logo

Quyết định 36/2019/QĐ-UBND tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực y tế tỉnh Bình Phước

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 36/2019/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Trăm
  Ngày ban hành: 22/11/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 02/12/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH BÌNH PHƯỚC
  -------

  Số: 36/2019/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Bình Phước, ngày 22 tháng 11 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ TUYẾN HUYỆN, XÃ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

  ---------

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

  Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

  Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế;

  Thực hiện Công văn số 198/HĐND-KT ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc thống nhất ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của các đơn vị sự nghiệp y tế tuyến huyện trên địa bàn tỉnh;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2986/TTr-STC ngày 14 tháng 11 năm 2019.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  1. Quyết định này Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động sự nghiệp y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của tỉnh Bình Phước.

  2. Quyết định này áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp y tế tuyến huyện, xã thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

  Điều 2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng

  Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động sự nghiệp y tế của các đơn vị sự nghiệp y tế tuyến huyện, xã thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước như sau:

  1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù được quy định chi tiết tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này.

  2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng khác được quy định chi tiết tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này.

  Điều 3. Tổ chức thực hiện

  1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 02 tháng 12 năm 2019. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định này thay thế tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các đơn vị sự nghiệp y tế tuyến huyện, xã tại Quyết định số 3463/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh.

  2. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp y tế căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị y tế chuyên dùng quy định tại Quyết định này và các quy định của pháp luật có liên quan để lập kế hoạch và dự toán ngân sách; giao, đầu tư, mua sắm, thuê, khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị; quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị và chịu trách nhiệm đối với việc mua sắm, trang bị và quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của đơn vị sự nghiệp y tế thuộc phạm vi quản lý theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

  3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh nhu cầu trang bị các trang thiết bị y tế chuyên dùng ngoài quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 Quyết định này, hoặc trường hợp tiêu chuẩn, định mức do UBND tỉnh quy định chưa phù hợp với thực tế, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản về Sở Tài chính để nghiên cứu, tổng hợp báo cáo trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

  4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Văn phòng Chính Phủ;
  - Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
  - TTTU, TT.HĐND, Đoàn ĐBQH;
  - CT, các PCT, các TV UBND tỉnh;
  - UBMTTQVN tỉnh;
  - Ban KTNS (HĐND tỉnh);
  - Sở Tư pháp;
  - Như Điều 2;
  - Trung tâm Tin học - Công báo;
  - LĐVP; Phòng Tổng hợp;
  - Lưu: VT, Huyền.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
  Nguyễn Văn Trăm

   

  PHỤ LỤC I

  TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ TUYẾN HUYỆN, XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh Bình Phước)

   

  STT

  Chủng loại

  Đơn vị tính

  Số lượng

  I

  TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

  1

  Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

  Máy

  1

  2

  Máy X quang di động

  Máy

  1

  3

  Máy siêu âm chuyên tim mạch

  Máy

  1

  4

  Máy siêu âm tổng quát

  Máy

  1

  5

  Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

  Hệ thống

  1

  6

  Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

  Hệ thống

  1

  7

  Máy theo dõi bệnh nhân

  Máy

  2

  8

  Máy phá rung tim

  Máy

  1

  9

  Máy điện tim

  Máy

  2

  10

  Máy điện não

  Máy

  1

  11

  Hệ thống khám nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

  Hệ thống

  1

  12

  Hệ thống khám nội soi khí quản, phế quản

  Hệ thống

  1

  13

  Hệ thống khám nội soi tai mũi họng

  Hệ thống

  1

  14

  Máy soi cổ tử cung

  Máy

  1

  15

  Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

  Máy

  2

  II

  TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LỘC NINH

  1

  Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

  Máy

  1

  2

  Máy siêu âm tổng quát

  Máy

  2

  3

  Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

  Hệ thống

  1

  4

  Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

  Hệ thống

  1

  5

  Máy thận nhân tạo

  Máy

  7

  6

  Máy thở

  Máy

  1

  7

  Máy gây mê

  Máy

  2

  8

  Máy theo dõi bệnh nhân

  Máy

  5

  9

  Bơm tiêm điện

  Cái

  4

  10

  Máy truyền dịch

  Máy

  4

  11

  Dao mổ điện cao tần

  Cái

  2

  12

  Máy phá rung tim

  Máy

  1

  13

  Hệ thống phẫu thuật nội soi

  Hệ thống

  1

  14

  Đèn mổ treo trần

  Bộ

  2

  15

  Đèn mổ di động

  Bộ

  1

  16

  Bàn mổ

  Cái

  2

  17

  Máy điện tim

  Máy

  4

  18

  Hệ thống khám nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

  Hệ thống

  1

  19

  Hệ thống khám nội soi khí quản, phế quản

  Hệ thống

  1

  20

  Hệ thống khám nội soi tai mũi họng

  Hệ thống

  1

  21

  Máy soi cổ tử cung

  Máy

  1

  22

  Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

  Máy

  3

  III

  TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÙ ĐỐP

  1

  Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

  Máy

  1

  2

  Máy X quang di động

  Máy

  1

  3

  Máy X quang C Arm

  Máy

  1

  4

  Máy siêu âm tổng quát

  Máy

  2

  5

  Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

  Hệ thống

  1

  6

  Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

  Hệ thống

  1

  7

  Máy thở

  Máy

  2

  8

  Máy gây mê

  Máy

  2

  9

  Máy theo dõi bệnh nhân

  Máy

  4

  10

  Bơm tiêm điện

  Cái

  5

  11

  Máy truyền dịch

  Máy

  5

  12

  Dao mổ điện cao tần

  Cái

  2

  13

  Máy phá rung tim

  Máy

  1

  14

  Hệ thống phẫu thuật nội soi

  Hệ thống

  1

  15

  Đèn mổ treo trần

  Bộ

  2

  16

  Đèn mổ di động

  Bộ

  1

  17

  Bàn mổ

  Cái

  2

  18

  Máy điện tim

  Máy

  3

  19

  Hệ thống khám nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

  Hệ thống

  1

  20

  Hệ thống khám nội soi khí quản, phế quản

  Hệ thống

  1

  21

  Hệ thống khám nội soi tai mũi họng

  Hệ thống

  1

  22

  Máy soi cổ tử cung

  Máy

  1

  23

  Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

  Máy

  3

  IV

  TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HỚN QUẢN

  1

  Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

  Máy

  1

  2

  Máy X quang di động

  Máy

  1

  3

  Máy siêu âm chuyên tim mạch

  Máy

  1

  4

  Máy siêu âm tổng quát

  Máy

  1

  5

  Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

  Hệ thống

  1

  6

  Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

  Hệ thống

  1

  7

  Máy thở

  Máy

  1

  8

  Máy theo dõi bệnh nhân

  Máy

  3

  9

  Bơm tiêm điện

  Cái

  2

  10

  Máy truyền dịch

  Máy

  2

  11

  Máy phá rung tim

  Máy

  1

  12

  Máy điện tim

  Máy

  2

  13

  Máy điện não

  Máy

  1

  14

  Hệ thống khám nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

  Hệ thống

  1

  15

  Hệ thống khám nội soi khí quản, phế quản

  Hệ thống

  1

  16

  Hệ thống khám nội soi tai mũi họng

  Hệ thống

  1

  17

  Máy soi cổ tử cung

  Máy

  2

  18

  Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

  Máy

  2

  V

  TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÙ ĐĂNG

  1

  Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

  Máy

  1

  2

  Máy siêu âm tổng quát

  Máy

  2

  3

  Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

  Hệ thống

  1

  4

  Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

  Hệ thống

  1

  5

  Máy thở

  Máy

  3

  6

  Máy gây mê

  Máy

  2

  7

  Máy theo dõi bệnh nhân

  Máy

  3

  8

  Bơm tiêm điện

  Cái

  5

  9

  Máy truyền dịch

  Máy

  5

  10

  Dao mổ điện cao tần

  Cái

  2

  11

  Hệ thống phẫu thuật nội soi

  Hệ thống

  1

  12

  Đèn mổ treo trần

  Bộ

  4

  13

  Đèn mổ di động

  Bộ

  2

  14

  Bàn mổ

  Cái

  4

  15

  Máy điện tim

  Máy

  3

  16

  Hệ thống khám nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

  Hệ thống

  1

  17

  Hệ thống khám nội soi khí quản, phế quản

  Hệ thống

  1

  18

  Hệ thống khám nội soi tai mũi họng

  Hệ thống

  1

  19

  Hệ thống khám nội soi tiết niệu

  Hệ thống

  1

  20

  Máy soi cổ tử cung

  Máy

  1

  21

  Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

  Máy

  4

  VI

  TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐỒNG PHÚ

  1

  Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

  Máy

  1

  2

  Máy siêu âm tổng quát

  Máy

  1

  3

  Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

  Hệ thống

  1

  4

  Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

  Hệ thống

  1

  5

  Máy theo dõi bệnh nhân

  Máy

  2

  6

  Máy phá rung tim

  Máy

  1

  7

  Đèn mổ treo trần

  Bộ

  1

  8

  Đèn mổ di động

  Bộ

  1

  9

  Bàn mổ

  Cái

  1

  10

  Máy điện tim

  Máy

  2

  11

  Máy điện não

  Máy

  1

  12

  Hệ thống khám nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

  Hệ thống

  1

  13

  Hệ thống khám nội soi tai mũi họng

  Hệ thống

  1

  14

  Máy soi cổ tử cung

  Máy

  1

  15

  Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

  Máy

  2

  VII

  TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ BÌNH LONG

  1

  Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

  Máy

  2

  2

  Máy X quang di động

  Máy

  1

  3

  Máy X quang C Arm

  Máy

  1

  4

  Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

  Hệ thống

  1

  5

  Máy siêu âm chuyên tim mạch

  Máy

  1

  6

  Máy siêu âm tổng quát

  Máy

  2

  7

  Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

  Hệ thống

  1

  8

  Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

  Hệ thống

  1

  9

  Máy thận nhân tạo

  Máy

  14

  10

  Máy thở

  Máy

  3

  11

  Máy gây mê

  Máy

  2

  12

  Máy theo dõi bệnh nhân

  Máy

  3

  13

  Bơm tiêm điện

  Cái

  6

  14

  Máy truyền dịch

  Máy

  6

  15

  Dao mổ điện cao tần

  Cái

  4

  16

  Máy phá rung tim

  Máy

  2

  17

  Hệ thống phẫu thuật nội soi

  Hệ thống

  2

  18

  Đèn mổ treo trần

  Bộ

  2

  19

  Đèn mổ di động

  Bộ

  3

  20

  Bàn mổ

  Cái

  2

  21

  Máy điện tim

  Máy

  6

  22

  Máy điện não

  Máy

  1

  23

  Hệ thống khám nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

  Hệ thống

  1

  24

  Hệ thống khám nội soi khí quản, phế quản

  Hệ thống

  1

  25

  Hệ thống khám nội soi tai mũi họng

  Hệ thống

  2

  26

  Hệ thống khám nội soi tiết niệu

  Hệ thống

  1

  27

  Máy soi cổ tử cung

  Máy

  1

  28

  Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

  Máy

  6

  VIII

  TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHƠN THÀNH

  1

  Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

  Máy

  1

  2

  Máy siêu âm tổng quát

  Máy

  2

  3

  Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

  Hệ thống

  1

  4

  Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

  Hệ thống

  1

  5

  Máy thận nhân tạo

  Máy

  4

  6

  Máy thở

  Máy

  2

  7

  Máy gây mê

  Máy

  2

  8

  Máy theo dõi bệnh nhân

  Máy

  3

  9

  Bơm tiêm điện

  Cái

  3

  10

  Máy truyền dịch

  Máy

  3

  11

  Dao mổ điện cao tần

  Cái

  1

  12

  Máy phá rung tim

  Máy

  1

  13

  Đèn mổ treo trần

  Bộ

  2

  14

  Đèn mổ di động

  Bộ

  1

  15

  Bàn mổ

  Cái

  2

  16

  Máy điện tim

  Máy

  2

  17

  Hệ thống khám nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

  Hệ thống

  1

  18

  Hệ thống khám nội soi tai mũi họng

  Hệ thống

  1

  19

  Máy soi cổ tử cung

  Máy

  1

  20

  Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

  Máy

  2

  IX

  TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÙ GIA MẬP

  1

  Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

  Máy

  1

  2

  Máy siêu âm tổng quát

  Máy

  2

  3

  Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

  Hệ thống

  2

  4

  Máy thở

  Máy

  2

  5

  Máy gây mê

  Máy

  1

  6

  Máy theo dõi bệnh nhân

  Máy

  3

  7

  Bơm tiêm điện

  Cái

  5

  8

  Máy truyền dịch

  Máy

  5

  9

  Đèn mổ treo trần

  Bộ

  2

  10

  Bàn mổ

  Cái

  2

  11

  Máy điện tim

  Máy

  2

  12

  Hệ thống khám nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

  Hệ thống

  1

  13

  Hệ thống khám nội soi tai mũi họng

  Hệ thống

  1

  14

  Máy soi cổ tử cung

  Máy

  1

  15

  Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

  Máy

  2

  X

  TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ RIỀNG

  1

  Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

  Máy

  1

  2

  Máy siêu âm tổng quát

  Máy

  1

  3

  Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

  Hệ thống

  1

  4

  Máy theo dõi bệnh nhân

  Máy

  3

  5

  Máy phá rung tim

  Máy

  1

  6

  Hệ thống khám nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

  Hệ thống

  1

  7

  Hệ thống khám nội soi tai mũi họng

  Hệ thống

  1

  8

  Máy soi cổ tử cung

  Máy

  1

  9

  Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

  Máy

  1

  XI

  TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ PHƯỚC LONG

  1

  Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

  Máy

  2

  2

  Máy X quang di động

  Máy

  2

  3

  Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

  Hệ thống

  1

  4

  Máy siêu âm chuyên tim mạch

  Máy

  1

  5

  Máy siêu âm tổng quát

  Máy

  2

  6

  Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

  Hệ thống

  2

  7

  Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

  Hệ thống

  1

  8

  Máy thận nhân tạo

  Máy

  10

  9

  Máy thở

  Máy

  3

  10

  Máy gây mê

  Máy

  4

  11

  Máy theo dõi bệnh nhân

  Máy

  8

  12

  Bơm tiêm điện

  Cái

  8

  13

  Máy truyền dịch

  Máy

  8

  14

  Dao mổ điện cao tần

  Cái

  1

  15

  Máy phá rung tim

  Máy

  2

  16

  Máy tim phổi nhân tạo

  Máy

  1

  17

  Hệ thống phẫu thuật nội soi

  Hệ thống

  1

  18

  Đèn mổ treo trần

  Bộ

  2

  19

  Bàn mổ

  Cái

  2

  20

  Máy điện tim

  Máy

  3

  21

  Máy điện não

  Máy

  2

  22

  Hệ thống khám nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

  Hệ thống

  2

  23

  Hệ thống khám nội soi tai mũi họng

  Hệ thống

  1

  24

  Hệ thống khám nội soi tiết niệu

  Hệ thống

  1

  25

  Máy soi cổ tử cung

  Máy

  2

  26

  Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

  Máy

  4

   

  PHỤ LỤC II

  TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG KHÁC CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ TUYẾN HUYỆN, XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh Bình Phước)

  STT

  Chủng loại

  Đơn vị tính

  Số lượng

  I

  TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

  1

  Máy tạo oxy

  Máy

  5

  2

  Máy cạo vôi răng

  Máy

  1

  3

  Máy điện châm

  Máy

  10

  4

  Máy đắp sáp

  Máy

  5

  5

  Máy xung điện

  Máy

  5

  6

  Máy kéo cột sống tự động

  Máy

  5

  7

  Giường đa năng

  Cái

  5

  8

  Giường bệnh

  Cái

  50

  9

  Nồi hấp dụng cụ

  Cái

  6

  10

  Máy doppler sản khoa

  Máy

  2

  11

  Máy phân tích khí máu

  Máy

  5

  12

  Máy xét nghiệm nước tiểu

  Máy

  1

  13

  Máy đo chức năng hô hấp

  Máy

  2

  14

  Hệ thống báo gọi y tế

  Hệ thống

  5

  15

  Kính hiển vi

  Cái

  2

  16

  Máy hút đàm nhớt

  Cái

  2

  17

  Máy giặt quần áo bệnh nhân

  Cái

  3

  18

  Tủ đầu giường

  Cái

  50

  19

  Bàn khám bệnh

  Cái

  10

  20

  Máy khí dung

  Máy

  5

  21

  Xe đẩy cấp phát thuốc

  Cái

  5

  22

  Tủ đựng thuốc

  Cái

  6

  23

  Tủ bảo quản vaccin

  Cái

  1

  II

  TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐỒNG PHÚ

  1

  Máy tạo ô xy di động 5 lít/phút

  Máy

  3

  2

  Máy đo độ bão hòa oxy loại để bàn

  Máy

  5

  3

  Máy khí dung siêu âm

  Máy

  1

  4

  Máy làm ấm dịch truyền

  Máy

  1

  5

  Bộ đặt nội khí quản

  Bộ

  2

  6

  Bộ mở khí quản

  Bộ

  1

  7

  Giường cấp cứu

  Cái

  5

  8

  Băng ca chuyển bệnh nhân

  Cái

  5

  9

  Bình oxy 5-10kg + van giảm áp kèm đồng hồ

  Bình

  2

  10

  Máy đo điện giải N+, K+, Cl- điện cực chọn lọc lon

  Máy

  1

  11

  Tủ bảo quản mẫu XN loại 250 lít

  Cái

  1

  12

  Máy hút diện

  Máy

  1

  13

  Máy đo độ bão hòa oxy loại để bàn

  Máy

  1

  14

  Máy đo huyết áp điện tử để bàn

  Máy

  2

  15

  Bộ khám điều trị RHM + Ghế + Lấy cao răng bằng siêu âm

  Bộ

  1

  16

  Bộ dụng cụ tiểu phẫu

  Bộ

  5

  17

  Bộ dụng cụ trung phẫu

  Bộ

  1

  18

  Kính lúp 2 mặt

  Cái

  1

  19

  Tủ sấy khô ≥ 60 lít

  Cái

  1

  20

  Máy đo thị lực điện tử

  Máy

  1

  21

  Máy cắt Bột

  Máy

  1

  22

  Tủ bảo quản vaccin

  Cái

  1

  III

  TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÙ ĐĂNG

  1

  Máy tạo ô xy di động 5 lít/phút

  Cái

  1

  2

  Máy phân tích khí máu

  Cái

  1

  3

  Máy đo chức năng hô hấp

  Cái

  1

  4

  Giường 2 tay quay

  Cái

  20

  5

  Hệ thống báo gọi y tá

  Cái

  1

  6

  Máy rửa phim X-quang tự động ≥ 90 phim/giờ

  Cái

  1

  7

  Máy phân tích huyết học tự động ≥ 22 thông số

  Cái

  1

  8

  Máy đo độ đông máu cầm tay

  Cái

  1

  9

  Kính hiển vi sinh học có monitor camera + Máy ảnh kỹ thuật số

  Bộ

  1

  10

  Máy hút điện

  Cái

  1

  11

  Máy giặt, vắt ≥ 30kg

  Cái

  1

  12

  Máy rửa dụng cụ siêu âm

  Cái

  1

  13

  Máy thanh khử trùng phòng mổ

  Cái

  1

  14

  Tủ đầu giường

  Cái

  17

  15

  Bàn khám bệnh

  Cái

  10

  16

  Đèn bàn khám bệnh

  Cái

  15

  17

  Máy châm cứu

  Cái

  8

  18

  Máy khí dung

  Cái

  3

  19

  Máy hút điện

  Cái

  4

  20

  Máy hút đạp chân

  Cái

  2

  21

  Bàn tiểu phẫu

  Cái

  3

  22

  Bộ dụng cụ tiểu phẫu

  Cái

  10

  23

  Bộ dụng cụ rửa dạ dày

  Bộ

  5

  24

  Cáng tay

  Cái

  5

  25

  Cáng đẩy

  Cái

  6

  26

  Xe đẩy cấp phát thuốc

  Cái

  3

  27

  Tủ đựng thuốc và dụng cụ

  Cái

  6

  28

  Khay quả đậu 825ml, thép không gỉ

  Cái

  9

  29

  Khay quả đậu 475ml, thép không gỉ

  Cái

  10

  30

  Khay đựng dụng cụ nông

  Cái

  6

  31

  Khay đựng dụng cụ sâu

  Cái

  7

  32

  Bát đựng dung dịch 600ml, thép không gỉ

  Cái

  10

  33

  Kẹp phẫu tích 1x2 răng, dài 200mm

  Cái

  7

  34

  Kẹp phẫu tích không mấu, 140mm

  Cái

  13

  35

  Kẹp Korcher có mấu và khóa hãm

  Cái

  11

  36

  Kẹp phẫu tích thẳng kiểu Mayo

  Cái

  13

  37

  Kéo thẳng, nhọn 145mm

  Cái

  14

  38

  Kéo thẳng tù 145mm

  Cái

  8

  39

  Kéo cong nhọn/nhọn 145mm

  Cái

  15

  40

  Kéo thẳng nhọn/tù 145mm

  Cái

  12

  41

  Kéo cong tù 145mm

  Cái

  10

  42

  Kéo cắt bông gạc

  Cái

  14

  43

  Kẹp kim Mayo 200mm

  Cái

  11

  44

  Cán dao số 4

  Cái

  9

  45

  Lưỡi dao mổ số 21 - Hộp 5 lưỡi

  Cái

  14

  46

  Đèn Clar

  Bộ

  5

  47

  Giá treo dịch truyền

   

  16

  48

  Tủ đựng thuốc đông y

  Cái

  2

  49

  Dụng cụ sơ chế thuốc đông y

  Bộ

  4

  50

  Kim châm cứu và Hộp đựng kim

  Bộ

  50

  51

  Nồi hấp dụng cụ

  Cái

  3

  52

  Đèn hồng ngoại

  Cái

  8

  53

  Bộ khám ngũ quan + đèn treo trán

  Cái

  8

  54

  Kẹp lấy dị vật tai

  Cái

  10

  55

  Loa soi tai

  Bộ 3 Cái

  7

  56

  Kẹp lấy dị vật mũi

  Cái

  10

  57

  Kìm khám mũi

  Cái

  7

  58

  Ghế nha khoa

  Cái

  2

  59

  Kìm nhổ răng trẻ em

  Cái

  5

  60

  Kìm nhổ răng người lớn

  Cái

  4

  61

  Bẩy răng thẳng

  Cái

  6

  62

  Bẩy răng cong

  Cái

  6

  63

  Bộ lấy cao răng bằng tay

  Bộ

  3

  64

  Bơm tiêm nha khoa

  Cái

  3

  65

  Bộ khám (khay quả đậu, gương, gấp)

  Bộ

  5

  66

  Bộ dụng cụ hàn răng sâu ngà đơn giản

  Bộ

  5

  67

  Bảng thử thị lực

  Cái

  10

  68

  Kính lúp 2 mắt

  Cái

  5

  69

  Kẹp lấy dị vật trong mắt

  Cái

  10

  70

  Máy xét nghiệm huyết học

  Cái

  4

  71

  Máy xét nghiệm nước tiểu

  Cái

  3

  72

  Tủ lạnh 150 lít

  Cái

  7

  73

  Máy ly tâm nước tiểu

  Cái

  4

  74

  Máy ly tâm

  Cái

  4

  75

  Bàn khám phụ khoa

  Cái

  1

  76

  Van âm đạo các cỡ

  Cái

  4

  77

  Thước đo tử cung

  Cái

  1

  78

  Thước đo khung chậu

  Cái

  1

  79

  Kẹp lấy vòng

  Cái

  2

  80

  Kẹp cổ tử cung 2 răng, 280mm, thép không gỉ

  Cái

  2

  81

  Bộ dụng cụ hút thai 1 van + ống hút số 4, 5, 6

  Cái

  12

  82

  Chậu tắm trẻ em 25 lít

  Cái

  3

  83

  Kéo cát tầng sinh môn 200mm

  Cái

  3

  84

  Kim khâu cổ tử cung

  Cái

  3

  85

  Cân trẻ sơ sinh 15kg

  Cái

  2

  86

  Tủ sấy điện cỡ nhỏ

  Cái

  8

  87

  Kẹp dụng cụ sấy hấp

  Cái

  5

  88

  Tủ bảo quản vaccin

  Cái

  1

  IV

  TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LỘC NINH

  1

  Máy tạo oxi di động 5 lít/phút

  Cái

  5

  2

  Máy hút điện

  Cái

  4

  3

  Máy đo Bộ bão hòa oxy loại để bàn

  Cái

  2

  4

  Máy đo chức năng hô hấp

  Cái

  1

  5

  Máy làm ấm trẻ sơ sinh

  Cái

  2

  6

  Máy khí dung siêu âm

  Cái

  1

  7

  Máy làm ấm dịch truyền

  Cái

  2

  8

  Bộ mở khí quản

  Bộ

  2

  9

  Giường 2 tay quay

  Cái

  10

  10

  Giường cấp cứu nhi

  Cái

  3

  11

  Bình oxy 5-10kg + van giảm ép kèm đồng hồ

  Bình

  3

  12

  Máy X - quang răng + rửa phim

  Bộ

  1

  13

  Máy rửa phim X - quang tự động ≥ 90 phim/giờ

  Cái

  1

  14

  Máy đo độ loãng xương bằng siêu âm

  Cái

  1

  15

  Máy đo điện giải N+, K+, CL- điện cực chọn lọc Ion

  Cái

  1

  16

  Tủ lạnh trữ máu ≥ 120 lít

  Cái

  1

  17

  Máy hút điện

  Cái

  3

  18

  Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa

  Bộ

  1

  19

  Bộ phẫu thuật xương

  Bộ

  1

  20

  Bộ dụng, cụ phẫu thuật sản phụ khoa (gồm có KHHGĐ)

  Bộ

  1

  21

  Bộ dụng cụ mổ quặm, mộng mắt

  Bộ

  2

  22

  Bộ dụng cụ chích chắp lẹo

  Bộ

  1

  23

  Máy hút dịch cho trẻ sơ sinh

  Cái

  1

  24

  Máy đo độ bão hòa oxy loại để bàn

  Cái

  3

  25

  Máy hút điện

  Cái

  1

  26

  Máy phun khí dung siêu âm

  Cái

  2

  27

  Đèn điều trị vàng da

  Cái

  1

  28

  Máy xông khí dung

  Cái

  1

  29

  Bàn sưởi ấm sơ sinh

  Cái

  1

  30

  Lồng ấp sơ sinh

  Cái

  2

  31

  Bóp bóng nhi

  Cái

  1

  32

  Huyết áp nhi

  Cái

  1

  33

  Hộp chăm sóc sơ sinh

  Bộ

  1

  34

  Bộ khám điều trị nội soi TMH + Ghế

  Bộ

  1

  35

  Bộ kính thử thị lực kèm theo gọng (cận + viễn)

  Bộ

  1

  36

  Bộ đo nhãn áp

  Bộ

  1

  37

  Bộ dụng cụ tiểu phẫu

  Bộ

  1

  38

  Bộ soi bóng đồng tử đo khúc xạ (Skiascope set)

  Bộ

  1

  39

  Kính lúp 2 mắt

  Cái

  2

  40

  Đèn soi đáy mắt

  Cái

  1

  41

  Tủ sấy khô ≥ 60 lít

  Cái

  1

  42

  Đèn gù (làm tiểu phẫu)

  Cái

  1

  43

  Máy khúc xạ kế tự động

  Cái

  1

  44

  Máy châm cứu

  Cái

  4

  45

  Máy sóng ngắn điều trị

  Cái

  1

  46

  Máy điện từ trường điều trị

  Cái

  1

  47

  Máy laser điều trị 25 W

  Cái

  1

  48

  Máy điều trị xung điện

  Cái

  1

  49

  Nồi hấp ướt 75 lít

  Cái

  2

  50

  Máy rửa dụng cụ hơi nước chạy điện

  Cái

  1

  51

  Tủ bảo quản vaccin

  Cái

  1

  V

  TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHƠN THÀNH

  1

  Máy hút nhớt

  Cái

  1

  2

  Máy đo độ bão hòa oxy loại để bàn

  Cái

  3

  3

  Bộ đặt nội khí quản

  Bộ

  2

  4

  Bộ mở khí quản

  Bộ

  2

  5

  Máy phun khí dung siêu âm

  Cái

  1

  6

  Máy ủ ấm dịch truyền

  Cái

  1

  7

  Huyết áp người lớn

  Cái

  3

  8

  Huyết áp nhi

  Cái

  2

  9

  Bóp bóng lớn

  Cái

  1

  10

  Bóp bóng nhi

  Cái

  1

  11

  Ống nghe

  Cái

  3

  12

  Đèn đọc phim

  Cái

  1

  13

  Đèn gù

  Cái

  1

  14

  Khay chữ nhật Inox 20 x 25

  Cái

  2

  15

  Khay chữ nhật Inox 30 x 45

  Cái

  1

  16

  Khay quả đậu Inox 500ml

  Cái

  1

  17

  Hộp hấp gòn Inox 20 x 15

  Cái

  1

  18

  Hộp Inox 10 x 20

  Cái

  1

  19

  Lọ cắm kìm 13

  Cái

  1

  20

  Lọ cắm kìm 15

  Cái

  1

  21

  Xe tiêm thuốc 35 x 50

  Cái

  1

  22

  Xe tiêm thuốc 40 x 50

  Cái

  1

  23

  Xe tiêm thuốc 40 x 60

  Cái

  2

  24

  Xe tiêm thuốc có hộc

  Cái

  2

  25

  Cọc dịch truyền

  Cái

  4

  26

  Bộ thụt tháo

  Cái

  1

  27

  Băng ca xe đẩy Inox

  Cái

  2

  28

  Cân đồng hồ

  Cái

  1

  29

  Xe lăn

  Cái

  2

  30

  Đèn cực tím di động

  Cái

  1

  31

  Giường 2 tay quay

  Cái

  10

  32

  Nhiệt kế điện tử

  Cái

  1

  33

  Máy đo độ đông máu cầm tay

  Cái

  1

  34

  Máy cất nước 2 lần + Bộ tiền lọc

  Bộ

  1

  35

  Kính hiển vi 2 mát

  Cái

  2

  36

  Cân kỹ thuật 0,1 gram

  Cái

  1

  37

  Tủ lạnh trữ máu 140 lít

  Cái

  1

  38

  Tủ lạnh 280 lít

  Cái

  1

  39

  Tủ ấm

  Cái

  1

  40

  Máy huyết học tự động

  Cái

  2

  41

  Máy phân tích nước tiểu

  Cái

  1

  42

  Tủ an toàn sinh học cấp 2

  Cái

  1

  43

  Nồi hấp dụng cụ

  Cái

  1

  44

  Pipete

  Bộ

  2

  45

  Pipete đơn kênh 1000mcl

  Cái

  2

  46

  Pipete đơn kênh 100mcl

  Cái

  2

  47

  Pipete đơn kênh 200mcl

  Cái

  2

  48

  Pipete đơn kênh 50mcl

  Cái

  2

  49

  Tủ lạnh sinh phẩm

  Cái

  1

  50

  Tủ lạnh bệnh phẩm

  Cái

  1

  51

  Máy lắc ngang

  Cái

  1

  52

  Kính hiển vi

  Cái

  1

  53

  Máy ly tâm

  Cái

  1

  54

  Tủ lạnh âm sâu

  Cái

  1

  55

  Hộp vận chuyển mẫu

  Cái

  1

  56

  Lọ cắm kìm

  Cái

  1

  57

  Pen cong không mấu 16cm

  Cái

  2

  58

  Khay quả đậu 500ml

  Cái

  1

  59

  Khay hình chữ nhật 30x40

  Cái

  1

  60

  Xe để máy điện tim

  Cái

  1

  61

  Hộp đựng bông gòn nhỏ

  Cái

  2

  62

  Khay chữ nhật 21x25

  Cái

  2

  63

  Khay quả đậu 1000ml

  Cái

  1

  64

  Hộp đựng bông gòn lớn

  Cái

  1

  65

  Máy rửa phim tự động

  Cái

  1

  66

  Bàn chụp phim nhôm 80 x200

  Cái

  1

  67

  Giá chụp phổi

  Cái

  1

  68

  Hộp chữ chì

  Hộp

  1

  69

  Đèn đọc phim

  Cái

  1

  70

  Thùng rửa phim

  Cái

  3

  71

  Khay phơi phim

  Cái

  5

  72

  Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa

  Bộ

  1

  73

  Bộ dụng cụ phẫu thuật xương

  Bộ

  1

  74

  Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa

  Bộ

  3

  75

  Bộ dụng cụ triệt sản nữ

  Bộ

  1

  76

  Bộ dụng cụ triệt sản nam

  Bộ

  1

  77

  Bộ tiểu phẫu

  Bộ

  10

  78

  Bộ trung phẫu

  Bộ

  2

  79

  Bộ đặt nội khí quản 5 lưỡi

  Bộ

  1

  80

  Bộ mở khí quản 2 lưỡi

  Bộ

  1

  81

  Máy hút dịch chạy điện liên tục áp lực thấp

  Cái

  1

  82

  Máy hút điện

  Cái

  1

  83

  Máy hút điện có xe đẩy

  Cái

  1

  84

  Tủ sấy 250 độ C 180 lít

  Cái

  1

  85

  Nồi hấp ướt 75 lít

  Cái

  1

  86

  Máy hút nhớt 2 bình

  Cái

  2

  87

  Bồn rửa tay Inox

  Cái

  1

  88

  Thiết bị điều chế dung dịch tiệt khuẩn

  Cái

  1

  89

  Bộ thay băng

  Bộ

  5

  90

  Giá để dụng cụ

  Cái

  2

  91

  Xe tiêm thuốc 35 x 50

  Cái

  2

  92

  Xe tiêm thuốc 40 x 60

  Cái

  1

  93

  Xe tiêm thuốc 50 x 80

  Cái

  1

  94

  Xe tiêm thuốc có hộc 40 x 60

  Cái

  1

  95

  Xe tiêm thuốc có hộc 50 x 80

  Cái

  1

  96

  Hộp chữ nhật Inox có nắp 18 x 29

  Cái

  1

  97

  Hộp chữ nhật Inox có nắp 7 x 21

  Cái

  1

  98

  Hộp chữ nhật Inox có nắp 18 x 38

  Cái

  1

  99

  Hộp chữ nhật nhôm 10 x 21

  Cái

  7

  100

  Hộp hấp gòn nhôm 21 x 15

  Cái

  1

  101

  Hộp nhôm 22 x 30

  Cái

  1

  102

  Hộp hấp gòn Inox 14 x 25

  Cái

  2

  103

  Hộp Inox 13 x 24

  Cái

  1

  104

  Hộp Inox 10 x 20

  Cái

  2

  105

  Hộp Inox 17 x 32

  Cái

  1

  106

  Huyết áp người lớn

  Cái

  3

  107

  Ống nghe

  Cái

  3

  108

  Nhiệt kế

  Cái

  5

  109

  Khay quả đậu 500ml

  Cái

  3

  110

  Khay quả đậu 800ml

  Cái

  8

  111

  Khay quả đậu 1000ml

  Cái

  2

  112

  Khay CN Inox 20 x 30

  Cái

  6

  113

  Khay CN Inox 30 x 45

  Cái

  1

  114

  Khay CN Inox 32 x 47

  Cái

  4

  115

  Lọ cắm kìm

  Cái

  4

  116

  Đèn đọc phim

  Cái

  2

  117

  Đèn cực tím 1,2m

  Cái

  3

  118

  Đèn gù

  Cái

  1

  119

  Bóp bóng người lớn

  Cái

  2

  120

  Cán dao mổ số 4

  Cái

  2

  121

  Cọc truyền dịch Inox

  Cái

  3

  122

  Băng ca xe đẩy

  Cái

  1

  123

  Đèn cực tím di động

  Cái

  1

  124

  Bàn Mayo

  Cái

  1

  125

  Bộ tiểu phẫu túi da

  Bộ

  5

  126

  Bộ tiểu phẫu hộp Innox

  Bộ

  6

  127

  Kìm bấm xương

  Cái

  2

  128

  Bộ khâu vết thương

  Bộ

  1

  129

  Pen tim có răng 25cm

  Cái

  1

  130

  Bàn tiểu phẫu

  Cái

  2

  131

  Bàn sưởi ấm trẻ sơ sinh

  Cái

  1

  132

  Bộ đỡ đẻ

  Bộ

  5

  133

  Bộ may tầng sinh môn

  Bộ

  5

  134

  Bộ đặt vòng

  Bộ

  2

  135

  Bộ kiểm tra cổ tử cung

  Bộ

  1

  136

  Bộ may thẩm mỹ

  Bộ

  1

  137

  Bộ khám phụ khoa

  Bộ

  3

  138

  Bàn khám phụ khoa

  Cái

  1

  139

  Bàn sanh

  Cái

  4

  140

  Máy hút đờm 2 bình

  Cái

  1

  141

  Giường Inox

  Cái

  15

  142

  Hộp Inox 10 x 20

  Cái

  1

  143

  Hộp hấp gòn Inox 14x25

  Cái

  1

  144

  Hộp đựng gòn tròn Inox 13x16

  Cái

  1

  145

  Hộp đựng gòn tròn Inox 13x16

  Cái

  1

  146

  Hộp CN Inox 15 x 25 x 12

  Cái

  1

  147

  Hộp CN Inox 24 x 40 x 5

  Cái

  1

  148

  Đèn gù

  Cái

  2

  149

  Đèn cực tím 6 tấc

  Cái

  1

  150

  Xe tiêm thuốc 40 x 60

  Cái

  2

  151

  Xe tiêm thuốc 50 x 80

  Cái

  1

  152

  Xe tiêm thuốc có hộc 40 x 60

  Cái

  1

  153

  Cọc truyền dịch

  Cái

  3

  154

  Lọ cắm kìm

  Cái

  1

  155

  Xe lăn

  Cái

  1

  156

  Cân trẻ em

  Cái

  1

  157

  Cân người lớn

  Cái

  1

  158

  Bộ cảo đồng hồ oxy

  Cái

  2

  159

  Pen thẳng 25cm

  Cái

  10

  160

  Bộ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình chi trên

  Bộ

  1

  161

  Bộ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình chi dưới

  Bộ

  1

  162

  Huyết áp điện tử

  Cái

  1

  163

  Huyết áp cơ

  Cái

  1

  164

  Ống nghe

  Cái

  2

  165

  Đèn đọc phim

  Cái

  1

  166

  Xe lăn

  Cái

  1

  167

  Máy đo huyết áp tự động

  Cái

  1

  168

  Bộ khám điều trị TMH + Ghế

  Cái

  1

  169

  Bộ dụng cụ cắt Amydal

  Bộ

  1

  170

  Bộ dụng cụ khám TMH

  Bộ

  1

  171

  Bộ ngũ quan

  Bộ

  1

  172

  Máy đốt họng hạt

  Cái

  1

  173

  Que đốt họng

  Cái

  3

  174

  Muỗng tai - mũi - họng

  Cái

  2

  175

  Cây thăm dò tai

  Cây

  1

  176

  Cây lấy dị vật nhỏ

  Cây

  1

  177

  Cây lấy dị vật lớn

  Cây

  1

  178

  Ống rửa mùi

  Cái

  2

  179

  Ống hút nhỏ

  Cái

  2

  180

  Bộ đèn soi tai

  Bộ

  1

  181

  Khay quả đậu 1000ml

  Cái

  2

  182

  Panh mũi

  Cái

  2

  183

  Đèn Cla

  Cái

  1

  184

  Nhíp cong lấy dị vật

  Cái

  3

  185

  Đèn đọc phim

  Cái

  1

  186

  Máy ghế nha

  Cái

  1

  187

  Kìm nhổ răng trẻ em

  Cái

  7

  188

  Kìm nhổ răng cối hàm trên

  Cái

  1

  189

  Kìm nhổ răng cối hàm dưới

  Cái

  3

  190

  Kìm nhổ chân răng hàm trên

  Cái

  3

  191

  Kìm nhổ răng số 8 hàm trên

  Cái

  1

  192

  Kìm nhổ răng số 8 hàm dưới

  Cái

  2

  193

  Kìm 150

  Cái

  1

  194

  Kìm 151

  Cái

  1

  195

  Kìm bấm xương

  Cái

  1

  196

  Cây nại thẳng lớn

  Cái

  6

  197

  Bơm tiêm nha Inox

  Cái

  2

  198

  Gương nha khoa

  Cái

  2

  199

  Đầu khoan siêu tốc

  Cái

  1

  200

  Cán gương

  Cái

  15

  201

  Máy trộn Amangam

  Cái

  1

  202

  Cây lấy Amangam

  Cái

  1

  203

  Cây nhồi Amangam

  Cái

  1

  204

  Cây trộn Egunote

  Cái

  2

  205

  Cây tách nướu

  Cái

  1

  206

  Cây bó đai thép

  Cái

  1

  207

  Nại khuỷu

  Cái

  2

  208

  Nạo ngà

  Cái

  2

  209

  Phẫu tích gắp gòn

  Cái

  9

  210

  Thám trâm

  Cái

  2

  211

  Máy huyết áp cơ

  Cái

  1

  212

  Hộp gòn tròn 10 x 13

  Cái

  1

  213

  Hộp CN Inox có nắp 20 x 32

  Cái

  1

  214

  Hộp Inox 10 x 20

  Cái

  1

  215

  Khay quả đậu 200ml

  Cái

  2

  216

  Khay quả đậu 500ml

  Cái

  2

  217

  Khay quả đậu 1000ml

  Cái

  6

  218

  Xe tiêm thuốc có hộc 40 x 60

  Cái

  1

  219

  Lò sấy Galy

  Cái

  1

  220

  Bộ kính thử thị lực (cận - viễn)

  Bộ

  1

  221

  Bộ đo nhãn áp

  Bộ

  1

  222

  Bộ soi bóng đồng tử do khúc xạ

  Bộ

  1

  223

  Bộ dụng cụ tiểu phẫu

  Bộ

  2

  224

  Bộ dụng cụ mổ quặm

  Bộ

  1

  225

  Sinh kính hiển vi khám mắt

  Cái

  1

  226

  Kính lúp 2 mắt

  Cái

  1

  227

  Đèn soi đáy mắt

  Cái

  1

  228

  Bảng thị lực

  Cái

  1

  229

  Bộ mổ chấp

  Bộ

  2

  230

  Huyết áo người lớn

  Cái

  1

  231

  Ống nghe

  Cái

  1

  232

  Đèn gù

  Cái

  1

  233

  Bàn tiểu phẫu Inox

  Cái

  1

  234

  Khay quả đậu 500ml

  Cái

  1

  235

  Khay Inox 32 x 47

  Cái

  1

  236

  Lọ cắm kìm

  Cái

  1

  237

  Hộp hấp gòn 15 x 20

  Cái

  1

  238

  Hộp Inox 10 x 20

  Cái

  1

  239

  Cân điện tử có thước đo

  Cái

  1

  240

  Cân có thước đo

  Cái

  1

  241

  Máy đo độ bão hòa oxy loại để bàn

  Cái

  3

  242

  Máy hút điện

  Cái

  1

  243

  Máy phun khí dung siêu âm

  Cái

  2

  244

  Đèn điều trị vàng da

  Cái

  1

  245

  Máy xông khí dung

  Cái

  1

  246

  Bàn sưởi ấm sơ sinh

  Cái

  1

  247

  Lồng ấp sơ sinh

  Cái

  2

  248

  Bóp bóng nhi

  Cái

  1

  249

  Bóp bóng người lớn

  Cái

  1

  250

  Huyết áp nhi

  Cái

  1

  251

  Huyết áp người lớn

  Cái

  3

  252

  Hộp chăm sóc sơ sinh

  Bộ

  1

  253

  Ống nghe

  Cái

  5

  254

  Hộp hấp gòn Inox 14 x 22

  Cái

  1

  255

  Hộp Inox 10 x 25

  Cái

  1

  256

  Đèn đọc 2 phim

  Cái

  1

  257

  Khay CN Inox 28 x 38

  Cái

  4

  258

  Khay CN Inox 20 x 30

  Cái

  1

  259

  Khay quả đậu 500ml

  Cái

  2

  260

  Khay quả đậu 800ml

  Cái

  3

  261

  Lọ cắm kìm nhỏ

  Cái

  2

  262

  Lọ cắm kìm lớn

  Cái

  2

  263

  Xe tiêm thuốc 40 x 60

  Cái

  2

  264

  Xe tiêm thuốc 50 x 80

  Cái

  1

  265

  Xe tiêm thuốc có hộc 40 x 60

  Cái

  2

  266

  Xe tiêm thuốc có hộc 50 x 80

  Cái

  1

  267

  Xe Inox 28 x 38

  Cái

  1

  268

  Xe lăn

  Cái

  1

  269

  Cọc truyền dịch

  Cái

  8

  270

  Băng ca có bánh xe

  Cái

  1

  271

  Hộp Inox chữ nhật 10x20

  Cái

  4

  272

  Hộp bông gòn nhỏ

  Cái

  4

  273

  Nhiệt kế điện tử

  Cái

  1

  274

  Bộ cảo đồng hồ oxy

  Bộ

  2

  275

  Máy điện châm

  Cái

  7

  276

  Máy điện châm

  Cái

  5

  277

  Đèn gù hồng ngoại

  Cái

  3

  278

  Máy Massager

  Cái

  1

  279

  Bộ giác hơi

  Bộ

  1

  280

  Huyết áp cơ

  Cái

  1

  281

  Huyết áp điện tử

  Cái

  1

  282

  Khay CN Inox 20 x 30

  Cái

  1

  283

  Hộp đựng bông cồn

  Cái

  1

  284

  Pen cong 16cm

  Cái

  2

  285

  Cân 60kg

  Cái

  1

  286

  Cân 0.5 kg

  Cái

  1

  287

  Thanh song song

  Bộ

  1

  288

  Gương soi sửa dáng đi

  Bộ

  1

  289

  Bánh xe xoay tập vai

  Bộ

  1

  290

  Cầu thang xoáy để tập vai

  Bộ

  1

  291

  Dụng cụ tập kéo đa năng

  Bộ

  1

  292

  Ghế tập mạnh cơ chi trên và chi dưới

  Bộ

  1

  293

  Ròng rọc

  Bộ

  1

  294

  Thang gắn tường

  Bộ

  1

  295

  Giường tập vật lý trị liệu

  Bộ

  2

  296

  Bàn kéo giãn-thắt lưng và cột sống

  Bộ

  1

  297

  Bàn tập hoạt động trị liệu

  Bộ

  1

  298

  Bộ hoạt động trị liệu 14 món

  Bộ

  1

  299

  Khung tập đi người lớn

  Bộ

  2

  300

  Khung tập đi trẻ em

  Bộ

  2

  301

  Gậy ba chấu

  Bộ

  2

  302

  Nạng nách

  Bộ

  2

  303

  Thảm trải sàn

  Bộ

  1

  304

  Ghế ngồi cho KTV

  Bộ

  2

  305

  Gối ôm trẻ em

  Bộ

  1

  306

  Bục tam giác

  Bộ

  1

  307

  Bập bênh tròn

  Bộ

  1

  308

  Bàn dành cho đào tạo hoạt động trị liệu trẻ em

  Bộ

  1

  309

  Ghế ngồi bại não

  Bộ

  2

  310

  Ghế ngồi bại não có góc

  Bộ

  1

  311

  Khung tập đứng-tư thế sấp/nghiêng/Bàn tập nghiêng xiêng

  Bộ

  1

  312

  Dụng cụ chỉnh vẹo cột sống tư thế

  Bộ

  1

  313

  Bậc gỗ tập PHCN

  Bộ

  1

  314

  Dụng cụ tập cổ chân, cơ bắp chân

  Bọ

  1

  315

  Xe đạp chở kháng

  Bộ

  1

  316

  Máy điện châm

  Bộ

  1

  317

  Bóng tập cho trẻ em bại não

  Bộ

  1

  318

  Tạ tập tay cho người liệt

  Bộ

  1

  319

  Lò xo kéo

  Bộ

  1

  320

  Đèn hồng ngoại

  Cái

  1

  321

  Tủ bảo quản vaccin

  Cái

  1

  VI

  TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÙ ĐỐP

  1

  Máy tạo ô xy di động 5 lít/phút

  Máy

  5

  2

  Máy cạo vôi răng

  Máy

  1

  3

  Máy điện châm

  Cái

  10

  4

  Đèn hồng ngoại

  Cái

  10

  5

  Máy đắp sáp

  Cái

  1

  6

  Máy xung điện 2 dòng

  Cái

  1

  7

  Máy sóng ngắn

  Cái

  1

  8

  Máy kéo cột sống tự động

  Cái

  1

  9

  Máy điện châm

  Cái

  1

  10

  Tủ đựng thuốc đông y

  Cái

  1

  11

  Giường xoa bóp

  Cái

  1

  12

  Bộ khám ngũ quan

  Cái

  1

  13

  Hộp đựng kim châm cứu

  Cái

  60

  14

  Máy vật lý trị liệu roya

  Cái

  3

  15

  Bộ dụng cụ lấy dị vật tai

  Cái

  3

  16

  Loa soi tai Bộ 3 Cái

  Cái

  7

  17

  Kẹp lấy dị vật mũi

  Cái

  10

  18

  Kìm khám mũi

  Cái

  5

  19

  Miếng dán Máy xung điện

  Cái

  50

  20

  Đèn soi tai

  Cái

  1

  21

  Đèn đội

  Cái

  1

  22

  Bộ dụng cụ tiểu phẫu

  Bộ

  10

  23

  Máy nén hơi không dầu

  Máy

  1

  24

  Nồi hấp dụng cụ

  Cái

  1

  25

  Máy đo ống tủy

  Máy

  1

  26

  Máy thử tủy (thử điện)

  Máy

  1

  27

  Máy xét nghiệm đông máu tự động

  Máy

  1

  28

  Máy dopler sản khoa

  Máy

  2

  29

  Máy phân tích khí máu

  Cái

  2

  30

  Máy xét nghiệm nước tiểu

  Cái

  1

  31

  Máy đo chức năng hô hấp

  Cái

  2

  32

  Hệ thống báo gọi y tá

  Cái

  2

  33

  Kính hiển vi sinh học có monitor camera + Máy ảnh kỹ thuật số

  Bộ

  2

  34

  Máy hút điện

  Cái

  2

  35

  Máy giặt, vắt ≥ 30kg

  Cái

  1

  36

  Máy rửa dụng cụ siêu âm

  Cái

  1

  37

  Tủ đầu giường

  Cái

  30

  38

  Bàn khám bệnh

  Cái

  15

  39

  Máy khí dung

  Cái

  3

  40

  Máy hút điện

  Cái

  2

  41

  Bộ dụng cụ rửa dạ dày

  Bộ

  8

  42

  Cáng tay

  Cái

  5

  43

  Cáng đẩy

  Cái

  5

  44

  Xe đẩy cấp phát thuốc

  Cái

  4

  45

  Tủ đựng thuốc và dụng cụ

  Cái

  5

  46

  Khay quả đậu 825ml, thép không gỉ

  Cái

  4

  47

  Khay quả đậu 475ml, thép không gỉ

  Cái

  7

  48

  Khay đựng dụng cụ nông

  Cái

  4

  49

  Khay đựng dụng cụ sâu

  Cái

  8

  50

  Hộp đựng dụng cụ vừa, lớn

  Cái

  20

  51

  Bát đựng dung dịch 600ml, thép không gỉ

  Cái

  10

  52

  Kẹp phẫu tích 1x2 răng, dài 200mm

  Cái

  10

  53

  Kẹp phẫu tích không mấu, 140mm

  Cái

  18

  54

  Kẹp Korcher có mấu và khóa hãm

  Cái

  12

  55

  Kéo thẳng, nhọn 145mm

  Cái

  27

  56

  Kéo thẳng tù 145mm

  Cái

  16

  57

  Kéo cong nhọn/nhọn 145mm

  Cái

  27

  58

  Kéo thẳng nhọn/tù 145mm

  Cái

  20

  59

  Kéo cong tù 145mm

  Cái

  10

  60

  Kéo cắt bông gạc

  Cái

  15

  61

  Kéo cắt chỉ

  Cái

  20

  62

  Kéo mét zerbou

  Cái

  5

  63

  Kẹp kim Mayo 200mm

  Cái

  11

  64

  Kìm kẹp kim

  Cái

  3

  65

  Bàn tiểu phẫu

  Cái

  2

  66

  Bộ dụng cụ mổ sản

  Cái

  2

  67

  Bộ dụng cụ mổ ruột thừa

  Bộ

  2

  68

  Máy hấp ướt dụng cụ

  Cái

  1

  69

  Bộ đặt nội khí quản

  Bộ

  2

  70

  Máy hút dịch

  Cái

  2

  71

  Bộ dụng cụ mổ xương chi trên

  Cái

  2

  72

  Bộ dụng cụ mổ xương chi dưới

  Cái

  2

  73

  Khoan xương

  Cái

  3

  74

  Bộ dụng cụ vi phẫu

  Cái

  2

  75

  Que lấy gân

  Cái

  5

  76

  Máy hấp sấy đồ vải

  Cái

  1

  77

  Giá treo dịch truyền

  Cái

  26

  78

  Đèn hồng ngoại

  Cái

  9

  79

  Mỏ vịt

  Cái

  30

  80

  Máy sấy dụng cụ

  Cái

  1

  81

  Tủ đựng dụng cụ Inox

  Cái

  1

  82

  Đèn gù kiểm Col

  Cái

  1

  83

  Hộp đựng mỏ vịt 32 x 17cm

  Cái

  5

  84

  Kềm kẹp kim 16 cm

  Cái

  10

  85

  Nhíp không mấu

  Cái

  10

  86

  Kéo cong cắt TSM 20 cm

  Cái

  20

  87

  Kẹp rốn 14 cm

  Cái

  20

  88

  Kéo thẳng 16 cm

  Cái

  10

  89

  Hộp đựng dụng cụ 22 x 10 cm

  Cái

  20

  90

  Bóp bóng sơ sinh

  Cái

  1

  91

  Nệm bàn sanh