logo

Quyết định 7757/QĐ-BYT văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực quản lý của BYT

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 7757/QĐ-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Trường Sơn
  Ngày ban hành: 27/12/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 27/12/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
 • https://vanbanluat.com/y-te/thong-tu-06-2004-tt-byt-bo-y-te-3f5a.html#noidung

  BỘ Y TẾ
  -------

  Số: 7757/QĐ-BYT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018

  --------

  BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

   

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

  Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến 31 tháng 12 năm 2018 (Danh mục kèm theo).

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Các Ông, Bà Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng thông tin điện tử CP);
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Các Thứ trưởng (để biết);
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Sở Y tế các t
  nh, thành phố trực thuộc trung ương;
  - C
  ng thông tin điện tử Bộ Y tế;
  - L
  ưu: VT, PC.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG

  Nguyễn Trường Sơn

   

  DANH MỤC

  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 7757/QĐ-BYT ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

   

  STT

  Tên loại văn bản

  S, ký hiệu ngày, tháng, năm ban hành văn bản

  Tên gi của văn bản

  Lý do hết hiệu lực

  Ngày hết hiệu lực

  I. Lĩnh vực an toàn thực phẩm

  1.

  Nghị định của Chính phủ

  178/2013/NĐ-CP

  14/11/2013

  Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

  Được bãi bỏ bởi Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

  20/10/2018

  2.

  Nghị định của Chính phủ

  38/2012/NĐ-CP

  25/04/2012

  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

  Được bãi bbởi Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

  02/02/2018

  3.

  Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

  08/1999/CT-TTg

  15/04/1999

  Tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm

  Được bãi bỏ bi Quyết định số 33/2018/QĐ-TTg ngày 06/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ.

  20/9/2018

  4.

  Quyết định của Bộ trưng Bộ Y tế

  1052/2002/QĐ-BYT

  29/3/2002

  Ban hành "Thường quy kiểm tra nhanh chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm"

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018/TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

  15/11/2018

  5.

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

  4282/2004/QĐ-BYT

  01/12/2004

  Quy định điều kiện bảo đảm vệ sinh, an toàn đối với cơ sở sản xuất, chế biến sữa và các sn phẩm từ sữa

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018/TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bmột số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

  15/11/2018

  6.

  Quyết định của Bộ trưng Bộ Y tế

  10/2005/QĐ-BYT

  25/3/2005

  Ban hành Tiêu chuẩn ngành y tế

  Được bãi bỏ bi Thông tư số 25/2018/TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

  15/11/2018

  7.

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

  31/2005/QĐ-BYT

  27/10/2005

  Ban hành tiêu chuẩn ngành y tế

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018/TT-BYT ngày 28/9/2018 ca Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bmột số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

  15/11/2018

  8.

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

  43/2005/QĐ-BYT

  20/12/2005

  Ban hành "Quy định yêu cầu kiến thức vvệ sinh an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm"

  Được bãi bbởi Thông tư số 25/2018/TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

  15/11/2018

  9.

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

  21/2007/QĐ-BYT

  12/3/2007

  Về việc ban hành "Quy định về điều kiện sức khỏe đối với những người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn và kinh doanh thực phẩm ăn ngay".

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018/TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

  15/11/2018

  10.

  Thông tư của Bộ Y tế

  17/2016/TT-BYT

  30/6/2016

  Quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế

  Được bãi bỏ bi Thông tư 23/2018/TT-BYT ngày 14/9/2018 của Bộ trưng Bộ Y tế quy định về thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế

  01/11/2018

  11.

  Thông tư của Bộ Y tế

  01/2000/TT-BYT

  21/01/2000

  Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

  Được bãi b bi Thông tư số 25/2018/TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

  15/11/2018

  12.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  15/2012/TT-BYT

  12/9/2012

  Quy định về điều kiện chung bảo đm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

  Được bãi bbởi Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

  12/11/2018

  13.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  16/2012/TT-BYT

  22/10/2012

  Quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

  Được bãi bbởi Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

  12/11/2018

  14.

  Thông tư của Bộ Y tế

  19/2012/TT-BYT

  9/11/2012

  Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018/TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

  15/11/2018

  15.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  26/2012/TT-BYT

  30/11/2012

  Quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước ung đóng chai; dng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

  Được bãi bỏ bởi Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi qun lý nhà nước của Bộ Y tế

  12/11/2018

  16.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  30/2012/TT-BYT

  05/12/2012

  Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố

  Được bãi bbởi Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản nhà nước của Bộ Y tế

  12/11/2018

  17.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  47/2014/TT-BYT

  11/12/2014

  Hướng dẫn qun lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn ung

  Được bãi bỏ bởi Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phsửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

  12/11/2018

  18.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  40/2016/TT-BYT

  04/11/2016

  Ban hành Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm theo mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2018/TT-BYT ngày 05/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

  21/5/2018

  19.

  Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế

  05/2005/CT-BYT

  08/6/2005

  Về việc tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thức ăn đường phố

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018/TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

  15/11/2018

  II. Lĩnh vực bảo him y tế

  20.

  Nghị định của Chính phủ

  105/2014/NĐ-CP

  15/11/2014

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế

  Được bãi bỏ bi Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

  01/12/2018 Riêng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6, Điều 8 hết liệu lực từ ngày 31/12/2018

  21.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  240/2006/QĐ-TTg

  25/10/2006

  Thực hiện chế độ bảo hiểm y tế tự nguyện đối với cán bộ dân số, gia đình và trẻ em ở xã, phường, thị trấn

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 33/2018/QĐ-TTg ngày 06/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế thuộc thm quyn ban hành của Thủ tướng Chính phủ.

  20/9/2018

  22.

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

  36/2005/QĐ-BYT

  31/10/2005

  Ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018/TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

  15/11/2018

  23.

  Thông tư liên tịch của Bộ Y tế, Bộ Tài chính

  41/2014/TTLT-BYT-BTC

  24/11/2014

  Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

  Được bãi bỏ bởi Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

  01/12/2018 Riêng các quy định tại Điều 11, khoản 2 Điều 17, Điều 18 hết hiệu lực từ ngày 31/12/2018

  24.

  Thông tư liên tịch của Bộ Y tế, Bộ Tài chính

  16/2015/TTLT-BYT-BTC

  02/7/2015

  Sửa đổi khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

  Được bãi bỏ bởi Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

  01/12/2018 Riêng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6, Điều 8 hết liệu lực từ ngày 31/12/2018

  III. Lĩnh vc Dân số

  25.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  185/2002/QĐ-TTg

  19/02/2002

  Về việc phê duyệt danh sách các ủy viên kiêm nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em.

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 33/2018/QĐ-TTg ngày 06/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ.

  20/9/2018

  26.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  09/2006/QĐ-TTg

  10/01/2006

  Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 33/2018/QĐ-TTg ngày 06/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ.

  20/9/2018

  27.

  Chthị của Thủ tưng Chính phủ

  13/2007/CT-TTg

  06/6/2007

  Về việc tăng cường thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 47-NQ-TW

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 33/2018/QĐ-TTg ngày 06/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ.

  20/9/2018

  28.

  Chthị của Thủ tướng Chính ph

  23/2008/CT-TTg

  04/8/2008

  Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 33/2018/QĐ-TTg ngày 06/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ.

  20/9/2018

  IV. Lĩnh vực quản lý Dược- Mỹ phẩm

  29.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  151/2007/QĐ-TTg

  12/9/2007

  Ban hành quy định về việc nhập khẩu thuốc chưa có số đăng ký tại Việt Nam

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 33/2018/QĐ-TTg ngày 06/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ.

  20/9/2018

  30.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  42/2013/QĐ-TTg

  15/7/2013

  Quy định về quản lý thuc dùng cho người theo đường xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch và sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về việc nhập khẩu thuốc chưa có số đăng ký tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 151/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 33/2018/QĐ-TTg ngày 06/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ.

  20/9/2018

  31.

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

  1570/2000/QĐ-BYT

  22/5/2000

  Về việc triển khai áp dụng nguyên tắc "Thực hành tốt phòng kiểm nghim thuốc

  Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 04/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của B trưng BY tế quy định về Thực hành tốt phòng thí nghiệm.

  26/3/2018

  32.

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

  1906/2004/QĐ-BYT

  28/5/2004

  Quy định về nhập khẩu song song thuốc phòng bệnh, chữa bệnh

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018/TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

  15/11/2018

  33.

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

  22/2005/QĐ-BYT

  29/8/2005

  Ban hành mẫu giấy phép đăng ký vắc xin, sinh phẩm y tế và giấy phép đăng ký công ty kinh doanh vắc xin, sinh phẩm y tế

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018/TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

  15/11/2018

  34.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  03/2009/TT-BYT

  01/6/2009

  Quy định về tổ chức, quản lý và loạt động của chuỗi nhà thuốc GPP

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018/TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

  15/11/2018

  35.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  13/2009/TT-BYT

  01/9/2009

  Hướng dẫn hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 07/2018/TT-BYT ngày 12/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số Điều về kinh doanh dược của Luật dượcNghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật dược.

  01/6/2018

  36.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  04/2010/TT-BYT

  12/02/2010

  Hướng dẫn việc lấy mẫu thuốc để xác định cht lượng

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc

  20/6/2018

  37.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  09/2010/TT-BYT

  28/4/2010

  Hướng dẫn việc qun lý chất lượng thuốc

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

  20/6/2018

  38.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  43/2010/TT-BYT

  15/12/2010

  Quy định lộ trình thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” GPP; địa bàn và phạm vi hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018/TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

  15/11/2018

  39.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  46/2011/TT-BYT

  21/12/2011

  Ban hành nguyên tắc Thực hành tốt nhà thuốc

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

  08/3/2018

  40.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  48/2011/TT-BYT

  21/12/2011

  Ban hành nguyên tắc Thực hành tốt phân phối thuốc

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 ca Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt phân phối thuc, nguyên liệu làm thuốc

  26/3/2018

  41.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  10/2013/TT-BYT

  29/3/2013

  Sa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.

  Được bãi bỏ bởi Thông tư s25/2018/TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

  15/11/2018

  42

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  38/2013/TT-BYT

  15/11/2013

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018/TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

  15/11/2018

  43.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  39/2013/TT-BYT

  15/11/2013

  Quy định về qun lý thuốc chữa bệnh cho người theo đường xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch

  Được bãi bbởi Thông tư số 25/2018/TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

  15/11/2018

  44.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  45/2013/TT-BYT

  26/12/2013

  Về việc ban hành danh mục thuốc thiết tân dược lần VI

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2018/TT-BYT ngày 30/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Y Ban hành danh mục thuốc thiết yếu

  15/10/2018

  45.

  Thông tư liên tịch của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương

  50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT

  30/12/2011

  Hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về giá thuốc dùng cho người

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018/TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

  15/11/2018

  V. Lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính

  46.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  15/2007/TT-BYT

  12/12/2007

  Hướng dẫn thực hiện quyền tự ch, tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng tài sn để liên doanh, liên kết hoặc góp vn liên doanh để mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động dịch vụ ca các cơ sở y tế công lập

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018/TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

  15/11/2018

  47.

  Thông tư liên tịch của Bộ Y tế - Bộ Tài chính

  37/2015/TTLT-BYT-BTC

  29/10/2015

  Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp.

  15/7/2018

  VI. Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh

  48.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  08/1999/TT-BYT

  04/5/1999

  Về hướng dẫn phòng và cấp cứu sốc phản vệ

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.

  15/02/2018

  49.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  18/2009/TT-BYT

  14/10/2009

  Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ trưng Bộ Y tế quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

  01/10/2018

  50.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  05/2016/TT-BYT

  29/02/2016

  Quy định kê đơn thuc trong điều trị ngoại trú

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú.

  01/3/2018

  VII. Lĩnh vực khoa học, công nghệ và đào tạo

  51.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  09/2008/TT-BYT

  01/8/2008

  Hướng dẫn việc kết hợp giữa các cơ sở đào tạo cán bộ y tế với các bệnh viện, viện nghiên cứu và các cơ sở y tế khác trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018/TT-BYT ngày 28/09/2018 của Bộ trưng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

  15/11/2018

  VIII. Lĩnh vực Quản lý môi trường y tế

  52.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  25/2011/TT-BYT

  23/6/2011

  Quy định về Danh mục các hóa chất được phép đăng ký đsử dụng, được phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng và cấm sử dụng tại Việt Nam

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 47/2017TT-BYT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

  15/02/2018

  53.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  31/2013/TT-BYT

  15/10/2013

  Quy định về quan trắc môi trường từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018/TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

  15/11/2018

  54.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  12/2016/TT-BYT

  12/5/2016

  Ban hành Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế theo mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc din quản lý chun nnh của Bộ Y tế

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2018/TT-BYT ngày 27/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh Mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế thuc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh Mục hàng hóa xuất khu, nhập khẩu Việt Nam

  12/6/2018

  55.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  14/2016/TT-BYT

  12/5/2016

  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 56/2018/TT-BYT ngày 29/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế

  01/3/2018

  IX. Lĩnh vực Phòng, chống HIV-AIDS

  56.

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

  868/2005/QĐ-BYT

  29/3/2005

  Về việc ban hành 07 biểu mẫu báo cáo dành cho phòng xét nghiệm

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018/TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

  15/11/2018

  57.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  15/2013/TT-BYT

  24/5/2013

  Hướng dẫn bảo đảm chất lượng thực hiện kỹ thuật xét nghiệm HIV

  Được bãi bỏ bởi Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính ph sa đi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

  12/11/2018

  X. Lĩnh vực Thanh tra

  58.

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

  44/2005/QĐ-BYT

  20/12/2005

  Ban hành quy đnh về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực y tế

  Đưc bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018/TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

  15/11/2018

  XI. Lĩnh vực Tổ chức cán bộ

  59.

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

  28/2006/QĐ-BYT

  29/9/2006

  Ban hành quy chế đánh giá viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018/TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

  15/11/2018

  60.

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

  29/2006/QĐ-BYT

  29/9/2006

  Ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, viên chức lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018/TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

  15/11/2018

  61.

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

  10/2007/QĐ-BYT

  24/01/2007

  Ban hành tiêu chuẩn lãnh đạo, quản lý của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018/TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

  15/11/2018

  XII. Lĩnh vực Sức khỏe sinh sản

  62.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  29/2010/TT-BYT

  24/5/2010

  Hưng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ngày 05/8/2008 của Chính phủ về xác định lại gii tính.

  Được bãi bỏ bởi Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

  12/11/2018

  XIII. Lĩnh vực Qun lý, Dược cổ truyền

  63.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  49/2011/TT-BYT

  30/12/2011

  Ban hành và hướng dẫn áp dụng tỷ lệ hư hao đối với vị thuốc y học cổ truyền trong chế biến, bo qun và cân chia

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 43/2017/TT-BYT ngày 16/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tỷ lệ hao hụt đối với vị thuốc cổ truyền và việc thanh toán chi phí hao hụt tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

  01/01/2018

  64.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  40/2013/TT-BYT

  18/11/2013

  Về việc ban hành danh mục thuốc thiết yếu thuốc đông y và thuốc từ dược liệu

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2018/TT-BYT ngày 30/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Y ban hành danh mục thuốc thiết yếu

  15/10/2018

  65.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  05/2014/TT-BYT

  14/02/2014

  Quy định việc sử dụng dược liệu, vị thuốc cổ truyền trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2018/TT-BYT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền

  30/6/2018

  XIV. Lĩnh vực Y tế dự phòng

  66.

  Nghị định của Chính phủ

  103/2010/NĐ-CP

  01/10/2010

  Về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chng bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên gii

  Được bãi bỏ bởi Nghị định đã được thay thế bởi Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới

  10/8/2018

  67.

  Chthị của Thủ tướng Chính phủ

  26/2004/CT-TTg

  05/7/2004

  Về việc tăng cưng công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 33/2018/QĐ-TTg ngày 06/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bmột số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  20/9/2018

  68.

  Chthị của Thủ tướng Chính phủ

  34/2005/CT-TTg

  15/10/2005

  Tập trung sức triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả Kế hoạch hành động khn cp phòng, chng khi xảy ra dịch cúm gia cầm H5N1 và đại dịch cúm ở người

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 33/2018/QĐ-TTg ngày 06/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  20/9/2018

  69.

  Chỉ thị của Thủ tưng Chính phủ

  29/2006/CT-TTg

  08/8/2006

  Về tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 33/2018/QĐ-TTg ngày 06/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  20/9/2018

  70.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  21/2011/TT-BYT

  07/6/2011

  Quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2018/TT-BYT ngày 18/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vc xin

  15/11/2018

  71.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  26/2011/TT-BYT

  24/6/2011

  Danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phi sử dụng vc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 38/2017/TT-BYT ngày 17/10/2017 ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bt buộc

  01/01/2018

  72.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  43/2011/TT-BYT

  05/12/2011

  Quy định chế độ quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm

  Được bãi bỏ bởi Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

  12/11/2018

  73.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  32/2012/TT-BYT

  24/12/2012

  Quy định về khai báo y tế đối với người nhập cảnh, xuất cnh, quá cnh tại các ca khẩu Việt Nam

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018/TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

  15/11/2018

  74.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  46/2014/TT-BYT 05/12/2014

  Hướng dẫn quy trình kiểm dịch y tế

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018/TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

  15/11/2018

   

  DANH MỤC

  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 7757/QĐ-BYT ngày 27 /12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

  STT

  Tên loi và tên gọi văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

  Nội dung, quy định hết hiệu lực

  Lý do hết hiệu lực

  Ngày hết hiệu lực

  I. Lĩnh vực an toàn thc phẩm

  1.

  Nghị định của Chính phủ

  67/2016/NĐ-CP

  01/7/2016

  Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế.

  1. Điều 2 Chương I,

  2. Chương IV và Chương V

  Đã được bãi bỏ bởi Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

  12/11/2018

  2.

  Nghị định của Chính phủ

  15/2018/NĐ-CP

  02/02/2018

  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

  Điểm c khoản 2 Điều 5

  Đã được bãi bỏ bởi Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi qun lý nhà nước của Bộ Y tế

  12/11/2018

  3.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  43/2014/TT-BYT 24/11/2014

  Qun lý thực phẩm chức ng

  1. Khoản 1, 3 Điều 14,

  2. Khoản 1 Điều 15

  Đã được bãi bỏ bởi Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

  12/11/2018

  4.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  09/2015/TT-BYT

  25/5/2015

  Quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý ca Bộ Y tế

  1. Điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ Khoản 3 Điều 1;

  2. Điều 7, Điều 10, Điều 16;

  3. Điểm b khoản 1 và khoản 3 Điều 12

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018/TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

  15/11/2018

  II. Bảo hiểm y tế

  5.

  Thông tư của Bộ trưởng BY tế

  40/2014/TT-BYT 17/11/2014

  Ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế.

  Tên các thuốc quy định tại số thứ tự 636, 1039 của cột số 2 thuộc Danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

  01/3/2018

  6.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  05/2015/TT-BYT

  17/3/2015

  Ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế

  1. các thuốc quy định tại số thtự 26, 28, 34, 58, 88, 141, 143, 158, 196, 233 của cột số 1 thuộc Danh mục thuốc đông y, thuốc dược liệu;

  2. Tên vị thuốc tại số thứ tự 296 cột số 1 thuộc Danh mục thuốc đông y, thuốc dược liu;

  3. Nguồn gốc vị thuốc tại số thtự 301 cột số 1 thuộc Danh mục thuộc đông y, thuốc dược liệu;

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, cha bệnh.

  01/3/2018

  7.

  Thông tư của Bộ trưng Bộ Y tế

  40/2015/TT-BYT 16/11/2015

  Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyn tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo him y tế.

  1. Khoản 6 Điều 11, điểm c khoản 1

  2. Khoản 2 Điều 12

  Được bãi bỏ bởi Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

  01/12/2018

  Riêng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6, Điều 8 hết liệu lực từ ngày 31/12/2018

  8.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  35/2016/TT-BYT

  28/9/2016

  Ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kin thanh toán đi với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế;

  1. Điểm b Khoản 1 Điều 3;

  2. Khoản 2 Điều 5;

  3. Mục 1, 10 và 14 của Danh mục 1 - Dịch vụ kỹ thuật có quy định cụ thể điều kiện, tỷ lệ và mức giá thanh toán;

  4. Mục 12, 13, 39 và 65 của Danh mục 2 - Dịch vụ kỹ thuật y tế có quy định cụ thể điều kiện thanh toán.

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

  01/3/2018

  9.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  04/2017/TT-BYT

  14/4/2017

  Ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưng của người tham gia bảo hiểm y tế:

  1. Điểm c Khoản 2 Điều 3;

  2. Số thứ t35, mã số N03.01.030;

  3. Số thứ tự số 262, mã số N07.04.050.

  Được bãi bỏ bởi Thông s50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, cha bệnh.

  01/3/2018

  II. Lĩnh vực Dược

  10.

  Nghị định của Chính phủ

  54/2017/NĐ-CP

  08/5/2017

  Quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật dược

  1. Điểm c và điểm g khoản 1 Điều 3.

  2. Điểm b khoản 1 Điều 4,

  3. Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13.

  4. Khoản 1, khoản 3 và khoản 4 Điều 14.

  5. Khoản 4 Điều 19.

  6. Điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ và điểm e khoản 2 Điều 21.

  7. Khoản 2 Điều 23.

  8. Điều 24.

  9. Điều 25.

  10. Điều 26.

  11. Điều 27.

  12. Khoản 1 Điều 28.

  13. Quy định yêu cầu phải có thêm tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự theo nguyên tắc Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với trường hợp cơ sở đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh với phạm vi xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc có bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu cho cơ sở bán lẻ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại điểm b khoản 2 Điều 32.

  14. Khoản 3 Điều 32.

  15. Khoản 5 Điều 38.

  16. Khoản 2 Điều 40.

  17. Điểm d khoản 1; điểm đ khoản 2; điểm b, c khoản 3; điểm d khoản 4; điểm c khoản 5; điểm d khoản 7; điểm b, d khoản 10; điểm b, c khoản 11 Điều 43.

  18. Quy định kho, khu vực riêng phải có tường và trần kiên cố được làm từ vật liệu chắc chắn quy định tại điểm a khoản 1, điểm a khoản 2, điểm a khoản 5 và điểm a khoản 7 Điều 43.

  19. Điểm c khoản 1; điểm c khoản 2; điểm b khoản 3; điểm b khoản 4; khoản 5; điểm c khoản 6; khoản 7; điểm b khoản 12 Điều 44.

  20. Khoản 2 Điều 49.

  21. Điều 50.

  22. Điều 52.

  23. Điểm b khoản 1 Điều 53.

  24. Điểm b, c khoản 2 Điều 58.

  25. Điểm c khoản 3, điểm a khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 60.

  26. Điểm c khoản 2, điểm b khoản 4 Điều 62.

  27. Điểm c khoản 1, điểm i khoản 2 Điều 65.

  28. Yêu cầu phải có Báo cáo kết qukinh doanh thuốc trong hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khu thuốc trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc Danh mục chất bị cm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực quy định tại điểm g khoản 2 Điều 65, điểm h khoản 2 Điều 66, điểm e khoản 2 Điều 69.

  29. Yêu cầu phải có Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất của cơ sở tham gia sản xuất thuốc nhập khẩu trong hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu thuốc quy định tại điểm h khoản 2 Điều 65, điểm i khoản 2 Điều 66, điểm g khoản 2 Điều 69, điểm h khoản 2 Điều 71, điểm i khoản 2 Điều 72 đối với trường hợp trên Giấy chứng nhận sn phẩm dược đã xác nhận cơ sở sản xuất đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất.

  30. Điểm k khoản 2 Điều 66.

  31. Điểm a khoản 1; khoản 2 Điều 68.

  32. Yêu cầu phải có bản chính Bản cam kết của cơ sở sản xuất và cơ sở cung cp thuốc nước ngoài về việc đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả quy định tại điểm e khoản 3 Điều 68 đối với trường hợp nhập khẩu sinh phẩm.

  33. Điểm h khoản 2 Điều 69.

  34. Điểm b khoản 2 Điều 70.

  35. Điểm i khoản 2 Điều 71.

  36. Điểm đ khoản 2 Điều 73.

  37. Điểm b khoản 1 Điều 74.

  38. Điểm b và điểm d khoản 3 Điều 75.

  39. Yêu cầu phải lập đơn hàng riêng quy định tại khoản 1 Điều 76 đối với trường hợp nhập khẩu thuốc theo quy định tại Điều 72.

  40. Điểm b khoản 3 Điều 76.

  41. Yêu cầu về hp pháp hóa lãnh sự đối với nhãn thuốc quy định tại điểm d khoản 3 Điều 76.

  42. Quy định về yêu cầu Giấy chứng nhận sn phẩm dược phải có nội dung xác nhận thuốc được lưu hành thực tế nước cấp Giấy chứng nhận sản phẩm dược quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 76.

  43. Khoản 2 Điều 78.

  44. Điểm b khoản 2 Điều 82.

  45. Điểm b, điểm c khoản 1 Điều 84.

  46. Điểm đ khoản 2 Điều 85.

  47. Điểm b khoản 1 Điều 86.

  48. Quy định cơ sở cung cấp nguyên liệu làm thuốc phải kim soát đặc biệt được nhập khẩu để kiểm nghiệm, nghiên cứu hoặc sản xuất thuốc xuất khẩu theo quy định tại Điều 80; nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu theo quy định tại Điều 82, 83, 84, 85; thuốc viện trợ, viện trợ nhân đạo phải thực hiện quy định tại khoản 15 Điều 91.

  49. Yêu cầu phải nộp bản chính hoặc bản sao có đóng dấu xác nhận của cơ snhập khẩu Phiếu kiểm nghiệm cho từng lô thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu được quy định tại điểm c khoản 4 Điều 92 trong trường hợp nhập khẩu thuốc theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 72.

  50. Yêu cầu nộp bản sao có đóng dấu xác nhận của cơ sở nhập khẩu đối với giấy ủy quyền hoặc giấy phép bán hàng hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác quy định tại điểm d khoản 2 Điều 92 đối với thuốc viện trợ, viện trợ nhân đạo.

  51. Yêu cầu nộp bản sao có đóng dấu xác nhận của cơ sở nhập khẩu đối với giấy ủy quyền hoặc giấy phép bán hàng hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác quy định tại: điểm đ khoản 4 Điều 92 đối với thuốc nhập khẩu theo quy định tại Điều 68, Điều 72,

  61. Điều 114.

  62. Điều 115.

  63. Khoản 2 và 3 Điều 120.

  64. Điểm đ khoản 1 và điểm đ khoản 2 Điều 121.

  65. Điều 122.

  66. Điều 123.

  67. Khoản 4 Điều 124.

  68. Điểm b khoản 4 Điều 130.

  69. Điểm đ, điểm e, điểm g khoản 4 Điều 131.

  70. Khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 134.

  71. Quy định về lộ trình thực hiện yêu cầu về chứng chhành nghề dược của người phụ trách về bảo đm chất lượng thuốc của cơ sở sản xuất quy định tại khoản 1, khoản 4 Điều 140.

  72. Mu s 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16 và 17 Phụ lục I.

  73. Dòng 120 và 159 Phụ lục V.

  74. Mu số 03 và 04 Phụ lục VI.

  Được bãi bỏ bởi Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phsửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi qun lý nhà nước của Bộ Y tế

  12/11/2018

  11.

  Nghị định của Chính phủ

  93/2016/NĐ-CP

  01/7/2016

  Quy định điều kiện sản xuất mphẩm

  1. Khoản 1 Điều 3.

  2. Điểm c và e khoản 3 Điều 4.

  3. Điểm d khoản 1 Điều 7.

  4. Điểm b khoản 2 Điều 7.

  Được bãi bỏ bởi Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi qun lý nhà nước của Bộ Y tế

  12/11/2018

  12.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  10/2003/TT-BYT

  16/12/2003

  Hướng dẫn các Công ty nước ngoài đăng ký hoạt động về vc xin, sinh phẩm y tế với Việt Nam

  1. Mục I

  2. Khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 6 Mục II

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018/TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

  15/11/2018

  13.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  17/2001/TT-BYT

  01/8/2001

  Hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam

  Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 9, Điều 10, Điều 11

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018/TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

  15/11/2018

  14.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  02/2007/TT-BYT

  24/01/2007

  Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuc theo quy định của Luật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

  1. Khoản 2 và Khoản 3 Mục I.

  2. Khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 7, khoản 8 Mục II

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018/TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

  15/11/2018

  15.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  47/2010/TT-BYT

  29/12/2010

  Hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc

  Toàn bộ phạm vi điều chỉnh đối với xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc trừ nội dung liên quan đến nhập khẩu sinh phẩm chẩn đoán in vitro

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018/TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

  15/11/2018

  16.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  06/2011/TT-BYT

  25/01/2011

  Quy định về qun lý mỹ phẩm

  1. Khoản 2 Điều 4.

  2. Điểm b, d và g khoản 1 Điều 34.

  3. Khoản 1 Điều 35.

  Được bãi bỏ bởi Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi qun lý nhà nước của Bộ Y tế

  12/11/2018

  17.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  15/2011/TT-BYT

  19/4/2011

  Quy định về tổ chức và hot động của cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện

  1. Điều 4 và Điều 5.

  2. Khoản 3, 4 và 5 Điều 6

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018/TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

  25/11/2018

  18.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  45/2011/TT-BYT

  21/12/2011

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1570/2000/QĐ BYT ngày 22/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc “thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc”; Quyết định số 2701/2001/QĐ-BYT ngày 29/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc “thực hành tốt bo quản thuốc”; Thông tư số 06/2004/TT-BYT ngày 28/5/2004 hướng dẫn sản xuất gia công thuốc; Quyết định 3886/2004/QĐ-BYT ngày 13/11/2004 của Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn “thực hành tốt sản xuất thuốc” theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới; thông tư s13/2009/TT-BYT ngày 01/9/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động thông tin qung cáo thuốc; thông tư số 22/2009/TT-BYT ngày 24/11/2009 của Bộ Y tế quy định về đăng ký thuốc; thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc

  Điều 5

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018/TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

  25/11/2018

  Các quy định về Thực hành tốt phòng kim nghiệm thuốc

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 04/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt phòng thí nghiệm.

  26/3/2018

  19.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  47/2011/TT-BYT

  21/12/2011

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2001/TT-BYT ngày 01/08/2001 của Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam và Thông tư 10/2003/TT-BYT ngày 16/12/2003 hướng dẫn các công ty nước ngoài đăng ký hoạt động về vắc xin, sinh phẩm y tế với Việt Nam

  Toàn bộ nội dung Thông tư trKhoản 4 Điều 1

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018/TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một svăn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

  15/11/2018

  20.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  09/2015/TT-BYT

  25/5/2015

  Quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực qun lý của Bộ Y tế

  Phạm vi điều chỉnh về xác nhận nội dung quảng cáo đối với thuốc

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018/TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

  15/11/2018

  21.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  06/2016/TT-BYT

  08/03/2016

  Quy đnh ghi nhãn thuốc

  Toàn bộ nội dung Thông tư trcác nội dung quy định ghi nhãn đối với sinh phẩm chẩn đoán in vitro

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2018/TT-BYT ngày 18/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

  01/6/2018

  22.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  45/2016/TT-BYT

  20/12/2016

  Về việc ban hành Danh Mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu tại Việt Nam đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

  Danh Mục 1, Danh Mục 2, Danh Mục 3, Danh Mục 4 và Danh Mục 8

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2018/TT-BYT ngày 06/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh Mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

  21/5/2018

  III. Lĩnh vực Kế hoạch - Tài chính

  23.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  02/2017/TT-BYT

  06/3/2017

  Quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp

  1. Khoản 2 Điều 5.

  2. Điểm b khoản 3 Điều 6.

  3. Tiết thứ 3 điểm b khoản 7 Điều 6.

  4. Điểm b khoản 2 Điều 9.

  5. Mục có thứ tự s94, 105, 205, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 744, 745 và 1804 của Phụ lục III

  Được bãi bỏ bởi Thông tư 44/2017/TT-BYT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BYT quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp

  01/01/2018

  24.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  05/2017/TT-BYT

  Ngày 14/4/2017

  Quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn

  Khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 4

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 20/2018/TT-BYT ngày 30/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn.

  01/11/2018

  IV. Lĩnh vực khám chữa bệnh

  25.

  Nghị định của Chính phủ

  109/2016/NĐ-CP

  Ngày 01/7/2016

  Quy định cấp chứng chhành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

  1. Điểm đ khoản 1 Điều 7.

  2. Khoản 17, 18 và 19 Điều 22.

  3. Điểm a khoản 3 Điều 23.

  4. Điểm b, c và k khoản 5 Điều 23.

  5. Điểm b, c khoản 2 Điều 24.

  6. Khoản 3, khoản 5 Điều 24.

  7. Điểm a, c và d khoản 2 Điều 25.

  8. Điểm a khoản 3 Điều 25.

  9. Điểm b khoản 4, khoản 5 Điều 25.

  10. Điểm a, d, đ và e khoản 1 Điều 26.

  11. Tiết 9 tại điểm c khoản 1 Điều 26.

  12. Điểm a khoản 2 Điều 26.

  13. Điểm a, d và đ khoản 1 Điều 27.

  14. Tiết thứ hai điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 27.

  15. Tiết 10, 11 điểm a, điểm b và c khoản 1 Điều 28.

  16. Điểm a và tiết 3 điểm b khoản 3 Điều 28.

  17. Điểm b và c khoản 1 Điều 29.

  18. Khoản 2 Điều 29.

  19. Điểm a, b khoản 3 Điều 29.

  20. Điểm a, d và đ khoản 1 Điều 30.

  21. Điểm a khoản 2 Điều 30.

  22. Điểm a khoản 3 Điều 30.

  23. Tiết 2 và 3 điểm b khoản 3 Điều 30.

  24. Điểm a khoản 4 Điều 31.

  25. Khoản 5 Điều 31.

  26. Điểm b khoản 2, điểm b khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 32.

  27. Điều 33, 34, 35, 36, 37 và 38.

  28. Điểm b và c khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 39.

  Được bãi bỏ bởi Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

  12/11/2018

  26.

  Nghị định của Chính phủ

  118/2016/NĐ-CP

  22/7/2016

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2008/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm Điều phi Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người

  1. Tiết 4 điểm b khoản 2 Điều 3a.

  2. Tiết 4 điểm c khoản 2 Điều 3a.

  3. Tiết 2 điểm d khoản 1 Điều 4.

  Được bãi bỏ bởi Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

  12/11/2018

  27.

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

  1895/1997/QĐ-BYT

  19/9/1997

  Ban hành Quy chế bệnh viện

  1. Điểm i Mục 2 của Quy chế công tác Khoa chẩn đoán hình ảnh;

  2. “Đã hội chẩn toàn bệnh viện, đối với bệnh viện hạng III; hội chẩn toàn khoa hoặc liên khoa, đối với bệnh viện hạng I và II; sau khi hội chẩn có chđịnh cho người bệnh chuyển viện” trong điểm a Mục 3 Phn II của Quy chế chuyển viện.

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

  01/3/2018

  28.

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

  4132/2001/QĐ-BYT

  04/10/2001

  Về việc ban hành Bản “Tiêu chuẩn sc khỏe của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới”

  Các quy định về tiêu chuẩn sức khỏe áp dụng cho người điều khiển phương tiện giao thông đường sắt ban

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu.

  01/7/2018

  29.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  23/2011/TT-BYT

  10/6/2011

  Hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh

  Điểm a Khoản 1 Điều 6

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

  01/3/2018

  30.

  Thông tư của Bộ trưng Bộ Y tế

  22/2017/TT-BYT

  12/5/2017

  Quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công bcơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên.

  1. Khoản 1 Điều 2;

  2. Điều 3

  3. Điều 11

  4. Phụ lục số VII

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 17/2018/TT-BYT ngày 06/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2017/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn sc khỏe ca thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở chăm sức khỏe cho thuyền viên

  01/10/2018

  31.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  41/2015/TT-BYT

  16/11/2015

  Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT

  14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

  1. Điều 7a;

  2. Khoản 1 Phụ lục 4b.

  Được bãi bỏ bởi Thông tư s50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

  01/3/2018

  32.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  52/2017/TT-BYT

  29/12/2017

  Quy định về đơn thuc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong Điều trị ngoại trú

  1. Khoản 3 Điều 6;

  2. Đoạn “ban hành kèm theo Thông tư này, kèm theo bản tóm tt hồ sơ bệnh án theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 59 Luật khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cuối cùng Điều trị để làm căn cứ cho bác sỹ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giường bệnh Điều trị nội trú kê đơn thuốc; mỗi lần kê đơn, số lượng thuốc sử dụng không vượt quá 10 (mười) ngày." tại Khoản 2 Điều 8;

  3. Mu đơn thuốc quy định tại Phụ lục I

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bsung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT

  15/10/2018

  V. Lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Đào tạo

  33.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  45/2017/TT-BYT

  16/11/2017

  Quy định việc thành lập và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học

  Điều 16; Điều 17; Điều 18

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018/TT-BYT ngày 09/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

  25/11/2018

  VI. Lĩnh vực môi trưng y tế

  34

  Nghị định của Chính phủ

  91/2016/NĐ-CP

  01/7/2016.

  Quy định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

  1. Khoản 1 Điều 4.

  2. Điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều 5

  3. Điểm c, e, g khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 7.

  4. Yêu cầu phải có giấy tờ chứng minh tuân thquy chuẩn kỹ thuật về khoảng cách an toàn của Bộ Công Thương tại điểm d khoản 1 Điều 7.

  5. Khoản 1 Điều 10.

  6. Điểm b khoản 2; các điểm b, d, đ và e khoản 3 Điều 14.

  7. Khoản 5 Điều 15.

  8. Điểm b khoản 1 Điều 40.

  9. Khoản 1 và khoản 3 Điều 41.

  10. Khoản 3 Điều 42.

  Được bãi bỏ bởi Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

  12/11/2018

  35.

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

  3733/2002/QĐ-BYT

  10/10/2002

  Về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động

  Tiêu chuẩn khoảng cách bảo vệ vệ sinh

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018/TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bn quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

  15/11/2018

  VII. Lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS

  36.

  Nghị định của Chính phủ

  75/2016/NĐ-CP

  01/7/2016

  Quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV

  1. Điều 3.

  2. Điểm b khoản 1 Điều 5.

  3. Điểm b khoản 2 Điều 5.

  4. Điều 4

  5. Điểm a khoản 1 Điều 5

  6. Khoản 3 Điều 5

  7. Điểm c khoản 4 Điều 5

  Được bãi bỏ bởi Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

  12/11/2018

  37.

  Nghị định của Chính phủ

  90/2016/NĐ-CP

  01/7/2016

  Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

  1. Điểm b, c và d khoản 1 Điều 12.

  2. Tiết 6, 7 điểm a khoản 2 Điều 12.

  3. Nội dung “Số lượng nhân viên làm việc toàn thời gian phải đạt tỷ lệ từ 75% trở lên trên tổng số nhân viên của cơ sở điều trị thay thế” quy định tại điểm h khoản 3 Điều 12.

  4. Điểm b khoản 1 Điều 13.

  Được bãi bỏ bởi Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

  12/11/2018

  38.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  28/2017/TT-BYT

  28/6/2017

  Quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhim HIV có thbảo hiểm y tế

  1. Khoản 4 Điều 2

  2. Khoản 2 Điều 3

  3. Điểm a Khoản 4 Điều 3

  4. Điểm b Khoản 2 Điều 4

  5. Điểm c Khoản 3 Điều 4

  6. Điểm c Khoản 1 và điểm b Khoản 2 Điều 7

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 08/2018/TT-BYT ngày 12/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thbảo hiểm y tế.

  15/6/2018

  VIII. Lĩnh vực Tổ chức cán bộ

  39.

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

  15/2006/QĐ-BYT

  28/4/2006

  Ban hành 03 quy định về quản lý của cán bộ công chức trong cơ quan Bộ Y tế

  1. Quy định tuyển dụng cán bộ, công chức về công tác tại Cơ quan Bộ Y tế.

  2. Quy định bổ nhiệm, bnhiệm lại, luân chuyển, từ chức, min nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo trong Cơ quan Bộ Y tế.

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018/TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bn quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

  15/11/2018

  IX. Lĩnh vực Trang thiết bị - Công trình y tế

  40.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  30/2015/TT-BYT

  12/10/2015

  Quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế

  Danh mục mã hàng ban hành tại Phụ lục sI

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2018/TT-BYT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục trang thiết bị y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

  01/7/2018

  X. Lĩnh vực Sức khỏe sinh sản

  41.

  Nghị định của Chính phủ

  88/2008/NĐ-CP

  05/8/2008

  Xác định lại giới tính

  1. Điều 7

  2. Điều 8

  3. Điều 10

  Được bãi bỏ bởi Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

  12/11/2018

  42.

  Nghị định của Chính phủ

  98/2016/NĐ-CP

  01/7/2016

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2015 của Chính phquy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

  Khoản 1 Điều 1

  Được bãi bỏ bởi Nghị định số 155/2018/NĐ CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

  12/11/2018

  XI. Lĩnh vực Quản lý Y, dược cổ truyền

  43.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  03/2012/TT-BYT

  02/02/2012

  ng dẫn về ththuốc trên lâm sàng

  1. Khoản 3 Điều 5

  2. Khoản 3 Điều 6

  3. Khoản 3 Điều 7

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 21/2018/TT-BYT ngày 12/9/2018 của B trưng BY tế ban hành Danh mục trang thiết bị y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

  28/10/2018

  44.

  Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế

  44/2014/TT-BYT

  25/1/2014

  Quy định việc đăng ký thuốc

  Các quy định về đăng ký thuốc đông y

  Được bãi bỏ bởi Thông tư số 21/2018/TT-BYT ngày 12/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục trang thiết bị y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

  28/10/2018

  XII. Lĩnh vực Y tế dự phòng

  45.

  Nghị định của Chính phủ

  103/2016/NĐ-CP

  01/7/2016

  Quy định về bảo đm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm

  1. Điều 2.

  2. Điểm d khoản 1 Điều 4.

  3. Điểm a, c, d, đ và e khoản 1 Điều 5.

  4. Điểm b và c khoản 2 Điều 5.

  5. Điểm b, d khoản 3 Điều 5.

  6. Điểm b, c, đ, e và g khoản 4 Điều 5.

  7. Điểm c khoản 2 Điều 6.

  8. Điểm b khoản 4 Điều 6.

  9. Điểm đ khoản 1 Điều 7.

  10. Điểm c khoản 2 Điều 7.

  11. Điều 8.

  12 Điểm d, e, h khoản 1 Điều 11.

  13. Điểm b khoản 4 Điều 11.

  Được bãi bỏ bởi Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

  12/11/2018

  46.

  Nghị định của Chính phủ

  104/2016/NĐ-CP

  01/7/2016

  Quy định về hoạt động tiêm chủng

  1. Điểm c khoản 1 Điều 8.

  2. Điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 9.

  3. Điểm b và d khoản 2 Điều 9.

  4. Điểm b khoản 1 Điều 10.

  Được bãi bỏ bởi Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

  12/11/2018

  47.

  Nghị định của Chính phủ

  89/2018/NĐ-CP

  25/6/2018

  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới

  Điều 36

  Được bãi bỏ bởi Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

  12/11/2018

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13
  Ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
  Ban hành: 14/05/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 75/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
  Ban hành: 20/06/2017 Hiệu lực: 20/06/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Chỉ thị 08/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm
  Ban hành: 15/04/1999 Hiệu lực: 15/04/1999 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Thông tư 08/1999/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng và cấp cứu sốc phản vệ
  Ban hành: 04/05/1999 Hiệu lực: 19/05/1999 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Quyết định 185/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng về việc phê duyệt Danh sách các Ủy viên kiêm nhiệm ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em
  Ban hành: 19/02/2002 Hiệu lực: 19/02/2002 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Quyết định 1052/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Thường quy kiểm tra nhanh chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm"
  Ban hành: 29/03/2002 Hiệu lực: 29/03/2002 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Quyết định 1906/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định về nhập khẩu song song thuốc phòng, chữa bệnh cho người
  Ban hành: 28/05/2004 Hiệu lực: 30/06/2004 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  09
  Chỉ thị 26/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết
  Ban hành: 05/07/2004 Hiệu lực: 05/07/2004 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  10
  Quyết định 4282/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định điều kiện bảo đảm vệ sinh, an toàn đối với cơ sở sản xuất, chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa"
  Ban hành: 01/12/2004 Hiệu lực: 16/12/2004 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  11
  Quyết định 868/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành 07 biểu mẫu dành cho phòng xét nghiệm HIV
  Ban hành: 29/03/2005 Hiệu lực: 29/03/2005 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  12
  Chỉ thị 05/2005/CT-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thức ăn đường phố
  Ban hành: 08/06/2005 Hiệu lực: 08/06/2005 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  13
  Chỉ thị 34/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung sức triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống khi xẩy ra dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người
  Ban hành: 15/10/2005 Hiệu lực: 15/10/2005 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  14
  Quyết định 31/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành Y tế
  Ban hành: 27/10/2005 Hiệu lực: 11/11/2005 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  15
  Chỉ thị 29/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người
  Ban hành: 08/08/2006 Hiệu lực: 08/08/2006 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  16
  Quyết định 28/2006/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Đánh giá viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế
  Ban hành: 29/09/2006 Hiệu lực: 02/11/2006 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  17
  Quyết định 29/2006/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, viên chức lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế
  Ban hành: 29/09/2006 Hiệu lực: 06/11/2006 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  18
  Quyết định 10/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế
  Ban hành: 24/01/2007 Hiệu lực: 26/02/2007 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  19
  Quyết định 151/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về việc nhập khẩu thuốc chưa đăng có số đăng ký tại Việt Nam
  Ban hành: 12/09/2007 Hiệu lực: 07/10/2007 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  20
  Thông tư 15/2007/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng tài sản để liên doanh, liên kết hoặc góp vốn liên doanh để mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của các cơ sở y tế công lập
  Ban hành: 12/12/2007 Hiệu lực: 14/01/2008 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 7757/QĐ-BYT văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực quản lý của BYT

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
  Số hiệu: 7757/QĐ-BYT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 27/12/2018
  Hiệu lực: 27/12/2018
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Trường Sơn
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu (47)
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới