logo

Quyết định 3968/2015/QĐ-UBND bổ sung danh mục và giá tối thiểu tính thuế tài nguyên tỉnh Thanh Hóa

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 3968/2015/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Anh Tuấn
  Ngày ban hành: 09/10/2015 Hết hiệu lực: 08/05/2016
  Áp dụng: 19/10/2015 Tình trạng hiệu lực: Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH THANH HÓA
  --------
  Số: 3968/2015/QĐ-UBND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  --------------------
  Thanh Hóa, ngày 09 tháng 10 năm 2015

   
  QUYẾT ĐỊNH
  TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
  ----------------------------------
  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
   
   
  Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
  Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009;
  Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
  Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên; Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;
  Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3558/TTr-STC ngày 21/9/2015 và Tờ tình số 3751/TTr-STC ngày 02/10/2015,
   
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
   
  1. Các tổ chức, cá nhân khai thác, thu mua tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm kê khai tính thuế tài nguyên theo quy định.
  2. Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân khai thác, thu mua tài nguyên trên địa bàn của tỉnh trong việc kê khai và nộp thuế tài nguyên.
  3. Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các tổ chức, cá nhân đã được UBND tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo đơn giá tạm tính, báo cáo UBND tỉnh.
  4. Khi giá bán của loại tài nguyên trên thị trường biến động tăng hoặc giảm lớn hơn 20%, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức khảo sát giá bán tài nguyên trên thị trường và tham mưu phương án điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh điều chỉnh cho phù hợp.
  Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Xây dựng, Tư pháp; Chánh Thanh tra tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa; Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

   
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Lê Anh Tuấn

   
  PHỤ LỤC
  (Kèm theo Quyết định số: 3968/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa)
   

  Số TT
  Loại tài nguyên
  Đơn vị tính
  Mức giá tối thiểu
  Ghi chú
  A
  Sản phẩm rừng tự nhiên
   
   
   
  1
  Gỗ tròn nhóm I
  1.000đ/m3
   
   
   
  Gỗ Trắc
  "
  35.000
   
   
  Gỗ Gụ
  "
  16.000
   
   
  Gỗ Giáng hương và Hương tía
  "
  14.000
   
   
  Gỗ Sơn huyết
  "
  10.000
   
   
  Gỗ Pơmu
  "
  10.000
   
   
  Gỗ tròn nhóm I khác
  "
  12.000
   
  2
  Gỗ tròn nhóm II
   
   
   
   
  Lim xanh
  "
  10.000
   
   
  Táu mật, nghiến (kiêng)
  "
  8.000
   
   
  Gỗ tròn nhóm II khác
  "
  8.000
   
  3
  Gỗ tròn nhóm III
   
   
   
   
  Dổi, Chò chỉ
  "
  9.000
   
   
  Gỗ nhóm III khác
  "
  6.000
   
  4
  Gỗ tròn nhóm IV
   
   
   
   
  De, Vàng tâm
  "
  6.000
   
   
  Thông lông gà
  "
  4.500
   
   
  Gỗ tròn nhóm IV khác
  "
  5.000
   
  5
  Gỗ tròn nhóm V
  "
  4.000
   
   
  Riêng: Sa mu, Sa mộc
  "
  4.500
   
  6
  Gỗ tròn nhóm VI
  "
  3.000
   
  7
  Gỗ tròn nhóm VII
  "
  2.500
   
  8
  Gỗ tròn nhóm VIII
   
  2.000
   
   
  Gỗ cành, ngọn N2, N8
  "
  2.500
   
   
  Gỗ tận thu gốc rễ, nhánh lục lõi lim
  "
  4.000
   
  9
  Củi Pơmu tận dụng
  1.000đ/ste
  700
   
  10
  Củi thường
  "
  500
   
  11
  Phôi ván trang trí nội thất Pơmu
  1.000đ/m3
  15.000
   
  12
  Hạt thảm Pơmu
  "
  40.000
   
  13
  Nứa cây
  1.000đ/cây
  8
   
   
  - Loại 1
  "
  7
   
   
  - Loại 2
  "
  6
   
   
  - Loại 3
  "
  3
   
   
  - Nứa tép
  "
   
   
  14
  Nứa giấy
  1.000đ/tấn
  1.000
   
  15
  Vầu cây
  1.000đ/cây
   
   
   
  - Loại 1
  "
  12.000
   
   
  - Loại 2
  "
  10.000
   
   
  - Loại 3
  "
  8.000
   
  16
  Nan thanh
  1.000đ/tấn
   
   
   
  Trong đó: - Nan cưa
  "
  1.400
   
   
  - Nan chặt
  "
  1.200
   
  17
  Cót lá
  1.000đ/m2
  5
   
  B
  Nhóm khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường và than bùn
  1
  Đất (đất lẫn đá các loại) dùng san lấp, đắp công trình
  Đồng/m3
  30.000
   
  2
  Cát
  Đồng/m3
   
   
  2.1
  Cát sông dùng để xây, trát, san lấp
  Đồng/m3
  75.000
   
  2.2
  Cát sông dùng làm bê tông
  Đồng/m3
  96.000
   
  2.3
  Cát biển dùng để san lấp
  Đồng/m3
  45.000
   
  2.4
  Cát xay từ đá
  Đồng/m3
  65.000
   
  3
  Sỏi, cuội tự nhiên (cỡ 1 x 2)
  Đồng/m3
  150.000
   
  4
  Sỏi tự nhiên (cỡ 4 x 6)
  Đồng/m3
  120.000
   
  5
  Đá (đá cát kết, đá Bazan) làm VLXD thông thường
  Đồng/m3
  65.000
   
  6
  Đá Spilit làm VLXD thông thường
  Đồng/m3
  60.000
   
  7
  Than bùn
  Đồng/tấn
  115.000
   
  C
  Nhóm khoáng sản vật liệu xây dựng
  I
  Khoáng sản chịu lửa
   
   
   
  1
  Đất sét ruộng làm gạch, ngói
  Đồng/m3
  55.000
   
  2
  Đất sét đồi làm gạch, ngói
  Đồng/m3
  45.000
   
  3
  Đá sét kết, bột kết phong hóa
  Đồng/m3
  60.000
   
  4
  Sét cao lanh
  Đồng/tấn
  75.000
   
  5
  Cao lanh
  Đồng/tấn
  300.000
   
  6
  Sét bentonit
  Đồng/m3
  150.000
   
  7
  Đá Fenspat
  Đồng/m3
  200.000
   
  8
  Đá Pezit
  Đồng/tấn
  75.000
   
  II
  Đá trắng
   
   
   
  1
  Đá khối (Blốc) xuất khẩu
  Đồng/m3
  20.000.000
   
  2
  Đá khối (Blốc) trắng muối dùng để chế biến hàng thủ công mỹ nghệ
  Đồng/m3
  4.000.000
   
  3
  Đá hộc trắng xuất khẩu dùng để xay mịn, siêu mịn (1m3 = 2,7 tấn)
  Đồng/m3
  220.000
   
  4
  Đá hộc trắng dùng để xay mịn, siêu mịn (1m3=2,7 tấn)
  Đồng/m3
  140.000
   
  5
  Đá khối dùng để sản xuất đá xẻ
   
   
   
  5.1
  Đá khối dùng để xẻ có diện tích bề mặt từ 1m2 trở lên
  Đồng/m3
  12.000.000
   
  5.2
  Đá khối dùng để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,5m2 đến dưới 1m2
  Đồng/m3
  8.000.000
   
  5.3
  Đá khối dùng để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,1m2 đến dưới 0,5m2
  Đồng/m3
  4.000.000
   
  5.4
  Đá khối dùng để xẻ có diện tích bề mặt dưới 0,1m2.
  Đồng/m3
  2.000.000
   
  III
  Đá màu (trừ đá trắng tại mục II)
   
   
   
  1
  Đá khối (Blốc) xuất khẩu
  Đồng/m3
  8.500.000
   
  2
  Đá khối (Blốc) màu các loại dùng để chế biến hàng thủ công mỹ nghệ
   
   
   
  2.1
  Đá khối dùng làm sản phẩm mỹ nghệ trên 3m3
  Đồng/m3
  7.000.000
   
  2.2
  Đá khối dùng làm sản phẩm mỹ nghệ từ 1m3 đến 3m3
  Đồng/m3
  6.000.000
   
  2.3
  Đá khối dùng làm sản phẩm mỹ nghệ dưới 1m3
  Đồng/m3
  2.000.000
   
  3
  Đá khối dùng để sản xuất đá xẻ
   
   
   
  3.1
  Đá khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt từ 1m2 trở lên
  Đồng/m3
  7.000.000
   
  3.2
  Đá khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt từ 0,5m2 đến dưới 1m2
  Đồng/m3
  6.000.000
   
  3.3
  Đá khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt từ 0,1m2 đến dưới 0,5m2
  Đồng/m3
  2.500.000
   
  3.4
  Đá khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt dưới 0,1m2.
  Đồng/m3
  1.200.000
   
  3.5
  Đá khối tận thu làm đá ốp lát
  Đồng/m3
  2.100.000
   
  IV
  Đá Đôlômít vân gỗ
   
   
   
  1
  Đá khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt từ 0,5m2 đến dưới 1m2
  Đồng/m3
  8.000.000
   
  2
  Đá khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt từ 0,1m2 đến dưới 0,5m2
  Đồng/m3
  4.000.000
   
  3
  Đá khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt dưới 0,1m2.
  Đồng/m3
  2.000.000
   
  D
  Nhóm khoáng sản kim loại
  1
  Vàng sa khoáng
  1.000đồng/kg
  750.000
   
  2
  Quặng Crôm
   
   
   
   
  - Hàm lượng Cr>=40%
  Đồng/tấn
  3.000.000
   
  3
  Quặng sắt
  Đồng/tấn
   
   
  3.1
  - Quặng sắt Limonit hàm lượng 35
  "
  450.000
   
  3.2
  - Quặng sắt Limonit hàm lượng >50%
  "
  550.000
   
  3.3
  - Quặng sắt Manhetit hàm lượng <=35%
  "
  150.000
   
  3.4
  - Quặng sắt Manhetit hàm lượng 35%
  "
  550.000
   
  3.5
  - Quặng sắt Manhetit hàm lượng 50%
  "
  750.000
   
  3.6
  - Quặng sắt Manhetit hàm lượng >60%
  "
  1.000.000
   
  4
  Quặng Manga:
  Đồng/tấn
   
   
  4.1
  - Manga có Hàm lượng <17%
  "
  420.000
   
  4.2
  - Manga có Hàm lượng từ 17% đến 23%
  "
  500.000
   
  4.3
  - Manga có Hàm lượng từ 24% đến 30%
  "
  1.400.000
   
  4.4
  - Manga có Hàm lượng >30%
  "
  1.600.000
   
  5
  Quặng Imenit (titan) TiO2>=40%
  Đồng/tấn
  1.800.000
   
  6
  Quặng chì kẽm
  Đồng/tấn
  7.000.000
   
  7
  Quặng thiếc
  Đồng/tấn
  100.000.000
   
  8
  Vonfram
  Đồng/tấn
  100.000.000
   
  9
  Quặng đồng
  Đồng/tấn
  16.000.000
   
  10
  Quặng Apatit
  Đồng/tấn
  500.000
   
  E
  Nhóm khoáng sản nguyên liệu
  I
  Vật liệu làm nguyên liệu xi măng
   
   
   
  1
  Đất, đá giàu sắt (giàu Silic) làm phụ gia xi măng
  Đồng/tấn
  60.000
   
  2
  Cát Silic
  Đồng/tấn
  96.000
   
  3
  Đá nung vôi, đá vôi, đá Bazan sản xuất xi măng
  Đồng/m3
  85.000
   
  4
  Đá sét, đá phiến sét đen sản xuất xi măng
  Đồng/m3
  80.000
   
  II
  Nguyên liệu phân bón, hóa chất…
   
   
   
  1
  Đất sét làm phụ gia phân bón
  Đồng/m3
  80.000
   
  2
  Than bùn làm phân bón
  Đồng/tấn
  120.000
   
  3
  Photphorit
  Đồng/m3
  500.000
   
  4
  Đá Seccpentin
  Đồng/tấn
  200.000
   
  5
  Quặng Barit
   
   
   
  5.1
  Quặng Barit, tỷ trọng >2,3 tấn/m3
  Đồng/m3
  700.000
   
  5.2
  Quặng Barit, tỷ trọng <2,3 tấn/m3
  Đồng/m3
  600.000
   
  F
  Nhóm khoáng sản đá quý, đá bán quý
  1
  Đá Quý, bán quý (Thạch anh, Canxedon…)
  Đồng/kg
  Theo giá trúng thầu
   
  2
  Đá quarzit
  Đồng/m3
  1.500.000
   
  G
  Nhóm khoáng sản nước khoáng, nước nóng
  1
  Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên lộ thiên.
  Đồng/m3
  100.000
   
  2
  Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên khai thác từ lòng đất
  Đồng/m3
  600.000
   
  3
  Nước dưới đất để sản xuất nước sạch sinh hoạt
  Đồng/m3
  1.500
   

   
   
   
   
 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới