logo

Quyết định 7319/QĐ-BYT Kế hoạch uống bổ sung vắc xin bại liệt cho trẻ dưới 5 tuổi tại vùng nguy cơ cao năm 2018-2019

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 7319/QĐ-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
  Ngày ban hành: 10/12/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 10/12/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe

  Tóm tắt văn bản

  Ngày 10/12/2018, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 7319/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch uống bổ sung vắc xin bại liệt (bOPV) cho trẻ dưới 5 tuổi tại vùng nguy cơ cao năm 2018-2019.

  Theo Quyết định, dự án sẽ có hơn 1,2 triệu liều vắc xin bại liệt được cung ứng từ nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước đã được cấp năm 2018 của dự án tiêm chủng.

  Thời gian triển khai từ quý IV năm 2018 đến quý I năm 2019, sẽ tổ chức uống 2 vòng cách nhau 1 tháng. Mỗi trẻ sẽ được uống 2 giọt mỗi liều.

  Tổ chức uống vắ xin có thể cùng buổi tiêm chủng nhưng khuyến khích bố trí uống vào ngày riêng.

  Cuối mỗi buổi tiêm chủng cần rà soát để kịp thời đưa ra kế hoạch uống bù và các hoạt động điều chỉnh, đảm bảo không để sót đối tượng tiêm chủng.

 • BỘ Y TẾ
  -------

  Số: 7319/QĐ-BYT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2018

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH UỐNG BỔ SUNG VẮC XIN BẠI LIỆT (BOPV) CHO TRẺ DƯỚI 5 TUỔI TẠI VÙNG NGUY CƠ CAO NĂM 2018 – 2019

  -------

  BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

   

  Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

  Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phê duyệt “Kế hoạch uống bổ sung vắc xin bại liệt (bOPV) cho trẻ dưới 5 tuổi tại vùng nguy cơ cao năm 2018 - 2019”.

  Điều 2. Kế hoạch này là căn cứ để các đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch uống bổ sung vắc xin bại liệt (bOPV) cho trẻ dưới 5 tuổi tại vùng nguy cơ cao năm 2018 - 2019.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 4. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng các Cục: Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia và khu vực và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 4;
  - Các Th
  trưởng Bộ Y tế (để chđạo);
  - Các Viện VSDT, Viện Pasteur (để thực hiện);
  - Sở Y tế 23 tỉnh/
  thành phố (để thực hiện);
  - TTYTDP/TTKSBT 23 t
  nh/thành phố (để thực hiện);
  - Lưu: VT, DP.

  BỘ TRƯỞNG
  Nguyễn Thị Kim Tiến

   

  KẾ HOẠCH

  UỐNG BỔ SUNG VẮC XIN BẠI LIỆT (bOPV) CHO TRẺ DƯỚI 5 TUỔI TẠI VÙNG NGUY CƠ CAO NĂM 2018- 2019
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 7319/QĐ-BYT ngày 10/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

   

  I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

  1. Sự cần thiết

  Cùng với các nước Khu vực Tây Thái Bình Dương, Việt Nam đã thanh toán bệnh bại liệt từ năm 2000. Tuy nhiên, bệnh bại liệt vẫn chưa được thanh toán trên quy mô toàn cầu. Thực hiện chiến lược của Tổ chức Y tế Thế giới, Bộ Y tế đã phê duyệt Kế hoạch Bảo vệ thành quả thanh toán bại liệt ở Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 tại Quyết định số 1358/QĐ-BYT ngày 14/4/2016.

  Để đảm bảo duy trì tỷ lệ miễn dịch cao phòng bệnh bại liệt xâm nhập, ngoài việc duy trì tỷ lệ uống đủ 3 liều vắc xin bại liệt uống nhị liên 2 týp (bOPV: týp 1 và 3) trong tiêm chủng thường xuyên cho trẻ dưới 1 tuổi đạt tỷ lệ trên 95% trên toàn quốc, trong năm 2016, Việt Nam đã chđộng lựa chọn vùng nguy cơ cao và triển khai chiến dịch uống vắc xin bại liệt bổ sung cho trẻ em dưới 5 tuổi tại 120 huyện của 19 tỉnh đạt tỷ lệ trên 95%.

  Theo thông báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trong năm 2017, trên toàn cầu vẫn còn 22 trường hợp mắc bệnh bại liệt và trong 5 tháng đầu năm 2018 vẫn còn 8 trường hợp (7 trường hợp ở Afghanistan và 1 trường hợp ở Pakistan).

  Để chủ động tích cực phòng chống bệnh bại liệt xâm nhập, bảo vệ thành quả Thanh toán bệnh bại liệt ở Việt Nam, song song với việc tăng cường công tác tiêm chủng thường xuyên cho trẻ dưới 1 tuổi ngoài việc đưa vắc xin IPV vào chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR), việc triển khai uống bổ sung vc xin bại liệt bOPV cho trẻ dưới 5 tuổi vùng nguy cơ cao bao gồm các vùng có tỷ lệ uống vắc xin bOPV3 trong tiêm chủng thường xuyên thấp dưới 90%; vùng có cửa khẩu quốc tế hoặc vùng biên giới giao lưu tiểu ngạch, vùng miền núi khó khăn là hết sức cần thiết.

  2. Căn cứ pháp lý triển khai

  - Quyết định số 1358/QĐ-BYT ngày 14/4/2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch bảo vệ thành quả thanh toán bại liệt ở Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020.

  - Quyết định 3191/QĐ-BYT ngày 12/07/2017 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh Quyết định số 1358/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch bảo vệ thành quthanh toán bại liệt Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020.

  II. MỤC TIÊU

  1. Mục tiêu chung

  Bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt tại Việt Nam.

  2. Mục tiêu cthể

  - Trẻ em dưới 5 tuổi vùng nguy cơ cao được uống đủ 2 liều vắc xin bại liệt uống nhị liên trong 2 vòng, đạt tỷ lệ ≥ 95% trên quy mô xã, phường.

  - Đảm bảo an toàn tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và các quy định của Bộ Y tế về tiêm chủng.

  III. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI

  1. Thời gian: từ quý IV năm 2018 đến quý I năm 2019

  Tổ chức 2 vòng uống vắc xin bại liệt bổ sung cách nhau 1 tháng.

  2. Đối tượng:

  Đối tượng uống bổ sung vắc xin bại liệt uống nhị liên (bOPV) là tất cả trẻ dưới 5 tuổi (dưới 60 tháng tuổi) đang có mặt tại vùng nguy cơ đã được lựa chọn, bao gồm cả những trẻ đã từng ung hoặc tiêm vắc xin bại liệt trước đó (trừ trường hợp mới uống vắc xin bại liệt trong vòng 1 tháng trước ngày triển khai tiêm chủng).

  3. Phạm vi:

  - Tiêu chí chọn huyện nguy cơ: có ít nhất 1 trong 2 tiêu chí sau

  + Có tỷ lệ uống vc xin bOPV3 trong tiêm chủng thường xuyên trong năm 2016 hoặc năm 2017 thấp dưới 90%; hoặc

  + Huyện biên giới có cửa khẩu hoặc huyện miền núi khó khăn.

  Vùng nguy cơ cao được lựa chọn tổ chức uống vắc xin bổ sung 2019 bao gồm 67 huyện thuộc 23 tỉnh, thành phố. Danh sách các quận, huyện tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch.

  Bảng 1: Đối tượng uống bsung vắc xin bại liệt nhị liên cho trẻ dưới 5 tuổi vùng nguy cơ cao

  Khu vực

  Stỉnh

  Số huyện

  Số đối tượng trẻ dưới 5 tuổi

  Khu vực miền Bắc

  6

  20

  147.529

  Khu vực miền Trung

  7

  15

  72.585

  Khu vực miền Nam

  6

  22

  242.008

  Khu vực Tây Nguyên

  4

  10

  102.153

  Cộng

  23

  67

  564.277

  IV. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

  1. Điều tra đối tượng

  - Trạm Y tế xã với sự hỗ trợ của Y tế thôn bản, cộng tác viên dân số, rà soát danh sách đối tượng cần được uống vắc xin bOPV trên địa bàn kể cả đối tượng vãng lai, đặc biệt chú trọng vùng sâu, vùng xa, vùng giáp ranh và nơi có biến động dân cư.

  - Thời gian hoàn thành: Trước khi thực hiện kế hoạch 1-2 tuần.

  2. Cung ứng vắc xin bOPV

  - Đầu mối thực hiện: Dự án TCMR quốc gia.

  - Đơn vị phối hợp: Các Viện VSDT/Viện Pasteur, Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế, Trung tâm Y tế dự phòng/Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (TTYTDP/TTKSBT) tỉnh, thành phố.

  - Nội dung triển khai:

  + Dự án Tiêm chủng mrộng quốc gia và khu vực phân bổ vắc xin bOPV cho các tnh, thành phố dựa trên số đối tượng và dự trù nhu cầu vắc xin

  + Vắc xin bOPV sẽ được vận chuyển tới các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur. Các Viện sẽ vận chuyển vắc xin tới TTYTDP/TTKSBT tỉnh, thành phố.

  + TTYTDP/TTKSBT tỉnh, thành phố thực hiện cấp phát vắc xin cho Trung tâm Y tế các huyện ít nhất 3 ngày trước khi tiêm chủng.

  + Trung tâm Y tế quận, huyện tiếp nhận vắc xin từ kho tỉnh về kho quận, huyện để bảo quản và cấp phát cho các xã ít nhất 01 ngày trước khi tiêm chủng hoặc ngay trước buổi tiêm.

  + Tuyến xã, phường nhận vắc xin từ tuyến quận, huyện bảo quản vắc xin và vận chuyển cho các điểm tiêm chủng.

  Bảng 2. Dự kiến nhu cầu vc xin bOPV cho chiến dịch

  TT

  Khu vực

  Đối tượng dự kiến (trẻ)

  Số vắc xin bOPV dự kiến (liều)

  1

  Miền Bắc

  147.529

  350.560

  2

  Miền Trung

  72.585

  159.400

  3

  Miền Nam

  242.010

  530.000

  4

  Tây Nguyên

  102.153

  223.700

   

  Toàn quốc

  564.277

  1.263.660

  3. Truyền thông

  - Tuyến tỉnh, huyện: thực hiện truyền thông trên các phương tiện truyền thông đại chúng như báo, đài truyền hình, đài phát thanh của địa phương để người dân biết và chủ động đưa tr đi ung vắc xin bại liệt đủ hai vòng.

  - Tuyến xã, phường: thông báo trên loa, đài về đối tượng, thời gian, địa điểm tổ chức uống vắc xin bại liệt bổ sung.

  - Truyền thông trực tiếp thực hiện trước và trong thời gian triển khai kết hợp với điều tra đối tượng.

  4. Tổ chức tiêm chủng

  - Tổ chức 2 vòng ung bổ sung vắc xin bOPV cách nhau một tháng. Mỗi trẻ sẽ được uống 02 liều vắc xin bOPV (mỗi liều hai giọt).

  - Tổ chức uống bổ sung vc xin bOPV có thể cùng với buổi tiêm chủng thường xuyên hoặc bố trí vào ngày khác tùy theo từng địa phương. Khuyến khích tổ chức uống vào ngày riêng cho kế hoạch này.

  - Bố trí nhân lực: Tại mỗi điểm tiêm chủng cần ít nhất 02 cán bộ y tế được tập huấn (khám sàng lọc, cho ung vắc xin). Đối với những vùng đặc biệt khó khăn cần phối hợp với lực lượng Quân Y, Bộ đội biên phòng.

  - Cuối mỗi buổi tiêm chủng cần rà soát các hoạt động để kịp thời đưa ra kế hoạch uống bù và các hoạt động điều chỉnh, đảm bảo không để sót đối tượng tiêm chủng.

  - Thu gom và xử lý rác thải y tế tại điểm tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế.

  - Thực hiện an toàn tiêm chng theo các hướng dẫn của Bộ Y tế.

  5. Theo dõi, giám sát và báo cáo

  - Các tuyến quốc gia, khu vực, tỉnh, huyện chủ động cử các đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động trước, trong và sau khi triển khai Kế hoạch. Cán bộ giám sát có trách nhiệm theo dõi giám sát và hỗ trợ cơ sở tiêm chủng thực hiện đúng các quy định của Bộ Y tế, đảm bảo chất lượng và an toàn tiêm chủng.

  - Thực hiện báo cáo kết quả uống vắc xin ngay sau khi kết thúc hoạt động, TTYTDP/TTKSBT tỉnh, thành phố tổng hợp và gửi báo cáo kết quả uống bổ sung vắc xin bOPV trên địa bàn tỉnh cho Dự án Tiêm chủng mở rộng khu vực, Tiêm chủng mở rộng quốc gia và Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế.

  Lưu ý không đưa vào báo cáo chiến dịch đối với những trưng hợp thuộc diện tiêm chủng thường xuyên vào thời gian triển khai chiến dịch đ tránh trùng lặp đối tượng, kết quả tiêm chủng.

  6. Kinh phí thực hiện

  - Cung ứng vc xin bOPV: 1.263.660 liều từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước đã được cấp năm 2018 của Dự án tiêm chủng.

  - Nguồn kinh phí địa phương: Kinh phí cho các hoạt động triển khai như lập danh sách đối tượng, truyền thông, in ấn biểu mẫu, báo cáo, công tiêm, kiểm tra giám sát... do địa phương hỗ trợ.

  V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố tại các địa phương có nguy cơ cao có trách nhiệm phê duyệt Kế hoạch và chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan tchức thực hiện Kế hoạch triển khai uống bổ sung vắc xin phòng chống bệnh bại liệt cho trẻ dưới 5 tuổi tại địa phương. Đảm bảo nguồn lực cho việc triển khai chiến dịch ung vắc xin bổ sung. Chỉ đạo việc tuyên truyền về tiêm chng và phòng chống dịch bệnh. Huy động sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thvà người dân thực hiện có hiệu quả các hoạt động phòng chống bệnh bại liệt hoang dại.

  2. Sở Y tế tnh, thành phố có nhiệm vụ xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt Kế hoạch và triển khai Kế hoạch tại địa phương, b trí đầy đnhân lực, trang thiết bị cho điểm tiêm chủng bao gồm cả các đội cấp cu lưu động, tổ chức buổi tiêm chủng và theo dõi, đáp ứng kịp thời các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng. Chđạo các đơn vị liên quan tăng cường giám sát công tác tổ chức thực hiện kế hoạch.

  3. Cục Y tế dự phòng chỉ đạo triển khai Kế hoạch uống bổ sung vắc xin bOPV, chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện việc sử dụng vc xin, theo dõi, xử lý các phản ứng sau tiêm chủng trên cơ sở nội dung Kế hoạch đã được phê duyệt.

  4. Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur theo lĩnh vực được phân công có kế hoạch triển khai các hoạt động tiêm chủng và phòng chống dịch. Giám sát hỗ trợ kỹ thuật, đặc biệt trong điều tra, xử lý các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng.

  5. Dự án TCMR quốc gia và khu vực có trách nhiệm rà soát tổng hợp kế hoạch và chỉ đạo tổ chức triển khai việc cho uống bổ sung vắc xin bOPV. Đảm bảo cung ứng đủ vắc xin bOPV và vật tư tiêm chủng theo kế hoạch được phê duyệt. Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các hoạt động theo Kế hoạch.

  6. TTYTDP/TTKSBT tỉnh, thành phố, Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thực hiện tổ chức thực hiện Kế hoạch, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện và báo cáo theo quy định.

   

  PHỤ LỤC

  DANH SÁCH HUYỆN TRIỂN KHAI UỐNG BỔ SUNG VẮC XIN BẠI LIỆT (bOPV) NĂM 2018-2019
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 7319/QĐ-BYT ngày 10/12/2018 của Bộ Y tế)

  TT

  Tỉnh/tp

  Huyện

  Số xã

  Sđối tượng trẻ < 5="">

  Vắc xin OPV (liều)

  1

  Lai Châu

  1

  Phong Thổ

  18

  9.501

  20.800

  2

  Mường Tè

  14

  5.121

  11.200

  3

  Nậm Nhùn

  11

  3.407

  7.500

  2

  Cao Bằng

  4

  Bo Lâm

  14

  7.300

  16.000

  5

  Bo Lc

  17

  6.630

  14.500

  6

  Thạch An

  16

  2.175

  4.800

  3

  Hà Giang

  7

  Mèo Vạc

  18

  6.765

  21.660

  8

  Yên Minh

  18

  11.600

  37.200

  9

  Hoàng Su Phì

  25

  8.465

  27.100

  4

  Quảng Ninh

  10

  Hạ Long

  20

  19.255

  42.100

  11

  Cẩm Phả

  16

  15.850

  34.700

  12

  Bình Liêu

  8

  3.205

  7.100

  13

  Hoành Bồ

  13

  5.250

  11.500

  14

  Cô Tô

  3

  700

  1.600

  5

  Lạng Sơn

  15

  Cao Lộc

  23

  7.800

  17.100

  16

  Đình Lập

  12

  2.750

  6.100

  17

  Văn Lãng

  20

  4.250

  9.300

  6

  Lào Cai

  18

  Mường Khương

  16

  7.150

  15.700

  19

  Thành phố Lào Cai

  17

  9.750

  21.400

  20

  Bo Thắng

  15

  10.605

  23.200

  7

  Quảng Bình

  21

  Tuyên Hóa

  20

  7.005

  15.400

  22

  Lệ Thủy

  28

  11.830

  25.900

  8

  TT.Huế

  23

  A.Lưới

  21

  5.625

  12.300

  9

  Quảng Nam

  24

  Nam Trà My

  10

  2.900

  6.400

  25

  Phước Sơn

  12

  3.100

  6.800

  10

  Quảng Ngãi

  26

  Trà Bồng

  10

  3.570

  7.900

  27

  Sơn Hà

  14

  7.670

  16.800

  28

  Sơn Tây

  9

  2.245

  5.000

  29

  Tây Trà

  9

  2.335

  5.200

  11

  Bình Đnh

  30

  An Lão

  10

  2.630

  5.800

  31

  Vĩnh Thạnh

  9

  2.525

  5.600

  32

  Vân Canh

  7

  2.465

  5.400

  12

  Ninh Thuận

  33

  Bác Ái

  9

  3.200

  7.000

  34

  Thuận Bc

  6

  4.485

  9.800

  13

  Bình Thuận

  35

  Tánh Linh

  14

  11.000

  24.100

  14

  Đồng Nai

  36

  Trng Bom

  17

  29.115

  63.700

  15

  Tây Ninh

  37

  Trảng Bàng

  11

  10.383

  22.700

  38

  Gò Du

  9

  13.359

  29.200

  39

  Tân Châu

  12

  8.995

  19.700

  16

  Sóc Trăng

  40

  Tx. Ngã Năm

  8

  7.084

  15.500

  41

  Mỹ Xuyên

  11

  13.335

  29.200

  42

  Long Phú

  11

  9.719

  21.300

  43

  Cù Lao Dung

  8

  5.501

  12.100

  44

  Mỹ Tú

  9

  9.431

  20.700

  17

  An Giang

  45

  Châu Đốc

  7

  6.773

  14.800

  46

  Châu Thành

  13

  11.469

  25.100

  47

  Chợ Mới

  18

  19.684

  43.100

  48

  Châu Phú

  13

  16.082

  35.200

  18

  Đồng Tháp

  49

  TX Hồng Ngự

  7

  6.745

  14.800

  50

  Thanh Bình

  12

  11.595

  25.400

  19

  Bình Phước

  51

  Bình Long

  6

  5.820

  12.800

  52

  Bù Gia Mập

  8

  7.486

  16.400

  53

  Lộc Ninh

  16

  10.350

  22.700

  54

  Bù Đốp

  7

  4.794

  10.500

  55

  Hớn Quản

  13

  9.195

  20.100

  56

  Đồng Phú

  11

  9.120

  20.000

  57

  Bù Đăng

  16

  15.975

  35.000

  20

  Kon Tum

  58

  Ngọc Hồi

  8

  6.400

  14.000

  59

  Ia H'Drai

  3

  800

  1.800

  21

  Gia Lai

  60

  Đc Cơ

  10

  5.031

  11.000

  61

  Chưprông

  20

  8.349

  18.300

  22

  Dak Lak

  62

  Buôn Ma Thuột

  21

  34.350

  75.100

  63

  Krông Bông

  14

  9.535

  20.900

  64

  EaH'leo

  12

  14.210

  31.100

  65

  Krông Ana

  8

  7.925

  17.400

  66

  Ea Soup

  10

  7.695

  16.900

  23

  Đắc Nông

  67

  Krông Nô

  12

  7.858

  17.200

  Miền Bc (20 huyện, 6 tỉnh)

  314

  147.529

  350.560

  Miền Trung (15 huyện, 7 tnh)

  188

  72.585

  159.400

  Miền Nam (22 huyện, 6 tỉnh)

  243

  242.010

  530.000

  y Nguyên (10 huyện, 4 tỉnh)

  118

  102.153

  223.700

  Tổng (67 huyện, 23 tnh)

  851

  564.277

  1.263.660

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 75/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
  Ban hành: 20/06/2017 Hiệu lực: 20/06/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Quyết định 1358/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt giai đoạn 2016-2020
  Ban hành: 14/04/2016 Hiệu lực: 14/04/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  03
  Nghị định 104/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng
  Ban hành: 01/07/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  04
  Quyết định 3191/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc điều chỉnh Quyết định 1358/QĐ-BYT ngày 14/04/2016 của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt giai đoạn 2016 - 2020
  Ban hành: 12/07/2017 Hiệu lực: 12/07/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 7319/QĐ-BYT Kế hoạch uống bổ sung vắc xin bại liệt cho trẻ dưới 5 tuổi tại vùng nguy cơ cao năm 2018-2019

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
  Số hiệu: 7319/QĐ-BYT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 10/12/2018
  Hiệu lực: 10/12/2018
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới