhai Desai Road, Mumbai-400 026 - India)

  6.1. Nhà sản xuất: Glenmark Generics S.A (Đ/c: Calle 9 N° 593 (B1629MAX) Parque Industrial Pilar, Provincia de Buenos Aires - Argentina)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  số đăng ký

  8

  Pemehope 100

  Pemetrexed (dưới dạng Pemetrexed dinatri hemipentahydrate) 100 mg

  Bột đông khô pha dung dịch tiêm truyền

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 1 lọ

  VN3-262-20

  9

  Pemehope 500

  Pemetrexed (dưới dạng Pemetrexed dinatri hemipentahydrate) 500 mg

  Bột đông khô pha dung dịch truyền tĩnh mạch

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 1 lọ

  VN3-263-20

   

  7. Công ty đăng ký: Mi Pharma Private Limited (Đ/c: B-2103, Tharwani, Palm Beach Road, sanpada, navi Mumbai-400705, Maharashtra - India)

  7.1. Nhà sản xuất: Atra Pharmaceuticals Limited (Đ/c: Plot No. H19, MIDC Area, Aurangabad 431133, Maharashtra State - India)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  số đăng ký

  10

  Refix 550mg

  Rifaximin 550mg

  Viên nén bao phim

  24 tháng

  NSX

  Hộp 3 vỉ x 10 viên

  VN3-264-20

  8. Công ty đăng ký: Mundipharma Pharmaceuticals Pte. Ltd. (Đ/c: 12 Marina View, #22-01 Asia Square Tower 2, Singapore 018961 - Singapore)

  8.1. Nhà sản xuất: Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd. (Đ/c: Damastown Mulhuddart, Dublin 15 - Ireland)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  số đăng ký

  11

  Akynzeo

  Netupitant 300mg; Palonosetron (dưới dạng palonosetron hydroclorid) 0,5mg

  Viên nang cứng

  36

  tháng

  NSX

  Hộp 1 vỉ x 1 viên

  VN3-265-20

   

  8.2. Nhà sản xuất: LTS Lohmann Therapie-Systeme AG (Đ/c: Lohmannstr 2, D-56626 Andernach - Germany)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  số đăng ký

  12

  Norspan 10 mcg/h

  Mỗi miếng dán chứa: Buprenorphin 10mg

  Miếng dán trị liệu qua da

  24

  tháng

  NSX

  Hộp 2 miếng dán

  VN3-266-20

  13

  Norspan 20 mcg/h

  Mỗi miếng dán chứa: Buprenorphin 20mg

  Miếng dán trị liệu qua da

  24 tháng

  NSX

  Hộp 2 miếng dán

  VN3-267-20

  14

  Norspan 5mcg/h

  Mỗi miếng dán chứa: Buprenorphin 5mg

  Miếng dán trị liệu qua da

  24 tháng

  NSX

  Hộp 2 gói x 1 miếng dán

  VN3-268-20

   

  9. Công ty đăng ký: Takeda Pharmaceuticals (Asia Pacific) Pte., Ltd. (Đ/c: 21, Biopolis Road #04-01/12 Nucleos Singapore 138567 - Singapore)

  9.1. Nhà sản xuất: Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka Plant (Đ/c: 17-85, Juso-honmachi, 2-Chome Yodogawa-ku, Osaka, 532-8686 - Japan)

  Cơ sở đóng gói: Delpharm Novara s.r.l. (Đ/c: Via Crosa 86, 28065-Cerano (NO), Italy)

  STT

  Tên thuốc

  Hoạt chất chính - Hàm lượng

  Dạng bào chế

  Tuổi thọ

  Tiêu chuẩn

  Quy cách đóng gói

  số đăng ký

  15

  Dexilant 30mg

  Dexlansoprazol 30mg;

  Viên nang phóng thích chậm

  36 tháng

  NSX

  Hộp 2 vỉ x 7 viên, hộp 4 vỉ x 7 viên

  VN3-269-20

   

   

   

  CỤC TRƯỞNG

   

   

   

   

  Vũ Tuấn Cường

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Dược của Quốc hội, số 105/2016/QH13
  Ban hành: 06/04/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 75/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
  Ban hành: 20/06/2017 Hiệu lực: 20/06/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Thông tư 32/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc
  Ban hành: 12/11/2018 Hiệu lực: 01/09/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Quyết định 7868/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế
  Ban hành: 28/12/2018 Hiệu lực: 28/12/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị định 54/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược
  Ban hành: 08/05/2017 Hiệu lực: 01/07/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Thông tư 01/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
  Ban hành: 18/01/2018 Hiệu lực: 01/06/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Thông tư 11/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc
  Ban hành: 04/05/2018 Hiệu lực: 20/06/2018 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 293/QĐ-QLD Danh mục 65 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Cục Quản lý Dược
  Số hiệu: 293/QĐ-QLD
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 26/06/2020
  Hiệu lực: 26/06/2020
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Vũ Tuấn Cường
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới