logo

QCVN 18:2008/BTNMT Dự báo lũ

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Thông tư 22/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ
  Ban hành: 25/12/2019 Hiệu lực: 25/06/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản thay thế
  02
  Thông tư 22/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ
  Ban hành: 25/12/2019 Hiệu lực: 25/06/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản hủy bỏ tiêu chuẩn

Văn bản liên quan

Văn bản mới