logo

Quyết định 777/QĐ-QLD chuẩn kết nối dữ liệu phần mềm ứng dụng CNTT kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Cục Quản lý Dược Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 777/QĐ-QLD Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Tuấn Cường
  Ngày ban hành: 27/11/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 27/11/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm, Y tế-Sức khỏe
 • BỘ Y TẾ
  CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
  -------

  Số: 777/QĐ-QLD

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2018

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC BAN HÀNH “CHUẨN KẾT NỐI DỮ LIỆU PHẦN MỀM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KẾT NỐI LIÊN THÔNG CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC” PHIÊN BẢN 1.0

  ------------------------

  CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

   

  Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

  Căn cứ Quyết định số 3861/2013/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược;

  Căn cứ Quyết định số 4041/QĐ-BYT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Đ án tăng cường kim soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020;

  Căn cứ Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sc khỏe nhân dân trong tình hình mới;

  Căn cứ Quyết định số 5071/QĐ-BYT ngày 17/8/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành “Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc nhằm kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn”;

  Xét đ nghị của Trưởng phòng Thanh tra dược, mỹ phẩm,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chuẩn kết nối dữ liệu phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc Phiên bản 1.0 (Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này).

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 3. Các Ông / Bà Chánh văn phòng, Trưởng phòng Thanh tra dược, mỹ phẩm, Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Cục Quản lý Dược và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3,
  - Văn phòng Chính phủ (để b/c PTT Vũ Đức Đam);
  - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
  - Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
  - Các Vụ, Cục, Tổng Cục, Thanh tra Bộ Y tế;
  - Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW (để p/h thực hiện
  b/c UBND tỉnh, thành phố);
  - Trung tâm TT - Giáo dục sức khỏe TW;
  - Tập đoàn công nghiệp - viễn thông quân đội;
  - Các cơ sở cung cấp phần mềm;
  - Cơ sở bán l
  thuốc;
  - Cổng thông tin điện tử Cục QLD;
  - Lưu: VT, TTra (02).

  CỤC TRƯỞNG
  Vũ Tuấn Cường

   

   

  PHỤ LỤC

  CHUẨN KẾT NỐI DỮ LIỆU PHẦN MỀM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KẾT NỐI LIÊN THÔNG CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC
  PHIÊN BẢN 1.0
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 777/QĐ-QLD ngày 27 tháng 11 năm 2018)

   

  Hệ thống sử dụng chuẩn kết nối RESTful APIs định dạng JSON

   

  1. API đăng nhập lấy phiên làm việc

  1.1. Mô tả

  Request URL

  api/tai_khoan/dang_nhap

  Request Method

  POST

  Request Header

  Content Type: application/json

  Form data

  {

  “usr”: { username },

  “pwd”: {password}

  }

  Phần mền quản lý của cơ sở gửi yêu cầu cấp phiên làm việc lên hệ thống Dược quốc gia. Hệ thống sẽ trả về Token tương ứng với phiên làm việc.

  1.2 Dữ liệu đầu vào

  Dữ liệu dầu vào

  Tên Field

  Kiểu dữ liệu

  Kích thước tối đa

  Bắt buộc

  Ghi chú

  Tên đăng nhập

  usr

  Chuỗi ký tự (bắt buộc)

  50

  x

  Tên đăng nhập vào hệ thống, do hệ thống dược quốc gia cung cấp khi cơ sở đăng ký

  Mật khẩu

  pwd

  Chuỗi ký tự (bắt buộc)

  30

  x

  Mật khu tài khoản.

  1.3 Dữ liệu trả về

  - Trường hợp lỗi:

  Trường

  Kết quả

  Header status:400

  Tên đăng nhp hoc mt khẩu không đúng

  - Trường hợp thành công: Hệ thống trả về:

  Trường

  Kết quả

  Header status

  200

  Header Content-Type

  application/json;charset=UTF-8

  Json data

  Trả về là mt object bao gồm các thuc tính sau:

  {

  token : token được sử dụng cho phiên làm việc,

  token type: bearer,

  }

  2. Tạo đơn thuốc từ cơ sở khám chữa bệnh

  2.1 Mô t

  Request URL

  /api/lien_thong/don_thuoc

  Request Method

  POST

  Request Header

  Content-Type: application/json

  Authorization: bearer {token}

  Ghi chú: token lấy được ở trên hàm đăng nhập

  Body data

  2.2 Dữ liệu dầu vào

  Tên trường

  Kiểu dữ liu

  Kích thước tối đa

  Bắt buộc

  Ghi chú

  ma_don_thuoc_co_so_kcb

  Chuỗi ký tự

  50

   

  Mã đơn thuốc của cơ sở khám chữa bệnh kê đơn

  ma_co_so_kcb

  Chuỗi ký tự

  20

  x

  Mã cơ sở khám chữa bệnh theo BHXH

  ten_co_so_kcb

  Chuỗi ký tự

  100

  x

  Tên cơ sở khám chữa bnh

  ma_khoa

  Chuỗi ký tự

  20

   

  Mã khoa khám bệnh do cơ sở cấp

  ten_khoa

  Chuỗi ký tự

  100

   

  Tên khoa khám bệnh

  ma_benh_nhan

  Chuỗi ký tự

  50

   

  Mã bệnh nhân do sở kcb cấp

  ho_ten

  Chuỗi ký tự

  50

  x

  Họ tên bệnh nhân

  tuoi_benh_nhan

  Số

  3

  x

   

  gioi_tinh

  Số

  1

   

  Giới tính. Nam - 1, Nữ - 2, Khác - 3

  can_nang

  Số thập phân

   

   

  Cân nặng đơn vị Kg. Nếu cân có phần l thì dùng chấm “.” để phân tách phần thập phân và phần nghìn

  chieu_cao

  Số

   

   

  Chiều cao đơn vị là cm.

  dia_chi

  Chuỗi ký tự

  255

  x

  Địa chỉ nơi ở của bệnh nhân

  ma_benh

  Chuỗi ký tự

  15

  x

  Mã bệnh lCD10

  ten_benh

  Chuỗi ký tự

  n

  x

  Tên bệnh, Ghi đầy đủ chẩn đoán theo hồ sơ bệnh án

  ma_thuoc

  Chuỗi ký tự

  50

  x

  Mã thuốc do hệ thống Dược quốc gia cung cấp

  ten_thuoc

  Chuỗi ký tự

  200

  x

  Tên thuốc

  don_vi_tinh

  Chuỗi ký tự

  50

  x

  Tên đơn vị tính của thuốc

  ham_luong

  Chuỗi ký tự

  500

  x

  Hàm lượng hoạt chất chính

  lieu_dung

  Chuỗi ký tự

  200

  x

  Liều dùng

  so_dang_ky

  Chuỗi ký tự

  50

  x

  Số đăng ký của thuốc

  so_luong

  Số

   

  x

  Số lưng thuốc theo đơn vị tính

  ngay_ke_don

  Chuỗi ký tự

  12

  x

  Ngày kê đơn. Đinh dạng yyyyMMddHHmm

  2.3 Dữ liệu trả về

  - Trường hợp li:

  Trường

  Kết quả

  Header status:401

  Tài khoản chưa xác thực

  {

  code :401,

  mess : "Chưa xác thực tài khoản"

  }

  Header status:400

  Đầu vào chưa hợp lệ:

  + Mã cơ s khám chữa bệnh không đ trống

  + Tài khoản không có quyền truy cập

  + Mã cơ sở khám chữa bệnh sai

  + Đã tồn ti đơn thuốc

  - Trường hợp thành công: Hệ thng trả về:

  Trường

  Kết quả

  Header status

  200

  Header Content-Type

  application/json;charset=UTF-8

  Json data

  Trả về là một object bao gồm các thuc tính sau:

  {

  Code: 200,

  mess : "Tạo đơn thuốc thành công",

  ma_don_thuoc_quoc_gia : mã đơn thuốc trên hệ thống Dược quốc gia

  }

  3. Cập nhật thông tin đơn thuốc

  3.1 Mô tả

  Request URL

  /api/lien_thong/don_thuoc

  Request Method

  PUT

  Request Header

  Content-Type: application/json

  Authorization: bearer {token}

  Ghi chú: token lấy được ở trên hàm đăng nhp

  Body data

  3.2 Dữ liệu đầu vào

  Xem chi tiết mục 2.2

  3.3 Dữ liệu trả về

  Trường hợp lỗi:

  Trường

  Kết quả

  Header status:401

  Tài khoản chưa xác thực

  {

  code:401,

  mess : "Chưa xác thực tài khoản"

  }

  Header status:404

  Không tồn tại đơn thuốc trên hệ thống

  - Trường hợp thành công: Hệ thống trả về:

  Trường

  Kết quả

  Header status

  200

  Header Content-Type

  application/json;charset=UTF-8

  Json data

  Trả về một object bao gồm các thuc tính sau:

  {

  Code: 200,

  mess : "Cập nhật đơn thuốc thành công",

  ma_don_thuoc_quoc_gia : mã đơn thuốc trên hệ thống Dược quốc gia

  }

  4. Liên thông xóa đơn thuốc

  4.1 Mô tả

  Request URI,

  /api/lien_thong/đon_thuoc/ {ma_co_so} / {ma_don_thuoc }

  Request Method

  DELETE

  Request Header

  Content-Type: application/json

  Authorization: bearer {token}

  Ghi chú: token lấy được ở trên hàm đăng nhập

  Request data

  ma_co_so: Mã sở khám chữa bệnh theo Bảo hiểm y tế

  ma_don_thuoc: Mã đơn thuốc do cơ sở khám chữa bệnh cấp

  4.2 Dữ liệu trả về

  - Trường hợp li:

  Trường

  Kết quả

  Header status:401

  i khoản chưa xác thực

  {

  code: 401,

  mess : "Chưa xác thực tài khoản"

  }

  Header status:404

  Không tồn tại đơn thuốc

  - Trường hợp thành công: H thng trả về:

  Trưng

  Kết quả

  Header status

  200

  Header Content-Type

  application/json;charset=UTF-8

  Json data

  Trả về là mt object bao gồm các thuc tính sau:

  {

  code: 200,

  mess : "Xóa thành công"

  }

  5. Liên thông hóa đơn bán thuốc của cơ sở GPP

  5.1 Mô tả

  Request URL

  /api/lien_thong/hoa_don

  Request Method

  POST

  Request Header

  Content-Type: application/json

  Authorization: bearer {token}

  Ghi chú: token lấy được ở trên hàm đăng nhp

  Body data

  5.2 Dữ liệu đầu vào

  Tên Field

  Kiểu dữ liệu

  Kích thước tối đa

  Bắt buộc

  Ghi chú

  ma_hoa_don

  Chuỗi ký tự

  50

  x

  Mã hóa đơn của cơ sở

  ma_co_so

  Chuỗi ký tự

  50

  x

  Mã cơ sở GPP do hệ thống Dược quốc gia cp

  ma_don_thuoc_quoc_gia

  Chuỗi ký tự

  50

   

  Mã đơn thuốc bán theo hóa đơn mua thuốc

  ngay_ban

  Chuỗi ký tự

  12

  x

  Ngày bán. Định dng: yyyyMMdd

  ho_ten_nguoi_ban

  Chuỗi ký tự

  50

   

  Họ tên người bán

  ho_ten_khach_hang

  Chuỗi ký tự

  50

   

  Họ tên khách mua thuốc

  ma_thuoc

  Chuỗi ký tự

  50

  x

  Mã thuốc do hệ thống Dược quốc gia cung cấp

  ten_thuoc

  Chuỗi ký t

  500

  x

  Tên thuốc

  so_lo

  Chuỗi ký tự

  50

  x

  Số lô của thuốc

  ngay_san_xuat

  Chuỗi ký tự

  12

   

  Ngày sản xuất thuốc. Định dạng: yyyyMMdd

  han_dung

  Chui ký tự

  12

  x

  Hạn dùng thuốc. Định dạng: yyyyMMdd

  don_vi_tinh

  Chui ký tự

  50

  x

  Tên đơn vị tính của thuốc

  ham_luong

  Chuỗi ký tự

  500

  x

  Hàm lượng hoạt chất chính

  so_luong

  Số

   

  x

  Số lượng thuốc theo đơn vị tính

  don_gia

  Số

   

  x

  Đơn giá thuốc

  thanh_tien

  Số

   

  x

  Thành tiền

  ty_le_quy_doi

  Số

   

  x

  Tỷ lệ quy đổi từ đơn vị tính nhập ở trên so với đơn vị cơ bản

  lieu_dung

  Chuỗi ký tự

  n

  x

  Liều dùng

  duong_dung

  Chuỗi ký tự

  200

   

  Đường dùng

  5.3 Dữ liệu trả về

  - Trường hợp lỗi:

  Trường

  Kết quả

  Header status:401

  Tài khoản chưa xác thực

  Header status:400

  Đầu vào chưa hợp lệ:

  + Mã cơ sở không chính xác

  + Ngày bán không đúng đinh dạng yyyyMMdd hoặc yyyyMMddHHmm

  - Trường hợp thành công: Hệ thống trả về:

  Trường

  Kết quả

  Header status

  200

  Header Content-Type

  application/json;charset=UTF-8

  Json data

  Trả về là một object bao gồm các thuc tính sau:

  {

  ma_hoa_don : Mã hóa đơn trên hệ thống Dược quốc gia,

  code: 200,

  mess : "Thành công",

  }

  6. Liên thông cập nhật hóa đơn bán thuốc của cơ sở GPP

  6.1 Mô tả

  Request URL

  /api/lien_thong/hoa_don

  Request Method

  PUT

  Request Header

  Content-Type: application/json

  Authorization: bearer {token}

  Ghi chú: token lấy được ở trên hàm đăng nhập

  Body data

   

  6.2 Dữ liệu đầu vào

  - Chi tiết tại 5.2

  6.3 Dữ liệu trả về

  - Trường hợp lỗi:

  Trưng

  Kết quả

  Header status:401

  Tài khoản chưa xác thực

  Header status:400

  Đầu vào chưa hợp lệ.

  | sở không chính xác

  | Ngày bán không đúng định dạng yyyyMMdd hoặc yyyyMMddHHmm

  Header status:404

  Không tồn tại hóa đơn

  - Trưng hợp thành công: Hệ thống trả về:

  Trường

  Kết quả

  Header status

  200

  Header Content-Type

  application/json;charset=UTF-8

  Json data

  Trả về là mt object bao gồm các thuc tính sau:

  {

  ma_hoa_don : Mã hóa đơn trên hệ thống Dược quốc gia,

  code : 200, mess : "Thành công",

  }

  7. Liên thông xóa hóa đơn bán thuốc của cơ sở GPP

  7.1 Mô tả

  Request URL

  /api/lien_thong/hoa_don/ {ma_co_so} / {ma_hoa_don_co_so}

  Request Method

  DELETE

  Request Header

  Content-Type: application/json

  Authorization: bearer {token}

  Ghi chú: token lấy được ở trên hàm đăng nhập

  Request data

  ma_co_so: Mã cơ sở Gpp trên hệ thống Dược quốc gia

  ma_hoa_don_co_so: Mã đơn thuốc trên hệ thống quốc gia

  7.2 Dữ liệu trả v

  - Trưng hợp li:

  Trường

  Kết quả

  Header status:401

  Tài khoản chưa xác thực

  {

  code :401,

  mess : "Chưa xác thực tài khoản"

  }

  Header status:404

  Không tồn ti đơn thuốc

  - Trường hợp thành công: Hệ thng trả v;

  Trường

  Kết quả

  Header status

  200

  Header Content-Type

  application/json;charset=UTF-8

  Json data

  Trả về là một object bao gm các thuộc tính sau:

  {

  code: 200,

  mess : "Xóa thông tin thành công"

  }

  8. Liên thông phiếu nhập từ cơ sở GPP

  8.1 Mô tả

  Request URL

  /api/lien_thong /phieu_nhap

  Request Method

  POST

  Request Header

  Content-Type: application/json

  Authorization: bearer {token}

  Ghi chú: token lấy được ở trên hàm đăng nhp

  Body data

   

  8.2 Dữ liệu đầu vào

  Tên Field

  Kiu dữ liệu

  Kích thước ti đa

  Bắt buộc

  Ghi chú

  ma_phieu

  Chuỗi ký tự

  50

  x

  Mã phiếu nhập cơ sở GPP

  ma_co_so

  Chuỗi ký tự

  50

  x

  Mã cơ sở GPP do hệ thống Dược quốc gia cp

  ngay_nhap

  Chuỗi ký t

  12

  x

  Ngày nhập. Định dạng: yyyyMMdd

  loai_phieu_nhap

  Số

   

  x

  1: Nhập từ nhà cung cấp

  2: Khách tr

  3: Nhập tồn

  ghi_chu

  Chuỗi ký tự

  500

   

  Ghi chú

  ten_co_so_cung_cap

  Chuỗi ký tự

  500

   

  Tên cơ sở cung cấp thuốc (Nếu là phiếu nhập từ nhà cung cấp).

  ma_thuoc

  Chuỗi ký tự

  50

  x

  Mã thuốc do hệ thống Dược quốc gia cung cấp

  ten_thuoc

  Chuỗi ký tự

  500

  x

  Tên thuốc

  so_lo

  Chuỗi ký tự

  50

  x

  Số lô thuốc

  ngay_san_xuat

  Chuỗi ký tự

  12

   

  Ngày sản xuất thuốc. Định dạng: yyyyMMdd

  han_dung

  Chuỗi ký tự

  12

  x

  Hạn dùng thuốc. Định dạng: yyyyMMdd

  so_dklh

  Chuỗi ký tự

  50

  x

  Số đăng ký lưu hành của thuốc

  so_luong

  Số

   

  x

  Số lượng thuốc quy ra đơn vị tính nhỏ nhất

  don_gia

  Số

   

   

  Đơn giá thuốc

  don_vi_tinh

  Chuỗi ký tự

  200

  x

  Tên đơn vị tính nhỏ nhất của thuốc

  8.3 Dữ liệu trả về

  - Trường hợp lỗi:

  Trường

  Kết quả

  Header status:401

  Tài khoản chưa xác thực

  {

  code :401,

  mess : "Chưa xác thực tài khoản"

  }

  Header status:400

  Đu vào chưa hợp lệ:

  + Ngày nhập không đúng định dạng yyyyMMdd

  + Mã cơ sở không chính xác

  + Mã phiếu để trống

  + Hạn dùng không đúng định dạng yyyyMMdd

  - Trường hợp thành công: Hệ thống trả về

  Trường

  Kết quả

  Header status

  200

  Header Content-Type

  application/json;Charset-UTF-8

  Json data

  Trả về là một string là mã phiếu nhập trên hệ thống quốc gia

  9. Liên thông cập nhật phiếu nhập từ cơ sở GPP

  9.1 Mô t

  Request URL

  /api/lien_thong/phieu_nhap

  Request Method

  PUT

  Request Header

  Content-Type: application/json

  Authorization: bearer {token}

  Ghi chú: token lấy được trên hàm đăng nhập

  Body data

  9.2 Dữ liệu đầu vào

  - Xem chi tiết tại 8.2

  9.3 Dữ liệu trả về

  - Trưng hợp lỗi:

  Trưng

  Kết quả

  Header status:401

  Tài khoản chưa xác thực

  {

  code : 401,

  mess : "Chưa xác thực tài khoản"

  }

  Header status:400

  Đầu vào chưa hợp lệ:

  + Ngày nhập không đúng định dạng yyyyMMdd

  + Mã cơ sở không chính xác

  + Mã phiếu để trống

  + Hạn dùng không đúng định dạng yyyyMMdd

  - Trường hợp thành công: Hệ thống trả về:

  Trường

  Kết quả

  Header status

  200

  Header Content-Type

  application/json;charset=UTF-8

  Json data

  Trả về là một string là mã phiếu nhập trên hệ thống quốc gia

  10. Liên thông xóa phiếu nhập của cơ sở GPP

  10.1 Mô tả

  Request URL

  /api/lien_thong/phieu_nhap/ {ma_co_so }/ {ma_phieu}

  Request Method

  DELETE

  Request Header

  Content-Type: application/json

  Authorization: bearer (token)

  Ghi chú: token lấy được ở trên hàm đăng nhập

  Request data

  ma_co_so: Mã cơ sở Gpp trên hệ thng Dược quốc gia

  ma_phieu: Mã phiếu nhập cơ sở

  10.2 Dữ liệu trả về

  - Trường hợp lỗi:

  Trường

  Kết quả

  Header status:401

  Tài khoản chưa xác thực

  {

  code: 401,

  mess : "Chưa xác thực tài khoản"

  }

  Header status:404

  Không tồn ti phiếu nhập

  - Trưng hợp thành công: Hệ thống trả về

  Trưng

  Kết quả

  Header status

  200

  Header Content-Type

  application/json;charset=UTF-8

  Json data

  Trả về là một object bao gồm các thuộc tính sau:

  {

  code: 200,

  mess : " Xóa thông tin thành công"

  }

  11. Liên thông phiếu xuất của cơ sở GPP

  11.1 Mô t

  Request URL

  /api/lien_thong/phieu_xuat

  Request Method

  POST

  Request Header

  Content-Type: application/json

  Authorization: bearer {token}

  Ghi chú: token lấy được ở trên hàm đăng nhập

  Body data

  11.2 Dữ liệu đầu vào

  n Field

  Kiểu dữ liệu

  Kích thước tối đa

  Bắt buộc

  Ghi chú

  ma_phieu

  Chuỗi ký tự

  50

  x

  Mã phiếu nhập cơ sở GPP

  ma_co_50

  Chuỗi ký tự

  50

  x

  Mã cơ sở GPP do hệ thống Dược quốc gia cấp

  ngay_xuat

  Chuỗi ký tự

  12

  x

  Ngày xuất. Định dạng: yyyyMMdd

  loai_phieu_xuat

  Số

   

  x

  2: Xuất trả nhà cung cấp

  3: Xuất hủy

  ghi_chu

  Chuỗi ký tự

  500

  x

  Ghi chú

  ten_co_so_nhan

  Chuỗi ký tự

  500

   

  Tên cơ sở nhận,

  ma_thuoc

  Chuỗi ký tự

  50

  x

  Mã thuốc do hệ thống Dược quốc gia cung cấp

  ten_thuoc

  Chuỗi ký tự

  500

  x

  Tên thuốc

  so_lo

  Chuỗi ký tự

  50

  x

  Số lô thuốc

  ngay_san_xuat

  Chuỗi ký tự

  12

   

  Ngày sản xuất thuốc. Định dạng: yyyyMMdd

  han_dung

  Chuỗi ký tự

  12

  x

  Hạn dung thuốc. Định dạng: yyyyMMdd

  so_dklh

  Chuỗi ký tự

  50

  x

  S đăng ký lưu hành của thuốc

  so_luong

  Số

   

  x

  Số lượng thuốc quy ra đơn vị tính nh nhất

  don_gia

  S

   

  x

  Đơn giá thuốc

  don_vi_tinh

  Chuỗi ký tự

  200

  x

  Tên đơn vị tính nhỏ nhất của thuốc

  11.3 Dữ liệu trả về

  - Trường hợp lỗi:

  Trường

  Kết quả

  Header status:401

  Tài khoản chưa xác thực

  {

  code :401,

  mess : “Chưa xác thực tài khoản”

  }

  Header status:400

  Đầu vào chưa hợp lệ:

  + Ngày xuất không đúng định dạng yyyyMMdd

  + Mã cơ sở không chính xác

  + Mã phiếu để trống

  + Hạn ng không đúng định dạng yyyyMMdd

  - Trưng hợp thành công: Hệ thống tr về:

  Trường

  Kết quả

  Header status

  200

  Header Content-Type

  application/json;charset=UTF-8

  Json data

  Trả về là một string là mã phiếu xuất trên hệ thống quốc gia

  12. Liên thông cập nhật phiếu xuất của cơ sở GPP

  12.1 Mô tả

  Request URL

  /api/lien_thong/phieu_xuat

  Request Method

  PUT

  Request Header

  Content-Type: application/json

  Authorization: bearer {token}

  Ghi chú: token ly được ở trên hàm đăng nhập

  Body data

  12.2 Dữ liệu đầu vào

  Xem chi tiết 11.2

  12.3 Dữ liệu tr về

  Trưng hợp lỗi:

  Trường

  Kết quả

  Header status:401

  Tài khoản chưa xác thực

  {

  code :401,

  mess : "Chưa xác thực tài khoản"

  }

  Header status:400

  Đầu vào chưa hợp lệ:

  + Ngày xuất không đúng định dạng yyyyMMdd

  + Mã cơ sở không chính xác

  + Mã phiếu đ trống

  + Hạn dùng không đúng định dạng yyyyMMdd

  - Trường hợp thành công: Hệ thống trả về:

  Trường

  Kết quả

  Header status

  200

  Header Content-Type

  application/json;charset=UTF-8

  Json data

  Trả về là một string là mã phiếu nhập trên hệ thống quốc gia

  13. Liên thông xóa phiếu xuất của cơ sở GPP

  13.1 Mô tả

  Request URL

  /api/lien_thong/phieu_xuat/ {ma_co_so}/ {ma_phieu}

  Request Method

  DELETE

  Request Header

  Content-Type: application/json

  Authorization: bearer {token}

  Ghi chú: token lấy được ở trên hàm đăng nhập

  Request data

  ma_co_so: Mã cơ sở Gpp trên hệ thống Dược quốc gia

  ma_phieu: Mã phiếu xuất cơ sở

  13.2 Dữ liệu trả về

  - Trường hợp lỗi:

  Trường

  Kết qu

  Header status: 401

  Tài khoản chưa, xác thc

  {

  code :401,

  mess : "Chưa xác thực tài khoản"

  }

  Header status: 404

  Không tồn tại phiếu xuất

  - Trường hợp thành công: Hệ thống trả về

  Trường

  Kết quả

  Header status

  200

  Header Content-Type

  application/json;charset=UTF-8

  Json data

  Trả về là một object bao gồm các thuộc tính sau:

  {

  code: 200,

  mess : " Xóa thông tin thành công"

  }

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 777/QĐ-QLD chuẩn kết nối dữ liệu phần mềm ứng dụng CNTT kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Cục Quản lý Dược
  Số hiệu: 777/QĐ-QLD
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 27/11/2018
  Hiệu lực: 27/11/2018
  Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm, Y tế-Sức khỏe
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Vũ Tuấn Cường
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới