logo

Thông tư 26/2018/TT-BYT tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng y tế

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: 1063&1064-11/2018
  Số hiệu: 26/2018/TT-BYT Ngày đăng công báo: 28/11/2018
  Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Viết Tiến
  Ngày ban hành: 25/10/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 10/12/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức
 • BỘ Y TẾ
  -------

  Số: 26/2018/TT-BYT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018

   

  THÔNG TƯ
  QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH Y TẾ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU

   

  Căn cứ Luật viên chức s58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010;

  Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưng cán bộ, công chức, viên chức;

  Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

  Theo đề nghị của Vụ trưng Vụ Tổ chức cán bộ,

  Bộ trưng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế đi với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu.

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  1. Thông tư này quy định về tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế bao gồm:

  a) Các loại chương trình bồi dưỡng được tổ chức tại cơ sở đào tạo;

  b) Tiêu chun giảng viên, tài liệu bồi dưỡng, cơ sở vật chất, kinh nghiệm tổ chức đào tạo, bồi dưng của cơ sở đào tạo.

  2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu là cơ sở giáo dục đại học, trường cao đng có đào tạo khối ngành sức khỏe; đơn vị sự nghiệp y tế có chức năng đào tạo, bồi dưỡng; các trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế, dân số (sau đây gọi là cơ sở đào tạo) và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

  Điều 2. Các loại chương trình bồi dưỡng được tổ chức tại cơ sở đào tạo

  1. Cơ sở giáo dục đại học có đào tạo khối ngành sức khỏe trình độ đại học trlên và đơn vị sự nghiệp y tế hạng đặc biệt có đtiêu chuẩn quy định tại các điều 3, 4, 5 và 6 Thông tư này được tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế các hạng I, II, III và IV.

  2. Đơn vị sự nghiệp y tế hạng I và các trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế, dân số có đủ tiêu chuẩn quy định tại các điều 3, 4, 5 và 6 Thông tư này được tổ chức thực hiện chương trình bồi dưng theo tiêu chun chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế các hạng II, III và IV.

  3. Trường cao đẳng có đào tạo khối ngành sức khỏe và đơn vị sự nghiệp y tế hạng II có đủ tiêu chuẩn quy định tại các điều 3, 4, 5 và 6 Thông tư này được tổ chức thực hiện chương trình bồi dưng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế các hạng III và IV.

  Điều 3. Tiêu chuẩn về giảng viên

  1. Giảng viên phải đáp ứng tiêu chuẩn về giảng viên đào tạo, bồi dưng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi là Nghị định số 101/2017/NĐ-CP).

  2. Người được mời thỉnh giảng phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

  a) Có trình độ chuyên môn, qun lý, kinh nghiệm phù hợp với chương trình bồi dưng;

  b) Tiêu chuẩn về người được mời thnh giảng theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP.

  3. Giảng viên của cơ sở đào tạo phải đảm nhiệm được tối thiểu 50% chương trình bồi dưỡng được giao nhiệm vụ.

  Điều 4. Tiêu chuẩn về tài liệu bồi dưỡng

  1. Cơ sở đào tạo sử dụng một trong các tài liệu bồi dưỡng sau đây:

  a) Tài liệu do cơ sở đào tạo tổ chức biên soạn và phê duyệt theo quy định;

  b) Tài liệu của cơ sở đào tạo khác đã được thẩm định và phê duyệt theo quy định;

  c) Tài liệu đã được Bộ Y tế phê duyệt.

  2. Tài liệu bồi dưỡng được cập nhật thường xuyên, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được bồi dưỡng.

  Điều 5. Tiêu chuẩn về sở vật cht

  1. Tiêu chuẩn về phòng học và trang thiết bị: Bảo đảm có đủ chngồi và trang thiết bị phù hợp cho việc dạy và học.

  2. Nguồn học liệu: Bảo đảm đủ về số lượng và chất lượng.

  3. Ứng dụng công nghệ thông tin: Có Trang thông tin điện tử cung cấp, cập nhật đủ thông tin về danh sách giảng viên, chương trình, danh mục tài liệu của từng chương trình bồi dưỡng và có hệ thống cơ sở dữ liệu, lưu trữ thông tin về các khóa học, học viên.

  Điều 6. Tiêu chuẩn về kinh nghiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng

  Cơ sở đào tạo phải có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong tổ chức đào tạo, bồi dưỡng.

  Điều 7. Hiệu lực thi hành

  Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 12 năm 2018.

  Điều 8. Điều khoản tham chiếu

  Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định được viện dẫn trong Thông tư này có sự sửa đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật mới.

  Điều 9. Trách nhiệm thi hành

  1. Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các vụ, cục, tổng cục, đơn vị liên quan:

  a) Tổ chức triển khai Thông tư này;

  b) Tổ chức kiểm tra việc bảo đảm các tiêu chuẩn của cơ sở đào tạo theo quy định tại Thông tư này.

  2. Cơ quan, tổ chức có chức năng tham mưu về công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức chuyên ngành y tế tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy định tại Thông tư này trình cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ cho cơ sở đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý được tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng cụ thể theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế và gửi danh sách về Bộ Y tế để tổng hợp, quản lý.

  3. Cơ sở đào tạo được giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế có trách nhiệm thực hiện Thông tư này; báo cáo tình hình thực hiện về Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và cơ quan giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưng trước ngày 30 tháng 11 hằng năm.

  4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

  Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết./.

   

  Nơi nhận:
  - Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội (để giám sát);
  - VPCP (Phòng Công b
  áo, Cổng TTĐT Chính phủ);
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Các Thứ trư
  ng BYT;
  - Bộ Tư pháp (C
  c kiểm tra văn bản QPPL);
  - Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
  - Các Vụ, Cục, Tổng cục
  , Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
  - Sở Y tế các t
  nh, thành phố trực thuộc trung ương;
  - Các đơn vị trực thuộc Bộ;
  - C
  ng thông tin điện tử BYT;
  - Lưu: VP, PC, TCCB (5b).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Viết Tiến

   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Viên chức của Quốc hội, số 58/2010/QH12
  Ban hành: 15/11/2010 Hiệu lực: 01/01/2012 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 75/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
  Ban hành: 20/06/2017 Hiệu lực: 20/06/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
  Ban hành: 01/09/2017 Hiệu lực: 21/10/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
  Ban hành: 01/09/2017 Hiệu lực: 21/10/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản được hướng dẫn
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông tư 26/2018/TT-BYT tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng y tế

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
  Số hiệu: 26/2018/TT-BYT
  Loại văn bản: Thông tư
  Ngày ban hành: 25/10/2018
  Hiệu lực: 10/12/2018
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức
  Ngày công báo: 28/11/2018
  Số công báo: 1063&1064-11/2018
  Người ký: Nguyễn Viết Tiến
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới