logo

Quyết định 396/QĐ-UBDT về việc thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Đề án "Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số chưa có điện lưới quốc gia sử dụng điện mặt trời phục vụ sinh hoạt”

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Uỷ ban Dân tộc Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 396/QĐ-UBDT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đỗ Văn Chiến
  Ngày ban hành: 05/07/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 05/07/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Điện lực
 •  

  ỦY BAN DÂN TỘC
  -------
  Số: 396/QĐ-UBDT
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2017
   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  THÀNH LẬP TỔ SOẠN THẢO XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ CHƯA CÓ ĐIỆN LƯỚI QUỐC GIA SỬ DỤNG ĐIỆN MẶT TRI PHỤC VỤ SINH HOẠT”
  --------------------------
  BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
   
  Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
  Căn cứ Công văn số 311/VPCP-TH ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về việc Chương trình công tác năm 2017;
  Căn cứ Công văn cử cán bộ tham gia xây dựng Đề án “Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số chưa có điện lưới quốc gia sử dụng điện mặt trời phục vụ sinh hoạt” của các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài chính, Công thương;
  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
  Điều 1. Thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Đề án “Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số chưa có điện lưới quốc gia sử dụng điện mặt trời phục vụ sinh hoạt”; gồm các ông, bà có tên sau:
  1. Ông Đinh Quế Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Tổ trưởng;
  2. Ông Cầm Văn Thanh, Vụ trưởng, Vụ Chính sách Dân tộc, Ủy ban Dân tộc, Tổ phó;
  3. Ông Hoàng Văn Tuyên, Phó Vụ trưởng, Vụ Chính sách Dân tộc, Ủy ban Dân tộc, Thành viên;
  4. Ông Lưu Tùng Giang, Phó Vụ trưởng, Vụ Lưới điện và điện nông thôn, Tổng cục năng lượng, Bộ Công thương, Thành viên;
  5. Trần Văn Ngọt, Phó Vụ trưởng, Vụ Kinh tế Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;
  6. Ông Nguyễn Phú Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ KH & CN các ngành KT - Kỹ Thuật, Bộ Khoa học và Công Nghệ, Thành viên;
  7. Ông Lê Đại Hải, Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp luật Dân sự - KT, Bộ Tư Pháp, Thành viên;
  8. Ông Lê Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng, Vụ Đầu tư, Bộ Tài Chính, Thành viên;
  9. Ông Nguyễn Xuân Đức, Vụ trưởng, Vụ Địa phương II, Ủy ban Dân tộc, Thành viên;
  10. Ông Lý Khon, Phó Vụ trưởng, Vụ Địa phương III, Ủy ban Dân tộc, Thành viên;
  11. Ông Hà Việt Quân, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Hợp tác Quốc tế, Ủy ban Dân tộc, Thành viên;
  12. Ông Tráng A Dương, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương I, Ủy ban Dân tộc, Thành viên;
  13. Ông Trần Văn Đoài, Phó Vụ trưởng, Vụ tổng hợp, Ủy ban Dân tộc, Thành viên;
  14. Ông Bế Trung Anh, Phó Giám đốc, Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc, Thành viên;
  15. Ông Nguyễn Thế Hoàng, Trưởng phòng Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Ủy ban Dân tộc, Thành viên;
  16. Ông Trần Tuấn Anh, Phó trưởng phòng Hành chính - Thư ký, Văn phòng Ủy ban Dân tộc, Thành viên;
  17. Ông Phùng Quang Thiện, Phó trưởng phòng Chính sách Kinh tế - Tổng hợp, Vụ Chính sách Dân tộc, Thành viên, Thư ký Tổ soạn thảo;
  18. Mời TS. Trần Văn Thắng, Nguyên Nghiên cứu viên cao cấp, Viện nghiên cứu Thương mại, Bộ Công thương, Thành viên.
  Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ soạn thảo
  1. Tổ soạn thảo có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nghiên cứu xây dựng dự thảo Đề án, Tờ trình, Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số chưa có điện lưới quốc gia sử dụng điện mặt trời phục vụ sinh hoạt” và các tài liệu liên quan; Tổ chức các cuộc họp, hội thảo, lấy ý kiến tham gia của các Bộ ngành và các đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc; Tổng hợp, tiếp thu ý kiến và hoàn chỉnh các Dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ.
  2. Tổ trưởng chỉ đạo, phân công cụ thể cho các thành viên; chỉ đạo điều hành hoạt động chung của Tổ soạn thảo.
  3. Thành viên Tổ soạn thảo chịu sự chỉ đạo, phân công của Tổ trưởng và có nhiệm vụ tham gia đầy đủ các cuộc họp của Tổ soạn thảo, chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung, tiến độ công việc được phân công.
  4. Kinh phí xây dựng Đề án được giao tại Quyết định số 62/QĐ-UBDT ngày 23/02/2017 và Quyết định số 274/QĐ-UBDT ngày 26/05/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
  5. Tổ soạn thảo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
  Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc, các ông, bà có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

   

  Nơi nhận:
  - Như điều 4;
  - Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT;
  - Các Thứ trưởng, PCN;
  - Cổng TTĐT của UBDT;
  - Lưu: VT, CSDT (5).
  BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  Đỗ Văn Chiến
   
   
   
 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 396/QĐ-UBDT về việc thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Đề án "Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số chưa có điện lưới quốc gia sử dụng điện mặt trời phục vụ sinh hoạt”

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Uỷ ban Dân tộc
  Số hiệu: 396/QĐ-UBDT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 05/07/2017
  Hiệu lực: 05/07/2017
  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Điện lực
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Đỗ Văn Chiến
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới