logo

Thông tư 32/2015/TT-BYT tiêu chuẩn giám đốc, phó giám đốc sở y tế

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: 1141&1142-11/2015
  Số hiệu: 32/2015/TT-BYT Ngày đăng công báo: 23/11/2015
  Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
  Ngày ban hành: 16/10/2015 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 02/12/2015 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cơ cấu tổ chức
 • BỘ Y TẾ
  -------
  Số: 32/2015/TT-BYT
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  -------------
  Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2015

   
   
  THÔNG TƯ
  QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
   THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
   
   
  Căn cứ Luật cán bộ, công chức năm 2008;
  Căn cứ Nghị định s 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định v tuyn dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 08 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định s 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định vtuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
  Căn cứ Nghị định s36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức ca Bộ;
  Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 ca Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tchức của Bộ Y tế;
  Căn cứ Nghị định s24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 ca Chính phquy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương;
  Theo đề nghị ca Vụ trưởng Vụ Tchức cán bộ,
  Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đc SY tế thuộc y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
   
   
  Chương 1
  TIÊU CHUẨN CHUNG
   
   
  Điều 1. Tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị
  1. Có tinh thần yêu nước, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; thực hiện tốt, có ý thức và trách nhiệm đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
  2. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, Tquốc và dân tộc.
  Điu 2. Tiêu chun vđạo đức, li sng
  1. Gương mẫu về đạo đức, lối sống; thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị; có khả năng tập hợp quần chúng, đoàn kết nội bộ.
  2. Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với đồng nghiệp và nhân dân, tôn trọng đồng nghiệp, được đồng nghiệp tín nhiệm.
  3. Có tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và có lòng say mê học hỏi, nghiên cứu, sáng tạo, năng động đhoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
  4. Thực hiện tốt văn hóa công sở, có ý thức tổ chức kỷ luật cao giữ gìn trật tự kỷ cương hành chính.
  Điu 3. Tiêu chun về hiểu biết
  1. Nắm vững lý luận chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
  2. Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực y tế và các lĩnh vực liên quan để vận động vào công tác quản lý, chỉ đạo ngành y tế ở địa phương.
  3. Có trình độ chuyên môn, hiểu biết chuyên sâu về nghiệp vụ quản lý và có kinh nghiệm trong tổ chức, điều hành hoạt động y tế ở địa phương.
  4. Nắm bắt được tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, đất nước, các nước trong khu vực và trên thế giới.
   
  Chương II
  TIÊU CHUẨN CỤ THỂ
   
  Điều 4. Tiêu chuẩn về năng lực và kinh nghiệm công tác
  1. Giám đốc Sở Y tế
  a) Có năng lực lãnh đạo, quản lý, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác y tế ở địa phương và có năng lực quản lý về tài chính, nhân lực, cơ sở hạ tầng;
  b) Có năng lực dự báo, tư duy chiến lược, định hướng phát triển và tng kết thực tiễn;
  c) Có năng lực tham mưu, xây dựng chính sách, pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát trin y tế địa phương trình cấp có thm quyền phê duyệt;
  d) Có khả năng nghiên cứu, chủ trì các đề án, đề tài, đề xuất các sáng kiến, giải pháp, phương pháp quản lý và thực hiện các chtrương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và Bộ Y tế v công tác y tế vào điều kiện thực tiễn của địa phương;
  đ) Có năng lực tchức, điu hành các hoạt động của ngành y tế; phối hợp với các cấp, các cơ quan, tchức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao;
  e) Có thời gian từ 02 năm trở lên đảm nhiệm chức vụ Phó giám đốc Sở Y tế hoặc Giám đốc, Phó Giám đốc đơn vị sự nghiệp y tế công lp tuyến trung ương, tuyến tỉnh hoặc là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân cấp tỉnh, hoặc Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Đối với người đng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải đáp ứng tiêu chuẩn trình độ chuyên môn về y tế.
  Điều 5. Về trình độ
  1. Giám đốc Sở Y tế
  a) Có trình độ chuyên môn sau đại học về y, dược, y tế công cộng, quản lý y tế; ưu tiên người tốt nghiệp đại học chuyên ngành y;
  b) Đang giữ ngạch chuyên viên chính hoặc các ngạch tương đương trở lên;
  c) Tốt nghiệp các khóa đào tạo, bồi dưỡng chương trình lý luận chính trị cao cấp, chương trình quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp; có chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế dành cho lãnh đạo Sở Y tế;
  d) Sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ thông dụng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc trình độ trung cấp bậc 3 trở lên; đối với những tỉnh có đa sđồng bào dân tộc thiu số sinh sống thì có thể thay bằng tiếng dân tộc thiu số;
  đ) Có trình độ tin học văn phòng để áp dụng tin học trong công tác qun lý, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ.
  2. Phó Giám đốc SY tế
  a) Có trình độ chuyên môn sau đại học một trong các chuyên ngành y, dược hoặc chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực công tác đảm nhiệm;
  b) Đang gingạch chuyên viên chính hoặc các ngạch tương đương trở lên;
  c) Tốt nghiệp các khóa đào tạo, bồi dưỡng chương trình lý luận chính trị cao cấp, quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên chính trở lên; có chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng vquản lý y tế dành cho lãnh đạo Sở Y tế hoặc chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình đối với Phó Giám đốc S Y tế phụ trách dân số - kế hoạch hóa gia đình;
  d) Sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ thông dụng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc trình độ sơ cấp bậc 3 trở lên; đối vi nhng tỉnh có đa s đng bào dân tộc thiểu số sinh sống thì có thể thay bằng tiếng dân tộc thiu số;
  đ) Có trình độ tin học văn phòng để áp dụng tin học trong công tác quản lý, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ.
  Điều 6. Các tiêu chuẩn khác
  1. Có đủ sức khỏe để làm việc có hiệu qu, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ được giao.
  2. Tuổi bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ Giám đốc, Phó giám đốc Sở Y tế không quá 55 tuổi đi với nam và không quá 50 tui đối với nữ.
  3. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
   
  Chương III
  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
   
  Điều 7. Hiệu lực thi hành
  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành ktừ ngày 02 tháng 12 năm 2015.
  2. Quyết định số 587 BYT/QĐ ngày 23 tháng 7 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tiêu chuẩn nghiệp vụ của Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.
  Điều 8. Trách nhiệm thi hành
  Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đc Sở Y tế các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
   

  Nơi nhận:
  - Văn phòng Chính ph;
  - Bộ Nội vụ;
  - Bộ trưng và các Thứ trưởng;
  - HĐND, UBND tnh, TP trực thuộc Trung ương;
  - Sở Y tế tnh, TP trực thuộc Trung ương;
  - Phòng Công báo (Văn phòng Chính phủ);
  - Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
  - Cổng thông tin điện tử Chính ph;
  - Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
  - Các Vụ, Tổng Cục, Cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ Y tế;
  - Lưu: VT, TCCB (05b), PC.
  BỘ TRƯỞNG
  Nguyn Thị Kim Tiến

   
   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 13/11/2008 Hiệu lực: 01/01/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
  Ban hành: 15/03/2010 Hiệu lực: 01/05/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 36/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
  Ban hành: 18/04/2012 Hiệu lực: 15/06/2012 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 63/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
  Ban hành: 31/08/2012 Hiệu lực: 20/10/2012 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  Ban hành: 04/04/2014 Hiệu lực: 20/05/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông tư 32/2015/TT-BYT tiêu chuẩn giám đốc, phó giám đốc sở y tế

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
  Số hiệu: 32/2015/TT-BYT
  Loại văn bản: Thông tư
  Ngày ban hành: 16/10/2015
  Hiệu lực: 02/12/2015
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cơ cấu tổ chức
  Ngày công báo: 23/11/2015
  Số công báo: 1141&1142-11/2015
  Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới