logo

Quyết định 55/2017/QĐ-UBND Bảng giá tính thuế tài nguyên tỉnh Bình Định

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 55/2017/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hồ Quốc Dũng
  Ngày ban hành: 21/09/2017 Hết hiệu lực: 17/05/2019
  Áp dụng: 02/10/2017 Tình trạng hiệu lực: Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH BÌNH ĐỊNH
  -------

  Số: 55/2017/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Bình Định, ngày 21 tháng 09 năm 2017

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

  --------------------------

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

  Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

  Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25/11/2009;

  Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế ngày 26/11/2014;

  Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;

  Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bsung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế;

  Căn cứ Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên;

  Căn cứ Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa ging nhau;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 533/TTr-STC ngày 08/9/2017,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Định như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

  Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với Cục trưởng Cục Thuế tỉnh hướng dẫn các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên trên địa bàn tỉnh thực hiện việc kê khai và nộp thuế tài nguyên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02/10/2017 và thay thế các Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Định; Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 14/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên khoáng sản titan các loại; Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Định đối với đá granite các loại; Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh bảng giá tính thuế tài nguyên đối với quặng sa khoáng titan.

  Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 4;
  - Bộ Tài chính;
  - Cục KTVBQPPL-B
  Tư pháp;
  - Tổng Cục thuế;
  - TT. Tỉnh ủy;
  - TT. HĐND tỉnh;
  - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
  - UB MTT
  Q VN;
  - CT, các PCTUBND tỉnh;
  - Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
  - Sở Tư pháp;
  - UBND các huyện, TX, TP;
  - Trung tâm Công báo tỉnh;
  - CV VP UBND tỉnh;
  - Lưu: VT,
  K4.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
  Hồ Quốc Dũng

   

   

  PHỤ LỤC

  BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
  Kèm theo Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

   

  Mã nhóm, loại tài nguyên

  Tên nhóm, loại tài nguyên/ Sản phẩm tài nguyên

  Đơn vị tính

  Giá tính thuế tài nguyên

  Cấp 1

  Cấp 2

  Cấp 3

  Cấp 4

  Cấp 5

  Cấp 6

   

   

  I

   

   

   

   

   

  Khoáng sản kim loại

   

   

   

  I3

   

   

   

   

  Titan

   

   

   

   

  I302

   

   

   

  Quặng titan sa khoáng

   

   

   

   

   

  I30201

   

   

  Quặng Titan sa khoáng ca qua tuyn tách

  đồng/tấn

  1.000.000

   

   

   

   

  I3020201

   

  Ilmenit

  đồng/tấn

  1.950.000

   

   

   

   

  I3020202

   

  Quặng Zircon có m lượng ZrO2<>

  đồng/tấn

  7.000.000

   

   

   

   

  I3020203

   

  Quặng Zircon có m lượng ZrO265%

  đồng/tấn

  16.000.000

   

   

   

   

  I3020204

   

  Rutil

  đồng/tấn

  11.000.000

   

   

   

   

  I3020205

   

  Monazite

  đồng/tấn

  35.000.000

   

   

   

   

  I3020206

   

  Manhectic

  đồng/tấn

  700.000

   

   

   

   

  I3020207

   

  Xi titan

  đồng/tấn

  10.500.000

   

   

   

   

  I3020208

   

  Các sn phẩm còn lại

  đồng/tấn

  3.000.000

  II

   

   

   

   

   

  Khoáng sn không kim loại

   

   

   

  II1

   

   

   

   

  Đất khai thác để san lấp, xây dựng công tnh

  đồng/m3

  49.000

   

  II2

   

   

   

   

  Đá, sỏi

   

   

   

   

  II201

   

   

   

  Si

   

   

   

   

   

  II20102

   

   

  Các loại cuội, si, sạn khác

  đồng/m3

  168.000

   

   

  II202

   

   

   

  Đá xây dựng

   

   

   

   

   

  II20202

   

   

  Đá mnghệ (bao gồm tất c các loại đá m mỹ nghệ)

   

   

   

   

   

   

  II2020201

   

  Đá m nghệ có độ nguyên khối dưới 0.4m3

  đồng/m3

  700.000

   

   

   

   

  II2020202

   

  Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối từ 0.4m3 đến dưới 1m3

  đồng/m3

  1.400.000

   

   

   

   

  II2020203

   

  Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối từ 1m3 đến dưới 3m3

  đồng/m3

  2.100.000

   

   

   

   

  II2020204

   

  Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối trên 3m3

  đồng/m3

  3.000.000

   

   

   

  II20203

   

   

  Đá làm vật liệu xây dựng thông thường

   

   

   

   

   

   

  II2020301

   

  Đá sau nmìn, đá xô bồ (khoáng sn khai thác)

  đồng/m3

  100.000

   

   

   

   

  II2020302

   

  Đá hộc và đá base

  đồng/m3

  100.000

   

   

   

   

  II2020303

   

  Đá cấp phối

  đồng/m3

  140.000

   

   

   

   

  II2020304

   

  Đá dăm các loại

  đồng/m3

  195.000

   

   

   

   

  II2020305

   

  Đá lô ca

  đồng/m3

  140.000

   

   

   

   

  II2020306

   

  Đá chẻ, đá bazan dạng cột

  đồng/m3

  370.000

   

  II5

   

   

   

   

  Cát

   

   

   

   

  II501

   

   

   

  Cát san lấp (bao gồm c cát nhiễm mặn)

  đồng/m3

  56.000

   

   

  II502

   

   

   

  Cát xây dựng

   

   

   

   

   

  II50202

   

   

  Cát vàng dùng trong xây dựng

  đồng/m3

  245.000

   

  II6

   

   

   

   

  Cát làm thủy tinh (cát trắng)

  đồng/m3

  245.000

   

  II7

   

   

   

   

  Đất làm gạch (sét làm gạch, ngói)

  đồng/m3

  119.000

   

  II8

   

   

   

   

  Đá Granite

   

   

   

   

  II801

   

   

   

  Đá Granite màu ruby

  đồng/m3

  6.000.000

   

   

  II802

   

   

   

  Đá Granite màu đ

  đồng/m3

  4.200.000

   

   

  II803

   

   

   

  Đá Granite màu m, trắng

  đồng/m3

  1.750.000

   

   

  II804

   

   

   

  Đá Granite màu khác

  đồng/m3

  2.800.000

  III

   

   

   

   

   

  Sản phm của rng tự nhiên

   

   

   

  III1

   

   

   

   

  Gỗ nhóm I

  đồng/m3

  7.000.000

   

  III2

   

   

   

   

  Gnhóm II

  đồng/m3

  6.000.000

   

  III3

   

   

   

   

  Gỗ nhóm III

  đồng/m3

  7.000.000

   

  III4

   

   

   

   

  Gỗ nhóm IV

  đồng/m3

  4.800.000

   

  III5

   

   

   

   

  Gỗ nhóm V, VI, VII, VIII và các loại gỗ khác

   

   

   

   

  III501

   

   

   

  Gỗ nhóm V

  đồng/m3

  3.800.000

   

   

  III502

   

   

   

  Gỗ nhóm VI

  đồng/m3

  3.100.000

   

   

  III503

   

   

   

  Gỗ nhóm VII

  đồng/m3

  2.900.000

   

   

  III504

   

   

   

  Gỗ nhóm VIII

  đồng/m3

  2.500.000

   

  III6

   

   

   

   

  Cành, ngọn, gốc, rễ

   

   

   

   

  III601

   

   

   

  Cành, ngọn

  đồng/m3

  bng 10% giá bán gtương ứng

   

   

  III602

   

   

   

  Gốc, rễ

  đồng/m3

  bng 30% giá bán gỗ tương ứng

   

  III7

   

   

   

   

  Củi (1 Ste = 0.7 m3)

  đồng/ste

  490.000

  V

   

   

   

   

   

  Nước thiên nhiên

   

   

   

  V1

   

   

   

   

  Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp

   

   

   

   

  V101

   

   

   

  Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên đóng chai, đóng hộp

   

   

   

   

   

  V10101

   

   

  Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên (nguyên khai) dùng để đóng chai, đóng hộp chất lượng trung bình (so với tiêu chuẩn đóng chai phải lọc bmột số hp chất để hp quy với Bộ Y tế)

  đồng/m3

  200.000

   

   

   

  V10104

   

   

  Nước khoáng thiên nhiên dùng để ngâm, tm, trị bệnh, dịch vụ du lịch,..

  đồng/m3

  20.000

   

   

  V102

   

   

   

  Nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp

   

   

   

   

   

  V10201

   

   

  Nước thiên nhiên khai thác tinh lọc đóng chai, đóng hộp

  đồng/m3

  100.000

   

   

   

  VI0202

   

   

  Nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp

  đồng/m3

  500.000

   

  V2

   

   

   

   

  Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất kinh doanh nước sạch

   

   

   

   

  V201

   

   

   

  Nước mặt

  đồng/m3

  2.000

   

   

  V202

   

   

   

  Nước dưới đất (nước ngm)

  đồng/m3

  3.800

   

  V3

   

   

   

   

  Nước thiên nhiên dùng cho mục đích khác

   

   

   

   

  V301

   

   

   

  Nước thiên nhiên dùng trong sản xuất rượu, bia, nước gii khát, nước đá

  đồng/m3

  95.000

   

   

  V302

   

   

   

  Nước thiên nhiên dùng cho khai khoáng

  đồng/m3

  40.000

   

   

  V303

   

   

   

  Nước thiên nhiên dùng mục đích khác (làm mát, vệ sinh công nghiệp, xây dựng, dùng cho sản xuất, chế biến thủy sn, hi sn, nông sn...)

  đồng/m3

  3.000

  VI

   

   

   

   

   

  Yến sào thiên nhiên

  đồng/kg

  51.100.000

   

   

   

                                                                

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới