logo

Thông tư 11/2019/TT-BYT bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 11/2019/TT-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Trường Sơn
  Ngày ban hành: 17/06/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 01/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 • BỘ Y TẾ
  -------

  Số: 11/2019/TT-BYT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2019

   

   

  THÔNG TƯ

  QUY ĐỊNH VỀ BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC LÂM SÀNG CHO NGƯỜI GIẢNG DẠY THỰC HÀNH TRONG ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE

   

  Căn cứ Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe;

  Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo;

  Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Thông tư này quy định về nội dung, chương trình, tài liệu, thời gian, hình thức bồi dưỡng và việc cấp Chứng chỉ bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

  Điều 2. Giải thích từ ngữ

  Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  1. Dạy - học lâm sàng là dạy - học cho học sinh, sinh viên, học viên (sau đây viết tắt là người học) khối ngành sức khỏe phương pháp tiếp cận và giải quyết các vấn đề của người bệnh (khám bệnh, tư vấn, điều trị, chăm sóc và phục hồi chức năng) tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh dựa trên các bằng chứng y học.

  2. Cơ sở bồi dưỡng người giảng dạy thực hành là các cơ sở giáo dục thuộc khối ngành sức khỏe, các cơ sở đào tạo nhân lực y tế đáp ứng yêu cầu quy định tại Thông tư này.

  Điều 3. Yêu cầu đối với giảng viên bồi dưỡng cho người giảng dạy thực hành

  1. Có trình độ đại học trở lên thuộc ngành, chuyên ngành trong khối ngành sức khỏe.

  2. Có kinh nghiệm giảng dạy lâm sàng thuộc chuyên ngành tương ứng tối thiểu 05 năm, tính đến thời điểm tham gia bồi dưỡng cho người giảng dạy thực hành.

  3. Có chứng chỉ phương pháp dạy - học (Nghiệp vụ sư phạm và Sư phạm y học cơ bản hoặc phương pháp sư phạm y học) hoặc đã dạy môn học Phương pháp giảng dạy đại học trong khối ngành sức khỏe từ 05 năm trở lên.

  Điều 4. Nội dung bồi dưỡng

  1. Khái quát về dạy - học lâm sàng và nội dung thực hành lâm sàng trong chương trình đào tạo thực hành theo ngành, chuyên ngành khối ngành sức khỏe.

  2. Dạy - học theo mục tiêu và dạy - học dựa trên năng lực.

  3. Các kỹ năng cần có của người giảng dạy thực hành.

  4. Phương pháp dạy - học lâm sàng có sự tham gia của người bệnh và không có sự tham gia của người bệnh.

  5. Lượng giá, đánh giá lâm sàng.

  6. Xây dựng kế hoạch bài dạy - học lâm sàng và giám sát học lâm sàng.

  Điều 5. Thời gian và hình thức bồi dưỡng

  1. Thời gian bồi dưỡng: 40 tiết học

  2. Hình thức bồi dưỡng: Tập trung

  Điều 6. Chương trình và tài liệu bồi dưỡng

  1. Trên cơ sở nội dung bồi dưỡng quy định tại Điều 4 Thông tư này, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Chương trình bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

  2. Thủ trưởng cơ sở bồi dưỡng cho người giảng dạy thực hành xây dựng, thẩm định và ban hành tài liệu đào tạo trên cơ sở Chương trình bồi dưỡng đã được Bộ Y tế ban hành trước khi tổ chức bồi dưỡng.

  Điều 7. Cấp Chứng chỉ

  1. Người học được cơ sở bồi dưỡng cấp Chứng chỉ phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe khi hoàn thành Chương trình bồi dưỡng và đạt yêu cầu của khóa học.

  2. Mu Chứng chỉ phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

  3. Việc quản lý, sử dụng phôi và chứng chỉ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

  Điều 8. Kinh phí bồi dưỡng

  Kinh phí bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe được thực hiện theo quy định của pháp luật.

  Điều 9. Hiệu lực thi hành

  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019.

  Điều 10. Điều khoản chuyển tiếp

  1. Người có một trong các chứng chỉ dưới đây trước ngày Thông tư này có hiệu lực được công nhận tương đương với Chứng chỉ phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe:

  a) Giảng viên của các cơ sở giáo dục thuộc khối ngành sức khỏe đã có chứng chỉ “Sư phạm Y học cơ bản” hoặc “Phương pháp sư phạm y học” mà trong chương trình đào tạo đã có nội dung về phương pháp dạy - học lâm sàng theo Chương trình được Bộ Y tế ban hành và do các cơ sở được Bộ Y tế công nhận đào tạo.

  b) Các bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y là giảng viên thỉnh giảng có kinh nghiệm giảng dạy từ 05 năm và kinh nghiệm lâm sàng từ 03 năm liên tục trở lên và đã có chứng chỉ “Sư phạm y học cơ bản” hoặc “Phương pháp sư phạm y học” mà trong chương trình đào tạo có nội dung về phương pháp dạy - học lâm sàng.

  c) Giảng viên đã có chứng chỉ “Phương pháp dạy - học lâm sàng” (40 tiết) theo chương trình do Bộ Y tế ban hành tại Công văn số 689/BYT-K2ĐT ngày 16 tháng 02 năm 2012.

  d) Giảng viên đã có chứng chỉ “Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học thuộc khối ngành Khoa học sức khỏe” mà trong chương trình đào tạo đã có nội dung về phương pháp dạy - học lâm sàng.

  2. Đối với các cơ sở đào tạo đang thực hiện các chương trình bồi dưỡng để cấp chứng chỉ quy định tại điểm a, điểm d Khoản 1 Điều này được tiếp tục thực hiện và được công nhận tương đương với Chứng chỉ phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe cho đến khi Chương trình bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư này được Bộ Y tế ban hành.

  Điều 11. Trách nhiệm thi hành

  1. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế có trách nhiệm:

  a) Hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.

  b) Xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Chương trình bồi dưỡng theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.

  2. Cơ sở bồi dưỡng người giảng dạy thực hành có trách nhiệm:

  a) Bảo đảm nguồn lực để tổ chức việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo quy định tại Thông tư này.

  b) Phối hợp với cơ sở thực hành để triển khai kế hoạch bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành.

  c) Báo cáo về Bộ Y tế (Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo) định kỳ tháng 12 hằng năm về kết quả các khóa bồi dưỡng, số khóa học, số lượng người học, số lượng chứng chỉ đã cấp, công tác tổ chức quản lý đào tạo.

  3. Cơ sở thực hành có trách nhiệm:

  a) Phối hợp với cơ sở bồi dưỡng người giảng dạy thực hành triển khai kế hoạch bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành theo quy định tại Thông tư này.

  b) Tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ người giảng dạy thực hành tham gia khóa bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng.

  Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân báo cáo về Bộ Y tế (Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo) để xem xét, giải quyết./.

   

  Nơi nhận:
  - Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội (để giám sát);
  - Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Công báo, C
  ng thông tin điện tử Chính phủ);
  - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
  - Bộ trưởng (để b/c);

  - Các Thứ trưởng (để biết);
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
  - UBND tỉnh, Tp trực thuộc TW;
  - Sở Y t
  ế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ Y tế;
  - Các đơn vị trực thuộc Bộ Y t
  ế;
  - Y tế các Bộ, ngành;
  - Cổng thông tin điện tử Bộ Y t
  ế;
  - Lưu: VT, K2ĐT(5), PC.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Trường Sơn

   

  PHỤ LỤC

  MẪU CHỨNG CHỈ PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC LÂM SÀNG CHO NGƯỜI GIẢNG DẠY THỰC HÀNH TRONG ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE
  (Ban hành kèm theo Thông tư số  /2019/TT-BYT ngày  tháng  năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

   

  TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN CP TRÊN TRỰC TIẾP
  TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO
  ----------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số:       /CC-(1)

   

   

  CHỨNG CHỈ

  Phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

   

  Cấp cho ông/bà: .............................................................................................

  Sinh ngày: ......................................................................................................

  Nơi sinh: .........................................................................................................

  Đã hoàn thành Chương trình bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

  Thời gian học: Từ ngày …..tháng.....năm 20….., đến ngày……tháng….. năm 20...

  Tổng số: 40 tiết học (bằng chữ: Bn mươi tiết học).

   

   

  PHỤ TRÁCH KHÓA HỌC
  (Ký tên, ghi rõ họ tên)

  (2), ngày…..tháng…..năm 20...

  THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO
  (Ký tên đóng dấu, ghi rõ họ tên)

  Ghi chú:

  (1) Mã cơ sở đào tạo.

  (2) Địa danh nơi cơ sở đào tạo có trụ sở.

  Kích thước chứng chỉ: 19 x 27 cm - kh ngang.

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 75/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
  Ban hành: 20/06/2017 Hiệu lực: 20/06/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 111/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe
  Ban hành: 05/10/2017 Hiệu lực: 20/11/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 111/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe
  Ban hành: 05/10/2017 Hiệu lực: 20/11/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản được hướng dẫn
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông tư 11/2019/TT-BYT bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
  Số hiệu: 11/2019/TT-BYT
  Loại văn bản: Thông tư
  Ngày ban hành: 17/06/2019
  Hiệu lực: 01/08/2019
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Trường Sơn
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới