logo

Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐND về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn Thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố

Văn bản liên quan

Văn bản mới