logo

Thông tư 35/2017/TT-BYT về việc quy định giá cụ thể đối với dịch vụ kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách Nhà nước

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: 751&752-10/2017
  Số hiệu: 35/2017/TT-BYT Ngày đăng công báo: 04/10/2017
  Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trương Quốc Cường
  Ngày ban hành: 18/08/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 05/10/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
 •  

  BỘ Y TẾ
  -------
  Số: 35/2017/TT-BYT
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2017
   
   
  THÔNG TƯ
  QUY ĐỊNH GIÁ CỤ THỂ ĐỐI VỚI DỊCH VỤ KIỂM NGHIỆM MẪU THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC, THUỐC DÙNG CHO NGƯỜI TẠI CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
   
   
  Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;
  Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sa đi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một số điều của Luật giá:
  Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của B Y tế;
  Theo đnghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,
  Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định giá cụ thể đối với dịch vụ kim nghiệm mu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách nhà nước.
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  Thông tư này quy định giá cụ thể đối với dịch vụ kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách nhà nước (gọi chung là tổ chức cung ứng dịch vụ).
  Điều 2. Giá cụ thể dịch vụ kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách nhà nước
  1. Giá cụ thể dịch vụ kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người tại tổ chức cung ứng dịch vụ chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng của dịch vụ cung ứng quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
  Trường hợp mức giá quy định bằng ngoại tệ thì quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ mua vào theo hình thức chuyển khoản của Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm thu tiền dịch vụ hoặc cuối ngày làm việc liền trước ngày lễ, ngày nghỉ.
  2. Khi thu tiền dịch vụ kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người, tổ chức cung ứng dịch vụ sử dụng hóa đơn cung ứng dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung cấp dịch vụ (gọi tắt là Nghị định số 51/2010/NĐ-CP); Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung cấp dịch vụ (gọi tắt là Nghị định số 04/2014/NĐ-CP); Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
  3. Nguồn thu từ cung ứng dịch vụ, sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật thì phần còn lại được để lại tổ chức cung ứng dịch vụ sử dụng theo quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp y tế công lập.
  Trường hợp nguồn tài chính của tổ chức cung ứng dịch vụ không bảo đảm hoạt động thường xuyên, đồng thời tổ chức cung ứng dịch vụ đó được cấp có thẩm quyền phân loại là đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thì tiếp tục được ngân sách nhà nước bảo đảm phần chi phí phục vụ công tác kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người chưa được bù đắp từ nguồn thu qua giá dịch vụ theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.
  Điều 3. Điều khoản thi hành
  Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 10 năm 2017.
  Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp
  Các cơ sở y tế công lập đã cung ứng dịch vụ và thu tiền dịch vụ kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người từ các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì vận dụng để thanh toán theo Biểu mức thu phí kiểm nghiệm thuốc, mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm theo quy định tại Quyết định số 103/2004/QĐ-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm nghiệm thuốc, mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm.
  Điều 5. Điều khoản tham chiếu
  Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu trong Thông tư này bị thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật đã được thay thế hoặc văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung.
  Điều 6. Tổ chức thực hiện
  Các tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện mức giá cụ thể khi cung ứng dịch vụ quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; thực hiện niêm yết giá, công khai giá theo quy định pháp luật về giá.
  Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch - Tài chính) để xem xét, giải quyết./.
   
   Nơi nhận:
  - Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ):
  - Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
  - Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
  - Bộ Tài chính (để biết);
  - Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
  - Y tế các bộ, ngành;
  - Các Vụ, Cục, Tổng cục, TTra Bộ, VP Bộ;
  - Cổng TTĐT Bộ Y tế;
  - Lưu: VT, KHTC(03b). PC(02b)
  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG




  Trương Quốc Cường
   
   
  PHỤ LỤC
  GIÁ CỤ THỂ DỊCH VỤ KIỂM NGHIỆM MẪU THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC, THUỐC DÙNG CHO NGƯỜI
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2017/TT-BYT ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
   

   

  STT
  CHỈ TIÊU
  Mức giá cụ thể (đồng)
  Mu gửi tới kim nghiệm
  Mu thẩm định tiêu chuẩn
  1
  Kiểm tra khi giao nhận, lưu mẫu, đăng ký và trả lời kết quả
  20.000
  40.000
  2
  Nhận xét bên ngoài bằng cảm quan (mùi vị, màu sắc, hình dáng, đóng gói, nhãn...)
  20.000
  40.000
   
  - Kích thước, cảm quan, mùi, màu, mốc, mọt của dược liệu, đông dược (tính cho mỗi chỉ tiêu)
  20.000
  40.000
  3
  Thử vật lý đối với nguyên liệu ban đầu và các chế phẩm thuốc
   
   
   
  - Thể tích
  20.000
  40.000
   
  - Độ lắng cặn
  30.000
  60.000
   
  - Cắn sau khi bay hơi
  200.000
  400.000
   
  - Soi độ trong thuốc tiêm
  60.000
  120.000
   
  - Đếm, đo kích thước tiểu phân bằng máy đếm tiểu phân
  200.000
  400.000
   
  - Soi độ trong thuốc nước
  30.000
  60.000
   
  - Độ trong, độ đục, màu sắc của dung dịch (tính cho mỗi chỉ tiêu)
  60.000
  120.000
  4
  Thử thuốc viên, thuốc cốm, thuốc bột...
   
   
   
  - Chênh lệch khối lượng thuốc bột, thuốc cốm, thuốc viên (trừ viên nang)
  30.000
  60.000
   
  - Chênh lệch khối lượng thuốc viên nang, thuốc tiêm bột
  60.000
  120.000
   
  - Thử tính tan của thuốc, phân tán của thuốc cốm
  20.000
  40.000
   
  - Đo độ dày, đường kính, độ mài mòn, độ cứng của viên, cỡ hoàn (tính cho mỗi chỉ tiêu)
  20.000
  40.000
   
  - Độ tan rã thuốc viên nén, viên nang
  40.000
  80.000
   
  - Độ tan rã viên bao tan trong ruột
  80.000
  160.000
   
  - Độ tan rã thuốc viên đạn, thuốc trứng, viên đặt
  60.000
  120.000
   
  - Độ mịn
  40.000
  80.000
   
  - Độ hòa tan bằng phương pháp đo quang phải qua xử lý
  500.000
  1.000.000
   
  - Độ hòa tan bằng phương pháp đo quang tính theo E1%
  300.000
  600.000
   
  - Độ hòa tan bằng phương pháp đo quang tính theo chuẩn
  400.000
  800.000
   
  - Độ hòa tan của viên giải phóng hoạt chất chậm
  Tính thêm 20% cho mỗi giai đoạn thử theo phép thử độ hòa tan tương ứng
   
  - Độ hòa tan bằng phương pháp HPLC trực tiếp
  500.000
  1.000.000
   
  - Độ hòa tan bằng phương pháp HPLC phải qua xử lý
  700.000
  1.400.000
   
  - Độ đồng đều hàm lượng
  Tính bằng 150% phép thử định lượng tương ứng
  5
  Thuốc mỡ
   
   
   
  - Độ đồng đều khối lượng
  60.000
  120.000
   
  - Độ đồng nhất
  40.000
  80.000
   
  - Đo kích thước tiểu phân thuốc mỡ tra mắt
  60.000
  120.000
   
  - Các phần tử kim loại trong thuốc mỡ tra mắt
  100.000
  200.000
  6
  Định tính
   
   
   
  - Đơn giản, mỗi phản ứng
  20.000
  40.000
   
  - Phức tạp
  100.000
  200.000
   
  - Phương pháp quang phổ tử ngoại
  100.000
  200.000
   
  - Phương pháp quang phổ hồng ngoại
  200.000
  400.000
   
  - Soi bột kép
  100.000
  200.000
   
  - Vi phẫu
  200.000
  400.000
   
  - Soi bột dược liệu
  80.000
  160.000
   
  - Các phương pháp sắc ký
  Tính bằng 50 % các phép thử định lượng tương ứng
  7
  Thử tinh khiết, thử tạp chất
   
   
   
  - Mỗi ion đơn giản
  40.000
  80.000
   
  - Chất hữu cơ
  40.000
  80.000
   
  - Kim loại nặng (mỗi ion), Asen không phải xử lý
  60.000
  120.000
   
  - Kim loại nặng (mỗi ion), Asen phải qua xử lý
  100.000
  200.000
   
  - Xác định aldehyd trong tinh dầu
  100.000
  200.000
   
  - Tìm đường tráo nhân tạo trong mật ong
  100.000
  200.000
   
  - Tạo chất trong dược liệu
  20.000
  40.000
   
  - Độ vụn nát của dược liệu
  40.000
  80.000
   
  - Xác định tạp chất bằng các phương pháp sắc ký
  Tính bằng phép thử định lượng tương ứng
   
  - Tìm nguyên tố độc, kim loại nặng trong dược liệu và thuốc bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (tính cho mỗi nguyên tố)
  600.000
  1.600.000
  8
  Xác định hàm lượng nước, mất khối lượng do làm khô
   
   
   
  - Phương pháp sấy
  120.000
  240.000
   
  - Phương pháp sấy chân không
  180.000
  360.000
   
  - Phương pháp Karlfischer
  300.000
  600.000
   
  - Phương pháp cất dung môi
  80.000
  160.000
  9
  Cắn tro
   
   
   
  - Tro toàn phần
  200.000
  400.000
   
  - Tro sulfat
  240.000
  480.000
   
  - Tro không tan trong acid
  200.000
  400.000
   
  - Tro tan trong nước
  300.000
  600.000
  10
  Các chỉ số
   
   
   
  - Chỉ số acid
  140.000
  280.000
   
  - Chỉ số xà phòng hóa
  180.000
  360.000
   
  - Chỉ số Acetyl
  200.000
  400.000
   
  - Chỉ số khúc xạ
  100.000
  200.000
   
  - Chỉ số Iod
  180.000
  360.000
   
  - Chất không xà phòng hóa
  200.000
  400.000
   
  - Chỉ số Hydroxyl
  200.000
  200.000
   
  - Chỉ số Peroxyd
  100.000
  200.000
   
  - Chỉ số trương nở
  60.000
  120.000
  11
  Điểm chảy và điểm nhỏ giọt
   
   
   
  - Của chất biết trước
  40.000
  80.000
   
  - Của chất chưa biết
  80.000
  160.000
   
  - Của cao xoa
  40.000
  80.000
  12
  Độ đông đặc
  40.000
  80.000
  13
  Độ sôi
   
   
   
  - Đơn giản bằng mao quản
  40.000
  80.000
   
  - Phức tạp có cất
  100.000
  200.000
  14
  Thăng hoa
  40.000
  80.000
  15
  Đo tỷ trọng
   
   
   
  - Bằng tỷ trọng kế
  30.000
  60.000
   
  - Bằng cân thủy tĩnh
  50.000
  100.000
   
  - Bằng Picnomet
  80.000
  160.000
  16
  Đo độ nhớt
   
   
   
  - Bằng máy Hoppler hay Ostwald
  200.000
  400.000
   
  - Bằng thiết bị đo độ nhớt dải rộng, không phải chuẩn bị mẫu
  300.000
  600.000
   
  - Bằng thiết bị đo độ nhớt dải rộng, phải chuẩn bị mẫu
  400.000
  800.000
  17
  Năng suất quay cực
  50.000
  100.000
  18
  Độ hạ bằng điểm
  80.000
  160.000
  19
  Đo pH
   
   
   
  - Trực tiếp
  40.000
  80.000
   
  - Qua xử lý
  60.000
  120.000
  20
  Đo độ cồn
   
   
   
  - Đơn giản
  40.000
  80.000
   
  - Phức tạp
  100.000
  200.000
  21
  Các phép thử sinh vật và vi sinh vật
   
   
   
  - Chất gây sốt
  300.000
  600.000
   
  - Thử nội độc tố vi khuẩn
  1.200.000
  2.400.000
   
  - Thử độc tính cấp
  2.000.000
  4.000.000
   
  - Thử độc tính bất thường
  200.000
  400.000
   
  - Thử độ kích ứng da
  300.000
  600.000
   
  - Chất hạ áp
  400.000
  800.000
   
  - Thử vô khuẩn bằng phương pháp màng lọc
  500.000
  1.000.000
   
  - Thử vô khuẩn bằng phương pháp cấy trực tiếp
  300.000
  600.000
   
  - Phân lập và định danh vi khuẩn: tính mỗi chỉ tiêu
  100.000
  200.000
   
  - Làm kháng sinh đồ
  280.000
  560.000
   
  - Thử giới hạn nhiễm khuẩn (xử lý đơn giản)
  240.000
  480.000
   
  - Thử giới hạn nhiễm khuẩn (xử lý phức tạp)
  320.000
  640.000
   
  - Định lượng kháng sinh (nguyên liệu)
  400.000
  800.000
   
  - Định lượng kháng sinh (thành phẩm) không qua xử lý
  500.000
  1.000.000
   
  - Định lượng kháng sinh (thành phẩm) phải qua xử lý
  600.000
  1.200.000
   
  - Định lượng vitamin B12 bằng phương pháp vi sinh
  800.000
  1.600.000
  22
  Định lượng
   
   
   
  1. Phương pháp thể tích
   
   
   
  - Phương pháp chuẩn độ acid kiềm
  160.000
  320.000
   
  - Phương pháp thể tích phải qua xử lý
  260.000
  520.000
   
  - Nitrit
  220.000
  440.000
   
  - Định lượng penicilin
  300.000
  600.000
   
  - Đo bạc
  200.000
  400.000
   
  - Complexon
  200.000
  400.000
   
  - Chuẩn độ môi trường khan trực tiếp
  240.000
  480.000
   
  - Chuẩn độ môi trường khan phải qua xử lý
  300.000
  600.000
   
  - Chuẩn độ đo thế, đo ampe (tính cho mỗi phương pháp)
  400.000
  800.000
   
  2. Phương pháp cân
  240.000
  480.000
   
  3. Phương pháp vật lý
   
   
   
  - Phương pháp đo quang trực tiếp, tính theo E1%
  200.000
  400.000
   
  - Phương pháp đo quang trực tiếp, tính theo chuẩn
  300.000
  600.000
   
  - Phương pháp đo quang phải qua chiết tách, tính theo chuẩn
  400.000
  800.000
   
  - Phương pháp đo quang phải qua chiết tách, tính theo E1%
  300.000
  600.000
   
  - Sắc ký lớp mỏng (chưa tính các phép thử định lượng tương ứng khác)
  200.000
  400.000
   
  - Sắc ký lớp mỏng cạo vết chiết đo quang
  500.000
  1.000.000
   
  - Sắc ký trên giấy (chưa tính các phép thử định lượng tương ứng khác)
  150.000
  300.000
   
  - Sắc ký trên cột
  140.000
  280.000
   
  - Định lượng mật độ kế trên sắc ký đồ lớp mỏng
   
   
   
  + 2 vết - 4 vết
  200.000
  400.000
   
  + Từ 4 vết trở lên, cứ thêm 1 vết cộng thêm
  24.000
  48.000
   
  - Phương pháp sắc ký trao đổi ion (chưa tính các phân tích hỗ trợ kèm theo)
  120.000
  240.000
  Đối với thuốc nhiều thành phần, mỗi thành phần tính thêm 50.000đ
   
  - Phương pháp sắc ký khí trực tiếp
  500.000
  1.000.000
  Đối với thuốc nhiều thành phần, mỗi thành phần tính thêm 50.000đ
   
  - Phương pháp sắc ký khí phải qua xử lý
  600.000
  1.200.000
  Đối với thuốc nhiều thành phần, mỗi thành phần tính thêm 50.000đ
   
  - Phương pháp sắc ký khí lỏng (HPLC) trực tiếp
  500.000
  1.000.000
  Đối với thuốc nhiều thành phần, mỗi thành phần tính thêm 50.000đ
   
  - Phương pháp sắc ký khí lỏng (HPLC) phải qua xử lý
  600.000
  1.200.000
  Đối với thuốc nhiều thành phần, mỗi thành phần tính thêm 50.000đ
   
  - Phương pháp sắc ký khí lỏng khối phổ
  1.000.000
  2.000.000
  Đối với thuốc nhiều thành phần, mỗi thành phần tính thêm 50.000đ
   
  - Định lượng acid amin
  600.000
  1.200.000
  Đối với thuốc nhiều thành phần, mỗi thành phần tính thêm 50.000đ
   
  - Định lượng bằng phương pháp quang phổ hồng ngoại
  600.000
  1.200.000
  Đối với thuốc nhiều thành phần, mỗi thành phần tính thêm 50.000đ
   
  - Định lượng bằng phương pháp điện di mao quản
  600.000
  1.200.000
  Đối với thuốc nhiều thành phần, mỗi thành phần tính thêm 50.000đ
   
  - Phương pháp quang phổ huỳnh quang
  200.000
  400.000
   
  4. Định lượng những đối tượng đặc biệt
   
   
   
  - Định lượng nitơ toàn phần trực tiếp
  240.000
  480.000
   
  - Định lượng nitơ toàn phần phải qua xử lý
  300.000
  600.000
   
  - Định lượng Rutin trong dược liệu
  500.000
  1.000.000
   
  - Định lượng Menthol toàn phần trong tinh dầu bạc hà
  200.000
  400.000
   
  - Định lượng Methyl salicylat bằng phương pháp đo Iod
  300.000
  600.000
   
  - Định lượng tinh dầu trong cao xoa bằng bình Cassia
  300.000
  600.000
   
  - Định lượng tinh dầu trong dược liệu
  120.000
  240.000
   
  - Ơgennol
  300.000
  600.000
   
  - Xineol
  300.000
  600.000
   
  - Andehydcinnamic
  300.000
  600.000
   
  - Ascaridol
  480.000
  960.000
   
  - Long não
  360.000
  720.000
   
  - Tanin
  200.000
  400.000
   
  - Caroten trong dầu gấc
  700.000
  1.400.000
   
  - Vitamin A trong dầu cá
  400.000
  800.000
   
  - Chất chiết được trong dược liệu
  400.000
  800.000
   
  - Các hoạt chất khác trong dược liệu (alcaloid, saponin, flavonoid...)
  Tính bằng phép thử định lượng và phương pháp xử lý mẫu tương ứng
   
  - Dầu béo
  600.000
  1.200.000
   
  - Iốt trong dược liệu
  800.000
  1.600.000
   
  - Định lượng tinh dầu tràm
  300.000
  600.000
   
  - Đường trong mật ong theo phương pháp Caussbonan
  300.000
  600.000
   
  - Serratiopeptidase
  400.000
  800.000
   
  - Protease
  400.000
  800.000
   
  - Papain
  400.000
  800.000
   
  - Alphachymotrypsin bằng phương pháp đo quang
  300.000
  600.000
   
  - Alphachymotrypsin bằng phương pháp đo thế
  400.000
  800.000
   
  - Beta-Amylase
  300.000
  600.000
   
  - Alpha-Amylase
  300.000
  600.000
   
  - Cellulase
  400.000
  800.000
   
  - Lipase
  400.000
  800.000
   
  - Streptokinase
  600.000
  1.200.000
   
  - Heparine
  460.000
  920.000
   
  - Oxytoxine
  500.000
  1.000.000
   
  - Insuline
  1.500.000
  3.000.000
  23
  Vỏ nang rỗng
   
   
   
  - Độ dòn
  100.000
  200.000
   
  - Điểm đông Gelatin
  200.000
  400.000
   
  - Các chỉ tiêu khác
  Áp dụng như thuốc
  24
  Bộ dây truyền dịch
   
   
   
  - Cảm quan
  40.000
  80.000
   
  - Độ trong suốt
  40.000
  80.000
   
  - Độ kín, độ bền chịu lực
  100.000
  200.000
   
  - Độ kéo dãn
  40.000
  80.000
   
  - Tính chịu nóng lạnh
  100.000
  200.000
   
  - Phần tử lạ
  100.000
  200.000
   
  - Tốc độ dòng chảy
  100.000
  200.000
   
  - Chiết dung dịch thử
  100.000
  200.000
   
  - Các thử nghiệm hóa lý khác
  Áp dụng như thuốc
  25
  Đồ đựng dùng trong y tế, găng tay cao su
   
   
   
  - Độ kín
  60.000
  120.000
   
  - Độ gấp uốn
  40.000
  80.000
   
  - Độ trong của dung dịch chiết
  200.000
  400.000
   
  - Độ trong của đồ đựng
  60.000
  120.000
   
  - Độ truyền ánh sáng
  100.000
  200.000
   
  - Độ đựng bằng kim loại dùng cho thuốc mỡ tra mắt
  300.000
  600.000
   
  - Độ ngấm hơi nước
  100.000
  200.000
   
  - Độ bền đối với nước của mặt trong đồ đựng
  300.000
  600.000
   
  - Các chỉ tiêu hóa lý, sinh học khác
  Áp dụng như thuốc
   
  - Độ dày găng tay cao su
  50.000
  100.000
  26
  Thử nút cao su chai huyết thanh và nút cao su lọ thuốc tiêm
   
   
   
  - Độ bền
  200.000
  400.000
   
  - Độ kín
  140.000
  280.000
   
  - Kích thước
  40.000
  80.000
   
  - Các phép thử hóa lý, sinh học khác (tính cho mỗi chỉ tiêu)
  100.000
  200.000
  27
  Phương pháp xử lý mẫu đối với những đối tượng đặc biệt
  400.000
  500.000
  28
  Kiểm nghiệm hóa pháp
   
   
   
  - Kiểm tra khi giao nhận mẫu, nghiên cứu hồ sơ và các tài liệu liên quan
  20.000
   
  - Các phương pháp định tính, định lượng để phân tích độc chất, hóa pháp
  Tính theo các mục tương ứng của thuốc
   
  - Xử lý mẫu
  Tính theo các mục tương ứng của thuốc
   
  - Mẫu khai quật từ sau 10 ngày trở lên cộng thêm
  100.000
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
  Ban hành: 14/11/2013 Hiệu lực: 01/01/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 149/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
  Ban hành: 11/11/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 75/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
  Ban hành: 20/06/2017 Hiệu lực: 20/06/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
  Ban hành: 14/11/2013 Hiệu lực: 01/01/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản được hướng dẫn
  05
  Nghị định 149/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
  Ban hành: 11/11/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản được hướng dẫn
  06
  Quyết định 103/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm nghiệm thuốc, mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm
  Ban hành: 28/12/2004 Hiệu lực: 21/01/2005 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ
  Ban hành: 14/05/2010 Hiệu lực: 01/01/2011 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Nghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
  Ban hành: 17/01/2014 Hiệu lực: 01/03/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  09
  Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
  Ban hành: 31/03/2014 Hiệu lực: 01/06/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông tư 35/2017/TT-BYT về việc quy định giá cụ thể đối với dịch vụ kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách Nhà nước

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
  Số hiệu: 35/2017/TT-BYT
  Loại văn bản: Thông tư
  Ngày ban hành: 18/08/2017
  Hiệu lực: 05/10/2017
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
  Ngày công báo: 04/10/2017
  Số công báo: 751&752-10/2017
  Người ký: Trương Quốc Cường
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới