logo

Quyết định 5139/QĐ-BYT kỹ thuật dữ liệu dùng cho phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ ngành Y tế

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 5139/QĐ-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Thuấn
  Ngày ban hành: 09/12/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 09/12/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cán bộ-Công chức-Viên chức
 • BỘ Y TẾ

  _______

  Số: 5139/QĐ-BYT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2020

   

                                                   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Quy định về kỹ thuật dữ liệu dùng cho phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế

  ____________

  BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

   

  Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ Quy định Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

  Căn cứ Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về kỹ thuật dữ liệu dùng cho phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế.

  Điều 2. Quy định về kỹ thuật dữ liệu ban hành theo Quyết định này được áp dụng thống nhất tại tất cả các cơ quan, đơn vị ngành Y tế, đảm bảo cho việc trao đổi, liên thông, tích hợp dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 4. Các Ông, Bà: Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 4;

  - Bộ trưởng (để báo cáo);

  - Các đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế;

  - Lưu: VT, CNTT.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

  Trần Văn Thuấn

   

   

  BỘ Y TẾ

  _______

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

   

  QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VỀ DỮ LIỆU DÙNG CHO PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 5139/QĐ-BYT ngày 09 tháng 12 năm 2020)

   

  I. Mục đích

  Quy định về kỹ thuật dữ liệu được áp dụng đối với các trường thông tin dành cho phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế nhằm đảm bảo sự tương thích, thông suốt và an toàn trong quá trình trao đổi, liên thông, tích hợp dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức.

  Bảng 1. Quy định kỹ thuật dữ liệu cho nhóm thông tin chung và thông tin khác

  STT

  Trường dữ liệu

  Ký hiệu trường dữ liệu

  Kiểu dữ liệu

  Độ dài tối đa

  Mô tả

  Tiếng Anh

  Tiếng Việt

  1.

  Mã cán bộ

  MaCBCCVC

  String

  Chuỗi ký tự

  20

  Mã cán bộ theo quy định Bộ Nội vụ

  2.

  Số hiệu cán bộ/ công chức/viên chức

  SoHieuCBCCVC

  String

  Chuỗi ký tự

  20

  Số hiệu cán bộ theo quy định của Bộ Nội vụ

  3.

  Họ tên

  HoTen

  String

  Chuỗi ký tự

  60

  Họ tên cán bộ

  4.

  Họ tên khác

  TenGoiKhac

  String

  Chuỗi ký tự

  60

  Họ tên gọi khác của cán bộ

  5.

  Ngày sinh

  NgaySinh

  Date

  Ngày tháng

   

  Tham chiếu QCVN 102:2016/BTTTT

  6.

  Giới tính

  GioiTinhID

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  1

   

  7.

  Phòng ban

  PhongBanID

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  20

  Mã phòng ban cán bộ đang công tác duy nhất, không trùng nhau, không bỏ trống

  8.

  Trạng thái

  TrangThaiID

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  2

  Trạng thái cán bộ (đang công tác, nghỉ hưu, thôi việc, ...)

  9.

  Phân loại cán bộ

  PhanLoaiCBID

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  2

  Phân loại cán bộ (công chức, viên chức, hợp đồng...).

  10.

  Dân tộc

  DanTocID

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  3

  Bảng mã do Tổng cục Thống kê ban hành

  11.

  Tôn giáo

  TonGiaoID

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  3

  Bảng mã do Tổng cục Thống kê ban hành

  12.

  Số CMND/ CCCD

  CMTND

  String

  Chuỗi ký tự

  12

  Số chứng minh nhân dân hoặc Số căn cước công dân dạng chuỗi ký tự 9 hoặc 12 số, chỉ chứa ký tự từ 0-9.

  13.

  Ngày cấp CMND/CCCD

  NgayCapCMT

  Date

  Ngày tháng

   

  Tham chiếu QCVN 102:2016/BTTTT

  14.

  Nơi cấp CMND/CCCD

  NoiCapCMT

  String

  Chuỗi ký tự

  250

   

  15.

  Địa chỉ email

  Email

  String

  Chuỗi ký tự

  100

   

  16.

  Số điện thoại

  DienThoai

  String

  Chuỗi ký tự

  100

   

  17.

  Trình độ phổ thông

  TDPhoThongID

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  2

   

  18.

  Mã số thuế cá nhân

  MST

  String

  Chuỗi ký tự

  20

   

  19.

  Nơi sinh

  NoiSinh

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  10

  Bảng mã đơn vị hành chính do Tổng cục Thống kê ban hành

  20.

  Quê quán

  QueQuan

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  10

  Bảng mã đơn vị hành chính do Tổng cục Thống kê ban hành

  21.

  Hộ khẩu thường trú

  HKTT

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  10

  Bảng mã đơn vị hành chính do Tổng cục Thống kê ban hành

  22.

  Nơi ở hiện nay

  NoiO

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  10

  Bảng mã đơn vị hành chính do Tổng cục Thống kê ban hành

  23.

  Hình thức tuyển dụng

  HinhThucTDID

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  5

   

  24.

  Cơ quan tuyển dụng

  CoQuanTD

  String

  Chuỗi ký tự

  250

  Cơ quan tuyển dụng cán bộ đầu tiên

  25.

  Ngày tuyển dụng

  NgayTD

  Date

  Ngày tháng

   

  Tham chiếu QCVN 102:2016/BTTTT

  26.

  Ngày về cơ quan

  NgayVeCQ

  Date

  Ngày tháng

   

  Tham chiếu QCVN 102:2016/BTTTT

  27.

  Nghề nghiệp

  NgheNghiepID

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  5

  Nghề nghiệp trước khi tuyển dụng

  28.

  Công việc chính

  CongViecChinh

  String

  Chuỗi ký tự

  250

   

  29.

  Sở trường công tác

  SoTruongCongTac

  String

  Chuỗi ký tự

  250

   

  30.

  Ngày vào Đảng

  NgayVaoDang

  Date

  Ngày tháng

   

  Tham chiếu QCVN

  102:2016/BTTTT

  31.

  Ngày vào Đảng chính thức

  NgayChinhThuc

  Date

  Ngày tháng

   

  Tham chiếu QCVN

  102:2016/BTTTT

  32.

  Số thẻ Đảng

  SoTheDang

  String

  Chuỗi ký tự

  10

   

  33.

  Ngày nhập ngũ

  NgayNhapNgu

  Date

  Ngày tháng

   

  Tham chiếu QCVN

  102:2016/BTTTT

  34.

  Ngày xuất ngũ

  NgayXuatNgu

  Date

  Ngày tháng

   

  Tham chiếu QCVN

  102:2016/BTTTT

  35.

  Quân hàm cao nhất

  QuanHamCaoNhatID

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  5

   

  36.

  Hạng thương binh

  HangThuongBinhID

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  5

   

  37.

  Nhóm gia đình chính sách

  GiaDinhCSID

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  5

   

  38.

  Sức khỏe

  SucKhoeID

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  5

  Tại thời điểm cán bộ được tuyển dụng vào cơ quan hiện tại

  39.

  Chiều cao (cm)

  ChieuCao

  Float

  Số thực

  5

  Tại thời điểm cán bộ được tuyển dụng vào cơ quan hiện tại

  40.

  Cân nặng (Kg)

  CanNang

  Float

  Số thực

  5

  Tại thời điểm cán bộ được tuyển dụng vào cơ quan hiện tại

  41.

  Nhóm máu

  NhomMauID

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  5

   

  42.

  Số sổ Bảo hiểm xã hội

  SoBHXH

  String

  Chuỗi ký tự

  10

   

  43.

  Số thẻ Bảo hiểm Y tế

  SoBHYT

  String

  Chuỗi ký tự

  20

   

  44.

  Nơi cấp sổ BHXH

  NoiCapSoBHXH

  String

  Chuỗi ký tự

  250

   

  45.

  Ngày nghỉ hưu

  NgayNghiHuu

  Date

  Ngày tháng

   

  Tham chiếu QCVN

  102:2016/BTTTT

  46.

  Ngày nghỉ việc

  NgayThoiViec

  Date

  Ngày tháng

   

  Tham chiếu QCVN

  102:2016/BTTTT

  47.

  Ngày chuyển công tác

  NgayChuyenCtac

  Date

  Ngày tháng

   

  Tham chiếu QCVN

  102:2016/BTTTT

  48.

  Ngày từ trần

  NgayTuTran

  Date

  Ngày tháng

   

  Tham chiếu QCVN

  102:2016/BTTTT

  49.

  Ngày hết hạn Hợp đồng

  NgayHetHanHD

  Date

  Ngày tháng

   

  Đối với cán bộ được ký hợp đồng xác định thời hạn

  50.

  Lịch sử bản thân

  LichSuBanThan

  String

  Chuỗi ký tự

  500

   

  51.

  Nhận xét đánh giá của đơn vị

  NhanXetDanhGia

  String

  Chuỗi ký tự

  500

   

   

  Bảng 2. Quy định kỹ thuật về dữ liệu cho nhóm thông tin về lương

  STT

  Trường dữ liệu

  Ký hiệu trường dữ liệu

  Kiểu dữ liệu

  Độ dài tối đa

  Mô tả

  Tiếng Anh

  Tiếng Việt

  1.

  Mã cán bộ

  MaCB

  String

  Chuỗi ký tự

  20

   

  2.

  Kiểu nâng lương

  KieuNangLuongID

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  5

  Mã kiểu nâng lương theo danh mục (nâng lương thường xuyên, nâng lương trước hạn, chuyển ngạch, thi nâng ngạch...)

  3.

  Kiểu bảng lương

  BangLuong

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  2

  0: Bảng lương trước 2004.

  1: Bảng lương sau năm 2004.

  4.

  Số quyết định

  SoQD

  String

  Chuỗi ký tự

  50

   

  5.

  Ngày ký

  NgayKy

  Date

  Ngày tháng

   

  Tham chiếu QCVN 102:2016/BTTTT

  6.

  Người ký

  NguoiKy

  String

  Chuỗi ký tự

  60

   

  7.

  Ngày hưởng

  TuNgay

  Date

  Ngày tháng

   

  Tham chiếu QCVN

  102:2016/BTTTT

  8.

  Thời gian nâng

  ThoigianNang

  int

  Số nguyên dương

  5

  Thời gian nâng lương tính từ ngày hưởng lương

  9.

  Tập sự

  TapSu

  Boolean

  Boolean

  1

  0: Không tập sự

  1: Đang tập sự

  10.

  Ngạch/Chức danh nghề nghiệp

  NgachID

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  5

  Danh mục mã ngạch và mã chức danh nghề nghiệp

  11.

  Bậc lương

  BacLuong

  int

  Số nguyên dương

  5

   

  12.

  Hệ số

  HeSo

  Float

  Số thực

  5

   

  13.

  Ngày giữ ngạch/Chức danh nghề nghiệp

  NgayGiuNgach

  date

  Ngày tháng

   

  Tham chiếu QCVN

  102:2016/BTTTT

  (Chỉ lấy ngày bắt đầu giữ ngạch /chức danh nghề nghiệp hiện đang được hưởng của cán bộ)

  14.

  Vượt khung

  VuotKhung

  Boolean

  Boolean

  1

  0: Không vượt khung

  1: Vượt khung

  15.

  Phụ cấp vượt khung

  PhuCapVK

  int

  Số nguyên dương

  5

   

   

  Bảng 3. Quy định kỹ thuật về dữ liệu cho nhóm thông tin về phụ cấp

  STT

  Trường dữ liệu

  Ký hiệu trường dữ liệu

  Kiểu dữ liệu

  Độ dài tối đa

  Mô tả

  Tiếng Anh

  Tiếng Việt

  1.

  Mã cán bộ

  MaCB

  String

  Chuỗi ký tự

  20

   

  2.

  Loại phụ cấp

  LoaiPhuCap

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  5

  Giá trị mã loại phụ cấp theo danh mục loại phụ cấp

  3.

  Phần trăm hưởng

  PhanTram

  Float

  Số thực

  5

  Chỉ nhập giá trị, không cần nhập ký tự %

  4.

  Hệ số hưởng

  HeSo

  Float

  Số thực

  5

   

  5.

  Ngày bắt đầu

  TuNgay

  Date

  NgayThang

   

  Tham chiếu QCVN

  102:2016/BTTTT

  6.

  Ngày kết thúc

  DenNgay

  Date

  NgayThang

   

  Trường hợp loại phụ cấp đang hưởng không xác định được ngày kết thúc thì để trống

  7.

  Ghi chú

  GhiChu

  String

  Chuỗi ký tự

  500

   

   

  Bảng 4. Quy định kỹ thuật về dữ liệu cho nhóm thông tin về chức vụ Đảng/Đoàn, chính quyền

  STT

  Trường dữ liệu

  Ký hiệu trường dữ liệu

  Kiểu dữ liệu

  Độ dài tối đa

  Mô tả

  Tiếng Anh

  Tiếng Việt

  1.

  Mã cán bộ

  MaCB

  String

  Chuỗi ký tự

  20

   

  2.

  CV Đảng/Đoàn

  CVDangDoan

  Boolean

  Boolean

  1

  Đánh dấu là chức vụ về Đảng/ Đoàn

  Nếu không đánh dấu là chức vụ về chính quyền

  3.

  Số quyết định

  SoQD

  String

  Chuỗi ký tự

  50

   

  4.

  Ngày ký

  NgayKy

  Date

  Ngày tháng

   

  Tham chiếu QCVN 102:2016/BTTTT

  5.

  Người ký

  NgươiKy

  String

  Chuỗi ký tự

  60

   

  6.

  Ngày bắt đầu

  TuNgay

  Date

  Ngày tháng

   

  Tham chiếu QCVN 102:2016/BTTTT

  7.

  Ngày kết thúc

  DenNgay

  Date

  Ngày tháng

   

  Tham chiếu QCVN 102:2016/BTTTT

  8.

  Mã chức vụ

  ChucVuID

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  5

  Giá trị mã chức vụ theo danh mục chức vụ

  9.

  Phụ cấp

  PhuCap

  Float

  Số thực

  5

   

  10.

  Ghi chú

  GhiChu

  String

  Chuỗi ký tự

  500

   

   

  Bảng 5. Quy định kỹ thuật về dữ liệu cho nhóm về quá trình công tác

  STT

  Trường dữ liệu

  Ký hiệu trường dữ liệu

  Kiểu dữ liệu

  Độ dài tối đa

  Mô tả

  Tiếng Anh

  Tiếng Việt

  1.

  Mã cán bộ

  MaCB

  String

  Chuỗi ký tự

  20

   

  2.

  Thời gian bắt đầu

  TuNgay

  Date

  Ngày tháng

   

  Tham chiếu QCVN

  102:2016/BTTTT

  3.

  Thời gian kết thúc

  DenNgay

  Date

  Ngày tháng

   

  Tham chiếu QCVN

  102:2016/BTTTT

  4.

  quan, chức vụ, chức danh

  ChiTietCT

  String

  Chuỗi ký tự

  500

   

  5.

  Số Quyết định

  SoQDCT

  String

  Chuỗi ký tự

  20

   

  6.

  Ngày ký

  NgayKy

  Date

  Ngày tháng

   

   

  7.

  Người ký

  NguoiKy

  String

  Chuỗi ký tự

  50

   

   

  Bảng 6. Quy định kỹ thuật về dữ liệu cho nhóm về đào tạo chuyên môn

  STT

  Trường dữ liệu

  Ký hiệu trường dữ liệu

  Kiểu dữ liệu

  Độ dài tối đa

  Mô tả

  Tiếng Anh

  Tiếng Việt

  1.

  Mã cán bộ

  MaCB

  String

  Chuỗi ký tự

  20

   

  2.

  Thời gian bắt đầu

  TuNam

  Date

  Ngày tháng

   

  Lấy giá trị năm

  3.

  Thời gian kết thúc

  DenNam

  Date

  Ngày tháng

   

  Lấy giá trị năm

  4.

  Mã cơ sở đào tạo

  CoSoDaoTaoID

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  5

  Giá trị mã cơ sở đào tạo theo danh mục cơ sở đào tạo

  5.

  Mã Chuyên ngành

  ChuyenNganhID

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  5

  Giá trị mã chuyên ngành theo danh mục chuyên ngành

  6.

  Hình thức đào tạo

  HinhThucDTID

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  5

  Giá trị mã hình thức đào tạo theo danh mục hình thức đào tạo

  7.

  Đào tạo cao nhất

  isCaoNhat

  Boolean

  Boolean

  1

  0: Không cao nhất / 1: Cao nhất

  8.

  Nội dung

  NoiDung

  String

  Chuỗi ký tự

  500

   

  9.

  Số VB/CC

  SoVB

  String

  Chuỗi ký tự

  50

   

  10.

  Ngày ký

  NgayKy

  Date

  Ngày tháng

   

  Tham chiếu QCVN

  102:2016/BTTTT

  11.

  Người ký

  NguoiKy

  String

  Chuỗi ký tự

  60

   

  12.

  Nguồn Kinh phí

  KinhPhiID

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  5

  Giá trị mã nguồn kinh phí theo danh mục

   

  Bảng 7. Quy định kỹ thuật về dữ liệu cho nhóm về thi đua, khen thưởng

  STT

  Trường dữ liệu

  Ký hiệu trường dữ liệu

  Kiểu dữ liệu

  Độ dài tối đa

  Mô tả

  Tiếng Anh

  Tiếng Việt

  1.

  Mã cán bộ

  MaCB

  String

  Chuỗi ký tự

  20

   

  2.

  Kiểu

  Kieu

  String

  Chuỗi ký tự

  1

  0: Thi đua/ 1: Khen Thưởng

  3.

  Năm

  Nam

  Date

  Ngày tháng

  5

   

  4.

  Cơ quan ban hành

  CoQuan

  String

  Chuỗi ký tự

  250

   

  5.

  Danh hiệu

  DanhHieuID

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  5

  Giá trị mã danh hiệu thi đua/ khen thưởng theo danh mục danh hiệu thi đua khen thưởng

  6.

  Ngày ký

  NgayKy

  Date

  Ngày tháng

   

  Tham chiếu QCVN

  102:2016/BTTTT

  7.

  Số Quyết định

  SoQD

  String

  Chuỗi ký tự

  50

   

  8.

  Nội dung

  NoiDung

  String

  Chuỗi ký tự

  500

   

  9.

  Mức khen thưởng

  MucKhenThuong

  integer

  Số tự nhiên

  10

   

  10.

  Thời hạn hiệu lực

  THHieuLuc

  integer

  Số tự nhiên

  3

  Thời gian hiệu lực danh hiệu được xét thi đua khen thưởng

  11.

  Thời gian áp dụng nâng lương trước hạn

  ThoiGianApDung

  integer

  Số tự nhiên

  3

  Thời gian được nâng lương trước hạn so với thời điểm nâng lương thường xuyên

  12.

  Cao nhất

  isCaoNhat

  Boolean

  Boolean

  1

  0 : không cao nhất/ 1: Cao nhất

   

  Bảng 8. Quy định kỹ thuật về dữ liệu cho nhóm thông tin về kỷ luật

  STT

  Trường dữ liệu

  Ký hiệu trường dữ liệu

  Kiểu dữ liệu

  Độ dài tối đa

  Mô tả

  Tiếng Anh

  Tiếng Việt

  1.

  Mã cán bộ

  MaCB

  String

  Chuỗi ký tự

  20

   

  2.

  Hình thức kỷ luật

  HinhThucKLID

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  5

  Giá trị mã hình thức kỷ luật theo danh mục hình thức kỷ luật

  3.

  quan ban hành

  CoQuan

  String

  Chuỗi ký tự

  250

   

  4.

  Ngày ký

  NgayKy

  Date

  Ngày tháng

   

  Tham chiếu QCVN

  102:2016/BTTTT

  5.

  Số Quyết định

  SoQD

  String

  Chuỗi ký tự

  50

   

  6.

  Nội dung

  NoiDung

  String

  Chuỗi ký tự

  500

   

  7.

  Thời hạn hiệu lực

  THHieuLuc

  integer

  Số tự nhiên

  3

  Thời gian hiệu lực tính kéo dài nâng lương

  8.

  Thời gian áp dụng kéo dài nâng lương

  ThoiGianApdung

  integer

  Số tự nhiên

  3

  Thời gian kéo dài nâng lương so với thời điểm nâng lương thường xuyên

  9.

  Cao nhất

  isCaoNhat

  Boolean

  Boolean

  1

  0 : không cao nhất/ 1: Cao nhất

   

  Bảng 9. Quy định kỹ thuật về dữ liệu cho nhóm về tin học

  STT

  Trường dữ liệu

  Ký hiệu trường dữ liệu

  Kiểu dữ liệu

  Độ dài tối đa

  Mô tả

  Tiếng Anh

  Tiếng Việt

  1.

  Mã cán bộ

  MaCB

  String

  Chuỗi ký tự

  20

   

  2.

  Trình độ

  TrinhDoID

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  5

  Giá trị mã trình độ theo danh mục tin học

  3.

  Loại văn bằng

  LoaiVanBangID

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  5

  Giá trị mã loại văn bằng theo danh mục loại văn bằng

  4.

  Cao nhất

  isCaoNhat

  Boolean

  Boolean

  1

  0 : không cao nhất/ 1: Cao nhất

   

  Bảng 10. Quy định kỹ thuật về dữ liệu cho nhóm thông tin về ngoại ngữ

  STT

  Trường dữ liệu

  Ký hiệu trường dữ liệu

  Kiểu dữ liệu

  Độ dài tối đa

  Mô tả

  Tiếng Anh

  Tiếng Việt

  1.

  Mã cán bộ

  MaCB

  String

  Chuỗi ký tự

  20

   

  2.

  Ngoại ngữ

  NgoaiNguID

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  5

  Giá trị mã trình độ theo danh mục ngoại ngữ

  3.

  Trình độ

  TrinhDo

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  5

  Giá trị mã trình độ theo danh mục trình độ ngoại ngữ

  4.

  Loại văn bằng

  LoaiVanBangID

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  5

  Giá trị mã loại văn bằng theo danh mục loại văn bằng

  5.

  Cao nhất

  isCaoNhat

  Boolean

  Boolean

  1

  0 : không cao nhất/ 1: Cao

  nhất

  6.

  Điểm

  Diem

  Float

  Số thực

  5

   

   

  Bảng 11. Quy định kỹ thuật về dữ liệu cho nhóm thông tin về lý luận chính trị

  STT

  Trường dữ liệu

  Ký hiệu trường dữ liệu

  Kiểu dữ liệu

  Độ dài tối đa

  Mô tả

  Tiếng Anh

  Tiếng Việt

  1.

  Mã cán bộ

  MaCB

  String

  Chuỗi ký tự

  20

   

  2.

  Lý luận chính trị

  LyLuanCTID

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  5

  Theo danh mục

  3.

  Ngày cấp

  NgayCap

  Date

  Ngày tháng

   

  Tham chiếu QCVN

  102:2016/BTTTT

  4.

  Nơi cấp

  NoiCap

  String

  Chuỗi ký tự

  250

   

   

  Bảng 12. Quy định kỹ thuật về dữ liệu cho nhóm thông tin về đào tạo chương trình quản lý nhà nước

  STT

  Trường dữ liệu

  Ký hiệu trường dữ liệu

  Kiểu dữ liệu

  Độ dài tối đa

  Mô tả

  Tiếng Anh

  Tiếng Việt

  1.

  Mã cán bộ

  MaCB

  String

  Chuỗi ký tự

  20

   

  2.

  Chương trình Quản lý nhà nước

  QuanLyNNID

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  5

  Theo danh mục

  3.

  Ngày cấp

  NgayCap

  Date

  Ngày tháng

   

  Tham chiếu QCVN

  102:2016/BTTTT

  4.

  Nơi cấp

  NoiCap

  String

  Chuỗi ký tự

  250

   

   

  Bảng 13. Quy định kỹ thuật về dữ liệu cho nhóm về đào tạo an ninh quốc phòng

  STT

  Trường dữ liệu

  Ký hiệu trường dữ liệu

  Kiểu dữ liệu

  Độ dài tối đa

  Mô tả

  Tiếng Anh

  Tiếng Việt

  1.

  Mã cán bộ

  MaCB

  String

  Chuỗi ký tự

  20

   

  2.

  Nội dung

  NoiDung

  String

  Chuỗi ký tự

  500

   

  3.

  Ngày cấp

  NgayCap

  Date

  Ngày tháng

   

  Tham chiếu QCVN

  102:2016/BTTTT

  4.

  Nơi cấp

  NoiCap

  String

  Chuỗi ký tự

  250

   

   

  Bảng 14. Quy định kỹ thuật về dữ liệu cho nhóm về chức danh khoa học

  STT

  Trường dữ liệu

  Ký hiệu trường dữ liệu

  Kiểu dữ liệu

  Độ dài tối đa

  tả

  Tiếng Anh

  Tiếng Việt

  1.

  Mã cán bộ

  MaCB

  String

  Chuỗi ký tự

  20

   

  2.

  Chức danh khoa học

  ChucDanhID

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  5

  Theo danh mục

  3.

  Năm được phong

  NamPhong

  Date

  Ngày tháng

   

  Chỉ lấy năm

   

  Bảng 15. Quy định kỹ thuật về dữ liệu cho nhóm về trình độ tiếng dân tộc

  STT

  Trường dữ liệu

  Ký hiệu trường dữ liệu

  Kiểu dữ liệu

  Độ dài tối đa

  Mô tả

  Tiếng Anh

  Tiếng Việt

  1.

  Mã cán bộ

  MaCB

  String

  Chuỗi ký tự

  20

   

  2.

  Tên tiếng dân tộc

  TiengDanTocID

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  5

  Theo danh mục

  3.

  Trình độ

  TrinhDo

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  5

  Theo danh mục

  4.

  Cao nhất

  isCaoNhat

  Boolean

  Boolean

  1

  0 : không cao nhất/ 1: Cao nhất

   

  Bảng 16. Quy định kỹ thuật về dữ liệu cho nhóm về đánh giá cán bộ hàng năm

  STT

  Trường dữ liệu

  Ký hiệu trường dữ liệu

  Kiểu dữ liệu

  Độ dài tối đa

  Mô tả

  Tiếng Anh

  Tiếng Việt

  1.

  Mã cán bộ

  MaCB

  String

  Chuỗi ký tự

  20

   

  2.

  Kết quả đánh giá

  KetQuaDanhGiaID

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  5

  Theo danh mục

  3.

  Năm đánh giá

  Nam

  Date

  Ngày tháng

  5

  Chỉ lấy năm

   

  Bảng 17. Quy định kỹ thuật về dữ liệu cho nhóm thông tin về hợp đồng

  STT

  Trường dữ liệu

  Ký hiệu trường dữ liệu

  Kiểu dữ liệu

  Độ dài tối đa

  Mô tả

  Tiếng Anh

  Tiếng Việt

  1.

  Mã cán bộ

  MaCB

  String

  Chuỗi ký tự

  20

   

  2.

  Số hợp đồng

  MaHD

  String

  Chuỗi ký tự

  20

   

  3.

  Ngày ký

  NgayKy

  Date

  Ngày tháng

   

   

  4.

  Người ký

  NguoiKy

  String

  Chuỗi ký tự

  50

   

  5.

  Ngày hiệu lực

  NgayHL

  Date

  Ngày tháng

   

   

  6.

  Ngày kết thúc

  NgayKT

  Date

  Ngày tháng

   

   

  7.

  Mức lương

  MucLuong

  Float

  Số thực

  10

   

  8.

  Ngạch/Chức danh nghề nghiệp

  Ngach

  String

  Chuỗi ký tự

  5

  Mã ngạch/ chức danh nghề nghiệp

  9.

  Bậc

  Bac

  Float

  Số thực

  5

   

  10.

  Hệ số

  HeSo

  Float

  Số thực

  5

   

   

  Bảng 18. Quy định kỹ thuật về dữ liệu cho nhóm thông tin về quan hệ gia đình

  STT

  Trường dữ liệu

  Ký hiệu trường dữ liệu

  Kiểu dữ liệu

  Độ dài

  tối đa

  Mô tả

  Tiếng Anh

  Tiếng Việt

  1.

  Mã cán bộ

  MaCB

  String

  Chuỗi ký tự

  20

   

  2.

  Kiểu quan hệ gia đình

  Kieu

  String

  Chuỗi ký tự

  1

  0 - Là về bản thân

  1- Là bên Vợ

  (Chồng)

  3.

  Mối quan hệ

  MoiQH

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  5

   

  4.

  Năm sinh

  NamSinh

  Date

  Ngày tháng

  5

  Chỉ lấy năm

  5.

  Thông tin tổng hợp

  TongTinTH

  String

  Chuỗi ký tự

  500

  Thông tin quê quán, nghề nghiệp, hộ khẩu, đơn vị công tác, nghề nghiệp, chức vụ

   

  Bảng 19. Quy định kỹ thuật về dữ liệu cho nhóm thông tin về chứng chỉ hành nghề

  STT

  Trường dữ liệu

  Ký hiệu trường dữ liệu

  Kiểu dữ liệu

  Độ dài tối đa

  Mô tả

  Tiếng Anh

  Tiếng Việt

  1.

  Mã cán bộ

  MaCB

  String

  Chuỗi ký tự

  20

   

  2.

  Loại chứng chỉ

  LoaiCC

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  5

   

  3.

  Số chứng chỉ

  SoCC

  String

  Chuỗi ký tự

  20

   

  4.

  Đơn vị cấp

  DonViCap

  String

  Chuỗi ký tự

  50

   

  5.

  Ngày cấp

  NgayCap

  Date

  Ngày tháng

   

   

  6.

  Ngày hết hạn

  NgayHetHan

  Date

  Ngày tháng

   

   

  7.

  Người ký

  NguoiKy

  String

  Chuỗi ký tự

  50

   

  8.

  Nội dung

  NoiDung

  String

  Chuỗi ký tự

  250

   

   

  Quy định kỹ thuật về dữ liệu cho nhóm thông tin về khai tài sản

  Bảng 20.1. Quy định kỹ thuật về dữ liệu cho nhóm thông tin về Nhà ở và công trình xây dựng

  STT

  Trường dữ liệu

  Ký hiệu trường dữ liệu

  Kiểu dữ liệu

  Độ dài tối đa

  Mô tả

  Tiếng Anh

  Tiếng Việt

  1.

  Mã cán bộ

  MaCB

  String

  Chuỗi ký tự

  20

   

  2.

  Loại tài sản

  LoaiTaiSanID

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  20

  Theo danh mục

  3.

  Tên nhà và công

  trình

  TenNhaCongTrinh

  String

  Chuỗi ký tự

  150

   

  4.

  Loại nhà

  LoaiNhaID

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  20

  Theo danh mục

  5.

  Cấp công trình

  CapCongTrinh

  Int

  Số nguyên dương

  5

   

  6.

  Diện tích

  DienTich

  Float

  Số thực

  5

   

  7.

  Giá trị

  GiaTri

  Float

  Số thực

  5

  Đơn vị tỷ đồng

  8.

  Giấy chứng nhận

  GiayChungNhanQSD

  String

  Chuỗi ký tự

  250

   

  9.

  Năm

  Nam

  Int

  Số nguyên dương

  5

   

  10.

  Thông tin khác

  ThongTinKhac

  String

  Chuỗi ký tự

  250

   

   

  Bảng 20.2 Quy định kỹ thuật về dữ liệu cho nhóm thông tin về Quyền sử dụng đất

  STT

  Trường dữ liệu

  Ký hiệu trường dữ liệu

  Kiểu dữ liệu

  Độ dài

  tối đa

  Mô tả

  Tiếng Anh

  Tiếng Việt

  1.

  Mã cán bộ

  MaCB

  String

  Chuỗi ký tự

  20

   

  2.

  Loại tài sản

  LoaiTaiSanID

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  20

  Theo danh mục

  3.

  Tên mảnh đất

  TenManhDat

  String

  Chuỗi ký tự

  150

   

  4.

  Địa chỉ

  DiaChi

  String

  Chuỗi ký tự

  150

   

  5.

  Diện tích

  DienTich

  Float

  Số thực

  5

   

  6.

  Giá trị

  GiaTri

  Float

  Số thực

  5

  Đơn vị tỷ đồng

  7.

  Giấy chứng nhận

  GiayChungNhanQSD

  String

  Chuỗi ký tự

  250

   

  8.

  Năm

  Nam

  Int

  Số nguyên dương

  5

   

  9.

  Thông tin khác

  ThongTinKhac

  String

  Chuỗi ký tự

  250

   

   

  Bảng 20.3 Quy định kỹ thuật về dữ liệu cho nhóm thông tin về các loại tài sản khác

  STT

  Trường dữ liệu

  Ký hiệu trường dữ liệu

  Kiểu dữ liệu

  Độ dài tối đa

  Mô tả

  Tiếng Anh

  Tiếng Việt

  1.

  Mã cán bộ

  MaCB

  String

  Chuỗi ký tự

  20

   

  2.

  Tiền

  TienViet

  String

  Chuỗi ký tự

  2000

  Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên.

  3.

  Ô tô mô tô

  OtoMoto

  String

  Chuỗi ký tự

  2000

  Ô tô, mô tô, xe gắn máy xe máy (máy ủi, máy xúc, các loại xe máy khác), tầu thủy, tầu bay, thuyền

  4.

  Kim loại đá quý

  KimLoaiDaQuy

  String

  Chuỗi ký tự

  2000

  Kim loại quý, đá quý, cổ phiếu, vốn góp vào các cơ sở kinh doanh, các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác có tổng giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên

  5.

  Các loại tài sản khác

  CacLoaiT aiSanKhac

  String

  Chuỗi ký tự

  2000

  Các loại tài sản khác mà giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên (như cây cảnh, bộ bàn ghế, tranh, ảnh, đồ mỹ nghệ và các loại tài sản khác).

  6.

  Tài sản ở nước ngoài

  TaiSanONuocNgoai

  String

  Chuỗi ký tự

  2000

  Tài sản, tài khoản ở nước ngoài gồm tất cả tài sản quy định từ Khoản 1 đến Khoản 6 nói trên năm ngoài lãnh thổ Việt Nam

  7.

  Các khoản nợ

  CacKhoanNo

  String

  Chuỗi ký tự

  2000

  Các khoản nợ, gồm: các khoản phải trả, giá trị các tài sản quản lý hộ, giữ hộ có tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên.

  8.

  Thu nhập trong năm

  ThuNhapT rongN am

  String

  Chuỗi ký tự

  2000

  Tổng thu nhập trong năm quy đổi thành tiền Việt Nam gồm các khoản lương, phụ cấp, trợ cấp, thưởng, thù lao, cho, tặng, biếu, thừa kế, thu nhập hưởng lợi từ các khoản đầu tư, phát minh, sáng chế, các khoản thu nhập khác.

   

  Bảng 21. Quy định kỹ thuật về dữ liệu cho nhóm thông tin về quy hoạch cán bộ

  STT

  Trường dữ liệu

  Ký hiệu trường dữ liệu

  Kiểu dữ liệu

  Độ dài tối đa

  Mô tả

  Tiếng Anh

  Tiếng Việt

  1.

  Mã cán bộ

  MaCB

  String

  Chuỗi ký tự

  20

   

  2.

  Năm quy hoạch

  NamQH

  Date

  Ngày tháng

  5

  Chỉ lấy năm

  3.

  Năm bắt đầu

  NamBatDau

  Date

  Ngày tháng

  5

  Chỉ lấy năm

  4.

  Năm kết thúc

  NamKT

  Date

  Ngày tháng

  5

  Chỉ lấy năm

  5.

  Chức danh quy hoạch 1

  CDQH1

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  20

   

  6.

  Đơn vị quy hoạch 1

  DonViQH1

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  20

   

  7.

  Chức danh quy hoạch 2

  CDQH2

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  20

   

  8.

  Đơn vị quy hoạch 2

  DonViQH2

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  20

   

  9.

  Chức danh quy hoạch 3

  CDQH3

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  20

   

  10.

  Đơn vị quy hoạch 3

  DonViQH3

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  20

   

   

  Bảng 22. Quy định kỹ thuật về dữ liệu cho nhóm thông tin về đào tạo bồi dưỡng

  STT

  Trường dữ liệu

  Ký hiệu trường dữ liệu

  Kiểu dữ liệu

  Độ dài tối đa

  Mô tả

  Tiếng Anh

  Tiếng Việt

  1.

  Mã cán bộ

  MaCB

  String

  Chuỗi ký tự

  20

   

  2.

  Kiểu bồi dưỡng

  KieuBD

  String

  Chuỗ ký tự

  1

  0- Bồi dưỡng thông thường

  1- Đào tạo liện lực

  3.

  Từ ngày

  TuNgay

  Date

  Ngày tháng

   

   

  4.

  Đến ngày

  DenNgay

  Date

  Ngày tháng

   

   

  5.

  Số tiết học

  SoTiet

  Số thực

  Float

  4

   

  6.

  Số văn chứng chỉ

  SoVB

  String

  Chuỗi ký tự

  20

   

  7.

  Tên chứng chỉ

  TenCC

  String

  Chuỗi ký tự

  50

   

  8.

  Cơ sở đào tạo

  CoSo

  String

  Chuỗi ký tự

  50

   

  9.

  Ngày ký

  NgayKy

  Date

  Ngày tháng

   

   

  10.

  Người ký

  NguoiKy

  String

  Chuỗi ký tự

  50

   

  11.

  Nguồn kinh phí

  NguonKP

  Enumeration

  Danh mục liệt kê

  20

   

  12.

  Nội dung

  NoiDung

  String

  Chuỗi ký tự

  200

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 5139/QĐ-BYT kỹ thuật dữ liệu dùng cho phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ ngành Y tế

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
  Số hiệu: 5139/QĐ-BYT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 09/12/2020
  Hiệu lực: 09/12/2020
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cán bộ-Công chức-Viên chức
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Trần Văn Thuấn
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới