logo

Quyết định 6769/QĐ-BYT Tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 6769/QĐ-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Viết Tiến
  Ngày ban hành: 08/11/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 08/11/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
 • BỘ Y TẾ
  -------

  Số: 6769/QĐ-BYT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2018

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH VI SINH

  -----------

  BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

   

  Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

  Căn cứ Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

  Xét Biên bản họp ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Hội đồng nghiệm thu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh của Bộ Y tế;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh”, gồm 83 quy trình kỹ thuật.

  Điều 2. Tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh” ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  Căn cứ vào tài liệu hướng dẫn này và điều kiện cụ thể của đơn vị, Giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng và ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh phù hợp để thực hiện tại đơn vị.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng và Vụ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 4;
  - Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
  - Các Thứ trưởng BYT;
  - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (để phối hợp);
  - Cổng thông tin điện tử BYT;
  - Website Cục QL KCB;
  - Lưu VT, KCB.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Viết Tiến

   

  DANH SÁCH

  83 HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH VI SINH
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 6769/QĐ-BYT ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

   

  TT

  TÊN QUY TRÌNH KỸ THUẬT

  1.

  Vi khuẩn hiếu khí nuôi cấy và định danh bằng phương pháp thông thường

  2.

  MTB IGRA (Interferon γ Asay)

  3.

  NTM (Nontuberculous mycobacteria) định danh Real-time PCR

  4.

  Vibrio cholerae soi tươi

  5.

  Vibrio cholerae Real-time PCR

  6.

  Neisseria gonorrhoreae Real-time PCR

  7.

  Neisseria gonorrhoreae kháng thuốc PCR

  8.

  Neisseria gonorrhoreae kháng thuốc gii trình tự gene

  9.

  Chlamydia kháng thuốc giải trình tự gene

  10.

  Clostridium difficile min dịch tự động

  11.

  Helicobacter pylori Ag test nhanh

  12.

  Helicobacter pylori Ab test nhanh

  13.

  Helicobacter pylori nuôi cấy, định danh và kháng thuốc

  14.

  Helicobacter pylori Ab miễn dịch bán tự động

  15.

  Helicobacter pylori Real-time PCR

  16.

  Leptospira định danh PCR

  17.

  Mycoplasma pneumoniae Ab miễn dịch bán tự động

  18.

  Mycoplasma hominis test nhanh

  19.

  Mycoplasma hominis nhuộm huỳnh quang

  20.

  Mycoplasma hominis PCR

  21.

  Mycoplasma hominis Real-time PCR

  22.

  Rickettsia Real-time PCR

  23.

  Treponema pallidum nhuộm huỳnh quang

  24.

  Treponema pallidum test nhanh

  25.

  Treponema pallidum PCR

  26.

  Treponema pallidum Real-time PCR

  27.

  Ureaplasma urealyticum test nhanh

  28.

  Ureaplasma urealyticum nhuộm huỳnh quang

  29.

  Ureaplasma urealyticum PCR

  30.

  Ureaplasma urealyticum Real-time PCR

  31.

  Virus Ag miễn dịch tự động

  32.

  Virus Ab miễn dịch tự động

  33.

  Virus Xpert

  34.

  Virus PCR

  35.

  Virus Real-time PCR

  36.

  Virus giải trình tự gen

  37.

  HBsAb test nhanh

  38.

  HBcAb test nhanh

  39.

  HBeAg test nhanh

  40.

  HBeAb test nhanh

  41.

  HBeAg định lượng

  42.

  HAV Ab test nhanh

  43.

  HCV Ab test nhanh

  44.

  HEV IgG miễn dịch bán tự động

  45.

  Dengue virus IgA test nhanh

  46.

  Dengue virus NS1Ag miễn dịch bán tự động

  47.

  Dengue virus Real-time RT-PCR

  48.

  HSV 2 IgG miễn dịch tự động

  49.

  EBV IgG miễn dịch tự động

  50.

  EV71 IgM/IgG test nhanh

  51.

  BK virus đo tải lượng Real-time PCR

  52.

  Enterovirus Real-time PCR

  53.

  Coronavirus Real-time PCR

  54.

  Hantan virus test nhanh

  55.

  Hantavirus PCR

  56.

  MEASLES VIRUS Ab MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG

  57.

  Rota virus Ag miễn dịch bán tự động

  58.

  Rotavirus PCR

  59.

  Rubella virus test nhanh

  60.

  Rubella virus Avidity

  61.

  Rubellavirus Real-time PCR

  62.

  Zika virus Real-time PCR

  63.

  Parvovirus B19 IgM miễn dịch bán tự động

  64.

  Parvovirus B19 IgG miễn dịch bán tự động

  65.

  Parvo virus B19 Real-time PCR

  66.

  Chikungunia IgM miễn dịch bán tự động

  67.

  Cryptosporidium test nhanh

  68.

  Echinococcus granulosus (Sán dây chó) Ab miễn dịch bán tự động

  69.

  Paragonimus (Sán lá phổi) Ab miễn dịch bán tự động

  70.

  Schistosoma (Sán máng) Ab miễn dịch bán tự động

  71.

  Toxoplasma gondii IgM miễn dịch bán tự động

  72.

  Toxoplasma gondii IgG miễn dịch bán tự động

  73.

  Trichinella spiralis (Giun xoắn) Ab miễn dịch bán tự động

  74.

  Định danh vi sinh vật bằng kỹ thuật PCR lồng đa tác nhân

  75.

  Vi sinh vật nhiễm khuẩn não-màng não Real-time PCR đa tác nhân

  76.

  Vi sinh vật nhiễm khuẩn hô hấp Real-time PCR đa tác nhân

  77.

  Vi sinh vật nhiễm khuẩn đường ruột Real-time PCR đa tác nhân

  78.

  MTB (Mycobacterium tuberculosis) định danh TRCReady

  79.

  MTB (Mycobacterium tuberculosis) kháng INH nồng độ cao môi trường lỏng

  80.

  MTB (Mycobacterium tuberculosis) định danh TB-LAMP

  81.

  MTB (Mycobacterium tuberculosis) kháng thuốc MIC trên môi trường lỏng

  82.

  MTB (Mycobacterium tuberculosis) kháng thuốc Bedaquiline MIC trên môi trường sạch

  83.

  Norovirus test nhanh

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Khám bệnh, chữa bệnh của Quốc hội, số 40/2009/QH12
  Ban hành: 23/11/2009 Hiệu lực: 01/01/2011 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 75/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
  Ban hành: 20/06/2017 Hiệu lực: 20/06/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới