logo

Bộ Tài chính ra Công văn 7487/BTC-VP về việc thay thế các Phụ lục kèm theo Thông tư 44/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 7487/BTC-VP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Quân
  Ngày ban hành: 07/06/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 07/06/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường
 • BỘ TÀI CHÍNH
  -------

  Số: 7487/BTC-VP
  V/v: Thay thế các Phụ lục kèm theo Thông tư s 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2017

   

   

  Kính gửi:

  - Văn phòng TW và các ban của Đảng;
  - Văn phòng Tổng bí thư;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Viện Kiểm sát NDTC;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán nhà nước;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - Cơ quan TW của các đoàn thể;
  - UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
  - Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, TP trực thuộc TW;
  - Công báo;
  - Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp.

   

  Ngày 12/5/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 44/2017/TT-BTC quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa ging nhau. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017. Do sơ suất khi in ấn bằng phần mềm Excel, tại cột “Giá tính thuế tài nguyên” các Phụ lục I, II, III, IV, V, VI ban hành kèm theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC đã lưu hành thể hiện sau chữ số hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ là dấu phẩy. Bộ Tài chính đã điều chỉnh lại các Phụ lục, theo đó, tại cột “Giá tính thuế tài nguyên” các Phụ lục I, II, III, IV, V, VI thể hiện sau chữ s hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ là dấu chấm.

  Bộ Tài chính xin kính gửi Quý cơ quan các Phụ lục thay thế cho các Phụ lục I, II, III, IV, V, VI ban hành kèm theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính đã gửi Quý cơ quan. Đnghị Quý cơ quan thay thế và gửi lại các Phụ lục đã nhận về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế).

  Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý cơ quan./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
  - Website Chính phủ;
  - Website Bộ T
  ài chính;
  - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
  - Lưu: VT, VP.

  TL. BỘ TRƯỞNG
  CHÁNH VĂN PHÒNG
  Trần Quân

   

  PHỤ LỤC I

  KHUNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KIM LOẠI
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính)

   

  ĐVT: đồng

  Mã nhóm, loại tài nguyên

  Tên nhóm, loại tài nguyên/ Sản phẩm tài nguyên

  Đơn vị tính

  Giá tính thuế tài nguyên

  Ghi chú

  Cấp 1

  Cấp
  2

  Cấp
  3

  Cấp
  4

  Cấp
  5

  Cấp
  6

  Giá tối thiểu

  Giá tối đa

  I

   

   

   

   

   

  Khoáng sản kim loại

   

   

   

   

   

  I1

   

   

   

   

  Sắt

   

   

   

   

   

   

  I101

   

   

   

  Sắt kim loại

  tấn

  8.000.000

  10.000.000

   

   

   

  I102

   

   

   

  Quặng Manhetit (có từ tính)

   

   

   

   

   

   

   

  I10201

   

   

  Quặng Manhetit có hàm lượng Fe<30%

  tấn

  250.000

  350.000

   

   

   

   

  I10202

   

   

  Quặng Manhetit có hàm lượng 30%≤Fe<40%

  tấn

  350.000

  450.000

   

   

   

   

  I10203

   

   

  Quặng Manhetit có hàm lượng 40%≤Fe<50%

  tấn

  450.000

  600.000

   

   

   

   

  I10204

   

   

  Quặng Manhetit có hàm lượng 50%≤Fe<60%

  tấn

  700.000

  1.000.000

   

   

   

   

  I10205

   

   

  Quặng Manhetit có hàm lượng Fe≥60%

  tấn

  850.000

  1.200.000

   

   

   

  I103

   

   

   

  Quặng Limonit (không từ tính)

   

   

   

   

   

   

   

  I10301

   

   

  Quặng limonit có hàm lượng Fe≤30%

  tấn

  150.000

  210.000

   

   

   

   

  I10302

   

   

  Quặng limonit có hàm lượng 30%

  tấn

  210.000

  280.000

   

   

   

   

  I10303

   

   

  Quặng limonit có hàm lượng 40%

  tấn

  280.000

  340.000

   

   

   

   

  I10304

   

   

  Quặng limonit có hàm lượng 50%

  tấn

  340.000

  420.000

   

   

   

   

  I10305

   

   

  Quặng limonit có hàm lượng Fe>60%

  tấn

  420.000

  600.000

   

   

   

  I104

   

   

   

  Quặng sắt Deluvi

  tấn

  150.000

  180.000

   

   

  I2

   

   

   

   

  Mangan (Măng-gan)

   

   

   

   

   

   

  I201

   

   

   

  Quặng mangan có hàm lượng Mn≤20%

  tấn

  490.000

  700.000

   

   

   

  I202

   

   

   

  Quặng mangan có hàm lượng 20%

  tn

  700.000

  1.000.000

   

   

   

  I203

   

   

   

  Quặng mangan có hàm lượng 25%

  tấn

  1.000.000

  1.300.000

   

   

   

  I204

   

   

   

  Quặng mangan có hàm lượng 30

  tấn

  1.300.000

  1.600.000

   

   

   

  I205

   

   

   

  Quặng mangan có hàm lượng 35%

  tấn

  1.600.000

  2.100.000

   

   

   

  I206

   

   

   

  Quặng mangan có hàm lượng Mn>40%

  tấn

  2.100.000

  3.000.000

   

   

  I3

   

   

   

   

  Titan

   

   

   

   

   

   

  I301

   

   

   

  Quặng titan gốc (ilmenit)

   

   

   

   

   

   

   

  I30101

   

   

  Quặng gốc titan có hàm lượng TiO2≤10%

  tấn

  110.000

  150.000

   

   

   

   

  I30102

   

   

  Quặng gốc titan có hàm lượng 10%

  tấn

  150.000

  210.000

   

   

   

   

  I30103

   

   

  Quặng gốc titan có hàm lượng 15%

  tấn

  210.000

  300.000

   

   

   

   

  I30104

   

   

  Quặng gốc titan có hàm lượng TiO2>20%

  tấn

  385.000

  550.000

   

   

   

  I302

   

   

   

  Quặng titan sa khoáng

   

   

   

   

   

   

   

  I30201

   

   

  Quặng Titan sa khoáng chưa qua tuyển tách

  tấn

  1.000.000

  1.300.000

   

   

   

   

  I30202

   

   

  Titan sa khoáng đã qua tuyển tách (tinh quặng Titan)

   

   

   

   

   

   

   

   

  I3020201

   

  Ilmenit

  tấn

  1.950.000

  2.600.000

   

   

   

   

   

  I3020202

   

  Quặng Zircon có hàm lượng ZrO2<65%

  tấn

  6.600.000

  7.000.000

   

   

   

   

   

  I3020203

   

  Quặng Zircon có hàm lượng ZrO2≥65%

  tấn

  15.000.000

  18.000.000

   

   

   

   

   

  I3020204

   

  Rutil

  tấn

  7.700.000

  11.000.000

   

   

   

   

   

  I3020205

   

  Monazite

  tn

  24.500.000

  35.000.000

   

   

   

   

   

  I3020206

   

  Manhectic

  tấn

  700.000

  850.000

   

   

   

   

   

  I3020207

   

  Xi titan

  tấn

  10.500.000

  15.000.000

   

   

   

   

   

  I3020208

   

  Các sản phm còn lại

  tấn

  3.000.000

  4.000.000

   

   

  I4

   

   

   

   

  Vàng

   

   

   

   

   

   

  I401

   

   

   

  Quặng vàng gốc

   

   

   

   

   

   

   

  I40101

   

   

  Quặng vàng có hàm lượng Au<2 gram/tấn

  tấn

  910.000

  1.300.000

   

   

   

   

  I40102

   

   

  Quặng vàng có hàm lượng 2≤Au<3 gram/tấn

  tấn

  1.330.000

  1.900.000

   

   

   

   

  I40103

   

   

  Quặng vàng có hàm lượng 3≤Au<4 gram/tấn

  tấn

  1.900.000

  2.500.000

   

   

   

   

  I40104

   

   

  Quặng vàng có hàm lượng 4≤Au<5 gram/tấn

  tấn

  2.500.000

  3.200.000

   

   

   

   

  I40105

   

   

  Quặng vàng có hàm lượng 5≤Au<6 gram/tấn

  tấn

  3.200.000

  3.800.000

   

   

   

   

  I40106

   

   

  Quặng vàng có hàm lượng 6≤Au<7 gram/tn

  tấn

  3.800.000

  4.500.000

   

   

   

   

  I40107

   

   

  Quặng vàng có hàm lượng 7≤Au<8 gram/tấn

  tấn

  4.500.000

  5.100.000

   

   

   

   

  I40108

   

   

  Quặng vàng có hàm lượng Au≥8 gram/tấn

  tấn

  5.100.000

  6.200.000

   

   

   

  I402

   

   

   

  Vàng kim loại (vàng cốm);
  vàng sa khoáng

  kg

  750.000.000

  1.000.000.000

   

   

   

  I403

   

   

   

  Tinh quặng vàng

   

   

   

   

   

   

   

  I40301

   

   

  Tinh quặng vàng có hàm lượng 82

  tấn

  154.000.000

  220.000.000

   

   

   

   

  I40302

   

   

  Tinh quặng vàng có hàm lượng Au>240 gram/tấn

  tấn

  175.000.000

  250.000.000

   

  I5

   

   

   

   

  Đất hiếm

   

   

   

   

   

   

  I501

   

   

   

  Quặng đất hiếm về hàm lượng TR203≤1%

  tấn

  84.000

  120.000

   

   

   

  I502

   

   

   

  Quặng đất hiếm có hàm lượng 1%

  tấn

  133.000

  190.000

   

   

   

  I503

   

   

   

  Quặng đất hiếm có hàm lượng 2%

  tấn

  190.000

  270.000

   

   

   

  I504

   

   

   

  Quặng đất hiếm có hàm lượng 3%

  tấn

  270.000

  350.000

   

   

   

  I505

   

   

   

  Quặng đất hiếm có hàm tượng 4%

  tấn

  350.000

  430.000

   

   

   

  I506

   

   

   

  Quặng đất hiếm có hàm lượng 5%

  tấn

  490.000

  700.000

   

   

   

  1507

   

   

   

  Quặng đất hiếm có hàm lượng >10% TR203

  tấn

  1.050.000

  1.500.000

   

   

  I6

   

   

   

   

  Bạch kim, bạc, thiếc

   

   

   

   

   

   

  I601

   

   

   

  Bạch kim

   

   

   

  Bảng giá tính thuế tài nguyên của 63 tỉnh/thành phố không quy định giá tính thuế tài nguyên của bạch kim

   

   

  I602

   

   

   

  Bạc kim loại

  kg

  16.000.000

  19.200.000

   

   

   

  I603

   

   

   

  Thiếc

   

   

   

   

   

   

   

  I60301

   

   

  Quặng thiếc gốc

   

   

   

   

   

   

   

   

  I60301

   

  Quặng thiếc gốc có hàm lượng 0,2%

  tấn

  896.000

  1.280.000

   

   

   

   

   

  I60302

   

  Quặng thiếc gốc có hàm lượng 0,4%

  tấn

  1.280.000

  1.790.000

   

   

   

   

   

  I60303

   

  Quặng thiếc gốc có hàm lượng 0,6%

  tấn

  1.790.000

  2.300.000

   

   

   

   

   

  I60304

   

  Quặng thiếc gốc có hàm lượng 0,8%

  tấn

  2.300.000

  2.810.000

   

   

   

   

   

  I60305

   

  Quặng thiếc gốc có hàm lượng SnO2>1%

  tn

  2.810.000

  3.372.000

   

   

   

   

  I60302

   

   

  Tinh quặng thiếc có hàm lượng SnO2≥70% (sa khoáng, quặng gốc)

  tấn

  170.000.000

  204.000.000

   

   

   

   

  I60303

   

   

  Thiếc kim loại

  tấn

  255.000.000

  320.000.000

   

   

  I7

   

   

   

   

  Wolfram, Antimoan

   

   

   

   

   

   

  I701

   

   

   

  Wolfram

   

   

   

   

   

   

   

  I70101

   

   

  Quặng wolfram có hàm lượng 0,1%

  tấn

  1.295.000

  1.850.000

   

   

   

   

  I70102

   

   

  Quặng wolfram có hàm lượng 0,3%

  tấn

  1.939.000

  2.770.000

   

   

   

   

  I70103

   

   

  Quặng wolfram có hàm lượng 0,5%

  tấn

  2.905.000

  4.150.000

   

   

   

   

  I70104

   

   

  Quặng wolfram có hàm lượng 0,7%

  tấn

  4.150.000

  5.070.000

   

   

   

   

  I70105

   

   

  Quặng wolfram có hàm lượng WO3>1%

  tấn

  5.070.000

  6.084.000

   

   

   

  I702

   

   

   

  Antimoan

   

   

   

   

   

   

   

  I70201

   

   

  Antimoan kim loại

  tấn

  100.000.000

  120.000.000

   

   

   

   

  I70202

   

   

  Quặng Antimoan

   

   

   

   

   

   

   

   

  I7020201

   

  Quặng antimon có hàm lượng Sb<5%

  tấn

  6.041.000

  8.630.000

   

   

   

   

   

  I7020202

   

  Quặng antimon có hàm lượng 5≤Sb<10%

  tấn

  10.080.000

  14.400.000

   

   

   

   

   

  I7020203

   

  Quặng antimon có hàm lượng 10%

  tấn

  14.400.000

  20.130.000

   

   

   

   

   

  I7020204

   

  Quăng antimon có hàm lượng 15%

  tấn

  20.130.000

  28.750.000

   

   

   

   

   

  I7020205

   

  Quăng antimon có hàm lượng Sb>20%

  tấn

  28.750.000

  34.500.000

   

   

  I8

   

   

   

   

  Chì, kẽm

   

   

   

   

   

   

  I801

   

   

   

  Chì, kẽm kim loại

  tấn

  37.000.000

  45.000.000

   

   

   

  I802

   

   

   

  Tinh quặng chì, kẽm

   

   

   

   

   

   

   

  I80201

   

   

  Tinh quặng chì

   

   

   

   

   

   

   

   

  I8020101

   

  Tinh quặng chì có hàm lượng Pb<50%

  tấn

  11.550.000

  16.500.000

   

   

   

   

   

  I8020102

   

  Tinh quặng chì có hàm lượng Pb≥50%

  tấn

  16.500.000

  23.571.000

   

   

   

   

  I80202

   

   

  Tinh quặng kẽm

   

   

   

   

   

   

   

   

  I8020201

   

  Tinh quặng kẽm có hàm lượng Zn<50%

  tấn

  4.000.000

  5.000.000

   

   

   

   

   

  I8020202

   

  Tinh quặng kẽm có hàm lượng Zn≥50%

  tấn

  5.000.000

  7.000.000

   

   

   

  I803

   

   

   

  Quặng chì, kẽm

   

   

   

   

   

   

   

  I80301

   

   

  Quặng chì + kẽm hàm lượng Pb+Zn<5%

  Tấn

  560.000

  800.000

   

   

   

   

  I80302

   

   

  Quặng chì + kẽm hàm lượng 5%

  Tấn

  931.000

  1.330.000

   

   

   

   

  I80303

   

   

  Quặng chì + kẽm hàm lượng 10%

  Tấn

  1.330.000

  1.870.000

   

   

   

   

  I80304

   

   

  Quặng chì + kẽm hàm lượng Pb+Zn>15%

  Tấn

  1.870.000

  2.244.000

   

   

  I9

   

   

   

   

  Nhôm, Bauxit

   

   

   

   

   

   

  I901

   

   

   

  Quặng bauxit trầm tích

  tấn

  52.500

  75.000

   

   

   

  I902

   

   

   

  Quặng bauxit laterit

  tấn

  260.000

  390.000

   

   

  I10

   

   

   

   

  Đồng

   

   

   

   

   

   

  I1001

   

   

   

  Quặng đồng

   

   

   

   

   

   

   

  I100101

   

   

  Quặng đồng có hàm lượng Cu<0,5%

  tấn

  483.000

  690.000

   

   

   

   

  I100102

   

   

  Quặng đồng có hàm lượng 0,5%≤Cu <1%

  tấn

  959.000

  1.370.000

   

   

   

   

  I100103

   

   

  Quặng đồng có hàm lượng 1%≤Cu<2%

  tấn

  1.603.000

  2.290.000

   

   

   

   

  I100104

   

   

  Quặng đồng có hàm lượng 2%≤Cu<3%

  tấn

  2.290.000

  3.210.000

   

   

   

   

  I100105

   

   

  Quặng đồng có hàm lượng 3%≤Cu<4%

  tấn

  3.210.000

  4.120.000

   

   

   

   

  I100106

   

   

  Quặng đồng có hàm lượng 4%≤Cu<5%

  tấn

  4.120.000

  5.500.000

   

   

   

   

  I100107

   

   

  Quặng đồng có hàm lượng Cu≥5%

  tấn

  5.500.000

  6.600.000

   

   

   

  I1002

   

   

   

  Tinh quặng đồng có hàm lượng 18%≤Cu<20%

  tấn

  16.500.000

  19.800.000

   

   

  I11

   

   

   

   

  Nikel (Quặng Nikel)

  tấn

  2.240.000

  3.200.000

   

   

  I12

   

   

   

   

  Cô-ban (coban), mô-Iip-đen (molipden), thủy ngân, ma-nhê (magie), va-na-đi (vanadi)

   

   

   

   

   

   

  I1201

   

   

   

  Molipden

  tấn

  2.800.000

  3.500.000

   

   

   

  I1202

   

   

   

  Cô-ban (coban), thủy ngân, va-na-đi (vanadi)

   

   

   

  Bảng giá tính thuế tài nguyên của 63 tỉnh/thành phố không quy định giá tính thuế tài nguyên của Cô-ban (coban), thủy ngân, va-na-đi (vanadi)

   

  I13

   

   

   

   

  Khoáng sản kim loại khác

   

   

   

   

   

   

  I1301

   

   

   

  Tinh quặng Bismuth hàm lượng 10%≤Bi<20%

  tấn

  11.400.000

  13.700.000

   

   

   

  I1302

   

   

   

  Quặng Crôm hàm lượng Cr≥40%

  tấn

  3.000.000

  3.600.000

   

   

  PHỤ LỤC II

  KHUNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính)

   

  ĐVT: đồng

  Mã nhóm, loại tài nguyên

  Tên nhóm, loại tài nguyên

  Đơn vị tính

  Giá tính thuế tài nguyên

  Ghi chú

  Cấp 1

  Cấp
  2

  Cấp
  3

  Cấp
  4

  Cấp
  5

  Cấp
  6

  Giá tối thiểu

  Giá tối đa

  II

   

   

   

   

   

  Khoáng sản không kim loi

   

   

   

   

   

  II1

   

   

   

   

  Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình

  m3

  49.000

  70.000

   

   

  II2

   

   

   

   

  Đá, sỏi

   

   

   

   

   

   

  II201

   

   

   

  Sỏi

   

   

   

   

   

   

   

  II20101

   

   

  Sạn trắng

  m3

  400.000

  480.000

   

   

   

   

  II20102

   

   

  Các loại cuội, sỏi, sạn khác

  m3

  168.000

  240.000

   

   

   

  II202

   

   

   

  Đá xây dựng

   

   

   

   

   

   

   

  II20201

   

   

  Đá khối để x(trừ đá hoa trắng, granit và dolomit)

   

   

   

   

   

   

   

   

  II2020101

   

  Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt dưới 0,1 m2

  m3

  700.000

  1.000.000

   

   

   

   

   

  II2020102

   

  Đá khối đxẻ có diện tích bề rnặt từ 0,1m2 đến dưới 0,3m2

  m3

  1.400.000

  2.000.000

   

   

   

   

   

  II2020103

   

  Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,3 đến dưới 0,6 m2

  m3

  4.200.000

  6.000.000

   

   

   

   

   

  II2020104

   

  Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,6 đến dưới 01 m2

  m3

  6.000.000

  8.000.000

   

   

   

   

   

  II2020105

   

  Đá khối để xẻ có diện tích bề mt từ 01 m2 trở lên

  m3

  8.000.000

  10.000.000

   

   

   

   

  II20202

   

   

  Đá mỹ nghệ (bao gồm tất cả các loại đá làm mỹ nghệ)

   

   

   

   

   

   

   

   

  II2020201

   

  Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối dưới 0,4m3

  m3

  700.000

  1.000.000

   

   

   

   

   

  II2020202

   

  Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối đến từ 0,4m3 đến dưới 1m3

  m3

  1.400.000

  2.000.000

   

   

   

   

   

  II2020203

   

  Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối từ 1m3 đến dưới 3m3

  m3

  2.100.000

  3.000.000

   

   

   

   

   

  II2020204

   

  Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối trên 3m3

  m3

  3.000.000

  4.000.000

   

   

   

   

  II20203

   

   

  Đá làm vật liệu xây dựng thông thường

   

   

   

   

   

   

   

   

  II2020301

   

  Đá sau nổ mìn, đá xô bồ (khoáng sản khai thác)

  m3

  70.000

  100.000

   

   

   

   

   

  II2020302

   

  Đá hộc và đá base

  m3

  77.000

  110.000

   

   

   

   

   

  II2020303

   

  Đá cấp phối

  m3

  140.000

  200.000

   

   

   

   

   

  II2020304

   

  Đá dăm các loại

  m3

  168.000

  240.000

   

   

   

   

   

  II2020305

   

  Đá lô ca

  m3

  140.000

  200.000

   

   

   

   

   

  II2020306

   

  Đá chẻ, đá bazan dạng cột

  m3

  280.000

  400.000

   

   

  II3

   

   

   

   

  Đá nung vôi và sản xuất xi măng

   

   

   

   

   

   

  II301

   

   

   

  Đá vôi sản xuất vôi công nghiệp (khoáng sản khai thác)

  m3

  161.000

  230.000

   

   

   

  II302

   

   

   

  Đá sản xuất xi măng

   

   

   

   

   

   

   

  II30201

   

   

  Đá vôi sản xuất xi măng (khoáng sản khai thác)

  m3

  105.000

  150.000

   

   

   

   

  II30202

   

   

  Đá sét sản xuất xi măng (khoáng sản khai thác)

  m3

  63.000

  90.000

   

   

   

   

  II30203

   

   

  Đá làm phụ gia sản xuất xi măng

   

   

   

   

   

   

   

   

  II3020301

   

  Đá puzolan (khoáng sn khai thác)

  m3

  100.000

  120.000

   

   

   

   

   

  II3020302

   

  Đá cát kết silic (khoáng sản khai thác)

  m3

  45.000

  60.000

   

   

   

   

   

  II3020303

   

  Đá cát kết đen (khoáng sn khai thác)

  m3

  45.000

  60.000

   

   

   

   

   

  II3020304

   

  Quặng laterit st (khoáng sản khai thác)

  tấn

  105.000

  150.000

   

   

  II4

   

   

   

   

  Đá hoa trắng

   

   

   

   

   

   

  II401

   

   

   

  Đá hoa trắng (không phân loại màu sắc, chất lượng) kích thước ≥0,4 m3 sau khai thác

  m3

  700.000

  1.000.000

   

   

   

  II402

   

   

   

  Đá hoa trắng dạng khối (≥ 0,4m3) đxẻ làm ốp lát

   

   

   

   

   

   

   

  II40201

   

   

  Loại 1 - trắng đều

  m3

  15.000.000

  18.000.000

   

   

   

   

  II40202

   

   

  Loại 2 - vân vệt

  m3

  10.500.000

  15.000.000

   

   

   

   

  II40203

   

   

  Loại 3 - màu xám hoặc màu khác

  m3

  7.000.000

  10.000.000

   

   

   

  II403

   

   

   

  Đá hoa trắng sản xuất bột carbonat

  m3

  280.000

  400.000

   

   

  II5

   

   

   

   

  Cát

   

   

   

   

   

   

  II501

   

   

   

  Cát san lấp (bao gồm cả cát nhiễm mặn)

  m3

  56.000

  80.000

   

   

   

  II502

   

   

   

  Cát xây dựng

   

   

   

   

   

   

   

  II50201

   

   

  Cát đen dùng trong xây dựng

  m3

  70.000

  100.000

   

   

   

   

  II50202

   

   

  Cát vàng dùng trong xây dựng

  m3

  245.000

  350.000

   

   

   

  II503

   

   

   

  Cát vàng sản xuất công nghiệp (khoáng sản khai thác)

  m3

  105.000

  150.000

   

   

  II6

   

   

   

   

  Cát làm thủy tinh (cát trắng)

  m3

  245.000

  350.000

   

   

  II7

   

   

   

   

  Đất làm gạch (sét làm gạch, ngói)

  m3

  119.000

  170.000

   

   

  II8

   

   

   

   

  Đá Granite

   

   

   

   

   

   

  II801

   

   

   

  Đá Granite màu ruby

  m3

  6.000.000

  8.000.000

   

   

   

  II802

   

   

   

  Đá Granite màu đỏ

  m3

  4.200.000

  6.000.000

   

   

   

  II803

   

   

   

  Đá Granite màu tím, trắng

  m3

  1.750.000

  2.500.000

   

   

   

  II804

   

   

   

  Đá Granite màu khác

  m3

  2.800.000

  4.000.000

   

   

   

  II805

   

   

   

  Đá gabro và diorit

  m3

  3.500.000

  5.000.000

   

   

   

  II806

   

   

   

  Đá granite, gabro, diorit khai thác (không đồng nhất về màu sắc, độ hạt, độ thu hồi)

  m3

  800.000

  1.000.000

   

   

  II9

   

   

   

   

  Sét chu lửa

   

   

   

   

   

   

  II901

   

   

   

  Sét chịu lửa màu trắng, xám, xám trắng

  tấn

  266.000

  380.000

   

   

   

  II902

   

   

   

  Sét chịu lửa các màu còn li

  tấn

  126.000

  180.000

   

   

  II10

   

   

   

   

  Dolomit, quartzite

   

   

   

   

   

   

  II1001

   

   

   

  Dolomit

   

   

   

   

   

   

   

  II100101

   

   

  Đá Dolomit sau nổ mìn (khoáng sản khai thác)

  m3

  84.000

  120.000

   

   

   

   

  II100102

   

   

  Đá Dolomit có kich thước ≥ 0,4m3 sau khai thác (không phân loại màu sắc, chất lượng)

  m3

  315.000

  450.000

   

   

   

   

  II100103

   

   

  Đá khối Dolomit dùng để xẻ

   

   

   

   

   

   

   

   

  II10010301

   

  Đá khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt dưới 0,3m2

  m3

  2.800.000

  4.000.000

   

   

   

   

   

  II10010302

   

  Đá khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt từ 0,3m2 đến dưới 0,6m2

  m3

  5.600.000

  8.000.000

   

   

   

   

   

  II10010303

   

  Đá khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt từ 0,6m2 đến dưới 1m2

  m3

  8.000.000

  10.000.000

   

   

   

   

   

  II10010304

   

  Đá khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt từ 1m2 trở lên

  m3

  10.000.000

  12.000.000

   

   

   

   

  II100104

   

   

  Đá Dolomit sử dụng làm nguyên liệu sản xuất công nghiệp

  m3

  140.000

  200.000

   

   

   

  II1002

   

   

   

  Quarzit

   

   

   

   

   

   

   

  II100201

   

   

  Quặng Quarzit thường

  tấn

  112.000

  160.000

   

   

   

   

  II100202

   

   

  Qung Quarzit (thạch anh tinh thể)

  tấn

  210.000

  300.000

   

   

   

   

  II100203

   

   

  Đá Quarzit (sử dụng áp điện)

  tấn

  1.500.000

  1.800.000

   

   

   

  II1003

   

   

   

  Pyrophylit

   

   

   

   

   

   

   

  II100301

   

   

  Pyrophylit (khoáng sản khai thác)

  tấn

  100.000

  136.000

   

   

   

   

  II100302

   

   

  Pyrophilit có hàm lượng 25%

  tấn

  152.600

  218.000

   

   

   

   

  II100303

   

   

  Pyrophilit có hàm lượng 30%

  tấn

  329.700

  471.000

   

   

   

   

  II100304

   

   

  Pyrophilit có hàm lượng AL203>33%

  tấn

  471.000

  565.000

   

   

  II11

   

   

   

   

  Cao lanh (Kaolin/đất sét trắng/đất sét trầm tích; Quặng Felspat làm nguyên liệu gốm sứ)

   

   

   

   

   

   

  II1101

   

   

   

  Cao lanh (khoáng sản khai thác, chưa rây)

  tấn

  210.000

  300.000

   

   

   

  II1102

   

   

   

  Cao lanh dưới rây

  tấn

  560.000

  800.000

   

   

   

  II1103

   

   

   

  Quặng Felspat làm nguyên liệu gốm sứ (khoáng sản khai thác)

  tấn

  245.000

  350.000

   

   

  II12

   

   

   

   

  Mica, thạch anh kỹ thuật

   

   

   

   

   

   

  II1201

   

   

   

  Mica

  tấn

  1.200.000

  1.600.000

   

   

   

  II1202

   

   

   

  Thạch anh kỹ thuật

   

   

   

   

   

   

   

  II120201

   

   

  Thạch anh kỹ thuật

  tấn

  250.000

  300.000

   

   

   

   

  II120202

   

   

  Thạch anh bột

  tấn

  1.050.000

  1.500.000

   

   

   

   

  II120203

   

   

  Thạch anh hạt

  tấn

  1.500.000

  1.800.000

   

   

  II13

   

   

   

   

  Pirite, phosphorite

  tấn

   

   

   

   

   

  II1301

   

   

   

  Quặng Pirite

   

   

   

  Bảng giá tính thuế tài nguyên của 63 tỉnh, thành phố không có giá tính thuế của các tài nguyên này

   

   

  II1302

   

   

   

  Quặng phosphorit

   

   

   

   

   

   

   

  II130201

   

   

  Quặng Phosphorite có hàm lượng P2O5<20%

  tấn

  350.000

  500.000

   

   

   

   

  II130202

   

   

  Quặng Phosphorite có hàm lượng 20%≤P2O5<30%

  tấn

  500.000

  600.000

   

   

   

   

  II130203

   

   

  Quặng Phosphorite có hàm lượng P2O5≥30%

  tấn

  600.000

  800.000

   

   

  II14

   

   

   

   

  Apatit

   

   

   

   

   

   

  II1401

   

   

   

  Apatit loại I

  tấn

  1.400.000

  1.700.000

   

   

   

  II1402

   

   

   

  Apatit loại II

  tấn

  850.000

  1.100.000

   

   

   

  II1403

   

   

   

  Apatit loại III

  tấn

  350.000

  500.000

   

   

   

  II1404

   

   

   

  Apatit loại tuyển

  tấn

  1.100.000

  1.400.000

   

   

  II15

   

   

   

   

  Secpentin (Quặng secpentin)

  tấn

  125.000

  150.000

   

   

  II16

   

   

   

   

  Than antraxit hầm lò

   

   

   

   

   

   

  II1601

   

   

   

  Than sạch trong than khai thác (cám 0-15, cục -15)

  tấn

  1.306.000

  1.567.200

   

   

   

  II1602

   

   

   

  Than cục

   

   

   

   

   

   

   

  II160201

   

   

  Than cục 1a, 1b, 1c

  tấn

  2.784.600

  3.978.000

   

   

   

   

  II160202

   

   

  Than cục 2a, 2b

  tấn

  3.281.000

  4.202.400

   

   

   

   

  II160203

   

   

  Than cục 3a, 3b

  tấn

  3.438.000

  4.149.600

   

   

   

   

  II160204

   

   

  Than cục 4a, 4b

  tấn

  3.404.520

  4.863.600

   

   

   

   

  II160205

   

   

  Than cục 5a, 5b

  tấn

  3.050.880

  4.358.400

   

   

   

   

  II160206

   

   

  Than cục don 6a, 6b, 6c

  tấn

  2.747.000

  3.296.000

   

   

   

   

  II160207

   

   

  Than cục don 7a, 7b, 7c

  tấn

  1.351.560

  1.930.800

   

   

   

   

  II160208

   

   

  Than cục don 8a, 8b, 8c

  tấn

  828.000

  1.112.400

   

   

   

  II1603

   

   

   

  Than cám

   

   

   

   

   

   

   

  II160301

   

   

  Than cám 1

  tấn

  2.606.000

  3.127.200

   

   

   

   

  III60302

   

   

  Than cám 2

  tấn

  2.713.000

  3.255.600

   

   

   

   

  II160303

   

   

  Than cám 3a, 3b, 3c

  tấn

  2.237.760

  3.196.800

   

   

   

   

  II160304

   

   

  Than cám 4a, 4b

  tấn

  1.706.880

  2.438.400

   

   

   

   

  II160305

   

   

  Than cám 5a, 5b

  tấn

  1.349.040

  1.927.200

   

   

   

   

  II160306

   

   

  Than cám 6a, 6b

  tấn

  1.065.120

  1.521.600

   

   

   

   

  III60307

   

   

  Than cám 7a, 7b, 7c

  tấn

  803.040

  1.147.200

   

   

   

  II1604

   

   

   

  Than bùn

   

   

  -

   

   

   

   

  II160401

   

   

  Than bùn tuyển 1a, 1b

  tấn

  805.000

  966.000

   

   

   

   

  II160402

   

   

  Than bùn tuyển 2a, 2b

  tấn

  715.000

  886.800

   

   

   

   

  II160403

   

   

  Than bùn tuyển 3a, 3b, 3c

  tấn

  568.000

  741.600

   

   

   

   

  II160404

   

   

  Than bùn tuyển 4a, 4b, 4c

  tấn

  464.520

  663.600

   

   

  II17

   

   

   

   

  Than antraxit lộ thiên

   

   

   

   

   

   

  II1701

   

   

   

  Than sạch trong than khai thác (cám 0-15, cục -15)

  tấn

  1.306.000

  1.567.200

   

   

   

  II1702

   

   

   

  Than cục

   

   

   

   

   

   

   

  II170201

   

   

  Than cục 1a, 1b, 1c

  tấn

  2.784.600

  3.978.000

   

   

   

   

  II170202

   

   

  Than cục 2a, 2b

  tấn

  3.281.000

  4.202.400

   

   

   

   

  II170203

   

   

  Than cục 3a, 3b

  tấn

  3.438.000

  4.149.600

   

   

   

   

  II170204

   

   

  Than cục 4a, 4b

  tấn

  3.404.520

  4.863.600

   

   

   

   

  II170205

   

   

  Than cục 5a, 5b

  tấn

  3.050.880

  4.358.400

   

   

   

   

  II170206

   

   

  Than cục don 6a, 6b, 6c

  tấn

  2.747.000

  3.296.000

   

   

   

   

  II170207

   

   

  Than cục don 7a, 7b, 7c

  tấn

  1.351.560

  1.930.800

   

   

   

   

  II170208

   

   

  Than cục don 8a, 8b, 8c

  tấn

  828.000

  1.112.400

   

   

   

  II1703

   

   

   

  Than cám

   

   

   

   

   

   

   

  II170301

   

   

  Than cám 1

  tấn

  2.606.000

  3.127.200

   

   

   

   

  II170302

   

   

  Than cám 2

  tấn

  2.713.000

  3.255.600

   

   

   

   

  II170303

   

   

  Than cám 3a, 3b, 3c

  tấn

  2.237.760

  3.196.800

   

   

   

   

  II170304

   

   

  Than cám 4a, 4b

  tấn

  1.706.880

  2.438.400

   

   

   

   

  II170305

   

   

  Than cám 5a, 5b

  tấn

  1.349.040

  1.927.200

   

   

   

   

  II170306

   

   

  Than cám 6a, 6b

  tấn

  1.065.120

  1.521.600

   

   

   

   

  II170307

   

   

  Than cám 7a, 7b, 7c

  tấn

  803.040

  1.147.200

   

   

   

  II1704

   

   

   

  Than bùn

   

   

  .

   

   

   

   

  II170401

   

   

  Than bùn tuyển 1a, 1b

  tấn

  805.000

  966.000

   

   

   

   

  II170402

   

   

  Than bùn tuyển 2a, 2b

  tấn

  715.000

  886.800

   

   

   

   

  II170403

   

   

  Than bùn tuyển 3a, 3b, 3c

  tấn

  568.000

  741.600

   

   

   

   

  II170404

   

   

  Than bùn tuyển 4a, 4b, 4c

  tấn

  464.520

  663.600

   

   

  II18

   

   

   

   

  Than nâu, than mỡ

   

   

   

   

   

   

  II1801

   

   

   

  Than nâu

  tấn

  365.000

  500.000

   

   

   

  II1802

   

   

   

  Than mỡ

  tấn

  1.750.000

  2.500.000

   

   

  II19

   

   

   

   

  Than bùn

  tấn

  280.000

  400.000

   

   

  II20

   

   

   

   

  Kim cương, rubi, sapphire

  kg

   

   

   

   

   

  II2001

   

   

   

  Rubi

   

   

   

   

   

   

   

  II200101

   

   

  Rubi làm tranh đá quý, bột mài kích thước nhỏ hơn 2mm

  kg

  3.000.000

  3.600.000

   

   

   

   

  II200102

   

   

  Rubi trang sức không khuyết tật ≥ 2mm

  viên

  25.000.000

  30.000.000

   

   

   

   

  II200103

   

   

  Rubi trang sức khuyết tật ≥ 2mm

  viên

  500.000

  600.000

   

   

   

   

  II200104

   

   

  Ám tiêu đá hoa chứa rubi khuyết tật nguồn gốc pegmatit

  kg

  3.000.000

  3.600.000

   

   

   

  II2002

   

   

   

  Sapphire

   

   

   

   

   

   

   

  II200201

   

   

  Sapphire trang sức không khuyết tật ≥ 2mm

  viên

  25.000.000

  30.000.000

   

   

   

   

  II200202

   

   

  Sapphire trang sức khuyết tật ≥ 2mm

  viên

  500.000

  600.000

   

   

   

   

  11200203

   

   

  Sapphire làm tranh đá quý kích thước nhỏ 2mm

  kg

  3.000.000

  3.600.000

   

   

   

  II2003

   

   

   

  Corindon

   

   

   

   

   

   

   

  II200301

   

   

  Corindon làm tranh đá quý kích thước nh hơn 2,5 mm

  kg

  3.000.000

  3.600.000

   

   

   

   

  II200302

   

   

  Corindon trang sức hoặc kích thước lớn hơn 2,5 mm

  viên