logo

Quyết định 4685/QĐ-BYT thủ tục hành chính lĩnh vực hợp tác quốc tế

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 4685/QĐ-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Lê Tuấn
  Ngày ban hành: 04/11/2015 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 04/11/2015 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hành chính
 • BỘ Y TẾ
  -------
  Số: 4685/QĐ-BYT
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2015

   
   
  CỦA BỘ Y TẾ TRONG LĨNH VỰC HỢP TÁC QUỐC TẾ
  -----------------
  BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
   
   
  Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phvề sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
   
   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ trưởng (để báo cáo);
  - Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, BTP;
  - Cổng Thông tin điện tử - Bộ Y tế;
  - Lưu: VT, PC.
  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG

  Phạm Lê
  Tuấn

   
  PHẦN I
   

  STT
  Mã số thủ tục
  Tên thủ tục hành chính
  Cơ quan thực hin
  Ghi chú
  I. Thủ tục hành chính cấp Trung ươngI. Thủ tục hành chính cấp Trung ươngI. Thủ tục hành chính cấp Trung ươngI. Thủ tục hành chính cấp Trung ươngI. Thủ tục hành chính cấp Trung ương
  1.
  B-BYT-239029-TT
  Xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ
  Vụ hợp tác quốc tế
  TTHC được ban hành tại Thông tư số 09/2013/TT-BYT ngày 29/3/2013
  2.
  B-BYT-239030-TT
  Xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế
  Vụ hợp tác quốc tế

  1-Thủ tục
  Xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ (B-BYT-239029-TT)
  Trình t thc hinTrình t thc hin
   
  Bước 1: Cơ quan tổ chức hội thảo, hội nghị gửi hồ sơ xin phép tổ chức hội thảo quốc tế theo quy định đến Bộ Y tế (Vụ Hợp tác quốc tế) trước ít nhất 60 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế
  Bước 2: Trong thời gian 11 ngày làm việc, Vụ Hợp tác quốc tế tiếp nhận và xem xét hồ sơ xin phép tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế, nếu không có đề nghị sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì gửi hồ sơ xin ý kiến của các đơn vị có liên quan trong cơ quan Bộ Y tế và tổng hợp ý kiến trình Lãnh đạo Bộ Y tế xem xét, quyết định lấy ý kiến của Bộ Ngoại giao.
  Bước 3: Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của Bộ Ngoại giao, Vụ Hợp tác quốc tế có trách nhiệm:
  a) Chuẩn bị hồ sơ xin phép tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế và trình lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định việc trình xin phép Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp Bộ Ngoại giao đồng ý với việc tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế.
  b) Có văn bản trả lời cơ quan chủ trì tổ chức hội thảo, hội nghị về việc không đồng ý cho phép tổ chức hội thảo quốc tế đối với trường hợp Bộ Ngoại giao không đồng ý với việc tổ chức hội thảo quốc tế.
  Bước 4: Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Vụ Hợp tác quốc tế có trách nhiệm gửi văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đối với việc tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế.
  Cách thức thc hinCách thức thc hin
   
  Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc qua đường bưu điện
  Thành phần, số lượng hồ sơThành phần, số lượng hồ sơ
   
  I. Thành phần hồ sơ bao gồm:
  1. Công văn xin phép tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế.
  2. Đề án tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế.
  II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
  Thời hạn giải quyếtThời hạn giải quyết
   
  17 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhĐối tượng thực hiện thủ tục hành chính
   
  Tổ chức
  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chínhCơ quan thực hiện thủ tục hành chính
   
  Thủ tướng Chính phủ
  Kết quả thực hiện thủ tục hành chínhKết quả thực hiện thủ tục hành chính
   
  Văn bản chấp thuận
  L phíL phí
   
  Không có
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này)Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này)
   
  Không có
  Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chínhYêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
   
  Đề án tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế gồm các nội dung sau:
  a) Lý do, danh nghĩa tổ chức, mục đích của hội thảo, hội nghị;
  b) Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo, hội nghị; địa điểm tham quan, khảo sát (nếu có);
  c) Hình thức và công nghệ tổ chức (trong trường hợp tổ chức hội thảo, hội nghị trực tuyến);
  d) Nội dung, chương trình làm việc và các hoạt động bên lề hội thảo, hội nghị;
  đ) Thành phần tham gia tổ chức: cơ quan phía Việt Nam, cơ quan phía nước ngoài, cơ quan tài trợ (nếu có);
  e) Thành phần tham dự: số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu, bao gồm cả đại biểu Việt Nam và đại biểu có quốc tịch nước ngoài;
  g) Nguồn kinh phí và dự toán chi tiết tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế
  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chínhCăn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
   
  1. Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam;
  2. Thông tư 09/2013/TT-BYT ngày 29/3/2013 về hướng dẫn việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế về y tế tại Việt Nam.

   

  2-Thtục
  Xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Y tế (B-BYT-239030-TT)
  Trình t thc hinTrình t thc hin
   
  Bước 1: Cơ quan tổ chức hội thảo, hội nghị gửi hồ sơ xin phép tổ chức hội thảo quốc tế theo quy định đến Bộ Y tế (Vụ Hợp tác quốc tế) trước ít nhất 35 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế
  Bước 2: Trong thời gian 08 ngày làm việc, Vụ Hợp tác quốc tế tiếp nhận và xem xét hồ sơ xin phép tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế, nếu không có đề nghị sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì gửi hồ sơ xin ý kiến của các đơn vị có liên quan trong cơ quan Bộ Y tế
  Bước 3: Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của các đơn vị, Vụ hợp tác quốc tế có trách nhiệm tổng hợp ý kiến và trình Lãnh đạo Bộ Y tế xem xét, quyết định cho phép tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế.
  Trường hợp Lãnh đạo Bộ Y tế không cho phép tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế, Vụ Hợp tác quốc tế phải có văn bản thông báo cho cơ quan tổ chức hội thảo, hội nghị và nêu rõ lý do.
  Bước 4: Gửi kết quả cho cơ quan xin phép tổ chức hội thảo, hội nghị
  Cách thức thực hiệnCách thức thực hiện
   
  Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc qua đường bưu điện
  Thành phần, số lượng hồ sơThành phần, số lượng hồ sơ
   
  I. Thành phần hồ sơ bao gồm:
  1. Công văn xin phép tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế.
  2. Đề án tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế.
  II. Slượng hồ sơ: 01 bộ
  Thời hạn giải quyếtThời hạn giải quyết
   
  11 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
  Đi tượng thực hiện thủ tục hành chínhĐi tượng thực hiện thủ tục hành chính
   
  Tổ chức
  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chínhCơ quan thực hiện thủ tục hành chính
   
  Vụ Hợp tác quốc tế
  Kết quả thực hiện thủ tục hành chínhKết quả thực hiện thủ tục hành chính
   
  Văn bản chấp thuận
  Lệ phíLệ phí
   
  Không có
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này)Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này)
   
  Không có
  Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chínhYêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
   
  Đề án tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế gồm các nội dung sau:
  a) Lý do, danh nghĩa tổ chức, mục đích của hội thảo, hội nghị;
  b) Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo, hội nghị; địa điểm tham quan, khảo sát (nếu có);
  c) Hình thức và công nghệ tổ chức (trong trường hợp tổ chức hội thảo, hội nghị trực tuyến);
  d) Nội dung, chương trình làm việc và các hoạt động bên lề hội thảo, hội nghị;
  đ) Thành phần tham gia tổ chức: cơ quan phía Việt Nam, cơ quan phía nước ngoài, cơ quan tài trợ (nếu có);
  e) Thành phần tham dự: số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu, bao gồm cả đại biểu Việt Nam và đại biểu có quốc tịch nước ngoài;
  g) Nguồn kinh phí và dự toán chi tiết tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế
  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chínhCăn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
   
  1. Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam;
  2. Thông tư 09/2013/TT-BYT ngày 29/3/2013 về hướng dẫn việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế về y tế tại Việt Nam.

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 63/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
  Ban hành: 31/08/2012 Hiệu lực: 20/10/2012 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 14/05/2013 Hiệu lực: 01/07/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 4685/QĐ-BYT thủ tục hành chính lĩnh vực hợp tác quốc tế

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
  Số hiệu: 4685/QĐ-BYT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 04/11/2015
  Hiệu lực: 04/11/2015
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hành chính
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Phạm Lê Tuấn
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới