logo

Kế hoạch 3501/KH-BNV phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 3501/KH-BNV Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Kế hoạch Người ký: Lê Vĩnh Tân
  Ngày ban hành: 31/07/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 31/07/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
 • BỘ NỘI VỤ

  -----------------

  Số: 3501/KH-BNV

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -----------------

  Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2019

   

   

  KẾ HOẠCH

  Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật
  liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”
  ------------------

   

  Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính ph về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen", Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch như sau:

  I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

  1. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12-CT/TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

  2. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; phát huy vai trò nòng cốt của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tại địa phương nơi đặt trụ sở, vai trò tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc tham gia phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

  3. Phối hợp xử lý 100% các tin báo, tố giác tội phạm liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ.

  II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

  Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tiếp tục tổ chức thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01 tháng 12 năm 2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật nói chung và tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” nói riêng, bảo vệ quyền, lợi ích và tài sản của người dân trong các hoạt động tín dụng, vay mượn chính đáng, hợp pháp.

  2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cho vay trong các giao dịch dân sự (các quy định của Bộ luật Dân sự về Hợp đồng vay tài sản; Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao về hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm; Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường và các văn bản hướng dẫn liên quan). Tuyên truyền, thông báo những phương thức, thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đảo thông qua huy động vốn tự phát với lãi suất cao bất thường, các hành vi đòi nợ trái pháp luật, hậu quả của “tín dụng đen” và các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến vỡ hụi, họ, biêu, phường thời gian qua để người dân nâng cao ý thức cảnh giác và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Vận động người dân không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ, kinh doanh tài chính để vi phạm pháp luật.

  3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác của Bộ Nội vụ trong việc: Tham mưu Chính phủ ban hành quy định liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong chính sách, pháp luật góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng, vi phạm, tội phạm.

  4. Các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm quy định pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn; nghiêm cấm tham gia hoạt động góp vốn, huy động vốn và môi giới, bao che, tiếp tay cho các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, thành lập doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ, đòi nợ... vi phạm pháp luật.

  5. Tăng cường kiểm tra, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên; phối hợp với các cơ quan công an trên địa bàn nơi có trụ sở của Bộ Nội vụ, của các đơn vị trực thuộc Bộ để kịp thời phát hiện những vấn đề có liên quan đến tội phạm, vi phạm, thông báo đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

  6. Kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm; đồng thời kiểm điểm trách nhiệm, xem xét kỷ luật nghiêm khắc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ và học viên, sinh viên tại các cơ sở đào tạo của Bộ Nội vụ liên quan đến tội phạm, vi phạm, đặc biệt là liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng nếu để xảy ra tình hình phức tạp về tội phạm, về những hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị mình; kịp thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm.

  Thủ trưởng các đơn vị, thuộc, trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng, năm (lồng ghép vào Báo cáo kết quả phòng, chống tội phạm 06 tháng, năm) gửi Thanh tra Bộ trước ngày 01/6 hằng năm (đối với báo cáo 06 tháng) và ngày 01/12 hằng năm (đối với báo cáo năm) để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

  2. Thanh tra Bộ làm đầu mối tham mưu xây dựng báo cáo 06 tháng, năm về công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, trình lãnh đạo Bộ xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

  3. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp Văn phòng Bộ để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến ở cấp Bộ; Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ có trách nhiệm quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị mình về Chỉ thị số 12-CT/TTg ngày 25/4/2019 và nội dung Kế hoạch của Bộ Nội vụ.

  4. Trung tâm Thông tin, Tạp chí Tổ chức nhà nước tổ chức tuyên truyền Chỉ thị số 12-CT/TTg ngày 25/4/2019 và nội dung Kế hoạch của Bộ trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Nội vụ, Tạp chí Tổ chức nhà nước.

  5. Các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ có trách nhiệm thi hành nhiệm vụ, công vụ, chức trách, nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật; chủ động, tích cực phòng, chống các hành vi tiêu cực, tội phạm; kịp thời báo cáo khi phát hiện vi phạm, tội phạm.

  6. Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Tổng Biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Kế hoạch này để chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” của đơn vị mình, chậm nhất tháng 8/2019 (trước mắt trong năm 2019); sau đó lồng ghép vào kế hoạch phòng, chống tội phạm hằng năm của đơn vị.

  Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ gửi ý kiến bằng văn bản về Bộ Nội vụ (Thanh tra Bộ) để kịp thời điều chỉnh phù hợp./.

   

  Nơi nhận:

  - Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

  - Đảng ủy Bộ Nội vụ;

  - Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ;

  - Lưu VT, TTB (05)

   

  BỘ TRƯỞNG

   (Đã ký)

   

   

  Lê Vĩnh Tân

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Bộ luật Dân sự của Quốc hội, số 91/2015/QH13
  Ban hành: 24/11/2015 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm
  Ban hành: 11/01/2019 Hiệu lực: 15/03/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  03
  Nghị định 19/2019/NĐ-CP của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường
  Ban hành: 19/02/2019 Hiệu lực: 05/04/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  04
  Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"
  Ban hành: 25/04/2019 Hiệu lực: 25/04/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Kế hoạch 3501/KH-BNV phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ
  Số hiệu: 3501/KH-BNV
  Loại văn bản: Kế hoạch
  Ngày ban hành: 31/07/2019
  Hiệu lực: 31/07/2019
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Lê Vĩnh Tân
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới